699487.Presentation1

Report
______________________________________________________________________________
festival znanosti
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
Doc.dr.sc. Ljerka Slokar
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
Elektronska mikroskopija – za stvaranje slike koristi snop elektrona
Elektroni ubrzani u vakuumu imaju svojstva vala
- λ(elektrona) je 100 000 x manja od λ(svjetlosti)
1931.g. Dr. Ruska konstruira prvi elektronski mikroskop (TEM)
fiziku tek 1986.g.
-povećanje: 17 x
Nobelova nagrada za
1 000 000 x
Vrste elektronske mikroskopije:
1.
2.
3.
4.
5.
Scanning elektronska mikroskopija (SEM)
Transmisijska elektronska mikroskopija (TEM)
Scanning tunelirajuća mikroskopija (STM)
Mikroskopija atomskom silom (AFM)
Mikroskopija magnetskom silom (MFM)... itd.
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
Scanning elektronska mikroskopija – za karakterizaciju površine materijala - pomoću scanning
elektronskog mikroskopa (SEM)
SEM Tescan Vega TS 5136 MM
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
SEM
morfologija i kemijski sastav analiziranog uzorka
Prednosti SEM: - rezolucija – mjera za najsitniji detalj koji mikroskop može “vidjeti”
- dubina polja
- mikroanaliza
Prilikom udarca elektrona o površinu uzorka  efekti koji se koriste za dobivanje slike i
analizu uzorka:
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
-elektroni povratnog raspršenja  BSE detektor - za proučavanje razlika u kemijskom
sastavu uzoraka
-sekundarni elektroni  SE detektor - za proučavanje morfologije
-kvant energije ili x- zraka  EDS detektor - za određivanje kemijskog sastava uzorka
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
Priprema uzoraka za SEM analizu:
-uzorci moraju biti stabilni u vakuumu
-uzorci se lijepe na ljepljivu električno vodljivu grafitnu traku
-prema potrebi naparuju se slojem ugljika ili zlata u naparivaču - električna vodljivost
uzorka je potrebna da bi se izbjeglo nakupljanje naboja na njegovoj površini, a time i
značajna degradacija kvalitete slike.
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
Primjeri istraživanja metalnih uzoraka pomoću elektronske mikroskopije:
NL SEI-200x
AlSi11Cu2(Fe) SEI-500x
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
SEM, EDS i linijska analiza oksidnog uključka Cu13Al3,25Ni legure:
Spectrum: CuAlNi-poz2
El AN Series unn. C norm. C Atom. C Error
[wt.%] [wt.%] [at.%] [%]
------------------------------------------O 8 K-series 49.70 44.44 62.39 6.7
Al 13 K-series 41.96 37.52 31.23 2.0
Cu 29 K-series 20.18 18.04 6.38 0.7
------------------------------------------Total:
111.85 100.00 100.00
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
Rezultati SEM i EDS analize nemetalnog uključka u mikrostrukturi čelika 350LF2:
Spectrum: poz1
El AN Series
unn. C norm. C Atom. C Error
[wt.%] [wt.%] [at.%]
[%]
-------------------------------------------------------------------O 8 K-series
59.62 52.24
65.23
8.4
Al 13 K-series
44.99 39.42
29.19
2.2
Mg 12 K-series
5.00
4.38
3.60
0.3
Ca 20 K-series
4.52
3.96
1.97
0.2
-------------------------------------------------------------------Total: 114.13 100.00 100.00
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
Linijska analiza nemetalnog uključka u mikrostrukturi čelika 350LF2:
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
SEM Cu-Al-Ni (83.04 % Cu, 12.62 % Al, 4.34 % Ni) legure s prisjetljivosti oblika prije i
nakon potenciodinamičke polarizacije:
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
SEM mikrofraktografije kontinuirano lijevane CuAlNi slitine s prisjetljivosti oblika nakon
toplinske obrade na 700°C/2'/voda, pri različitim povećanjima:
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
AlSi7Mg, BSE-1200x
Sivi lijev, SE-1000x
Sivi lijev, SE-5000x
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
SEM i linijska analiza biomedicinske legure Ti60Nb10Zr30
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
SEM uzorka visokopećne ćađe:
1000x
3000x
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.
ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U ISTRAŽIVANJU METALA
______________________________________________________________________________
Primjenom elektronske mikroskopije u istraživanju metala dobivamo
podatke o njihovoj mikrostrukturi, kvalitativnom i kvantitativnom kemijskom
sastavu.
Hvala ...
______________________________________________________________________________
TEHNIČKI MUZEJ ZAGREB
Zagreb, 9. travnja 2014.

similar documents