สรุปการดำเนินงาน โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์

Report
กรมสุขภาพจิต
สรุปการดาเนินงาน
โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมการเยียวยาจิตใจ
 จำนวนรำยชื่อผูไ้ ด้รับผลกระทบ ผูไ้ ด้รับบำดเจ็บและผูเ้ สี ยชีวิต ที่มีชื่อ นำมสกุล ที่
อยู่ ตำมสำนักทะเบียนรำษฎร์ จำนวนทั้งสิ้ น 396 คน ทำงผูร้ ับผิดชอบของ
โรงพยำบำลจิตเวชได้ดำเนินกำรจัดส่ งเป็ นรำยจังหวัดตำมพื้นที่รับผิดชอบแล้ว
 อยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินกำรชี้แจงของแต่ละเขตบริ กำรสุ ขภำพ และคำดว่ำจะเริ่ ม
ดำเนินกำรในอำทิตย์หน้ำ
 กรมสุ ขภำพจิตอยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรพัฒนำกลไกระบบรำยงำน
สรุปการดาเนินงาน
โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมเวทีร่วมกับเขตบริการสุ ขภาพ
 พื้นที่ โดย ศปป. มีกำรดำเนินกำรจัดตั้งเวทีสี่ภำค โดยมีหน่วยงำนสำธำรณสุ ขเข้ำ
ร่ วมด้วย โดยหน่วยงำนศูนย์สุขภำพจิต ได้ดำเนินกำรจัดตั้งเวทีคดั กรองสุ ขภำพจิต
กิจกรรมคลำยเครี ยด และแนะนำสื่ อสุ ขภำพจิต
 กรมสุ ขภำพจิต วำงแผนกำรทำกิจกรรมเวทีและสื่ อกิจกรรม ในพื้นที่นำร่ อง 4 ภำค
 กรมสุ ขภำพจิต ศูนย์สุขภำพจิตมีกำรประชุมชี้แจงร่ วมกับจังหวัดต่ำงๆ ในกำรจัด
เวทีระยะยำว กระบวนกำรเสวนำเพื่อกำรปฏิรูป ร่ วมวำงแผนกำรดำเนิ นงำน
ปรองดองในระดับจังหวัด อำเภอ
สรุปการดาเนินงาน
โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมสื่ อสารเพือ่ ลดความขัดแย้ ง
 จัดทำและพัฒนำสื่ อ แผ่นพับ คู่มือแนวทำงกำรสื่ อสำรของวิทยุชุมชนเพื่อลดควำม
ขัดแย้ง
 เริ่ มดำเนินงำนไปแล้ว ในศูนย์สุขภำพจิตที่ 1 (เขตบริ กำรที่ 4)
 พบว่ำสื่ อวิทยุชุมชนยังมีจำนวนมำกที่ถูกสั่งปิ ดโดยไม่มีกำหนด จึงดำเนินกำรหำ
ข้อมูลเพิ่มเติมด้ำนสื่ อวิทยุเป้ ำหมำย เพื่อดำเนินกำรอีกครั้ง
สรุปการดาเนินงาน
ศูนย์ เฝ้ าระวังสุ ขภาพจิตแห่ งชาติ
ภายใต้ โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์
 ดำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร ผูป้ ฏิบตั ิงำน ขอบเขตหน้ำที่ของศูนย์เฝ้ ำระวัง
 ผูร้ ับผิดชอบงำนหลัก : กำรเยียวยำจิตใจ กำรผลิตพัฒนำสื่ อวิชำกำร กำรเฝ้ ำระวังสุ ขภำพจิต
 ดำเนินกำรโดยถ่ำยโอนงำนจำกหน่วยงำนที่ปฏิบตั ิงำนเพื่อรับผิดชอบ
Download ข้ อมูลเอกสารและคู่มอื แบบ e-file
ติดต่ อสอบถาม
 กรมสุ ขภำพจิต www.dmh.go.th หน้ำเอกสำรโครงกำรรวมใจปรองดองสมำนฉันท์
 www.facebook.com/reconciliation.ahb.dmh เฟสบุ๊ก : สำสุ ขรวมใจปรองดอง
สมำนฉันท์
 เบอร์ โทรศัพท์ สำนักบริ หำรระบบบริ กำรสำธำรณสุ ข โทร 02-590 8229,
02-590-8577.
 เบอร์ โทรศัพท์ กรณี เร่ งด่วน นพ.บุรินทร์ โทร. 089-6667553
 E-mail : [email protected]

similar documents