1-นโยบายกรม-รองฯชิโนรส

Report
นโยบายกรมสุขภาพจิต
ประจาปี 2558 - 2559
นโยบายกรมสุขภาพจิต
ประจ
าปี
2558
–
2559
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตทุกกลุมวั
่ ย
และกลุมผู
่ พิ
้ การ
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวช
นโยบายที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการดาน
้
สุขภาพจิตและจิตเวช
นโยบายที่ 4 : การพัฒนาความเป็ นเลิศทางบริการ/
วิชาการดานสุ
ขภาพจิตและจิตเวช
้
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ทุกกลุมวั
ย และกลุมผู
พิการ
่
่
้
1.1 สตรีและเด็ก
ปฐมวัย
เน้ น
เน้ น
การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตหญิงตัง้ ครรภกลุ
่ ่ ยง
์ มเสี
 สร้างระบบการดูแลจิตใจระหวางการตั
ง้ ครรภและ
่
์
หลังคลอดในกลุม
่
การส่งเสริมพัฒนาการและการดู
แลเด็กปฐมวัยทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
แมเครี
ย
ด
แม
ซึ
ม
เศร
า
แม
วั
ย
รุ
น
่
่
้
่
่
พัฒนาการรวมถึงการ
ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณทั
่ ่ ยง
์ ง้ ในเด็กปกติและกลุมสี
 การพัฒนาคุณภาพของระบบการส่งเสริมหรือการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กทีม
่ ป
ี ญ
ั หาพัฒนาการ
 การประเมินและส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ ์
 สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในคลินิก
WCC ANC และ DCC
 สร้างความรู้ ความตระหนัก การมีส่วนรวม
ของชุมชน/
่
สั งคม รวมทัง้ พอแม
/่
่
ผู้เลีย
้ งดูให้มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ฒนาระบบการดู
แลช
ทุกกลุพัมวั
ย และกลุ
มผู
พิกอาร (ตอ)
่ วยเหลื
่
่
้
่
1.2 วัย
นักเรียน
เรียน
สารวจ
สถานการณ์
ระดับ IQ/EQ
และ SDQ
เด็กไทย
ในโรงเรียนและโรงพยาบาล
ชุมชน
ใน 4 กลุมโรค
(Autistic
่
ADHD LD MR)
เฝ้าระวังเด็กทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
การเรียนรู้
รรม ฒนา
และ
สนัพฤติ
บสนุ นกการพั
อารมณ
ศักยภาพบุ
คลากร
์
สาธารณสุข และ
บุคลากรทางการศึ กษา
ในการเฝ้าระวังปัญหา
และดูแลช่วยเหลือทัง้
เด็กปกติ
ดาเนินงานตาม
ระบบ
การเฝ้าระวังเด็ก
ทีม
่ ป
ี ัญหา
IQ/EQ ในพืน
้ ที่
อยางต
อเนื
่
่ ่อง
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
สนับสนุ น
ทุกกลุมวั
ย
และกลุ
มผู
พิ
ก
าร
(ต
อ)
่
่
้
่
เครือ
่ งมือ
การสงเสริมสุขภาพจิต
1.3
วัยรุน
่
สนับสนุ นให้เกิด
ระบบบริการทัง้
เชิงรุก/ เชิงรับทีม
่ ี
คุณภาพและ
เข้าถึงวัยรุนทุ
่ ก
กลุมทั
่ ง้ ในระบบ
บริการ
สาธารณสุข
่
ป้องกันและแกไข
้
ปัญหาพฤติกรรม
ในวัยรุนกลุ
มเสี
่
่ ่ ยงและ
กลุมปกติ
่
ทัง้ ในและนอกระบบ
การศึ กษา
องคความรู
่ ใช้
้เพือ
์
ในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข
บุคลากรทางการ
ศึ กษาและ
เครือขายที
่
องคความรู
่
์
้
ปฏิ
บต
ั งิ าน
1. การดูแลช่วยเหลื
อทาง
สั งคมจิตใจ
กับวัยรุน
่
2.
3.
4.
5.
(Psychosocial care)
การสื่ อสารกับวัยรุน
่
ทักษะชีวต
ิ
ความฉลาดทางอารมณ ์
(EQ)
เพศศึ กษารอบดาน
้
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ทุกกลุมวั
ย และกลุมผู
พิการ (ตอ)
่
่
้
่
1.4 วัย
ทางาน
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือทางสั งคม
และจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน การ
ป้องกันและจัดการกับความเครียดวัยทางาน
การส่งเสริม
สุขภาพจิต
เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานในศูนยให
์ ้คาปรึกษา
คุณภาพ
ป้องกันปัญหา
(Psychosocial Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชน
สุขภาพจิตใน
กลุมวั
่ ยทางาน บูรณาการงานสุขภาพจิตในคลินิกโรคเรือ้ รัง สถาน
ทีเ่ สี่ ยงตอ
่
ประกอบการ
ปัญหาโรค
รวมกั
บกรมวิชาการตางๆในกระทรวงสาธารณสุ
ข
่
่
เรือ
้ รัง และ
ปัญหาสุรา ยา
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ทุกกลุมวั
ย และกลุมผู
พิการ (ตอ)
่
่
้
่
1.5 วัย
สูงอายุ
พัฒนาระบบการ
คัดกรองและดูแล
สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุทม
ี่ ภ
ี าวะ
ซึมเศร้าในคลินิก
NCD /
คลินิกผู้สูงอายุ/
ผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุ
พัฒนามาตรฐานการดูแล
ทางสั งคมจิตใจผู้สูงอายุ
สาหรับ รพ.สต./รพช.
การ
พัฒนาการ
ดูแลทางสั งคม
จิตใจสาหรับ
ผู้สูงอายุ
บูรณาการทักษะการดูแลกายใจ
ผู้สูงอายุ
รวมกั
บกรมวิชาการตางๆทั
ง้ ใน
่
่
และนอกกระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุ นให้
เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
สาธารณสุข
ในการส่งเสริม
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตและ
การดูแล
ทางดานสั
งคม
้
จิตใจผู้สูงอายุ
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ทุกกลุมวั
ย และกลุมผู
พิการ (ตอ)
่
่
้
่
1.6 ผู
พิการ
้
พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของผู้พิการ
ทางจิตใจ
สติปัญญา การ
เรียนรู้ และออทิสติ
กอยางเป็
นองครวม
่
์
เน้ น
การสราง
้
ความ
เข้มแข็งของ
เครือขายผู
่
้
พิการทาง
จิตใจ
สติปญ
ั ญา
การเรียนรู้
และออทิ
สติก
พัฒนาแนวทางการดูแล
ทางสั งคมจิตใจแกผู
่ ้พิการ
ทางกายใน รพช.
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแกเครื
่ อขาย
่
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลผู้พิการ
ทางจิตใจฯ รวมทัง้ ชุมชน
เกีย
่ วกับสิ ทธิประโยชนขั
้
์ น
พืน
้ ฐานของผู้พิการทาง
จิตใจฯ
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
ทุกกลุมวั
ย และกลุมผู
พิการ (ตอ)
่
่
้
่
1.7 เครือขายระบบสุขภาพอาเภอ (รสอ.) District
่
Health System : DHS
เชือ
่ มโยงเครือขาย
่
การดาเนินงาน
สุขภาพจิตนอก
ระบบบริการ
สาธารณสุข
กับเครือขาย
่
สุขภาพอาเภอ
การสรางและพั
ฒนา
้
าเนินงาน
เครือขายการด
่
สุขภาพจิตชุมชน
ในระดับอาเภอให้มี
ศั กยภาพ
และเข้มแข็ง
ชุมชนมีส่วนรวมในการ
่
ค้นหาปัญหา และ
วางแผนแกไขปั
ญหา
้
สุขภาพจิต
บูรณาการการ
ดาเนินงาน
สุขภาพจิตเพือ
่
ส่งเสริม ป้องกัน
บาบัดรักษา
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทัง้ กายและจิตให้
ครอบคลุมทุกกลุม
่
วัย
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวช
2.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
12 AHB พั
และ
กทม. ตาม กService
Plan-Track
จิต
ฒนาระบบบริ
ารสุขภาพจิ
ตและจิ
ตเวช
เวช ทัง้ จิตเวช
ทัว่ ไปและจิตเวชเด็กและวัยรุนในหน
่
่ วยบริการทุกระดับ
ในเขตบริการสุขภาพ
เพิม
่ การเขาถึ
้ งบริการ
ผู
่ วยจิ
ป้้ป
องกั
นต
ปัเวช
ญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในกลุม
่
ประชาชนทัว่ ไป กลุมเสี
่ ่ ยง และกลุมป
่ ่ วยให้
ไดรั
่ ค
ี ุณภาพ มาตรฐาน และ
้ บบริการทีม
ทั
วงที
พัน
ฒทนาขี
่ ดความสามารถและมาตรฐานการบริการสุขภาพจิต และ
จิตเวชของหน่วยบริการจิตเวชให้มุงสู
่ ่ การเป็ นศูนยความ
์
เชีย
่ วชาญระดับสูงดานจิ
ตเวชศาสตร ์ (Super Specialist
้
Service)
จัดบริการแกผู
่ ค
ี วามรุนแรง ยุงยาก
่ ้ป่วยจิตเวชทีม
่
ซับซ้อน และเรือ
้ รัง
ใน
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวช(ตอ)
่
2.2 พัฒนาการดาเนินงานดูแลและเยียวยาจิตใจในสถานการณ ์
วิกฤตสุขภาพจิตจากเหตุการณต
และการปรองดองสมานฉันท ์
่
์ างๆ
ขยายเครือขายที
ม MCATT (Mental Health Crisis Assessment
ของคนในชาติ
่
and Treatment Team)
จากระดับอาเภอลงสู่ระดับตาบล
บูรณาการงานวิกฤตสุขภาพจิตเขากั
้ บทีม
SRRT/Mini MERT
ซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุ กเฉิน
พัฒนาคุณภาพการให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต
สายดวนสุ
ขภาพจิต 1323
่
การสรางกระบวนการปรองดอง
้
สมานฉันทของคนในชาติ
์
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิต
เวช (ตอ)
่
2.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพืน
้ ที่
จังหวัพั
ดฒ
ชายแดนภาคใต
นาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุ
ขอยางต
อเนื
้
่
่ ่อง และ
์
ส่งเสริมเครือขายภาคประชาชนให
้ งตน
่
้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลจิตใจเบือ
้
(Psychological First Aid : PFA)
ดูแลเด็กและวัยรุนที
่ ไ่ ดรั
้ บผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยการ
พัฒนาศักยภาพเครือขายและชุ
มชนในเรือ
่ งการกระตุน
่
้
พัฒนาการ และการส่งเสริม IQ/EQ
นโยบายที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
ดานสุ
ขภาพจิตและจิตเวช
้
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิตเพือ
่ มุงสู
่ ่
การเป็ นองคกรธรรมาภิ
บาล
์
(Organization
Governance
: OG)
บริหารงานเชิ
งรุก เทียบเทามาตรฐานสากล
่
มีควางระบบตรวจสอบและ
วามยืดหยุน
วสูง
่ คลองตั
่
ประเมินผลตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมและความ
คุ้มคา่
3.2 การมุงเน
่ ้ นทรัพยากรบุคคล
พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ ข อ ง
บุ
กสายงาน
พัค
ฒลากรทุ
นาด้านขวั
ญกาลังใจของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบต
ั งิ านอยางมี
คุณธรรม
่
3.3 จริ
การสร
างวั
ฒนธรรมการเรี
ยนรู้สู
ยธรรม
ความสมดุลระหว
าง
้ และมี
่ ่
การท
างานกั
ว นรู้
การเป็
นองค
กรแห
่ ติ ส่วนตัย
์ บชีวงการเรี
(Learning Organization)
ใช้ KM เป็ นวัฒนธรรมพืน
้ ฐานใน
การสร้ าง พัฒ นา และแลกเปลี่ย น
นโยบายที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
ดานสุ
ขภาพจิตและจิตเวช (ตอ)
้
่
3.4 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศดาน
้
สุขภาพจิตและจิตเวช
เชือ
่ มโยงกับฐานข้อมูลบริการสุขภาพ
ในระดับ กระทรวงและบู ร ณาการกับ
ศูนยข
่
์ ้อมูลสุขภาพแหงชาติ
ใช้ ข้ อมู ล เป็ นแหล ่ งข้ อมู ล อ้ างอิ ง ใน
ระดับประเทศ
3.5 การเตรียมความพรอมและ
้
พัฒนาไปสู่การเป็ นผู้นาดาน
้
สุขภาพจิ
ตและจิตเวชในกลุม
พัฒ นามาตรฐานบริก าร่ บุ ค ลากร
ประชาคมอาเซี
ยน อม
และสภาพแวดล
ในหน วย
้
่
บริการจิตเวชให้มีความพร้อมในการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ผู้ รับ บริก ารจากกลุ่มประเทศสมาชิก
นโยบายที่ 4 : การพัฒนาความเป็ นเลิศทางบริการ/
วิชาการดานสุ
ขภาพจิตและจิตเวช
้
4.1 พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็ นเลิศเฉพาะ
ทาง (Excellence
Center)
จัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โดยอาศัยการศึ กษา
วิเคราะห ์ วิจย
ั ประเมิน พัฒนาและถายทอดองค
ความรู
่
้
์
ตามเกณฑมาตรฐานการพั
ฒนาศูนยความเป็
นเลิศเฉพาะทาง
์
์
พัฒนาหน่วยบริการจิตเวชเพือ
่ มุงสู
่ ่ การเป็ นศูนยกลาง
์
ทางดานการบริ
การและวิชาการดานสุ
ขภาพจิต ตาม
้
้
ประเด็นความเชีย
่ วชาญของแตละหน
่
่ วยงาน
สร้างตนแบบการดู
แลรักษาบน
้
ฐานความรู้
ทางวิทยาศาสตรและ
์
กระบวนการวิจย
ั /พัฒนา
นโยบายที่ 4 : การพัฒนาความเป็ นเลิศทางบริการ/
วิชาการดานสุ
ขภาพจิตและจิตเวช (ตอ)
้
่
4.2 พัฒนาวิชาการดาน
้
สุขภาพจิตและจิตเวช
พัฒนาระบบงานวิจย
ั และองคความรู
ั ของ
้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการวิจย
์
กรมสุขภาพจิตทีค
่ รอบคลุมทุกประเด็นความเชีย
่ วชาญเฉพาะทาง
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
และสอบสวน
ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต
พัฒนาระบบการสารวจทางระบาด
วิทยาสุขภาพจิต
เฝ้าระวังและติดตามอุณหภูมใิ จของคน
ไทยในช่วงเวลาตางๆ
่

similar documents