6 fokus terhadap pelan tindakan intervensi program linus

Report
PENEKANAN 6 FOKUS UTAMA
1) Fokus Pentadbiran
2) Fokus Pegawai FasiLINUS
3) Fokus Guru
4) Fokus Pembelajaran dan Pengajaran
5) Fokus Murid
6) Fokus Ibubapa
FOKUS
PENTADBIRAN
3
AUDIT LINUS
Bentang pencapaian dan program.
Membuat tindakan susulan dan
kajian semula
Laporan kemajuan LINUS
FOKUS
PEGAWAI
FasiLINUS
5
BIMBINGAN
BERFOKUS
Sentiasa meminta bantuan dan bimbingan
daripada Pegawai FasiLINUS mengenai: Masalah Murid Berkeperluan Khas
 Masalah Ketidakhadiran murid
 Pembinaan Headcount LINUS
 Pembinaan Analisa Konstruk LINUS
 Pembinaan Perancangan Strategik LINUS
 Pembinaan Pelan Operasi dan Pelan Taktikal
LINUS
FOKUS GURU
7
MENTOR
MENTEE
Guru dapat membimbing dan mengajar
murid LINUS Tegar dan LINUS secara
berfokus dan berkesan.
Kolaborasi guru lama dan
guru baharu
Menyediakan
Profil
Murid
LINUS & LINUS Tegar
Menyediakan
Profil
Murid
Berkeperluan Khas
FOKUS
PEMBELAJARAN
DAN
PENGAJARAN
9
LESSON STUDY
 Menghasilkan bentuk pembelajaran dan
pengajaran yang berkesan.
 Pendekatan mengikut tahap murid, latihan
kemahiran berasaskan konstruk
 Menggunakan BBB Maujud yang kreatif
 Menggunakan ICT dalam PdP
FOKUS MURID
11
CELIK KONSTRUK
• Menambah latihan berkaitan konstruk
• Analisisi item mengikut konstruk
• Penekanan pendidikan awal kanakkanak
FOKUS IBU
BAPA DAN
PENJAGA
13
CELIK LINUS
Perjumpaan dengan ibu bapa
Penglibatan ibubapa
Penyebaran maklumat
• Sentiasa Kemaskini Sudut
LINUS dan Laluan LINUS
Sekolah
BERITA DARI JNJK
1. Pentadbir sekolah masih kurang dari segi pencerapan –
tiada rumusan untuk melihat kelemahan dan kekautan
P&P guru.
2. Murid Linus adalah aset bagi pencapaian UPSR
3. Guru sangat mahir meluluskan murid UPSR tetapi belum
ada kaedah untuk melepaskan murid Linus ke Perdana
4. Komitmen dan pemahaman GB terhadap program Linus
semakin meningkat dan lebih bersedia apabila pemantauan
di sekolah-sekolah.
5. Guru Linus tidak menggunakan ICT dalam P&P.
KREATIVITI GURU DALAM
PENGAJARAN
 Guru yang kreatif sentiasa mencuba pelbagai kaedah tanpa jemu
dalam mengajar muridnya yang memiliki pelbagai potensi
 Guru sebagai penyampai harus lebih kreatif dalam menyampaikan
ilmu agar murid tidak bosan dalam pembelajaran.
PENGAJARAN YANG KREATIF
MERANGKUMI:
1.
2.
3.
4.
Penggunaan ICT dalam pengajaran
Mengamalkan pengajaran berpusatkan murid
Kepelbagaian sumber selain buku teks
Kepelbagaian teknik pengajaran mengikut
kesesuaian.
5. ABM yang dapat menarik minat murid.
6. Membawa murid keluar daripada kelas bagi
membolehkan murid mengalami sendiri apa
yang dipelajari.
Peningkatan Pembelajaran
Program LINUS






Tetapkan sasaran untuk peningkatan CELIK HURUF & CELIK NOMBOR
Jelaskan apa yang murid patut belajar
Wujudkan budaya peningkatan yang berterusan
Tingkatan kemahiran profesionalisme guru
Bantu ibubapa & komuniti untuk menyokong pembelajaran murid
Tingkatkan kesedaran keluarga dan masyarakat terhadap sistem
pendidikan.

similar documents