Rekabentuk Instruksional

Report
REKA BENTUK
INSTRUKSIONAL & TEORI
INSTRUKSIONAL
1
Reka Bentuk Instruksional - berkenaan
dengan memahami, memperbaiki dan
menggunakan kaedah-kaedah pengajaran.
Proses membuat keputusan tentang kaedah
pengajaran yang terbaik untuk membawa
perubahan dalam pengetahuan pelajar dan
kemahiran.
• Reka bentuk instruksional adalah teknologi bagi
pembangunan
pengalaman
pembelajaran
dan
persekitaran
untuk
meningkatkan
pemerolehan
pengetahuan dan kemahiran khusus oleh pelajar.
• Reka bentuk instruksional (atau pengajaran) ialah satu
pendekatan yang sistematik untuk reka bentuk,
pembangunan, pelaksanaan, dan penilaian pengajaran
(Dick & Carey, 1996)
• Satu pendekatan yang sistematik untuk memudahkan
pembelajaran
•
•
•
•
•
•
•
sistematik
reka bentuk
pembangunan
instruksi atau pengajaran
meningkatkan pembelajaran
mencapai objektif
Penilaian
• Model reka bentuk pengajaran berasal dari sektor industri,
pendidikan dan ketenteraan.
• Model ADDIE iaitu model generik yang lebih umum
• Model reka bentuk instruksional Dick, Cary & Carey iaitu
model tumpuan system.
MODEL ADDIE
• Model ADDIE adalah model generik pendekatan sistematik
untuk proses reka bentuk pengajaran.
• Model ini menyediakan pereka pengajaran 1 rangka kerja
yang boleh menghasilkan produk pengajaran yang
berkesan dan kreatif.
ANALISIS
• Siapakah penonton atau sasaran?
• Apa yang mereka perlu belajar dan dapat lakukan setelah
mengikuti program ini?
• Apa yang pelajar sudah tahu?
• Apakah kaedah penyampaian yang digunakan sekarang?
• Adakah wujud kekangan?
• Untuk menjawab soalan-soalan di atas, pereka
instruksional mungkin mengadakan sesi temubual,
berunding dan berbincang dan menyemak dokumen.
Pereka instruksional mungkin
mengadakan sesi temubual, berunding dan berbincang dan
menyemak dokumen
Fasa Reka Bentuk
• Bagaimana kandungan pelajaran disusun?
• Bagaimana ide atau kandungan disampaikan kepada
pelajar?
• Apakah format penyampaian yang sesuai digunakan?
• Apakah jenis aktiviti atau latihan yang akan membantu
pelajar?
• Bagaiamana hasil pembelajaran diukur?
Dokumen Rekabentuk Pengajaran
•
•
•
•
•
Dokumen Rekabentuk Pengajaran adalah gambaran
keseluruhan penyelesaian pengajaran
Hasil pembelajaran dan objektif
Strategi instruksional, latihan dan aktiviti pembelajaran
Kumpulan dan urutan kandungan
Pemilihan Media
Penilaian
A) Hasil Pembelajaran dan Objektif
• Anda mahu pelajar mengingati konsep dan prinsip yang
telah dipelajari.
• Anda mahu pelajar menggunakan konsep dan prinsip
dalam keadaan dunia yang sebenar.
• Anda mahu pelajar menyelesaikan dan membentangkan
masalah menggunakan kajian kes atau senario.
b) Strategi instruksional, latihan dan aktiviti pembelajaran
•
•
•
•
•
•
Syarahan
Kumpulan perbincangan
Main peranan
Kajian kes
Senario
Persembahan dalam makmal komputer
c) Kumpulan dan Urutan Kandungan
•
•
•
•
•
Langkah demi langkah
Bahagian-ke-keseluruhan
Keseluruhan ke bahagian
Mudah ke abstrak
Umum ke spesifik
d) Pemilihan Media
•
•
•
•
Slaid PowerPoint
Klip Audio
Klip Video
Simulasi Komputer
e) Mereka Bentuk Penilaian
• Pada akhir fasa analisis keperluan, guru telah mereka
bentuk alat penilaian yang akan mengukur kemajuan
pelajar.
3. Fasa PEMBANGUNAN
• Melibatkan penghasilan atau pembinaan sebenar
(pengeluaran) bahan kandungan dan pembelajaran
berdasarkan fasa reka bentuk. Ia melibatkan penghasilan
atau memilih mana-mana media yang disebut dalam fasa
reka bentuk.
4. Fasa PELAKSANAAN
• Mewujudkan jadual waktu untuk pelancaran kursus
• Jadual kursus, pendaftaran pelajar dan membuat tempahan tapak
atau bilik latihan luar dan dalam
• Memaklumkan pelajar dan penyelia tentang kursus
• Pilih jurulatih dan menyediakan mereka dengan prosedur train-thetrainer
• Sediakan alat pencetak untuk mencetak bahan kursus
• Pastikan semua pusat latihan mempunyai komputer Internet
• Mengurus perjalanan dan perbelanjaan untuk jurulatih dan / atau
pelajar
5. PENILAIAN
• Lima fasa ADDIE menyediakan semakan atau kajian yang
membenarkan pereka pengajaran dan klien menilai kerjakerja yang telah dihasilkan setakat ini.
• Adakah pelajar suka dengan kursus yang disediakan?
• Adakah pelajar mencapai objektif pembelajaran pada akhir
kursus ini?
• Adakah berlaku perubahan tingkah laku pelajar?
MODEL DICK, CAREY DAN CAREY
• Instruksi sebagai satu sistem yang menyeluruh, memberi
tumpuan kepada hubungkait antara konteks, kandungan
pembelajaran dan pengajaran.
• Komponen seperti pengajar, pelajar, bahan, aktiviti
pengajaran,
sistem
penyampaian,
persekitaran
pembelajaran dan prestasi berinteraksi antara satu sama
lain untuk menghasilkan pembelajaran yang ingin dicapai.
1.
Taksir Keperluan Untuk Tentukan Matlamat
Instruksional
• Taksiran keperluan, masalah atau pengalaman
pembelajaran yang dilalui atau keperluan untuk merancang
kurikulum dan pengajaran baru.
• Cth lemah pecahan dlm UPSR – tumpukan kelemahan ini
2. Menjalankan Analisis Instruksional
(a) Menjalankan Analisis Pengajaran
(b) Kenalpasti tingkah laku peringkat masuk
3. Analisis Pelajar Dan Konteks
• Kemahiran, pengetahuan dan sikap pelajar akan ditentu
dan disesuaikan dengan ciri atau keadaan latar atau setting
kemahiran itu dilakukan.
4. Menulis Objektif Prestasi
• Objektif prestasi juga bermaksud objektif atau hasil
pembelajaran
5. Membina Instrumen Ujian
• Bina instrumen penilaian yang selari dengan objektif untuk
mengukur keupayaan atau prestasi yang dapat ditunjukkan
oleh pelajar.
• Jenis-jenis item ujian adalah: Aneka pilihan, esei, soalan
pendek, isi tempat kosong
6. Membangunkan Strategi Instruksional
7. Membangun Dan Memilih Bahan Instruksional
• Melibatkan panduan pelajar, bahan pengajaran dan ujian.
(Bahan pengajaran bermaksud semua jenis bahan seperti
panduan guru, buku teks,
• Modul pelajar, transparensi overhed, CD audio, CD video,
bahan PowerPoint, bahan Internet.
8. Membangun Dan Menjalankan Penilaian Formatif
• 3 jenis penilaian formatif : Penilain satu sama satu,
penilaian kumpulan kecil dan penilian luar atau lapangan
9. Menyemak Semula Pengajaran
• Data dan maklumat dari penilian formatif dikaji dan
diinterpretasi untuk mengenal pasti kesukaran atau
masalah yang dialami oleh pelajar untuk mencapai objektif
atau hasil pembelajaran.
Menjalankan Penilaian Sumatif
• Penilaian sumatif adalah penting untuk menilai pengajaran
pada akhir proses reka bentuk dan bina bahan, ia bukan
sebahagian dari proses reka bentuk instruksional.
TEORI INSTRUKSIONAL ROBERT GAGNE
• “Sembilan Peristiwa Instruksional Gagne”
• Berdasarkan prinsip behaviourisme tetapi kemudian
berkembang dengan ketara kepada teori pemprosesan
maklumat.
• Menerangkan proses dalaman dan struktur pembelajaran
yang dipengaruhi oleh keadaan luaran dan peristiwa
pengajaran.
1. Mendapatkan Perhatian Pelajar
• Dilakukan dengan menarik naluri ingin tahu pelajar.
• Contoh: Meyampaikan elemen kejutan yang ada kaitan
dengan topik pengajaran
2. Memaklumkan Pelajar Objektif Pembelajaran
• Membantu memudahkan penggunaan kawalan eksekutif
pelajar.
• Iaitu membenarkan pelajar untuk memilih strategi yang
berkesan untuk mempelajari bahan.
3. Merangsang Ingatan Semula Pengetahuan Lepas
• Membantu pelajar untuk mencari maklumat dan bergerak
masuk ke dalam memori kerja untuk membantu pelajar
memproses maklumat baru.
cth;
• Menggunakan peta minda untuk menyegarkan.
• Membincang masalah yang sebenarnya,
4. Menyampaikan Pengajaran
• Menyampaikannya secara kumpulan (chunks) dan
mengikut urutan untuk mengelakkan bebanan ingatan.
Contoh:
• Mulakan pelajaran dengan menyampaikan objektif
pembelajaran.
• Ikuti urutan pelajaran dari konkrit ke abstrak.
5. Menyediakan Panduan untuk Belajar
• Pengajar perlu menyediakan perancah untuk membantu
pelajar mengekod maklumat dan menyediakan pelajar
isyarat utk mendapatkan semula maklumat.
• (mengambil bahagian di luar Zon Perkembangan
Proksimal)
• Contoh: Sediakan bahan rujukan, buku, bahan
berasaskan web, visual,tunjukcara, teknik pembelajaran
koperatif, simulasi dan kaedah yang sesuai. Pilih media
dan kaedah yang sesuai
6. Menunjukkan Prestasi
• Meminta pelajar menunjukkan kemahiran yang dipelajari.
Aktiviti ini melatih pelajar mendapatkan semula maklumat
yang mereka telah pelajari.
• Contoh: Sediakan latihan seperti kuiz, ujian kendiri dan
suruh pelajar membuat atau melakukannya.
• Gunakan kaedah latih tubi, tunjukcara dan teknik
pembelajaran koperatif untuk mendapatkan maklum balas
dan prestasi pelajar.
7. Sediakan Maklum Balas
• Memberi maklum balas kepada pelajar, membenarkan
pelajar untuk membetulkan tingkah laku mereka.
• Contoh: Sediakan banyak latihan sehingga mencapai
penguasaan atau mastery.
• Gunakan pelbagai teknik pentaksiran terutama penilian
formatif.
8. Nilai Prestasi
• Pengajar perlu menilai prestasi pelajar kerana ia boleh
mengaktifkan semula carian maklumat dalam memori
jangka panjang dan mennguatkan peneguhan.
9. Perkasakan Ingatan Dan Pemindahan Pengetahuan
• Pengajar perlu menyediakan latihan untuk mendapatkan
semula maklumat yang mereka telah belajar
• Contoh: Kemukakan kepada pelajar masalah sebenar
untuk mereka selesaikan dan gunakan media sosial
seperti blog untuk mereka berkomunikasi dan
berkolaborasi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Memadankan ciri-ciri pelajar dengan isi pengkaedahan,
Ciri-ciri umum
- Kenalpasti pelajar anda
Kemahiran/Kompetensi PraSyarat
- Tahu apa yang pelajar anda boleh buat/ketahui
media dan bahan pengajaran yang patut digunakan
sikap
Stail Pembelajaran
- Bagaimana individu membuat tanggapan,
berinteraksi dengan dan memberi tindakbalas
(secara emosi) kepada persekitaran pembelajaran
Gaya Pembelajaran
• Peterson (1971) - Pendekatan yang digemari oleh
seseorang pelajar.
• Dunn dan Dunn (1978) – Cara individu menumpukan
perhatiannya untuk memahami dan mengingati (kaitkan
dgn 5 rangsangan: persekitaran, emosi, sosial, fisiologi
dan psikologi.
Jenis-jenis Gaya Pembelajaran
• Gaya Penglihatan(Visual)
- miliki kemahiran visual
- mudah ingat maklumat lalui rajah,
carta, gambar
- beri perhatian mendalam pd
isyarat gerak badan
- boleh cari maklumat tersirat dan
tersurat
- minat tinggi pada nilai estetika,
seni, media visual
• Gaya Pendengaran (Auditori)
- mampu mengingat maklumat dgn
tepat
miliki
kemahiran
bahasa,
komunikasi,
pembinaan
&
perbendaharaan kata
- mudah menguasai bahasa lain
-ada bakat muzik, boleh dengar
rentak, irama
• Gaya Gerakan/Kinestetik
- selalu dilabel hiperaktif
- gemar bunyikan tangan,
gerakkan kaki
- kemahiran hasil tangan, ukiran,
kesenian, guna pelbagai alat
- kesedaran tinggi tentang
koordinasi gerakan badan
Jenis-jenis Gaya Pembelajaran
(Mumford & Honey, 1986)
• Reflektif
a) suka memerhati, memikir dan
buat refleksi kendiri, menyoal siasat
b) suka subjek sejarah, bahasa dan
libatkan diri dengan aktiviti luar
c) strategi P&P - projek,
penyelesaian masalah, inkuiripenemuan, perbincangan
• Aktivitis
a) Melibatkan diri secara aktif dan
agresif dalam aktiviti spt dalam
latihan amali, permainan,sukan.
b) Strategi P&P - inkuiri
penemuan, projek,
penyelesaian masalah,
perbincangan, simulasi
sumbangsaran
• Teoris
a) gemar menggunakan prinsip dan teori
b) cenderung kepada kesempurnaan, suka menyendiri
bersifat analitikal
c)suka subjek matematik,sains,geogafi
d)strategi P&P : kaedah induktif dan deduktif,mengumpul
data dan membuat tafsiran
• Pragmatis
a)
bersifat
praktikal
dan
mementingkan hakikat sebenar
daripada teori
b) cepat bertindak, yakin pada idea,
sifat rendah diri,
guna bahanbahan konkrit
c) strategi P&P :pemusatan bahan
carta,gambar rajah
• “Tidak semua orang mempunyai kebolehan yang sama ;
• Tidak semua orang belajar dengan cara yang sama” Gardner
Urutan Konkrit pengalaman secara “hands-on”
mengikut urutan logikal
•
•
•
•
Buku Kerja
Pengajaran Terancang (PI)
Tunjukcara
Pendekatan Makmal berstrutur
Rawak Konkrik menjurus kepada
•
•
•
•
•
Pendekatan cuba jaya (TNE)
Permainan
Simulasi
Projek pembelajaran kendiri
Kaedah penemuan
Urutan Abstrak
• Pelajar mampu mendekod maklumat verbal & simbolik
dengan mudah.
• Persembahan Verbal (reading presentation).
• Mendengar persembahan.
Rawak Abstrak
• Tangapan makna (pemahaman) dari persembahan
perantara (manusia) dan respons pada nada dan stail
penyampai
• Perbincangan kumpulan
• Kuliah dengan sesi soal jawab
• Video
• Televisyen
Nyatakan Objektif Pengajaran
• Penyataan apa yang akan dicapai bukan bagaimana ianya
dicapai
Audience (Kumpulan Sasar)
• Pembelajaran berlaku apabila pelajar aktif (memproses ide
secara mental) atau (membuat latihan kemahiran secara fizikal)
Behavior (Perlakuan)
• Katakerja yang menghuraikan kebolehan baru yang akan oleh
kumpulan diperolehi sasar selepas pengajaran
Conditions (Syarat)
• Persembahan yang perlu di beri perhatian oleh pelajar
Degree (Tahap)
• Piawai persembahan (yg boleh diterima) yang akan dinilai
Pilih Kaedah, Media dan Bahan
Pemilihan Kaedah
• Sesuatu sesi pengajaran kemungkinan mengambil kira
dua atau lebih kaedah untuk melayani tujuan yang
berlainan dalam perkembangan pelajaran
Pemilihan Media
• - Bentuk fizikal sesuatu mesej di sampaikan /ditunjukkan
• - Imej tampak, teks, suara, muzik, dsb.
Pemilihan Bahan
• - Sedia ada
• - Ubah suai yang sedia ada
• - Mereka bentuk yang baru
Perspektif Behavioris
• Pembelajaran adalah satu proses mencuba pelbagai perlakuan dan
mengekalkan yang membawa kepada hasil yang diingini
Pespektif Kognitivis
• Pelajar membina skema mental apabila otak mereka terlibat secara aktif
dalam mengingati / mengaplikasi konsept atau prinsip baru
Perspektif Konstruktivis
• Pembelajaran adalah satu proses yg aktif dimana pengetahuan dibina
berasaskan pengalaman
Perspektif Psikologi Sosial
• Komunikasi interpersonal adalah asas sosial kepada pemerolehan
pengetahuan
•
•
•
•
Diri sendiri
Sumber Cetak
Peranti
Orang lain
Nilai dan Ubahsuai
• Mengenalpasti dan memperbaiki masalah pembelajaran/pengajaran
dan galangan yang boleh menganggu pencapaian pelajar
• Penilaian pencapaian pelajar
• -Adakah pelajar belajar apa yg mereka perlu belajar?
• Penilaian Kaedah dan Media
• -Adakah kaedah dan bahan yang digunakan berkesan?
• Ubahsuai
• -Apakah perubahan yang perlu dilakukan pada
• pelajaran?
Analyze the Learners (Analisis pelajar)
State the Objectives (Nyatakan Matlamat)
Select Methods, Media, and Materials
(Pilih kaedah, media & Bahan)
Utilize Materials (Guna Bahan)
Require Learner Participation (Dapatkan Penglibatan
Pelajar)
• Evaluate and Revise (Nilai dan Ubahsuai)
•
•
•
•
•
•

similar documents