tdabc

Report
‫دومین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران‬
‫سيستم‌هاي نوين مديريت هزينه‬
‫دكتر محمد نمازي‌‬
‫استاد دانشگاه شيراز‬
‫عکس ارائه‬
‫دهنده ی اصلی‬
‫را در این قسمت‬
‫وارد نمایید‪.‬‬
‫عضو انجمن حسابداران صنعتي آمريكا‬
‫عضو انجمن حسابداران رسمي ايران‬
‫عضو انجمن حسابداران خبره ايران‬
‫عضو انجمن حسابداري ايران‬
‫سيستم ‪ ABC‬چيست؟‬
‫جمع هزينه‬
‫هزينه تكنولوژي (هزينه سربار)‬
‫هزينه موجودي كاال‬
‫هزينه كار مستقيم‬
‫هزينه مواد اوليه‬
‫ميزان استفاده از تكنولوژي‬
‫شكل ‪ -1‬رابطه بين ميزان استفاده از تكنولوژي و هزينه‌ها‬
‫اول خرداد ماه ‪ ،1393‬دومين کنفرانس حسابداری مدیریت ایران‪ ،‬مدیریت هزینه و اقتصاد مقاومتی‬
‫مكانيزم اجرائي سيستم‬
‫كاربرد عملي و اجرايي سيستم ‪ABC‬‬
‫ي ‌و اجراي سيستم هزينه‌يابي ‌بر مبناي فعاليت )‪ (ABC‬با‬
‫طراحي‪ ،‬پياده‌ساز ‌‬
‫رويكرد مديريت ‌بر مبناي فعاليت )‪‌ (ABM‬بر اساس هدف‌گذاري‌ استراتژيك‬
‫نسل دوم‬
‫هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت زمان‌گرا‬
‫‪TDABC‬‬
‫مدل متداول ‪( ABC‬مثال عددي)‬
‫مدل هزينه‌يابي ‪ ABC‬زمان‌گرا‬
‫)‪(TDABC‬‬
‫نرخ هزينه ظرفيت × زمان پيش‌بيني انجام هر فعاليت = هزينه هر فعاليت (‪2‬‬
‫محرك هزينه ‪TDABC‬‬
‫با توجه به اطالعات با ‌ل مي‌توان هزينه ظرفيت استفاده شده و همچنین استفاده‬
‫نشده را ‌از جدو ‌ل ز ‌ير استخراج نمود‪.‬‬
‫پيش‌بيني مدل ‪TDABC‬‬
‫در حالي كه مدل ‪ TDABC‬اساسا‌ بر مبناي بهاي تمام‌شده تاريخي است‪ ،‬قدرت‬
‫اصلي آن كمك به پيش‌بيني آينده است‪ .‬فرض كنيد پيش‌بيني تعداد سفارش‌ها براي‬
‫هر فعاليت قبلي به ترتيب ‪ 1،150 ،51،000‬و ‪ 2،700‬باشد‪ ،‬در اين صورت داريم‪:‬‬
‫معادالت زماني‬
‫دقيقه ‪( + 5/6‬دقيقه ‪ )5/0‬زمان ثابت = زمان بسته‌بندي‬
‫نياز است)‪.‬‬
‫(اگر جابه‌جايي لزم است) ‪ 2/0+‬دقيقه (اگر حمل هوايي مورد ‌‬
‫ي منابع بنگاه) استفاده مي‌شود‪.‬‬
‫در عمل از سيستم ‪( ERP‬برنامه‌ريز ‌‬
‫‌‬
‫در يك مدل فراهم‬
‫• مدل ‪ TDABC‬امكان ارايه هم‌زمان چند فعاليت را ‌‬
‫در مدل سنتي ‪ ABC‬بايد هر يك ‌از موارد را به صورت‬
‫مي‌سازد‪ .‬در حالي كه ‌‬
‫كرد‪.‬‬
‫فعاليتي جداگانه مالحظه نمود ‌و اطالعات لزم را براي هر مورد كسب ‌‬
‫در مدل ‪ TDABC‬استفاده نمود‪.‬‬
‫• از تجزيه و تحليل حساسيت مي‌توان ‌‬
‫گام‌های عملی پیاده‌سازی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت عمل‌گرا و‬
‫مقایسه آن با سایر سیستم‌های ‪ABC‬‬
‫‪TDABC‬‬
‫‪PFABC‬‬
‫(نسل دوم ‪)ABC‬‬
‫(نسل سوم ‪)ABC‬‬
‫وجود ندارد (در مرحله اول اجرای‬
‫گام ‪ -1‬شناسایی فعالیت‬
‫سیستم)‬
‫برای هر فعالیت وجود ندارد‪ ،‬بلکه‬
‫هر فعالیت‬
‫گام ‪ -2‬تعیین منابع مصرفی ‌‬
‫برای کل دایره وجود دارد‪.‬‬
‫گام ‪ -3‬محاسبه نرخ هزینه منابع مصرفی برای هر فعالیت وجود ندارد‪ ،‬بلکه‬
‫برای کل دایره وجود دارد‪.‬‬
‫هر فعالیت‬
‫‌‬
‫وجود ندارد‬
‫هر فعالیت‬
‫گام ‪ -4‬تعیین هزینه ‌‬
‫وجود ندارد‬
‫هر فعالیت‬
‫گام ‪ -5‬محاسبه نرخ استاندارد ‌‬
‫گام ‪ -6‬محاسبه انحراف قیمت منابع‬
‫وجود ندارد‬
‫مصرف شده‬
‫گام ‪ -7‬محاسبه هزینه‌های جذب شده‬
‫وجود ندارد‬
‫هر فعالیت‬
‫مربوط به ‌‬
‫مقدار منابع‬
‫‌‬
‫گام ‪ -8‬محاسبه انحراف‬
‫وجود ندارد‬
‫مصرف شده‬
‫وجود ندارد‬
‫هر فعالیت‬
‫گام ‪ -9‬محاسبه بهره‌وری ‌‬
‫سیستم سنتی ‪ABC‬‬
‫(نسل اول ‪)ABC‬‬
‫وجود دارد‬
‫وجود دارد‬
‫وجود دارد‬
‫وجود دارد‬
‫وجود ندارد‬
‫وجود ندارد‬
‫وجود ندارد‬
‫وجود ندارد‬
‫وجود ندارد‬
‫حسابداري مصرف منابع‬
RCA (Resource Consumption Accounting)
RCA Works With ERP
Capacity
View
‫ديدگاه‬
‫ظرفيت‬
Process
View
‫ديدگاه‬
‫فرآيند‬
GPK (Grenz Plankostenr echung
)‫(برنامه‌ريزي و كنترل هزينه انعطاف‌پذير‬
ABC
‫‪RCA‬‬
‫حسابداري مصرف‬
‫منابع‬
‫تخصيص غیرمستقيم‬
‫(هزينه‌هاي ثانويه)‬
‫)‪(Secondary Costs‬‬
‫)‪(Resources‬‬
‫منابع‬
‫‪Resources Pools‬‬
‫)‪(cost centers‬‬
‫(مخزن‌هاي منابع) يا مركزهاي‬
‫هزينه‬
‫تخصيص مستقيم‬
‫(هزينه‌هاي اوليه)‬
‫‪(Direct Tracing, Primary‬‬
‫)‪Costs‬‬
‫‪Fixed Costs‬‬
‫(هزينه‌هاي ثابت)‬
‫‪Variable Costs‬‬
‫(هزينه‌هاي متغیر)‬
‫‪Products/ Services‬‬
‫ظرفيت‬
‫بالاستفاده‬
‫ي‬
‫نتيجه‌گیر ‌‬
‫با تشكر از حسن توجه شما‬
‫همواره شاد‪ ،‬پيروز و‬
‫سالمت باشيد‪.‬‬

similar documents