4.Racunalna mreza

Report
Računalna mreža
Računalna mreža je skupina dva ili
više međusobno povezanih računala
koji dijele neke resurse (podatke,
sklopovlje, programe,...).
Računala se smatraju povezanima
ako mogu razmjenjivati informacije.
• Računalna mreža u širem smislu sadrži i
ostale čvorove kao što su prespojnik ili
usmjerenik. Čvorovi računalne mreže u
međusobnoj komunikaciji koriste
komunikacijske protokole.
• Klasifikacija računalnih mreža
• Računalne se mreže svrstavaju prema
zemljopisnom području koje pokrivaju:
• PAN (Personal Area Network) - mreže s
uskim područjem spajanja (bluetooth, IRDA)
• LAN (Local Area Network) - lokalna mreža
koja je na primjer u jednoj zgradi ili prostoriji
• MAN (Metropolitan Area Network) - mreža
koja se prostire preko područja jednog grada
• WAN (Wide Area network) - široko područna
mreža - kao npr. Internet
• Računalne se mreže također mogu svrstati
prema sustavima koje spajaju ili prema tome
što sačinjava mrežni sustav:
• SAN (Storage Area Network) - mreža za
spajanje računala na spremišta podataka
• VLAN (Virtual LAN)-VLAN predstavlja skupinu
računala koji mogu biti u jednoj ili više odvojenih
mreža, a koje su konfigurirane na način da im je
omogućena međusobna komunikacija kao da se
nalaze u istoj fizičkoj mreži.
• WLAN (Wireless LAN) - bežična lokalna
mreža (Wi-Fi)
Hardver u računalnim mrežama
• Osim samih računala povezanih u računalne mreže (te
su dakle i sama računala dio mreža i spadaju u ovaj
popis) velik je broj različitih vrsta hardvera koji služi kao
fizička infrastruktura računalnih mreža:
• Računalo
• Usmjerivač
• Premosnik
• Bežična pristupna točka
• Optički kabel (svjetlovod)
• Bakreni kabel (UTP, STP,..)
• Radio valovi
• Dva najčešće spominjana slojevita modela
računalnih mreža su
1. OSI Reference (preporučen) model te tzv.
2. TCP/IP ili IP grupa protokola.
Dok je OSI model 7-slojni, TCP/IP je 4-slojni
model, te je jednoznačno preklapanje
nemoguće. Stoga se različiti protokoli i
arhitekture računalnih mreža često
referenciraju na jedan od ta dva modela,
odnosno nalaze svoje mjesto na nekom od
slojeva navedenih modela.
• Ovo je prikaz OSI modela s upisanim nekim od
postojećih mrežnih protokola i arhitektura:
7 Aplikacijski sloj npr. HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, SIP,
SSH, NFS, RTSP, XMPP, Whois
6 Prezentacijski sloj npr. XDR, ASN.1, SMB, AFP, NCP
5 Sloj sesije npr. TLS, SSH, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC,
NetBIOS, ASP, Winsock, BSD sockets
4 Transportni sloj npr. TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX, ATP
3 Mrežni sloj npr. IP, ICMP, IGMP, BGP, OSPF, RIP, IGRP,
EIGRP, ARP, RARP, X.25
2 Podatkovni sloj (sloj veze) npr. Ethernet, Token ring,
HDLC, Frame relay, ISDN, ATM, 802.11 WiFi, FDDI, PPP
1 Fizički sloj npr. bakreni kabel, radio ili bežični prijenos,
optički kabel ili svjetlovod
• OSI referentni model ima sedam razina.
Razina (engl. layer) je skup funkcija koje
pružaju usluge razini iznad, a koriste
usluge razine ispod. Razine su dizajnirane
tako da promjene na jednoj razini ne
zahtjevaju promjene na ostalim razinama.
Razine ISO/OSI referentnog modela i
njihove funkcije su:
• Fizička razina (engl. physical layer) Definira električne, funkcionalne i
mehaničke karakteristike kabela,
konektora i signala kako bismo uređaj
mogli standardno priključiti na
komunikacijski kanal. Jedinice informacije
koje se prenose na fizičkoj razini su bit i
oktet.
• Prijenosna razina (engl. transport layer) Osigurava pouzdan prijenos s kraja na kraj mreže
s mogućnošću kontrole toka i oporavka od
pogreške.
• Sjednička razina (engl. session layer) - Osigurava
mehanizme za komunikaciju između aplikacija.
• Prezentacijska razina (engl. presentation layer) Prikazuje podatke korisniku na ispravan način, u
ispravnom formatu
• Aplikacijska razina (engl. application layer) - Pruža
usluge korisniku, npr. HTTP, FTP, TELNET itd.
• Razina podatkovne veze (engl. data-link
layer) - Osigurava pristup fizičkom mediju,
s mogućnošću kontrole toka i kontrole
pogreški. Jedinica informacije na ovoj
razini je okvir. Za adresiranje se koristi
MAC adresa.
• Mrežna razina (engl. network layer) Ostvaruje vezu između različitih mreža,
pronalazeći najbolji put do odredišta.
Jedinica informacije na ovoj razini je
paket.
• Usporedimo li OSI model s 4-slojnim
TCP/IP stogom, primjetno je da je
aplikacijski sloj TCP/IP modela razdvojen
na gornja tri sloja OSI modela iako ne
utječu na funkcionalnost prijenosa
podataka. Ideja je bila da navedeni modeli
pomažu proizvođačima u izradi
kompatibilnih mreža, stoga je također
primjetno da se sam IP protokol može
promatrati kao jedan sloj u kompletnom
TCP/IP modelu:
• 4 Aplikacijski sloj
(OSI sloj 5 do 7) npr. HTTP, FTP, DNS
(usmjerivački protkoli kao što je BGP ili RIP, koji zbog različitih
razloga koriste za transport druge protokole kao što su TCP ili
UDP, mogu se smatrati i dijelom mrežnog sloja!)
• 3 Transportni sloj
(OSI sloj 4 i 5) npr. TCP, UDP, RTP, SCTP
(usmjerivački protokol OSPF, koji za transport koristi IP
protokol, također se može smatrati i dijelom mrežnog sloja!)
•
2 Mrežni sloj
(OSI layer 3) U TCP/IP terminologiji ovo je IP
(važni protokoli kao ICMP i IGMP koriste IP protokol, mogu se
smatrati i dijelom mrežnog sloja ; ARP ne koristi IP)
• 1 Sloj podatkovne veze(OSI sloj 1 i 2) npr. Ethernet, Wi-Fi,
MPLS, etc.
Tehnologija mreže
Pristup udaljenom računalu može se ostvariti na
dva načina:
Korisnik/poslužitelj(client/server) mrežnom
tehnologijom
Mrežnom tehnologijom ravnopravnog
pristupa (peer to peer “P2P”
Korisnik /poslužitelj
• To je tip mreže koji se definira kao sustav
računala koja dijele zajedničke podatke tako
da korisnik šalje odgovarajuće zahtjeve
poslužitelju koji te zahtjeve obrađuju i i
informaciju vraća korisniku.
• Program na računalu korisniku uglavnom je
zadužen za korisničko sučelje, slanje zahtjeva i
prihvat podataka.
• Program na poslužitelju prima, obrađuje
zahtjev i podatak, informaciju vraća korisniku.
Poslovi obrade podataka podijeljeni su među
računalima, tako putuje manja količina
podataka i rasterećuje se mreža. Poslužitelji su
jaka i brza računala koja su uglavnom stalno
spojena na mrežu. Za mrežu u kojoj postoji
računalo poslužitelj često se koristi naziv čvor.
Peer to peer(p2p)
• To je mreža ravnopravnih računala, na istoj
razini mrežne komunikacije, s jednako
vrijednim podacima. Sva računala koja
izmjenjuju podatke imaju iste ili slične
programe koje rade jednak posao. Ovakav se
način uglavnom upotrebljava za izmjenu
multimedijalnih datoteka(filmovi, glazba i
slično). Računala istovremeno primaju
zatražene podatke i šalju podatke na druga
računala koja su zainteresirana.

similar documents