Introduktion til 2. semesters valgfag

Report
Introduktion til
forårets
kandidatmoduler
d
Ved Studievejledningen og undervisere
Program

Kl. 12.30-12.40: Introduktion og præsentation v. Studievejledningen

12.40-12.55: Præsentation af konstitueret modul: Videns- og
oplevelsessamfundets kulturinstitutioner (Jan)

12.55-13.10: Præsentation af konstitueret modul: Informationsadfærd og
systemdesign (Tanja og Thorkild)

13.10-13.25: Præsentation af frit modul: Praksisforskning og
videnskabelse (Jens og Brian)

13.25-13.40: Præsentation af frit modul: Kulturarv: digitalisering og
informationsstrukturer (Mette)

13.40-13.55: Præsentation af frit modul: Informationskompetence og
undervisning på danske biblioteker (Volkmar)
Program - fortsat

13.55-14.05: Pause og lokaleskift til Learning Lab
Valg- og øvelsescafé med Kage  v/ studievejledningen

14.05-14.20: Præsentation og gennemgang af øvelsespakke

14.20-15.20: De studerende laver i grupper selvvalgte øvelser.

15.20-15.30: Opsamling og afrunding ved Studievejledning
Kandidatuddannelsens
opbygning
De konstituerende moduler knytter sig til IVAs
fag- og forskningsområder inden for
informationsvidenskab og kulturformidling.
Forskningen er organiseret omkring 6
satsningsområder
De frie moduler knytter sig også til
forskningsområderne, men varierer i højere grad
med aktuelle forskningsprojekter på IVA.
Konstituerende moduler

Kommunikation

Vidensorganiserende systemer og processer

System- og brugerevaluering

Informationsadfærd og systemdesign i organisationer

Biblioteksudvikling og ledelse

Vidensmedier i kultur og samfund

Videnshåndtering

Videns- og oplevelsessamfundets kulturinstitutioner

Hverdagsinformationsadfærd

Entreprenørskab og formidling
NB: vi udbyder normalt 2
konstituerende moduler i
Aalborg
Fire moduler

Informationsvidenskabens teorier og metoder

Praksisforskning og videnskabelse

Design af informationsarkitektur

Bibliometri og forskningsevaluering

Sprogvidenskab, vidensorganisation og informationssøgning

Kulturarv: digitalisering og informationsstrukturer

Litteraturformidlingen mellem trykkekultur og digital kultur

Motiverende informationsarkitektur

IIR-metodeudvikling - i teori og praksis

Viden i spil i ABM-institutioner
NB: vi udbyder normalt
2-3 frie moduler i
Aalborg
Praktikophold (frit modul) 1/3

Kandidatstuderende kan vælge at erstatte ét frit modul med et praktikophold.
Praktikopholdet omfatter i alt10 ECTS inkl. den afsluttende praktikrapport.
Praktikopholdet skal godkendes på forhånd af IVA, der tildeler en
praktikvejleder til praktikopholdet.

Varigheden af praktikopholdet, projektarbejde samt opgaveskrivning svarer til
en arbejdsbelastning på ca. 275 timer. Praktikopholdet kan fordeles
tidsmæssigt ud over semestrets samlede tid.

Den studerende finder selv et praktiksted og varetager selv kontakt til og
aftaler med praktikstedet. Der skal indgås en praktikaftale, der skal
godkendes og underskrives af projektstedet, vejlederen på IVA og den
studerende.
Praktikophold (frit modul) 2/3

Studerende kan kun gennemføre et praktikophold én gang i deres
kandidatuddannelse.

Formålet med praktikopholdet er at den studerende kan opnå viden og
erfaringer med at udføre og deltage i et konkret projekt, der kan give indblik i
informationsvidenskab og kulturformidling ´i praksis´. Gennem tilstedeværelse
og aktiv deltagelse på en relevant arbejdsplads i forhold til studiet får den
studerende mulighed for at gøre brug af sin faglige og teoretiske indsigt og
viden i en praktisk projektorienteret sammenhæng og for at reflektere over det
udførte arbejde i praktikken.
Praktikophold (frit modul) 3/3
Frokostmøde med Charlotte Knagh Vestergaard om de nærmere detaljer.
Tirsdag den 29. november kl. 12.15 – 13.00.
Information vil komme på Studienettet.
Undervisningsformer,
undervisningslitteratur og
pensum
I skal vænne jer til at kandidatstudiet i høj grad er baseret på en selvstændig
arbejdsindsats

… med få konfrontationstimer

... pensum omkring 2000/1000 sider

…plus løbende opgaver
Hvad vælger jeg efter?
 Generalist
eller specialist? – toning af uddannelsen
 Hvad
vil jeg gerne arbejde med?
 Hvad
finder jeg interessant?
vil jeg gerne skrive om? – overvej gerne
problemstillinger
 Hvad
 Hvad
er mest interessant – kurset eller projektet?
Praktisk
Tilmeldingsfristen er: 25. november via Studienettet
Kontakt studievejledningen:
E-mail: [email protected]
Tlf.: 98 77 30 20
Spørgsmål

similar documents