vedlagt

Report
Medarbeiderundersøkelsen 2010 HKI
v/seksjonsleder arbeidsgiverseksjonen Guro Winsvold
www.vfk.no
Dagens innlegg
Fra medarbeidertilfredshetsundersøkelser (MTU)
til måling av medarbeiderengasjement
Bakgrunnen for nytt verktøy:
• Politisk beslutning om årlige målinger
• Enklere verktøy besluttet i rådmannens ledergruppe (FLG) i februar:
• Energi måling (HKI) leveres av Human kapital gruppen
Gjennomgang av verktøyet – tenkingen bak
• Tilfredshet kontra engasjement
• Kort om selve undersøkelsen
• Hva ligger av muligheter i verkøyet
• Tiltaksmøte
• Organisering av bistand knyttet til oppfølging av undersøkelsen
• Status og videre framdrift
www.vfk.no
Fra medarbeidertilfredshetsundersøkelse
til måling av medarbeiderengasjement
Energimåling
(HKI)
www.vfk.no
Hvorfor skal vi i det hele tatt måle?
1. Finne fram til måle indikatorer som har betydning for
organisatoriske resultater
2. Medarbeidermålinger bidra til:
–
–
Prioriteringer av det viktigste
(What you measure is what you get)
Overvåking, utvikling og tidlig varsel vedr sentrale
resultatdrivere
3. ”En organisasjon bør måle det man tror har
sammenheng med organisatoriske resultater”
(Kuvaas)
www.vfk.no
I søken etter et bedre måleinstrument
•
•
•
•
•
•
•
•
Indikatorene bør være relevante på tvers av ulike organisasjoner
Indikatorene bør ha teoretisk og empirisk forankring i kvalitetssikret
forskning
Skal måle viktige indikatorer som er påvirkbare fra organisasjonens
side
For å redusere antall spørsmål skal instrumentet bestå av kortversjoner
og etablerte og utprøvde mål
Resultatorientert: hva får organisasjonen igjen for å være et godt sted å
jobbe? Ikke bare hva den gir eller tilbyr.
Indre jobbmotivasjon, jobbengasjement og entusiasme er enda
sterkere knyttet til arbeidsprestasjoner og positive jobbaspekter enn
jobbtilfredshet
Hvor viktig er jobbtilfredshet for arbeidsprestasjoner?
Forskningen viser moderate positive sammenhenger
(Kuvaas)
www.vfk.no
Hva er viktig
Jobbautonomi, medarbeiderinvesteringer og
kollegastøtte
Indre motivasjon
Ekstrarolleatferd, arbeidsinnsats og
turn-over-intensjon
www.vfk.no
Tilfredshet kontra interesse
Tilfredshetslykke kontra Engasjementslykke
TILFREDSHET (hedonia) signaliserer velvære
– Virker avslappende og beroligende
– Kognitiv fleksibel
– Åpner opp oppmerksomheten (åpen for forandring)
– Bygger sosiale relasjoner, fostrer samarbeid og lekenhet
INTERESSE (eudaimonia) signaliserer forpliktelse og
forventning
– Virker aktiverende både fysisk og mentalt
– Snevrer inn oppmerksomheten
– Motiverer til problemløsning, innsats og utforskning
– Sentralt i læring og utvikling
– Bygger ferdigheter
(Lisa Vivoll Straume)
www.vfk.no
Fra tilfredshet til engasjement
Nytt måleverktøy som bygger på
forskningsbasert forståelse.
Fire indikatorer:
• Vi starter med èn: energiindeksen også kalt
HKI (human kapital indeksen)
• De tre andre er: identitet, kunnskapsdeling og
omdømme. Kan tas i bruk allerede neste år.
• Tiltaks- og utviklingsorientert
www.vfk.no
Styrkebasert lederskap:
å hjelpe den enkelte til å gjøre det beste ut av sitt talent
• Kunnskapsbedrifter er avhengig av sine
talenter
• Jo større andel ildsjeler, jo mer energi, bruk
og utvikling av enkeltes talenter
• Begeistring skaper emosjonsmessig rom for
høye ambisjoner og topp resultater
• Medarbeideres svar på målingen gir
indikasjon på lederens evne til å skape energi
og utnytte sine medarbeideres talenter på
gruppenivå
(Sandvik)
www.vfk.no
Energi
• Jeg vet hva som forventes av meg på jobben (Fokus)
• Jeg har de nødvendige ressurser til å mestre jobben
(Ressurser)
• Jeg har anledning til å gjøre det jeg er best til hver
dag på jobben (Talent)
• Noen (min leder eller andre) har i løpet av siste uke
gitt meg ros og anerkjennelse for godt utført arbeid
(Ros)
• Noen (min leder eller andre) bryr seg om meg som
person (Omsorg)
• Noen (min leder eller andre) har oppmuntret meg til å
videreutvikle meg (Læring)
www.vfk.no
Politiske resultatmål
Resultatmål:
• Jeg er tilfreds med jobben min
• Jeg er tilfreds med det psykiske arbeidsmiljøet i VFK
• Jeg er alltid fornøyd med måten endringsprosesser
gjennomføres på i VFK
• Jeg har stor tillit til min nærmeste leder
• Jeg har stor tillit til min nærmeste leders ledergruppe
• Jeg er alltid tilfreds med VFK sin personalpolitikk
Medarbeidersamtaler:
• Jeg har hatt medarbeidersamtaler med min leder i løpet av de
siste 12 måneder Ja/Nei
• Hvis Ja: Jeg har hatt stor nytte av medarbeider samtaler
med min leder
www.vfk.no
Engasjementsprofiler
•
Fakta: Engasjerte
arbeidsgrupper leverer bedre
resultater!
•
Aktivt engasjerte
arbeidsgrupper leverer 3-5
ganger bedre for
organisasjonen enn det aktivt
uengasjerte arbeidsgrupper
gjør.
•
En energimåling er en
tiltaksorientert
medarbeidermåling med få
påstander
www.vfk.no
•
Energimålinger og oppfølging er
et effektivt verktøy for
lederutvikling
•
Målingene er anonyme, ingen
rapporter ved færre enn 4 - 5
svar
•
Målinger og tiltak blir håndtert
av en enkel verktøykasse:
Måleverkstedet
•
Forskningsbaserte
grenseverdier gjør det enkelt å
skille mellom ulike
engasjementsnivåer, se neste
side.
Uengasjerte
grupper:
Ikke engasjerte
grupper:
Engasjerte grupper:
•Møter nyheter med
motstand
•Liten grad av tillit
•Problemorientert fremfor
løsningsorientert
•Tar ikke opp problemer
med omgivelsene
•Gjør en tilfredsstillende
jobb
•Liten grad av tilhørighet
•Tar sjelden ansvar for
oppgaver utenfor sitt
direkte felt
•Føler ikke at de oppnår
særlig i sitt arbeid
•Får daglig brukt sine
sterke sider
•Har en klar forståelse av
målet med sitt arbeid
•Høyt energinivå
•Skaper gode, støttende
relasjoner
•Leverer gode resultater
Effekten av prosess i forhold til måling og tiltak
www.vfk.no
Hjelpemiddel : Måleverkstedet
• Et brukervennlig og enkelt web-basert verktøy for
både HR-personell (superbrukere) og ledere.
• Hovedfunksjonalitet:
– Utsending av medarbeidermålinger
– Innsamling av svar
– Bestilling og automatisk distribusjon av rapporter
– Lederverksted, leder ser kun egne rapporter
– Hjelp i tiltaksoppfølgingen
• God mulighet for import/eksport av grunndata, slik at
du alltid sitter med oppdatert informasjon
www.vfk.no
Tiltaksmøte
• Bør arrangeres raskt etter at undersøkelsen er avsluttet.
Anbefales i løpet av november
• På bakgrunn av møtet bør det lages tiltak som kan forbedre
fokusområdene
• 2.5 til 3 timer i alle seksjoner, enheter, avdelinger
• Anbefaler at det fokuseres på energi målingen – de seks
første spørsmålene - for å utvikle engasjerte arbeidsgrupper
• Det blir utarbeidet en veileder for lederne som foreslår en
metodikk for møtene
• HKI kontakter kan bistå i møtene der det er behov, kan
bistå med denne type informasjon til ledergrupper,
enkeltledere
• Måleverkstedet er et enkelt hjelpemiddel
www.vfk.no
www.vfk.no
www.vfk.no
Hva måler vi høsten 2010?
• Energi
• Resultatmål
• Medarbeidersamtale
• Til sammen 14 spørsmål
www.vfk.no
Hvordan er målingen strukturert?
• Målingen er sendt til 2182 ansatte – de med fast lønn
ned mot 1%
• Rapporteringsstrukturen bygger på 187 enheter
• Det er identifisert 180 ledere i strukturen
www.vfk.no
Rapporteringsstruktur
Administrasjonen
• Fylkesrådmannens ledergruppe
• Kommunikasjonsavdelingen
• Stabsavdelingen
• Arbeidsgiverseksjonen
• IKT-seksjonen
• Serviceseksjonen
• Økonomiseksjonen
Kultursektoren
• Kultur og folkehelse
• Kulturarv
• Stab
• Vestfold fylkesbibliotek
Regionalsektoren
• Intern utvikling
• Næring og miljø
• Plan og samferdsel
www.vfk.no
Tannhelsen
• Nordre tannhelsedistrikt
• Holmestrand og Hof
tannklinikker
• Sande og Svelvik
tannklinikker
• Sentrum tannklinikk
• Søndre tannhelsedistrikt
• Andebu tannklinikk
• Borgejordet tannklinikk
• Lardal tannklinikk
• Larvik tannklinikk
• Solvang tannklinikk
• Stokke tannklinikk
• Søeberg tannklinikk
• Tønsberg tannklinikk
• Borgheim tannklinikk
• Farmand tannklinikk
• Haugar tannklinikk
• Revetal tannklinikk
• Rådhusgaten tannklinikk
Rapporteringsstrukturen forts.:
Utdanningsavdelingen
• Eksamenskontoret
• Fagopplæringsseksjonen
• Karrieresenteret
• SKUP
• Kompetansesenter for læringsutvikling
• OT
• PPT
• SAT
Skoler
• Færder vgs
• Administrasjon
• BA vg1
• BA vg2
• El
• Fengselsundervisningen
• Håndverksfag
• IKT Drift
• Milø og vedlikehold
• Ped.støttefunksjoner
• STF/R
• Stab & kontor
• Studieforberedende
• TP
www.vfk.no
• Greveskogen vgs
• AO
• Elevtjenesten/KØ
• Musikk, dans, drama
• Personalleder
• RM
• Realfag
• Service og samferdsel
• Språkfag
• Stab
• Teknisk og renhold
• Tønsberg ressurs
• Økonomi og
samfunnsfag
Rapporteringsstrukturen forts.:
• Holmestrand vgs
•Melsom vgs
•
•
•
•
•
Drift/Merkantil
IKT
Studiespesialiserende
Tilrettelagt opplæring
Yrkesforberedende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alternativ opplæring
Design og håndverk
Elektro/teknikk og produksjon
Elevtjenesten
Fagskolen
Fengselsundervisningen
Helse og sosial
Horten ressurs
IKT
Idrett
Kontor
Medier og kommunikasjon
Pedagogisk service
Personalforvaltning
Renhold
ST Realfag
ST-vg1
Service og samferdsel
Språkfag
Teknisk
•
•
•
•
•
•
•
• Horten vgs
www.vfk.no
ALTO
Drift
FF
MK
Merkantil
NA
Undervisning/service
•Nøtterøy vgs
• Helse og sosialfag
• Kontoret
• Læringssenteret
• Studiespesialiserende norsk
• Studiespesialiserende realfag
• Studiespesialiserende
språk/samf
• Teknisk
Rapporteringsstrukturen forts.:
• Re vgs
– Bygg og anleggsteknikk
– Helse- og sosialfag
– IKT
– Idrettsfag
– Merkantil avdeling
– Renhold
– Studiespesialisering
– Teknisk
– Toppidrett
• SMI-skolen
– BUP
– Melsom
• Sande vgs
– Andre allmenne fag
– Real-og idrettsfag
– Stab
– Yrkesfag 1
– Yrkesfag 2
•
www.vfk.no
•Sandefjord vgs
• AO
• Bibliotek
• Design og håndverk/studiespes. FO
avd.
• Drift og administrasjon
• Elektro
• Elevveiledning avd.
• Elvtjenester
• Helse- og sosial
• IB avd.
• IKT
• Idrett avd.
• Innemiljø
• Knutepunktskolen
• Kompetansesenteret SVGS
• Musikk, dans og drama avd.
• Personal og organisasjon
• Realfag
• Rest.- og matfag/kantine avd.
• Samf. fag/øk. fag avd.
• Service og samferdsel
• Servicekontoret
• Språkfag. avd
• Studieforberedene
• TIP avd.
• Teknisk avdeling
• Yrkesfag
• Økonomi
Rapporteringsstrukturen forts.:
• Skiringssal Folkehøyskole
• Kjøkken
• Undervisning
www.vfk.no
Thor Heyerdahl vgs
• AHT
• Bibliotek
• Bygg/anleggsteknikk
• DH/MK
• Drift/administrasjon
• EL/TP
• Elevorganisering
• Elevtjenester
• HS og SE
• IKT
• Idrettsfag
• Musikk og dans
• Pedagogiske avdelinger
• Personal- og organisasjonssjef
• RM
• Realfag
• ST Vg1 og fengsel
• Språkfag/Samfunnsfag/økonomi
• Teknisk drift
Status og framdrift
Oktober - november 2010
• Veileder for lederne forberedes – informasjon om metodikk,
gjennomføring av rapportmøte, forslag til tiltak etc
• Presentasjon av metodikk og verktøy v/HKI-kontaktene i ulike
lederfora etter behov.
• Spørreskjemaet er sendt ut pr 07.oktober 2010, med 14
dagers svarfrist.
• Undersøkelsen avsluttes torsdag. 21 oktober.
• Påfølgende fredag (22.10): Dagsmøte med gjennomgang av
resultater og rapportuttak for HKI kontakter og HKG gruppen.
Forslag til beredskapsplan og endelig veileder til lederne
utarbeides.
Påfølgende mandag(25.10): Presentasjon av
undersøkelsen/resultater i fylkesrådmannens ledergruppe.
Beredskapsplan og veileder til ledere vedtas.
www.vfk.no
Status og framdrift
• Presentasjon av undersøkelsen i møte med
hovedtillitsvalgte
• Presentasjon av undersøkelsen i møte med
direktørenes ledergrupper
• Tiltaksmøter i alle avdelinger og seksjoner i hele VFK
(gjøres av hver enkelt leder med personalansvar)
• HKI kontaktene bistår etter behov
• HKI-kontaktene er i hele perioden tilgjengelig for
metodeveiledning
www.vfk.no
Status og framdrift
Desember 2010 – januar 2011
• Presentasjon av undersøkelsen i
administrasjonsutvalget
• Vurdere om resultatmålene på dette området
samordnes med indeksene.
• Fra 2011 skal målingene gjennomføres om våren.
www.vfk.no

similar documents