Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
1
DÖNER SERMAYE BÜTÇE
MEVZUATI
İBRAHİM ARAÇ
DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ
AFYON 2014
BÖLÜM-1
2
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E S İ N İ N M E V Z UAT I :
D Ö N E R S E R M AY E M E V Z U AT I N A G İ R İ Ş
3
1. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
2. 209 Sayılı Kanun ve gereği çıkarılan 106 Sayılı Yönetmeliği
3. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
4. TKHK Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
5. DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ
genelge ve ekli bütçe hazırlama rehberi )
(2014 yılı için 2013/12 sayılı
B Ü TÇ E D E A K TA R M A YA P I L M A S I
( 1 0 6 Y ö n t . Madde : 36.)
Münakale; bir şeyi bir yerden bir yere aktarma. Tasvib: Uygun ve doğru bulmak. Fasıl: Bölüm Mucip : Nedenleri, sebepleri
4

Bütçeden sarf ve münakale

Bütçede bölümden bölüme yapılacak m ü n a k a l e l e r Kurum Müdür
veya Baştabibinin teklifi ve Sağlık Bakanlığının t a s v i b i ile olur.
Maaş ve ücret tertibinden diğer tertiplere m ü n a k a l e yapılamaz.
F a s ı l l a r ı n maddeleri arasında yapılacak m ü n a k a l e ise Kurum
muhasebecisinin teklifi, Müdür veya Baştabibinin t a s v i b i ile yapılabilir.



Ancak bu m ü n a k a l e d e r h a l m u c i p sebepleriyle birlikte Sağlık
Bakanlığa bildirilir.
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 36
DÖNER SERMAYE NEDİR ? (Bütçe Yönetmeliği : Madde : 3. )
5
 “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve
sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına
göre yürütülmesi mümkün olmayan,
 Kamu idarelerine, bağlı olarak kurulmuş işletmelere, mal ve hizmet,
faaliyetlerini yürütülebilmesi, için verilen sermayelere « Döner Sermaye »
denir.
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 3. )
DÖNER SERMAYE NEDİR ?
6
663 KHK. Geçiçi 1. Maddesi / 13 (a) bendine göre;
 Bakanlık Merkez ve taşra için 1 Milyar;
 Türkiye Halk Sağ Kurumu Merkez ve taşra için 1 Milyar
 Türkiye Kamu Hast. Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı
için 8 Milyar TL.lik bir Döner Sermaye tahsis edilmiştir.
BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
7
Sağlık Tesislerinin; mali yıl dönemine ait, gelir ve giderlerini gösteren;
Kurum Başkanı ile Sekreter ( Sekreter-Hastane Yöneticisi) arasında
imzalanan protokole/belgeye bütçe denir.*
1- İşletmelerin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminlerini ile bunların
uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe
konulan belgeye BÜTÇE denir.
2 - Bütçeler; metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.
3 - Bütçeler, yılı içinde yapılacak giderler ile gelirlerden oluşur.
( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. ) *Kendi Yorumum
BÜTÇE NEDİR ?
( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
8
4 - Bütçenin hazırlanma ilkeleri :
a - Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev
ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.
TKHK Taşra Teşk. Yöng. 32. Mad: Harcama Yetkilisi G e n e l S e k r e t e r d i r.
b - Bütçeler, mali yıl ve izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte
hazırlanır ve değerlendirilir.
(Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. )
BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
9
ç - Tüm gelir ve giderler, bütçelerde ayrıntılı bir şekilde gösterilir.
d - Belirli gelirlerin, belirli giderlere, tahsis edilmemesi esastır.
e - B ü t ç e l e r d e , g i d e r l e r i n g e l i r l e r i a ş m a m a s ı e s a s t ı r.
f - Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce, yetkili makamca
onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanır.
(Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 4. )
BÜTÇE NEDİR ?
( B ü t ç e Yö n e t m e l i ğ i : M a d d e : 4 . )
10
g - Bütçe gelir ve gider tahminleri yapılırken açıklık, doğruluk ve malî
saydamlık ilkeleri esas alınır.
ğ - İşletmelerin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
h - Yapılacak hizmetler gelirlerinin ilgili mevzuata göre; bütçeye
konulan ödenek giderlerinde ilgili mevzuatlara uygun olarak
gerçekleşmeler yapılmalıdır…
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 4.
BÜTÇENİN UYGULAMAYA KONULMASI
( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 5. )
11
«Onaylanan bütçeler; en geç ARALIK ayının sonuna kadar
işletmelere gönderilir.»**
Onaylanan Konsolide birlik bütçesinin ve sağlık tesisleri
Bütçelerinin 1 (bir) örneğinin mutlaka m u h a s e b e
y e t k i l i s i n d e bulunması gerekir…
( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 5. **)
EK BÜTÇE
( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 6. )
12

Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya

İş programında öngörülmeyen, beklenmedik işlerin ortaya
çıkması halinde,


Süre şartı olmaksızın ek bütçe yapılabilir.
Ek bütçe taleplerinde mutlaka, kaynağın gösterilmesi zorunludur.
( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 6. )
BÜTÇE
(663 Sayılı KHK Madde : 31. d /g )
13
Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görevleri :
d - Bütçe ve yatırım, tekliflerini hazırlayarak, Kuruma sunmak.
g - İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir
ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde : 31. d /g bendeleri
DÖNER SERMAYENİN GELİRLERİ : (106 Yönt. Madde : 5.)
14
a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, tetkik, tahlil, ameliyat vb.
gelirleri
b) Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum,
protez vb. gelirleri
c) İlâç, insan kanı ve kan ürünleri ve diğer madde ve malzemelerden
gelirleri
m) Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan mal veya demirbaşların
devredilmesi gelirleri
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 5
DÖNER SERMAYENİN GİDERLERİ :
(106 Yönt. Madde : 7.)
15
a - b) Memur, işçi maaşları ve Döner sermaye ek ödemeleri,
c) Satın alınan her türlü mal ve hizmet giderleri
e) Tıbbi veya diğer demirbaş mal alımları
i) Ambulans, cenaze arabası vb. hizmet araçlarının akaryakıt,
donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri,
j) Tamirat, inşaat, bakım onarım giderleri
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 7
B Ü TÇ E N İ N H A Z I R L A N M A S I
( 1 0 6 Y ö n t . Madde : 34. )
16

Döner Sermaye Bütçesi; Sağlık Tesisi Müdürü veya Başhekim tarafından
birlikte hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur.

Kurumlar Bütçelerini; malî yıl başından en az 3 ay önce Bakanlığın inceleme ve
onayına sunar.

Bakanlık, Kurum bütçelerini inceledikten sonra onaylayarak malî yılın
başlamasına en az 15 gün önce Kuruma geri gönderir.
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 34
B Ü TÇ E D E A K TA R M A YA P I L M A S I
( 1 0 6 Yö n t . Madde : 36.)
17

Bütçeden sarf ve münakale

Bütçede bölümden bölüme yapılacak m ü n a k a l e l e r Kurum Müdür
veya Baştabibinin teklifi ve Sağlık Bakanlığının t a s v i b i ile olur.
Maaş ve ücret tertibinden diğer tertiplere m ü n a k a l e yapılamaz.
F a s ı l l a r ı n maddeleri arasında yapılacak m ü n a k a l e ise Kurum
muhasebecisinin teklifi, Müdür veya Baştabibinin t a s v i b i ile yapılabilir.



Ancak bu m ü n a k a l e d e r h a l m u c i p sebepleriyle birlikte Sağlık
Bakanlığa bildirilir. ( ö d e n e k y e t e r s i z l i ğ i n d e n )
209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 36
B Ü TÇ E
( T K H K Ta ş r a Te ş k . Yö n e r g e Madde : 10. ve 13 .)
18
Genel Sekreterin Görevleri:
 Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak.
Mali Hizmetler Başkanı görevleri:
 Bağlı sağlık tesislerinden gelen bütçe tekliflerini ve Sekreterce
uygun görülenleri ko n s o l i d e e t m e k v e g e l i r v e g i d e r
g e r ç e k l e ş m e l e r i n i t a k i p etmek
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi Madde : 10 – 13 .
BÖLÜM-2
19
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E G E N E L G E S İ
DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ
(2014 yılı için 2013/12 sayılı Genelge ve Ekli Rehber )
20
 İlgili
Kanun,
KHK,
Yönetmelik
ve
Yönergelere
dayandırılarak;
 Her yıl Döner Sermaye Bütçe Çağrı Genelgesi hazırlanır
ve gerekli maddeler genelgeye ekleniyor…
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
21
 Bütçede
gelir-gider tahminleri; açıklık, doğruluk ve
mali saydamlık esas alınmalıdır. (DSİBMY.. Bütçe Yönt. Md:4)
 Birliklerin
bütçe teklifleri; objektif, gelir-gider
dengesi ve gelir tahakkukları dikkate alınarak
yapılmalıdır.
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
22
G e l i r B ü tç e s i n i n B e l i r l e n m e s i :
 Bulunduğunuz mali yıl sonu tahmini gelirler bulunur.
 Sonraki yıl yatırım-büyüme hedeflerimiz belirlenir.
 Büyüme oranları da eklenerek bir Gelir Bütçesi ortaya
çıkar…

 Örk: 10 aylık gelir 2500 TL. 11 ve 12 aylar gelir tahmini 500 TL, Toplam 3000 TL gelir + %5
büyüme oranı eklenir ve Yeni yıl için : 3 1 5 0 TL bir Gelir Bütçesi yapılması..
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
23
G i d e r B ü tç e s i n i n B e l i r l e n m e s i :
 Bulunduğunuz mali yıl sonu gider tahmini hesaplanır.
 Sonraki yıl planlanan yatırım-büyüme giderleriniz
hesaplanır ve
 Gider Bütçesi miktarımız oluşturulur.

BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
24


S a ğ l ı k t e s i s l e r i a l ı m y a p a r ke n ö n c e l i k l e ;
 İl Özel İdaresi ödenekleri
 Genel Bütçe ödenekleri
 D ö n e r s e r m a y e kaynaklarından karşılamalıdır.
Mali yılı bütçemiz ve takip eden diğer 2 yıl bütçeleri yapılırken;
büyüme oranları dikkate alınarak bütçeler yapılmalıdır. (2014 yılı için % 4 - 2015 yılı
için % 5 - 2016 yılı için % 5)

Kalemlere ödenek girişi yapılırken k u r u ş h a n e s i v e y a v i r g ü l
kullanılmamalıdır. En düşük
1 T L ’ girilmelidir.
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
25
G İ D E R B Ü T Ç E S İ D E N G E L E M E PAY I N I N AYRILMASI :
 Hastanelerden toplam gelir bütçesinin % 5’i
 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ise % 20’si
G i d e r B ü t ç e s i D e n g e l e m e P a y ı olarak ayrılmaktadır.
K A N U N İ Y Ü K Ü M LÜ LÜ K L E R İ N AY R I L M A S I
 Hazine Payı
için ta h s i l â t l a r ı n % 1’ini,
 Merkez Payı
için t a h s i l â t l a r ı n % 5’ini,
 SHÇEK Payı
için t a h a k k u k l a r ı n % 1’i konulmalıdır…
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
26
YAT I R I M B Ü T Ç E S İ H A Z I R L A N I R K E N :
 Sağlık tesislerinin geliri – giderini karşılamasına
 Borç ödeme gün süre, borçluluk oranı
 Yapılacak yatırımların maliyet analizleri yapılmalıdır.
Yatırım bütçesi : Yapılan toplam bütçenin % 8 ’ i n i aşmayacak
şekilde belirlenmelidir.
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
27
PERSONEL BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN:
 Maaş, Tazminat, Nöbet, yollukların
 Döner Sermaye ödemelerinin
 Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin
 Sağlık Primi Ödemelerinin
 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemelerinin
Yapılabilmesi için mutlaka yeterli bütçesinin olması gerekir.
2013/12 Sayılı Bütçe Hazırlama Genelgesini
BÜTÇE NASIL HAZIRLANIR?
1. Hastanelerimiz bütçesinin % 5 ini ve ADSM bütçesinin %20 sini gider
bütçesi dengeleme payını ayırması gerekmektedir.
2. Bütçenin % 7 sinin Kanuni Yükümlülüklere (Hazine, Merkez Hissesi,
SHÇEK)
3. Yatırım Giderlerinin Maksimum Bütçesinin %8 ini geçmeyecek şekilde
Ayrılması.
4.
5.
6.
7.
Personel Giderleri + Ek Ödeme giderleri
Hizmet Alımı Personel Giderlerinin
İşletme Giderlerinin ayrılması.
Tıbbi İlaç ve Malzeme giderlerinin mutlaka bütçede belirtilmesi gerekiyor.
BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRESİ ve ONAYI
29
İlk önce Döner Sermaye Bütçe Çağrı Genelgesi, Kurum
Başkanlığımızca hazırlanır.
Sağlık Tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini ABM ne giriş
yapar.
Genel Sekreter, Sağlık Tesislerinin bütçelerini inceler.
Uygun olanlara Genel Sekreterlik onayını verir.
Mali Başkan Birlik Konsolide Bütçesini oluşturur.
Kurum Başkanlığımıza sistem üzerinden gönderir.
BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRES İ ve ONAYI
30
Kurum Başkanlığımızca uygun görülen bütçeler sekreterliğe ıslak imza
yapılması için gönderilir.
Mali Başkan Birlik konsolide bütçesini sistemden iki nüsha çıktı alır.
Bütçe icmalleri Genel Sekreter, Mali, İdari ve Tıbbi Hizmetler
Başkanları tarafından imzalanır.
 Kurum başkanlığımıza posta, kargo veya elden gönderilmelidir.
Genel Sekreter kendilerine bağlı sağlık tesislerinin bütçelerini
onaylanır.
Kurum başkanlığımızca ıslak imzaları yapılan konsolide bütçeler, yıl
bitmeden Genel Sekreterliğe gönderilir.
Sağlık Tesislerinin İlk Bütçe Çıktısı
Sağlık Tesislerinin bütçeleri
Genel Sekreter tarafından
onaylanır.
Birliklerin konsolide bütçe çıktıları
Birliklerin Konsolide Bütçeleri;
Kurum Başkanı tarafından Onaylanır.
KONSOLİDE BÜTÇE
32
ADSM ler
BİRLİK
Birlik
Sekreterliği
Merkez Bütçesi
KONSOLİDE
BÜTÇESİ
Hastaneler

S a ğ l ı k Te s i s l e r i n e Y ı l İ ç e r i s i d e Ve r i l e n h e r b i r ;

E k b ü t ç e ve S a ğ l ı k Te s i s l e r i a r a s ı a k t a r m a

çıktılarının da Genel Sekreter tarafından onaylanması gerekir…
BÖLÜM-4
33
D Ö N E R S E R M AY E A N A L İ T İ K B Ü T Ç E P R O Ğ R A M I
ANALİTİK BÜTÇE PROĞRAMI
34
 G i d e r t e r t i p l e r i 8 g r u p t a n o l u ş u r. B u n l a r ;
D Ö N E R S E R M AY E A N A L İ T İ K B Ü T Ç E P R O G R A M I
http:// analitikbutce. saglik.gov.tr
Kullanıcı adımızı ve
şifremizi girerek
modüle giriş yapılır.
TDMS Üzerinden Analitik Bütçe Modülüne
TDMS
Üzerinden girilirken
MODÜL ANA SAYFA GÖRÜNTÜMÜZ
Genel Sekreterler kurum
Ana Sayfamızdan;
tarafından
kendilerine
Ana
Sayfamızdan;
• İlk Bütçe Girişi,
• gönderilen
İlk Bütçe bütçeyi
Girişi,
• Aktarmalar,
butonları
• üstteki
Aktarmalar,
• Ek Bütçe,
• kullanarak
Ek Bütçe,İADE, İMZA
• Gerçekleşme Sorgusu
ONAY lamaSorgusu vb.
• veGerçekleşme
• İhale Onay Belgesi vb.
işlemlerini yapabilirsiniz...
işlemlerinizi
işlemlerinizi yapabilirsiniz...
yapabilmektedir.
A K TA R M A L A R v e K U R A L L A R I
37


Bölüm içi aktarmaları Genel Sekreterlik onaylar.
Bölümler arası aktarmaları Genel Sekreterlik inceler ve kurum
başkanlığımız tarafından e-onayı yapılır...

Personel

Ek Ödeme

Kanuni Yükümlülük

Gider Bütçesi Dengeleme
aktarma yapılamaz.
Ancak; Yıl sonu Aralık ödemeleri yapıldıktan sonra; kalan
miktarlar için Sağlık Tesisi teklifi ile Kurum Başkanlığımızca
diğer kalemlere aktarma yapılır.
Payından;
diğer
tertiplere
AKTARMA ÖRNEĞİ
2012 yılı ;Aktarma Sayısı: 30.0252013 yılı ;Aktarma Sayısı: 40.800
Gruplar arası aktarmalar; Genel Sekreterlik incelemesinden sonra Kurum Başkanlığına
gönderilir ve E-ONAY verilir ve 1 (bir) gün onra M1 kayıtlarına yansıma yapar…
EK BÜTÇE (Genelge)
39


Sağlık tesislerinin Ek Bütçe talepleri G e l i r A r t ı ş l a r ı
kadar olmalıdır…
Ek bütçe yapılırken gelir - gider bütçe kısımlarının
birbirine eşit olması gerekir.
 Ek Bütçe Taleplerinde Kaynağın Gösterilmesi Zorunludur.
(Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6)
EK BÜTÇE GİRİŞ EKRANI
40
BÖLÜM-5
41
B Ü T Ç E N İ N TA K İ B İ :
B Ü T Ç E N İ N TA K İ B İ ( G e n e l g e )
42
 Birliklerde gelir ve gider gerçekleşmeleri Mali Hizmetler
Başkanlığı tarafından takip edilmelidir.
 Bütçe gerçekleşmelerini: TDMS M1 den, ABM Gerçekleşme
Sorgusundan, m2 aylık gerçekleşme olarak izlenebildiği gibi;
 Gerçekleşme Sorgusundan Sağlık tesisleri ayrı ayrı veya birlik
toplamı halinde de görülebilmektedir.
B Ü T Ç E N İ N TA K İ B İ ( G e n e l g e )
43
Bütçe İhale Onay Belgesi:

Sağlık Tesislerimizin yapmış oldukları ihalelerin; (Açık, Belli istekli, Pazarlık,
ihale usulü olmayan D O Ğ R U D A N T E M İ N ) tamamını ihale onay
belgesine girmeleri gerekmektedir.

Amacımız:

Ödeneği olmaya mal/hizmet/yapım alımını önlemek

% 1 0 D o ğ r u d a n Te m i n L i m i t l e r i n i n t a k i b i y a p m a k . .
Muhasebeleşmiş ve fatura beklenen miktarların takibi.

TASARRUF YAPMA VE
İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN (GENELGE)
44
Birlik düzeyinde hazırlanan;
 Tasarruf Yapma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Planları
Mutlaka Kurum Başkanlığımıza gönderilmesi gerekir. (2013/12 Nolu Genelge)
a ) Ya t ı r ı m g i d e r l e r i
b ) İ l a ç v e Tı b b i M a l z e m e G i d e r l e r i
c) Personel Giderleri
d) Diğer İşletme Giderleri
45

SONUÇ






BÜTÇE NEDİR?
BÜTÇE NASIL HAZILANIR ?
BÜTÇE SÜRECİ
KONSOLİDE BÜTÇE
BÜTÇE MODÜLÜ
AKTARMA – EK BÜTÇE
GERÇEKLEŞME
46
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E Ş U B E S İ
T E L : 0 (3 1 2 ) 7 0 5 14 00 – 14 01 - 14 03 – 14 04
e-mail : [email protected]

similar documents