Fremskrittspartiets kulturpolitikk

Report
Fremskrittspartiets kulturpolitikk
2013
Stortingsrepresentant
Ib Thomsen
Lukkede møter bak lukkede
dører
Teknokrater
Byråkrater
Gode ideer fra oss de ikke
hører
Hemmelige vedtak, de er
satt til å lede
Miksing
Triksing
Ib Thomsen
Sitat fra Aftenposten…
”Av de borgerlige partiene gjør Frp den
beste jobben i kulturpolitikken. Det er
synd.
Anniken Huitfeldts kulturbudsjett ble lagt
frem for en stund siden, som vanlig med
hovedfokus på pengeøkninger, ikke på
prinsipiell politisk eller ideologisk tenkning.
Denne uken legger opposisjonspartiene
frem sine alternative budsjetter for 2012.
Det står ikke mye bedre til der.
Sitat fra Aftenposten…
Det mest interessante er
Fremskrittspartiets alternative budsjett.
Kapittelet om kultur heter ”Kulturell
selvstendighet” og sier klart fra med en
gang hva som er hovedpoenget: ”Kulturen
må få være fri og uavhengig av politisk
styring, og frivillighet og engasjement må
være de bærende drivkreftene for all
kulturell utfoldelse.”
Sitat fra Aftenposten…
Frp tar raskt avstand fra et klart skille
mellom kultur av profesjonelle og
amatører, og tar til orde for et veldig bredt
kulturbegrep. Her er det interessant å
sitere hele avsnittet:
Sitat fra Aftenposten…
 ”Kultur kan bety så mangt, men brukes ofte for å
beskrive menneskelig aktivitet i samfunnet. Kultur
kan oppsummeres som ’resultatene og
oppnåelsen av en periodes, et samfunns eller en
gruppes samlede åndelige og materielle
virksomhet’, noe som innebærer at
kulturbegrepet er bredt og bl.a. omfatter både de
ulike kunstformer og vitenskap. Kultur kan også
brukes om holdninger, og det er derfor vanskelig
å oppsummere kultur med én enkel setning, og
Fremskrittspartiet mener det er viktig å ivareta
dette mangfoldet.”
Hovedskillet i kulturpolitikken
Statsbudsjettet
2008
2009
2010
2011
2012
Regj.
6,227
6,907
7,635
8,254
8,646
FrP
5,340
5,967
6,568
7,231
7,366
Bevilgninger i mrd. kr.
Statlig kulturpolitikk
Frivillighet
ABM-feltet
Spillpolitikk
Presse- og mediepolitikk
Legger rammene for norsk kultur
Ansvar for nasjonale institusjoner
Store overføringer til regional kultur
FrPs kulturpolitikk
Statlig nivå
Likestille litteratur
Avvikle NRK-lisensen
Verne om kulturarven vår
En kulturpolitikk for publikum
Sikre en fri og uavhengig presse
Prioritere barn, ungdom og bredde
Folk må bestemme hva som er god kultur
Momsfritak til frivillige lag og organisasjoner
FrPs kulturpolitikk
Noen forslag ifm. statsbudsjettet for 2012:
 Stortinget ber regjeringen innføre en ordning basert på
objektive kriterier der frivillig sektor fritas fra momsutgifter fullt
ut, som erstatning for dagens momskompensasjonsordning.
 Stortinget ber regjeringen fremme forslag om likebehandling
av papir- og e-litteratur, slik at likt skriftlig innhold behandles
med lik merverdiavgift.
 Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette en
tilskuddsordning for frivillig virksomhet, hvor formålet er å
stimulere til aktiviteter for barn og ungdom.
Fylkeskommunal kulturpolitikk
Film
UKM
Biblioteker
Scenekunst
Den kulturelle skolesekken
Museer og kulturminnevern
Kulturbasert næringsutvikling
FrPs kulturpolitikk
Fylkeskommunalt nivå
Den kulturelle skolesekken
Kommersialisere institusjoner
Kutte utgifter til profesjonell kultur
Satse på biblioteker og digitalisering
Kommunal kulturpolitikk
Bibliotek
Frivillighet
Idrett og anlegg
Kulturinstitusjoner
Museer og kulturminner
FrPs kulturpolitikk
Kommunalt nivå
Reduserer byråkratiet
Satse på biblioteker
Samarbeide med næringslivet
La idretten overta idrettsanlegg
La ungdom ta over ungdomsklubber
Kanalisere midler til barn, unge og bredde
Overordnet frivillighetsfokus
Sentralt i den norske folkesjelen
Gir mest kultur for pengene
Desentralisert makt
Stimulerer til demokratisk deltakelse og
engasjement hos enkeltmennesket
Elementer i frivillighetspolitikken
Momskompensasjon
Tilskudd
Tippemidler
Grasrotandelen
Momskompensasjon
Regjeringens løftebrudd
– Kun én ambisiøs økning
– 20 år for å innfri
Frivilligheten holdes for narr
Byråkratisk ordning
Momskompensasjon
Momskompensasjon (mill. kr.)
700
600
500
400
300
200
100
0
Momskompensasjon
(mill. kr.)
Momskompensasjon m.m.
FrP ønsker fullt fritak!
– Enklere
– Forutsigbart
Vurdere fradrag for å sikre økte inntekter
til frivilligheten og øvrig kultur
– Desentraliserer finansieringen
– Gunstig for skattebetalerne
– Flytter makten fra politikerne til ”menighetene”
Tilskudd
Viktig del av frivillighetspolitikken.
Tilskudd
Ønsker ikke lukket maktkultur
Kulturen og frivilligheten selv må ha makt
– Omstrukturering av Norsk kulturråd
– Statlig tilskuddsordning
FrPs frivillighetspolitikk
Rause støtteordninger til bredden
Fullt momsfritak
Økt andel tippemidler til idretten
Øke incitamentene til private bidrag
Satse på ”drahjelp” gjennom tilskudd
Sikre transparens og nøytralitet i
tildelinger
En blomstereng av talenter
Verker etter å slippe til
Knuppene på statsråden
venter
Jeg håper virkelig hun vil
Fra breddens mange
knopper
Vi får våre helter og
idrettstopper
Ib Thomsen
Takk!

similar documents