مريم-هوشمند-ارزیابی

Report
‫دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر‬
‫ارزیابی عملکرد‬
‫استادگرامي ‪:‬جناب اقاي دكترحمید رضا کردلوئی‬
‫دانشجو‪:‬مریم هوشمند‬
‫زمستان ‪92‬‬
‫‪1‬از‪35‬‬
‫مقدمه و ضرورت‪:‬‬
‫سازمانها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و پیشرفت در محیط رقابتی امروز که‬
‫ب ررر اقد رراد دا ررا مح ررور اس رردوار اس ررت بااز ررتی بی ررور م ر‬
‫وم ر‬
‫از ا و ررا ب رررای‬
‫ارزیرراع کرد رررد خررود اسرردلاد ک ر و ررها اسرردلاد از و ام ررای ک ر کرد رررد و بروامرره‬
‫ریر ررری اس ر ر ااسی‬
‫ر ررروری اسر ررت ار ررا بدر ررواوی مر ررو رار م ر ر ریت کر رررد و می ر ر ان موف یر ررت و‬
‫پیشرفت در دستیاع به ا اف را ب دی شرکت را بز جی ‪.‬‬
‫ا وی ارزیاع میدرو با ر بدواور و رعیت کلری سرازمان را زرهت بره ا ر اف و ویر جا گرا‬
‫سررازمان را زررهت برره محرریط پی امررو مشررخص ک ر و کر و برررا‬
‫کرد رد ا باش ‪.‬‬
‫‪2‬از ‪35‬‬
‫شرراو ر میر ان ا ربخشر ی‬
‫اراباط بین سازمان و ارزياعي کردكرد‬
‫مشتريان و طرفهاي‬
‫تجاري ذينفع‬
‫فرآيند سازمان‬
‫مشتريان و طرفهاي‬
‫تجاري ذينفع‬
‫وياز نيازها‬
‫رضايت‬
‫‪2‬از‪35‬‬
‫‪CSF‬‬
‫(عوامل كليدي موفقيت)‬
‫مديريت عملكرد‬
‫‪3‬از ‪35‬‬
‫کرد رد چيزت؟‬
‫ا وع معا واژ کردكرد است‪ .‬به و ر م رس م ی‬
‫مروری بر فر گ ای غات شان د‬
‫رنی ارائه شود و از اجريع آنها بدوان يك تعريف‬
‫است كه ابد ا برگري اي از ارام اي معا‬
‫قابل اسدلاد برای کردكرد ارائه داد‪:‬‬
‫کردكرد‪ ،‬وتيجه يك کرل است (ارزش قابل او از گی ی ايجاد م شود)‪.‬‬
‫کردكرد‪ ،‬م ايزه ودايج با چ ا و يا مرجع اودخا ش يا احريل ش داخلی يا خارجی است‪.‬‬
‫کردكرد‪ ،‬ودايج م ايزه با اود ارات است‪.‬‬
‫کردكرد‪ ،‬ويل به دسداورد ا اوسط فرد‪ ،‬اي ‪ ،‬سازمان يا فرآي است‪.‬‬
‫او از گی ي کردكرد‬
‫او از گی ي کردكرد فرآي كري سازي ا ر بخش ي و كارايي فعا يت اي گهشده مي باش ‪.‬‬
‫‪4‬از‪35‬‬
‫ارزياع کرد رد‬
‫‪‬‬
‫ارزياع کرد رد فراي ی است که به س جا و او از گی ی‪ ،‬ارزش گهاری و‬
‫قضاوت دربار کرد رد ط دور ای معین م پردازد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ارزياع کرد رد کبارتزت از او از گی ی کرد رد از طريق م ايزه و ع موجود با‬
‫و ع میدو يا اي آ براساس شاخص ای از پيا تعيین ش که خود واج‬
‫ويسگي ای معین باش ‪.‬‬
‫‪5‬از ‪35‬‬
‫دالئل او از گی ي کردكرد‬
‫‪ -1‬بررس ي می ان اح ق ا اف و اس ااسي ا‬
‫‪ -2‬بررس ي مو ر بودن فرآي‬
‫‪ -3‬ك‬
‫ا و را كار اي اجرائي‬
‫فعا يت ا‬
‫‪ -4‬ا عكاس و عيت سازمان به م يران ج ت ا ري گی ي‬
‫‪ -5‬دقيق بودن اسد باط اي مورد و ر در سازمان بر اساس شوا‬
‫آماري‬
‫‪ -6‬م ايزه درو ي و عيت سازمان با دور اي گهشده‬
‫‪ -7‬بازد کردكرد م يران و دست او ركاران‬
‫‪ -8‬احديل محيط داخلي سازمان و ش اخت قوت ا و عف اي کردكرد‬
‫‪ -9‬زمي ه سازي طراحي و ام او ی ش کردكرد كارك ان‬
‫‪ -10‬آگاهي ياف ن م يران از ا ر بخش ي ا ريرات اخه ش قبلي‬
‫‪-11‬زمي ه سازي براي اخ يص و ك‬
‫بودجه‬
‫‪ 6‬از‪35‬‬
‫م اازه روش ای ارزیاع کرد رد س تی و م رن‬
‫سیزدر ای ارزیاع کرد رد ووی‬
‫سیزدر ای ارزیاع کرد رد س تی‬
‫تاکید بر ارزیابی عملکرد افراد‬
‫تاکید بر ارزیابی عملکرد فرایندها‬
‫تاکید بر ازریابی سازمان از جنبه مالی‬
‫تاکید بر کنترل و ارزیابی عملکرد‬
‫تاکیر بر ارزیابی سازمان از جنبه های گوناگون‬
‫تاکید بر بهبود و تفکر استراتژیک قبل ارزیابی‬
‫تاکید بر رویدادهای منفرد (رویدادگرا)‬
‫تاکید برحصول نتیجه‬
‫تاکید بر حصول نتیجه و فرایند دستیابی به نتیجه‬
‫شاخصهای گذشته نگر‬
‫شاخصهای گذشته نگر و آینده نگر‬
‫ارزیابی های گسسته و دوره ای‬
‫ارزیابی های پیوسته و مستمر‬
‫توجه صرف به مشکالت‬
‫با بی اعتمادی و عدم مشارکت کارکنان‬
‫توجه به روابط علت و معلولی در ریشه یابی مشکالت‬
‫همراه با همکاری و مشارکت کارکنان‬
‫کاهش دهنده خالقیت و نوآوری‬
‫ترویج کننده روحیه خالقیت و نوآوری‬
‫تاکید برهمراستایی رویدادها با استراتژیها(راهبردگرا)‬
‫‪7‬از ‪35‬‬
‫شرکت ها برای کسب موفقیت‬
‫الزم است ا اف خود را مشخص سازو ‪,‬‬
‫با اخه ا ریرات فرآ‬
‫ای اجاری‪,‬آوان رابه سرت ا اف تعیین م اسب و پی ی ی‬
‫آنها‪,‬را ب د ا را برای موف یت تعیین ک‬
‫سیزد‬
‫اا ش سوق د‬
‫‪.‬‬
‫ای طراحی ش ارزیاع کرد رد ط دوسه د ه گهشده‪,‬اوجه خو ا‬
‫رابرم و ه ا چون مری ی کرد رد‪ ,‬طراحی معیار ا برای س جا و ا بازو ری‬
‫سیزد‬
‫ای موجودمعیوف داشده وکر به ولس بهر گی ی از م ریت ارزیاع‬
‫کرد رد ک ا ت ورود او ‪.‬‬
‫اجربه كشور اي موفق شان مي د ‪:‬‬
‫تعيین اهدداف اسدتراتژيع عملكدرد‪ ،‬سدنجش عملكدرد‪ ،‬جمدع آوري و‬
‫آنددا یا داده هدداي عملكددرد و بكددارگیري اي د داده هددا‪ ،‬در جهددت بهبددود‬
‫عملك ددرد س ددازمان‪/‬كش ددور ب ررا رويك ددردي ساس ددتماتيع ي ررك اس ررل بز ريار‬
‫م رر رري در ج ر ررت موف ير ررت سر ررازمانها و كشور اسر ررت و اي ر ر‬
‫مديريت عملكرد در سیح خرد و ك ن است‪.‬‬
‫‪ 9‬از ‪35‬‬
‫رر رران‬
‫دو اصل مالی دخیل درتصمیم گیری های مدیران‬
‫ف او یه مالی در ر شرکت با ح اکث سازی روت س ام اران خو ا باش‬
‫ف اوویه ا ه‪ ,‬ارزش‬
‫شرکت بزدگ به می ان سود آت مورد اود ارسرما ه گهاران‬
‫دارد که م اواو بیا ار ا کر از ری ه سرما ه باش‬
‫به کبارت ‪ ,‬افرااا پا ارارزش افرود اقد ادی‪ ,‬م جر به افرااا ارزش بازاری شرکت م‬
‫شود‪.‬‬
‫ای وی ا‪,‬سردرگر احدرالی اسدلاد ازی معیار مالی که ارام ا ریرات را به و یه اررکری‬
‫خاص مرابط سازد برطرف م ک ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫از ‪35‬‬
‫گستره وسیع روش هاي ارزیابي عملكرد‬
‫روش مقياسي‪,‬عامل سنجي‪,‬روش ثبت وقايع حساس‪,‬روش توصيفي‪,‬‬
‫روش قياسي‪,‬‬
‫روش درجه بندي‪,‬مقايسه دوبه دو توزيع اجباري‪ ,‬روش انتخاب اجباري‪,‬‬
‫مقياسهاي درجه بندي مبتني بررفتار‪ ,‬مقياسهاي مشاهدة رفتاري‪,‬‬
‫ارزيابي عملكرد به كمك رايانه‪ ,‬نظارت بر عملكرد كاركنان با استفاده از‬
‫رايانه‪,‬‬
‫ارزيابي براساس مديريت برمبناي هدف‬
‫‪11‬‬
‫از ‪35‬‬
‫ زمان معرفی‬,‫چارچوب‬,‫نام مدل‬
The ROI, ROE, ROCE and derivates: -1980s
The economic value added model (EVA)1980
The activity based costing (ABC) – the activity
based management (ABM)1988
The strategic measurement analysis and
reporting technique (SMART) 1988
The
supportive
performance
measures
(SPA)1989
35 ‫از‬
12
‫ زمان معرفی‬,‫چارچوب‬,‫نام مدل‬
The capability economic value of intangible and
tangible assets model (CEVITA)2004
The
performance,
development,
growth
benchmarking system (PDGBS)2006
The
unused
capacity
decomposition
framework(UCDF)2007
35 ‫از‬
13
‫ارزیابي كنندگان عملكرد‬
‫‪ -1‬ارزيابي سرپرست مستقيم‬
‫‪ -2‬ارزيابي بوسيله مرئوس‬
‫‪ -3‬ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر‬
‫‪ -4‬ارزيابي گروهي‬
‫‪ -5‬ارزيابي از طريق خود سنجي‬
‫‪ -6‬ارزيابي بوسيلة مشتريان‬
‫‪ -7‬ارزيابي بوسيلة واحد کارکنان‬
‫‪ -8‬ارزيابي بوسيلة سرپرست غيرمستقيم‬
‫‪ -9‬ارزيابي بوسيلة مراكز ارزيابي‬
‫‪ -10‬ارزيابي ‪ 360‬درجه‬
‫‪14‬‬
‫از ‪35‬‬
‫برخی شاخص های پرمصرف ارزیابی‪:‬‬
‫روش ای ارزیاع کرد رد ‪ ROI, ROE, ROCE‬و مشد ات آوان ا یه بر برخی شاو ر ای‬
‫مالی که در گز ای از شرکت ا برای ارزیاع ررا ش ای اجاری خو ا به خ مت‬
‫گرفده او مدررکر ش او ‪.‬‬
‫‪ROI‬م ر معیار برای سرما ه گهاران است چون زبتی است از سود خروجی حاسل‬
‫از کار اجاری به ک وان درس ی از سرما ه گهاری نهادش ‪:‬‬
‫‪Retune On Investment‬‬
‫‪ ROE‬پرسپ دیوی از م ران مورد اکدراد س ام اران که ا ور ا جاد سود س ام از آوان‬
‫بر م خی د را ارسی م ک ‪Return on Equity,‬‬
‫‪ ROCE‬گووه ای از معیار س جا است که‪ ,‬به دارا ا که مزد یرا در اخدیار و ک‬
‫م ریت است اشار دارد‪Return on Controlled Equity.‬‬
‫‪15‬‬
‫از ‪35‬‬
‫مدل ارزش افزوده اقتصادی‬
‫‪The economic value added model‬‬
‫‪EVA‬اوسط شرکت اس ن استیورات برای اس ح‬
‫خیای حزاب اری مد او که‬
‫بیور مشخص تعیین م ک چه زما م ران سرما ه ای بکار م برو که در م ابل‬
‫آن با پرداختی داشده باش را در و ر م گی د‪.‬‬
‫با در و ر گرف ن کدیه ری ه ای سرما ه ای شامل ری ه س ام‪ ,‬ای وی ا م ار اومان‬
‫روت‬
‫کاراجاری ا جاد ش‬
‫م ک ‪ .‬راو ووه کرل م ک‬
‫‪16‬‬
‫از ‪35‬‬
‫ا از بین رفده را در ر دور زما گرارش ش بررس ی‬
‫که س ام اران سود خو ا را م س ج ‪.‬‬
‫مدل ارتباط سود‪-‬اقدام‬
‫‪The action-profit linkage model‬‬
‫درسا ‪ 2001‬از سوی اپزدین چارچوع برای ش اسا اق امات که درون‬
‫شرکت برسودآوری کلی آن ا ر م گهارو پیشنهاد ش ‪.‬م ران با پیشب ان‬
‫کدی ی موف یت اجاری و سود را او از گرفده‪ ,‬اراباطات موجود بین آنها را‬
‫تعیین کرد و اا ی اق امات را اخرین برو ‪.‬ساخدار در قا ب چ ار واحیه اسلی‬
‫سامان داد ش است‪ :‬اق امات شرکت‪ ,‬خ مات و فرآود ای احویل ش ‪,‬‬
‫اق امات مش ی و اا ی ات اقد ادی‪.‬میا عه اراباطات اق ام –سود به م ران‬
‫در فرا ا ری گی ی کر م ک ‪ .‬چارچو پیشنهادی درست و یه شروعی‬
‫ای کرد ردی است و ها ویاز به مد اسب‬
‫برای کشف روابط بین س چ‬
‫سازی خ ا ص اجاری شرکت دارد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫از ‪35‬‬
‫چا ا اي پيا رو در و ام اي ارزياعي کردكرد‬
‫تع اد زياد شاخص ا‬
‫شاخص اي وامرابط با ا اف سازما ي‬
‫وجود شاخص اي مبه‬
‫ک م رزوئي سيزد اي پاداش و شاخص اي کردكرد‬
‫‪18‬‬
‫از ‪35‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ای وی ا را چگونه می توان بهبود داد‬
‫ای وی ا و ام اامین مالی است که‪ ,‬زبان مش ک در کدیه کردیات بین کارک ان‬
‫وو ا ای م ریتی برقرار کرد و اجاز م د اا کدیه ا ریرات م ریتی‬
‫را پارچه بر مب ای ارزش‬
‫م ش ‪ ,‬پی ی ی گشده‪ ,‬و ازطریق‬
‫افرود ای مد اسب با سرما ه گهاری س ام اران مباد ه و جب ان گردد‪.‬‬
‫‪The economic value added model‬‬
‫‪19‬‬
‫از ‪35‬‬
‫هزینه سنجی مبتنی بر فعالیت‬
‫‪ABC‬طبق و ر کوپر و کاپ ن‪ ,‬ری ه س جی بر مب ای فعا یت برای رفع‬
‫مش ت سیزد ای حزاب اری ری ه مب ا مبدنی بری پیشران ح ر‬
‫ا جاد ش ‪ .‬ا مب ا م ا است که کدیه فعا یت ای شرکت که‬
‫برای حرا ت او ی و ارا ه کاال و خ مت وجود دارو با بر مب ای ری ه‬
‫فرآورد س جی شوو ‪.‬‬
‫ا روش ش اس ی م اواو م جر به ارزیاع ای کام مدلاوت از ری ه ای‬
‫مح و و سودآوری زهت به سا ر روی رد ای ساد اوگاراوه شود‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫از ‪35‬‬
‫مدل دارایی ها ملموس و غیرملموس توانایی ایجاد‬
‫ارزش اقتصادی‬
‫‪The capability economic value of intangible and tangible‬‬
‫‪assets model‬‬
‫‪ CEVITAe‬اوسط راا ااوگا ود ران برای وزارت دفاع اس ا یا در‬
‫سا ‪ 2004‬ارا ه ش ‪ .‬م بر ا باور است که ارکیبی است از‬
‫دارا ای مدروس و غی مدروس که به سازمان ظرفیتی م د‬
‫که نها دا ارزش اقد ادی خو ا را به جدو براو ‪ .‬ا م فنی را‬
‫پیشنهاد م ک که‪ ,‬ارکیت دارا ای مش ود و غی مش ود را در‬
‫حزا ای مالی شرکت گرارش ک ‪.‬م حزاب اری دقیق مبدنی بر‬
‫معیار ا‪ ,‬معیار ای مبدنی بر شاخص ا‪,‬معیار ا که بر ذ یت ا‬
‫مبدنی او ‪ ,‬معیار ای جریان و گ و معیار ای مبدنی بر بازار را به‬
‫مجدرع م سازد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫از ‪35‬‬
‫نظام الگوگیری رشد‪,‬توسعه و عملکرد‬
‫‪The performance, development, growth benchmarking system‬‬
‫‪ PDGBS‬توسط پيير ودلسيل در سال ‪ 2006‬پيشنهاد شد و تنها مدلی است که‪ ,‬اندازه گيری‬
‫عملکرد را بطور جامع از يک منظر الگو گيری در نظر می گيرد‪ .‬اين مدل برای شرکت‬
‫های کوچک و متوسط –اس ام ای در نظر گرفته شده است و پرسشنامه ای به عنوان ورودی و‬
‫جريان رايانه ای که داده های شرکت را با موارد گروه های مرجع مقايسه می کند‪,‬در نظر گرفته‬
‫است‪.‬نهايتا يک گزارش ساده به عنوان خرجی می دهد‪.‬‬
‫حمايت های مشورتی در طی پياده سازی وپس از آن الزم است‪ .‬اين کار تاکيدبر الگوگيری به‬
‫عنوان يک ابزار کافی برای بهبود عملکرداس ام ای ها دارد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫از ‪35‬‬
‫چارچوب بازترکیب شده ظرفیت بالاستفاده‬
‫‪The unused capacity decomposition framework‬‬
‫‪UCDF‬اوسط باالوچادران و د ران در سا ‪ 2007‬ارا ه ش ‪ .‬ا چارچو روش‬
‫ش اس ی ای برای گرارش ظرفیت ب اسد اد م ابع را ارا ه کرد و آورا به ا ری‬
‫گی ی مرابط م ک ‪ .‬چارچو بیورخاص ری ه ظرفیت ای م رف ش را‬
‫به ظرفیت ای ب م رف طرح ریری ش و طرح ریری ش ال ی م ک ‪.‬‬
‫برا اساس اط کات مرابط برای ا ری گی ی م ریت را برای بروامه ریری و‬
‫م ریت ظرفیت ای ب م رف ا جاد م ک ‪.‬چارچو مبدنی بر وی و ای او یه‬
‫ای است مثل ا ر ک م قیعیت و ا ر ری ه ای ا ی که‪ ,‬م جر به ظرفیت ای‬
‫ب م رف م شوو ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫از ‪28‬‬
‫‪35‬‬
‫تکنیک پوششی داده ها)‪:(DAE‬‬
‫• يک روش برنامه ريزی رياضی برای ارزيابی عملکرد و‬
‫واحد های تصميم گيرنده براساس مجموعه ای از‬
‫مشاهدات است که بدين وسيله اقدام به تخمين‬
‫تجربی مرز کارايی می کند‪.‬‬
‫‪ ‬اين روش يک تابع مرزی را بدست می دهد که در آن‬
‫تمام داده ها تحت پوشش قرار می گيرندوبه همين‬
‫دليل آن را (تحليل پوششی داده ها)يا (تحليل‬
‫فراگير) می نامند‪(.‬موتمنی)‬
‫‪ ‬يک روش ناپارامتريک جهت کارايی نسبی موسسات‬
‫مشابه ‪،‬براساس ورودی هاوخروجی ها است‪.‬‬
‫(علی رضايی و همکاران)‬
‫‪24‬‬
‫از ‪35‬‬
‫توضیحات بیشتردرمورد روش‪:‬‬
‫روش تکنيک پوششی داده ها جايگزينی برای روش‬
‫رگرسيون محسوب می شود‪.‬‬
‫اين روش در سال ‪1987‬به وسيله (چارنز‪،‬کوپر و رودز)‬
‫توسعه يافت و به مدل ‪CCR‬معرف شد‪.‬‬
‫هدف‪ :‬شناسايی واحد هايی است که بيشترين‬
‫ميزان خروجی راازکمترين ميزان ورودی بدست‬
‫می آورند‪،‬چنين واحدی که دارای کارايی مساوی يک‬
‫باشد کاراو واحدهای بين صفرو يک ناکارا هستند‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫از ‪35‬‬
‫نگاره ‪:1‬مرز کارایی‬
‫‪26‬‬
‫از ‪35‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مدل‬
‫مدل‬
‫مدل‬
‫مدل‬
‫اصلی‬
‫اصلی‬
‫اصلی‬
‫اصلی‬
‫‪CCR‬‬
‫‪BCC‬‬
‫‪CCR_BCC‬‬
‫‪BCC_CCR‬‬
‫‪ ‬ساختمان این مدل ها براساس ای فرض نهاده‬
‫شده است که واحدهای تصمیم گیرنده بابربا ‪n‬باشد‬
‫‪27‬‬
‫از ‪35‬‬
‫مدل خطي‪:CCR‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫از ‪35‬‬
‫مدل كسري‪:CCR‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫از ‪35‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫باتوجه به اطالعات ارائه شده در نگاره ‪3‬مدل مضربی ‪CCR‬ورودی محور برای‬
‫‪10‬واحد تصمیم گیرنده (‪)DMU‬تشکیل داده می شود‪.‬‬
‫از ‪35‬‬
‫حاشیه سود‬
‫نسبت جاری(خروجی)‬
‫اهرم مالی ورودی‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪DMU1‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪DMU2‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.71‬‬
‫‪DMU3‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪DMU4‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪DMU5‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪DMU6‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪DMU7‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪DMU8‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪DMU9‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪DMU10‬‬
‫نام واحدهای مورد‬
‫بررسی‬
‫بدست آمدن كارايي ده واحد تصمیم گیرنده بااستفاده ازنرم‬
Frontier Analyst , DEAFrontier
Input Oriented
‫افزار‬
(Benchmarks)‫مجموعه مرجع‬
DMU
Name
Efficiency
DMU1
0.514
0.731 DMU9
DMU2
1.000
1.000 DMU2
DMU3
0.494
0.763 DMU2
0.084
DMU9
DMU4
0.348
0.422 DMU2
0.188
DMU9
DMU5
0.441
0.926 DMU2
DMU6
0.607
0.688 DMU2
0.291
DMU9
DMU7
0.496
0.667 DMU2
0.141
DMU9
DMU8
0.517
0.883 DMU2
0.138
DMU9
DMU9
1.000
1.000 DMU2
DMU10
0.559
0.013 DMU2
0.882
DMU9
35 ‫از‬
31
‫نهاده ها و ستاده هاي بهینه كلیه واحد هاي مورد‬
‫بررسي‬
Efficient input target
DMU Name
Efficient Output target
DMU1
‫اهرم مالی‬
0.32885
‫نسبت جاری‬
0.63577
‫حاشیه سود‬
0.19000
DMU2
0.41000
0.94000
0.05000
DMU3
0.35051
0.79000
0.06000
DMU4
0.25753
0.56000
0.07000
DMU5
0.37947
0.87000
0.04628
DMU6
0.41306
0.90000
0.11000
DMU7
0.33706
0.75000
0.07000
DMU8
0.42409
0.95000
0.08000
DMU9
0.45000
0.87000
0.26000
DMU10
0.40242
0.78000
0.23000
35 ‫از‬
32
‫رتبه بندي واحدهاي تصمیم گیري براساس‬
‫امتیاز كارايي از میان واحدهاي كارا‪:‬‬
‫‪Input-Oriented‬‬
‫‪33‬‬
‫از ‪35‬‬
‫‪Efficiency‬‬
‫‪DMU Name‬‬
‫‪1.0000‬‬
‫‪DMU2‬‬
‫‪1.0000‬‬
‫‪DMU9‬‬
‫‪0.60744‬‬
‫‪DMU6‬‬
‫‪0.55892‬‬
‫‪DMU10‬‬
‫‪0.51718‬‬
‫‪DMU8‬‬
‫‪0.51382‬‬
‫‪DMU1‬‬
‫‪0.49568‬‬
‫‪DMU7‬‬
‫‪0.49367‬‬
‫‪DMU3‬‬
‫‪0.44124‬‬
‫‪DMU5‬‬
‫‪0.34801‬‬
‫‪DMU4‬‬
‫نتیجه گیري‪:‬‬
‫امروزه باتوجه به شرايط رقابتي بازار‪ -‬مديران براي ارزيابي‬
‫عملكرد واحدحتجاري خود مي توانند از روش تكنيك پوششي‬
‫داده ها نقاط ضعف و قوت خود راشناسايي و عملكرد خود را براي‬
‫افزايش توان رقابتي بهبود ببخشند‪.‬‬
‫سراميه گذاران اعتباردهندگان وساير افراد كه در زمينه تجاري‬
‫فعاليت مي كنند نيز مي توانند از اين تكنيك جهت انجام تصميمات‬
‫معقول و مناسب بهره گيرند‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫از ‪35‬‬
‫منابع و ماخذ‪:‬‬
‫‪ ‬عادل آذر(تحليل پوششي داده ها(‪)DEA‬وفرايند تحليل سلسله‬
‫مراتبي(‪:)AHP‬مطالعه اي تطبيقي ؛فصلنامه مطالعات مديريت‬
‫‪ ‬عادل آذر و فضلي ‪(1381‬طراحي مدل ارزيابي عملكرد مدير با‬
‫استفاده از حليل پوششي داده ها)‬
‫‪ ‬عادل آذر وموتمني ‪:1383‬اندازه گيري بهره وري در شركت‬
‫هاي توليدي به وسيله مدل هاي تحليل پوششي داده ها‬
‫‪ ‬غالمرضا اسالمي بيدگلي و محمد كاشاني پورگمقايسه و ارزيابي‬
‫‪ ‬سنجش كارايي شعب بانك وارائه الگوي مناسب ؛مجله بررسي‬
‫هاي حسابداري وحسابرسي‬
‫‪ ‬وساير منابع معتبر‬
‫‪35‬‬
‫از ‪35‬‬

similar documents