Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców gminy Klucze

Report
ANKIETA EKOLOGICZNA PRZEPROWADZONA
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY KLUCZE
W RAMACH KONKURSU „AKTYWNI DLA KLIMATU”,
BĘDĄCEGO CZĘŚCIĄ
OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ DLA KLIMATU
„ZMIENIAJ NAWYKI – NIE KLIMAT”
EKOTROPICIELE
ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach:
Alicja Gdula, Ola Kluczyńska, Klaudia Ścisłowska, Piotr Pandel, Paweł Sopęch.
Opiekunowie: Mariola Binek, Kazimierz Waśniowski
Rodaki, styczeń 2014
WŚRÓD 50 ANKIETOWANYCH BYŁO:
- 39 kobiet oraz 11 mężczyzn,
- 30 respondentów z wykształceniem podstawowym,
zawodowym i średnim
oraz 16 respondentów z wykształceniem wyższym
(4 ankietowanych nie podało swojego wykształcenia),
- 18 respondentów w wieku do 39 lat,
13 – w wieku od 40 do 49 lat
oraz 14 – w wieku powyżej 50 lat
(5 badanych nie podało swojego wieku).
Pytanie 1.
Czy stara się Pan/Pani oszczędzać wodę w swoim gospodarstwie domowym
poprzez takie działania jak:
- zbieranie deszczówki,
- branie prysznica zamiast długiej kąpieli,
- zakręcanie kranu podczas mycia zębów,
- inne, jakie …………………………………………….………………,
- nie, nie oszczędzam wody.
Sposoby oszczędzania wody w gospodarstwach
domowych (ogólnie)
5% 2%
21%
zbieranie deszczówki
branie prysznica zamiast długiej kąpieli
37%
zakręcanie kranu podczas mycia zębów
inne
35%
nie oszczędzam wody
Sposoby oszczędzania
wody wśród kobiet
Sposoby oszczędzania
wody wśród mężczyzn
zbieranie deszczówki
5%
zbieranie deszczówki
5%
27%
1%
20%
branie prysznica zamiast
długiej kąpieli
41%
zakręcanie wody podczas
mycia zębów
38%
27%
zakręcanie wody podczas
mycia zębów
branie prysznica zamiast
długiej kąpieli
inne
36%
nie oszczędzam wody
inne
Sposoby oszczędzania wody według mieszkańców
do 39 lat
18%
44%
branie prysznica zamiast długiej
kąpieli
38%
Sposoby oszczędzania wody według mieszkańców
od 40 do 49 lat
zbieranie deszczówki
zakręcanie wody podczas mycia
zębów
Sposoby oszczędzania wody według mieszkańców
powyżej 50 lat
6%
7%
zbieranie deszczówki
19%
zbieranie deszczówki
branie prysznica zamiast długiej
kąpieli
4%
25%
branie prysznica zamiast długiej kąpieli
39%
zakręcanie wody podczas mycia
zębów
32%
inne
36%
32%
zakręcanie wody podczas mycia zębów
nie oszczędzam wody
Sposoby oszczędzania wody
wśród mieszkańców
z wykształceniem podstawowym,
zawodowym i średnim
Sposoby oszczędzania wody
wśród mieszkańców
z wykształceniem wyższym
zbieranie deszczówki
3%
zbieranie deszczówki
4%2%
20%
22%
branie prysznica zamiast
długiej kąpieli
branie prysznica zamiast
długiej kąpieli
40%
zakręcanie kranu podczas
mycia zębów
40%
zakręcanie kranu podczas
mycia zębów
35%
inne
34%
nie oszczędzam wody
inne
WNIOSKI
dotyczące oszczędzania wody w gospodarstwach domowych w gminie Klucze:
• Wydaje się, że mieszkańcy nie oszczędzają wody w takim stopniu, w jakim powinni.
• Tylko 37% ankietowanych stwierdziło, że zakręca kran podczas mycia zębów. Z ankiety wynika,
że robią to najczęściej osoby do 39 roku życia (44%), najrzadziej po 50 roku życia – 32%.
• Branie prysznica zamiast długiej kąpieli preferuje tylko 35% ogółu mieszkańców,
częściej kobiety (36%) niż mężczyźni (27%).
• Zbieranie deszczówki zaznaczyło tylko 21% respondentów, wynika to może z tego, że wśród
respondentów byli także mieszkańcy bloków. Częściej deszczówkę zbierają mężczyźni (27%) i osoby
w wieku od 40 do 49 lat (25%) niż kobiety (20%) i osoby do 39 roku życia (18%).
• Tylko 5% ankietowanych zaznaczyło, że oszczędza wodę w inny sposób, poprzez: mycie wody
w misce, używanie zmywarki (3x) oraz korzystanie z ekonomicznego programu prania.
• 2% ogółu przyznało, że nie oszczędza wody.
• Ankieta wykazała, że poziom wykształcenia nie ma wpływu na oszczędzanie wody, wszystkie wyniki
są porównywalne.
Pytanie 2a
Pytanie 2b
Czy znane są Panu/Pani klasy energetyczne sprzętów AGD?
Czy wie Pan/Pani, co oznacza klasa energetyczna A, a co D?
a) nie, nie znam,
a) tak,
b) tak, znam.
b) nie.
60
60
49
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
49
1
1
0
0
NIE, NIE ZNAM
TAK, ZNAM
TAK
NIE
WNIOSKI
dotyczące znajomości klas energetycznych sprzętu AGD:
 49 na 50 ankietowanych wskazało, że zna klasy energetyczne sprzętu
AGD i wie, co oznacza klasa A, a co klasa D.
 1 osoba przyznała się do niewiedzy w tym zakresie.
Pytanie 3.
Proszę podać przybliżoną ilość żarówek energooszczędnych używanych w Pana/Pani gospodarstwie domowym.
Pytanie 4.
Proszę podać przybliżoną ilość żarówek zwykłych używanych w Pana/Pani gospodarstwie domowym.
Nasi respondenci podawali bardzo różną liczbę żarówek w swoich gospodarstwach,
od 5 do 37. Uznaliśmy, że dla naszych celów ważniejsze jest porównanie ilości żarówek
energooszczędnych w stosunku do żarówek zwykłych w każdym gospodarstwie domowym.
Zebrane dane podzieliliśmy na 3 kategorie:
a) tylko żarówki energooszczędne,
b) przewaga żarówek energooszczędnych,
c) przewaga żarówek zwykłych.
Porównanie liczby żarówek energooszczędnych i zwykłych
we wszystkich gospodarstwach
tylko żarówki
energooszczędne
12%
38%
50%
przewaga żarówek
energooszczędnych
przewaga żarówek zwykłych
Porównanie liczby żarówek
energooszczędnych i zwykłych
według kobiet
Porównanie liczby żarówek
energooszczędnych i zwykłych
według mężczyzn
tylko żarówki
energooszczędne
tylko żarówki
energooszczędne
8%
0% 18%
43%
49%
przewaga żarówek
energooszczędnych
82%
przewaga żarówek
zwykłych
przewaga żarówek
energooszczędnych
przewaga żarówek
zwykłych
Porównanie liczby żarówek
energooszczędnych i zwykłych
według respondentów w wieku do 39 lat
0%
56%
44%
tylko żarówki energooszczędne
przewaga żarówek
energooszczędnych
przewaga żarówek zwykłych
Porównanie liczby żarówek
energooszczędnych i zwykłych
według respondentów w wieku od 40 do 49 lat
23%
15%
tylko żarówki
energooszczędne
Porównanie liczby żarówek
energooszczędnych i zwykłych
według respondentów w wieku powyżej 50 lat
7%
przewaga żarówek
energooszczędnych
43%
62%
przewaga żarówek
zwykłych
tylko żarówki
energooszczędne
przewaga żarówek
energooszczędnych
50%
przewaga żarówek
zwykłych
Porównanie liczby żarówek
energooszczędnych i zwykłych
według respondentów z wykształceniem
Porównanie liczby żarówek
energooszczędnych i zwykłych
według respondentów
z wykształceniem wyższym
podstawowym, zawodowym i średnim
tylko żarówki
energooszczędne
tylko żarówki
energooszczędne
6%
10%
47%
43%
przewaga żarówek
energooszczędnych
przewaga żarówek
zwykłych
31%
przewaga żarówek
energooszczędnych
63%
przewaga żarówek
zwykłych
WNIOSKI
dotyczące porównania ilości żarówek energooszczędnych w stosunku
do żarówek zwykłych w gospodarstwach domowych w gminie Klucze:
 Ogólnie w 38% gospodarstw domowych są tylko żarówki energooszczędne,
w 12% – przewaga zwykłych, a w 50% – przewaga energooszczędnych.
 Znaczne rozbieżności w określaniu stosunku żarówek energooszczędnych do zwykłych
widać w danych podawanych przez różnych respondentów.
Na największą liczbę tylko energooszczędnych wskazywali:
kobiety (43%), respondenci najmłodsi (44%) i najstarsi (50%)
oraz ci z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim (47%).
Pytanie 5.
Proszę powiedzieć, jakim środkiem transportu jeździ Pan/Pani
najczęściej do pracy, szkoły lub na zakupy.
a) samochodem,
b) rowerem,
c) korzystam z transportu publicznego,
d) innym, jakim ……………………………………………………..
Najczęstszy środek transportu do pracy, szkoły, na zakupy ogólnie
samochodem
rowerem
korzystam z transportu publicznego
innym
10%
23%
62%
5%
Najczęstszy środek transportu do pracy, szkoły, na zakupy
WEDŁUG KOBIET:
WEDŁUG MĘŻCZYZN
samochodem
samochodem
rowerem
rowerem
korzystam z transportu publicznego
korzystam z transportu publicznego
innym
innym
7%
17%
8%
27%
2%
64%
58%
17%
Najczęstszy środek transportu do pracy, szkoły, na zakupy – według wieku
DO 39 LAT
samochodem
rowerem
korzystam z transportu publicznego
innym
OD 40 DO 49 LAT
samochodem
rowerem
korzystam z transportu publicznego
innym
6%
10%
10%
33%
5%
56%
75%
5%
Najczęstszy środek transportu do pracy, szkoły, na zakupy – według wieku
POWYŻEJ 50 LAT
samochodem
rowerem
korzystam z transportu publicznego
innym
20%
46%
27%
7%
Najczęstszy środek transportu do pracy, szkoły, na zakupy
– według respondentów z wykształceniem:
PODSTAWOWYM, ZAWODOWYM
I ŚREDNIM
WYŻSZYM
samochodem
samochodem
rowerem
rowerem
korzystam z transportu publicznego
korzystam z transportu publicznego
innym
innym
10%
13%
14%
14%
62%
31%
56%
0%
WNIOSKI
dotyczące najczęstszego środka transportu do pracy, szkoły, na zakupy:
 Pytanie sprawiało niektórym respondentom kłopot. Dlatego część ankietowanych
podała nie jedną, lecz 2 odpowiedzi, ze wskazaniem na to, że z innego środka transportu
korzystają w drodze do pracy, a z innego – na zakupy.
 W klasyfikacji „wygrywa” niestety samochód, z którego korzysta 62% wszystkich
ankietowanych, 62% osób z wykształceniem wyższym, 64% kobiet i aż 75% osób do 39 lat.
 Z transportu publicznego korzystają częściej kobiety (27%) niż mężczyźni (8%);
osoby powyżej 50 lat (27%), niż w wieku do 39 lat (10%);
respondenci z wykształceniem podstawowym i średnim (31%), niż z wyższym (14%).
 Rower jest najbardziej popularny wśród mężczyzn (17%) i osób z wykształceniem wyższym (14%),
przy ogólnym poziomie 5%.
 Z innego środka transportu (wiele wskazań „pieszo”) korzysta 10% ogółu,
najwięcej osób powyżej 50 lat (20%) i mężczyzn (17%).

similar documents