Slides Provincie - Streekoverleg Zuid-Oost

Report
Beleidsnota’s Vlaamse regering
Samenwerkingsakkoord AO – VVP – VVSG
Wat voor steden en gemeenten:
-Overleg: Provinciaal platform detailhandel
-Data:
•Provinciale en interprovinciale studie detailhandel
•Locatus databestand
•Portaalsite detailhandel
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Beleidsnota’s Vlaamse regering
• Vlaamse regering:
– Startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ (2010):
hernieuwde aandacht voor kernversterking en winkelbeleid
– Omzendbrief met afwegingskader voor grootschalige detailhandel
(2011)
– Nota ‘Winkelen in Vlaanderen 2.0’ (2012):
• Regionalisering van de Wetgeving op de handelsvestigingen
•
Verderzetten van het Vlaams winkelbeleid ter ondersteuning van
steden en gemeenten, detailhandelsector en individuele handelaars
• Investeringsprogramma 13 miljoen euro, oproepen AO:
kernversterkende maatregelen, renovatie en aankoop handelspanden
• Kennisnetwerk Detailhandel
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Samenwerkingsakkoord m.b.t. detailhandel
• Samenwerkingsovereenkomst (juli 2011):
– Vlaamse Regering (AO)
– VVSG
– 5 Vlaamse provincies (VVP)
= overleg tussen de verschillende bestuursniveaus, coherente aanpak
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Wat voor steden en gemeenten (1)
• Provinciaal Platform Detailhandel (PPD)
in alle Vlaamse provincies
•
•
•
•
•
•
Doel: via goede beleidsafstemming, overleg en samenwerking
de economische en sociale meerwaarde van de detailhandel versterken.
Basisvisie detailhandel = 'kernversterkend werken‘:
meer aandacht voor versterking, continuering of herwaardering
van winkelkernen in steden en gemeenten.
Dit naast een oordeelkundige inplanting van grote winkelcentra met oog voor
mobiliteit, woonkernen en milieu.
Relatie tussen provincie en steden en gemeenten op vlak van detailhandel
structureren en verder uitbouwen.
18 Oost-Vlaamse steden en gemeenten aangesloten.
In 2012: inrichting PPD Oost-Vlaanderen, 2 vergaderingen.
Volgend overleg: donderdag 13 juni 2013, Gent.
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Wat voor steden en gemeenten (2)
• Provinciale en interprovinciale studie detailhandel
– Provinciale studie detailhandel:
‘Detailhandelsonderzoek Oost-Vlaanderen’ (maart 2013)
studiebureau ABM
• Aanboddata en analyses
• Vraaganalyses: koopstromen
• Algemene socio-economische context
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Wat voor steden en gemeenten (3)
– Interprovinciale studie detailhandel:
Idea Consult, Geo Intelligence en M.A.S. Research
• Transversaal afgestemd met de 5 provincies:
 op basis van eenduidige methodiek
 met vergelijkbaar en uitwisselbaar materiaal
 aanboddata: 308 gemeenten
+ Brussels Gewest, Wallonië, deel van Nederland en van Frankrijk
• Finaliteiten van de studie:
 aanleveren van actuele data (vraag, aanbod en koopstromen)
op lokaal, provinciaal en interprovinciaal niveau
 aanleveren van analyses en beleidsadviezen op lokaal niveau d.m.v. fiches
 aanleveren van beleidsvisies op provinciaal en interprovinciaal niveau
+ toepassing op enkele gebieden
 opmaak van een uniek monitoringsysteem
 opmaak van een methodiek en instrument voor ‘what if’ scenario’s
(marktruimteberekening) + toepassen op enkele casussen
• Stand van zaken provincie Oost-Vlaanderen:
 april – mei 2013: afname enquêtes
 inventarisatie aanboddata (Locatus) klaar tegen juni 2013
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Wat voor steden en gemeenten (4)
– Provinciale en interprovinciale visie opstellen
• Resultaten van studies vertalen naar beleidslijnen op provinciaal en
interprovinciaal niveau
• Afstemmen met steden en gemeenten
• Aansturing vanuit provinciale platformen detailhandel (PPD’s)
• Bovenregionale resultaten en beleidsopties worden aangeleverd aan
het Vlaams Kennisnetwerk Detailhandel
→ Elke gemeente kan op basis van dit materiaal haar eigen beleid m.b.t.
detailhandel bepalen (strategisch commerciële plannen, detailhandelsvisie)
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Wat voor steden en gemeenten (5)
• Locatus databestand:
– Wat?
• Winkeldatabestand:
– Alle commerciële, publieksgerichte panden voor detailhandel,
dienstverlening en horeca
– Inclusief leegstaande commerciële panden
• Schaal: stad/gemeente, straten, winkelgebieden
• Indicatoren: aantal verkooppunten, winkelvloeroppervlakte, branche,
enz.
• http://locatus.com/belgie
– Voor wie?
• Vanaf 1 november 2012: Vlaamse provincies, dienst Economie:
gemeenten kunnen nu al gegevens laten opvragen en analyses op maat
uitvoeren
• 1 november 2013 – 31 oktober 2014:
gratis toegang voor alle (308) Vlaamse steden en gemeenten !
(opleiding wordt voorzien)
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
- Waarvoor Locatus gebruiken?
Benchmarking:
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
- Waarvoor Locatus gebruiken?
Aanbodinventarisatie en branchestudie:
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
- Waarvoor Locatus gebruiken?
Socio-economische dossiers, beleidsplannen:
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Wat voor steden en gemeenten (6)
• Portaalsite detailhandel:
– Inhoud:
• Resultaten van de provinciale en interprovinciale studie detailhandel en
eerder uitgevoerde onderzoeken
• Persitems
• Oproepen voor subsidies
• Aankondiging van evenementen
• Enz.
– Online vanaf najaar 2013
Streekoverleg ZOV | 16 mei 2013
Contact
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen | Dienst Economie
Kathy Gillis
tel. 09 267 86 18
mailto:[email protected]
Huis van de economie
Seminariestraat 2 | 9000 Gent

similar documents