EU9peeSJ0g3ByrJs6ZLzgKBIRf

Report
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16 กันยายน 2556
2
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการทางานกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สาน ักงานร ัฐมนตรี
สาน ักงานปล ัด
กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการ
เขตสุขภาพ(AHB)
สาน ักงาน
สาธารณสุขเขต
สว่ นภูมภ
ิ าค
คณะกรรมการนโยบาย
ระบบสาธารณสุข(PHSPB)
สำนักงำนบริหำรยุทธศำสตร์/ยกระดับ สนย.
กลุม
่ ภารกิจด้าน
กลุม
่ ภารกิจด้าน
พ ัฒนาการแพทย์
พ ัฒนาการสาธารณสุข
กรมอนาม ัย
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
สน ับสนุนงานบริการสุขภาพ
กรมสน ับสนุนบริการสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมพ ัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมควบคุมโรค
- สสจ./สสอ.
- รพศ./รพท.
รพช./รพสต.
หน่วยงานในกาก ับ :
• สถาบ ันวิจ ัยระบบสาธารณสุข
 สาน ักงานสน ับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 สาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
 สาน ักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 สถาบ ันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กลุม
่ ภารกิจด้าน
องค์การมหาชน :
• โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
• สถาบ ันร ับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
สาน ักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ร ัฐวิสาหกิจ :
ั
• องค์การเภสชกรรม
3
ข้อเสนอพัฒนา(ปฏิรปู )บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
HEALTH
SERVICES
แพทย์
แผนไทย
สบส.
HEALTH
PROMOTION
สุขภาพจิต
อนาม ัย
3.การประเมินนโยบายและเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ
อย.
4.การกาหนดมาตรฐานบริการต่างๆ
สป.
กรมแพทย์
ควบคุมโรค
DISEASE
CONTROL
MOPH Reform
1.กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์กลาง
ของประเทศ บนข้อมูลและฐานความรู้
2.การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ และการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
วิทย์ฯ
CONSUMER
PROTECTION
5.การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้ าระวัง
โรคและภัยสุขภาพ
6.การพัฒนากลไกด้านกฎหมาย
เพื่อเป็ นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพ
ประชาชน
ข้อเสนอพัฒนา(ปฏิรปู )บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
MOPH Reform
HEALTH
SERVICES
แพทย์
แผนไทย
สบส.
HEALTH
PROMOTION
สุขภาพจิต
อนาม ัย
สป.
กรมแพทย์
อย.
ควบคุมโรค
DISEASE
CONTROL
วิทย์ฯ
CONSUMER
PROTECTION
7.การพัฒนางานสุขภาพโลก และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
8.การกากับดูแล ติดตาม และประเมินผล
ของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
9.การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพของประเทศ
10.การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็ นระบบเดียว มีคณ
ุ ภาพ ใช้งานได้
11.การกาหนดนโยบายและจัดการกาลังคน
ด้านสุขภาพ
12.การพัฒนาเขตสุขภาพ
สาน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุม
่ พ ัฒนาระบบ
บริหาร
3 CLUSTER
ศูนย์ปฏิบ ัติการต่อต้านการทุจริต
กลุม
่ ตรวจสอบภายใน
กลุม
่ ภารกิจด้านยุทธศาสตร์
สาน ักนโยบายและยุทธศาสตร์
(บทบาทระด ับชาติ/กระทรวง/สป.)
- IHPP , HITAP
สาน ักพ ัฒนานโยบายการคล ังและ
เศรษฐกิจสุขภาพ (CFO กลาง)
สาน ักนโยบายและยุทธศาสตร์
กาล ังคนด้านสุขภาพ
สาน ักการสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ
่ เสริมและสน ับสนุน
สาน ักสง
อาหารปลอดภ ัย
ศูนย์อานวยการป้องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กลุม
่ ภารกิจด้านสน ับสนุน
สาน ักตรวจและประเมินผล
สาน ักบริหารกลาง
- กลุม
่ บริหารทว่ ั ไป
- กลุม
่ คล ังและพ ัสดุ
- กลุม
่ เสริมสร้างวิน ัยและระบบคุณธรรม
กลุม
่ ภารกิจด้านประสาน
บริการ การ
สาน ักพ ัฒนาระบบบริ
สาธารณสุข
สาน ักการพยาบาล
สาน ักวิชาการ
สาน ักบริหารงานบุคคล
สาน ักสาธารณสุขฉุกเฉิน
่ เสริม
สาน ักงานคณะกรรมการสง
พ ัฒนากฎหมายเพือ
่ สุขภาพ
สาน ักการคล ังเขตสุขภาพ
(CFO ระด ับเขต)
สบช./วนส./แก้วก ัลยา/
สบพช.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สาน ักสารนิเทศ
สาน ักงานสาธารณสุขเขต 1-12
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
หน่วยงานทีต
่ งเป
ั้ ็ นการภายใน สป.
- ศู นย์ ประสานการแก้ ปัญหาข้ อร้ องเรียน
- ศู นย์ สันติวธิ ีสาธารณสุ ข
- กลุ่มกระจายอานาจ, อืน่ ๆ
สาน ักงานสาธารณสุขอาเภอ
AREA HEALTH BOARD








Provider
* จัดระบบบริการสุขภาพ 4 มิติ ได้ แก่ ส่งเสริม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟู
รวมทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภค
* บริหารจัดการให้ เกิดผลลัพธ์ตามเป้ หมายของกระทรวง โดยมีแผนร่วม
- แผนลงทุนร่วม
- แผนเงินบารุงและแผนการใช้ งบประมาณ
- แผนการจัดซื้อยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ฯร่วม
- ติดตาม ควบคุม กากับงานและพัฒนา ปรับปรุง (M/E,
Supervisor)











Regulator
* ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมายของกสธ.
- เขตบริการสุขภาพ
- ท้ องถิ่น
- ภูมิภาค
- เอกชน
โดยติดตามดู ผลลัพธ์ (output/outcome) ที่เกิดกับปชช.
- process ที่สาคัญ
- การบริหารจัดการ ด้ านการเงินการคลัง การพัสดุ
- การบริหารบุคคล
- ความโปร่งใส สุจริต
กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
1. พัฒนาโครงสร้างการดาเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับเขต
* จัดทาแนวทางการจัดตัง้ สนง.เขตสุขภาพ
(องค์ประกอบด้านคน เช่น CIO CSO CFO และโครงสร้างงาน)
* จัดตัง้ คณะกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขต
( Service Provider Board )
* มอบนโยบายการบริหารแผนงานและข้อมูลระดับเขต
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ/
- บริหารการเงินการคลัง
- บริหารทรัพยากร ฯลฯ
กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
2. การบริหารร่วม
- บริหารแผน : มียทุ ธศาสตร์และแผนการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายตัวชี้วดั ระดับเขต
- บริหารทรัพยากรบุคคล : มีการวางแผนกาลังคน โดยวิเคราะห์
อัตรากาลัง ความต้องการรายหน่ วยบริการ จัดสรรอัตรากาลัง
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การจ้างพนักงานกสธ.
และการกาหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจให้ปฏิบตั ิ งาน
อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
- บริหารงบประมาณ : บริหารงบ UC ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายหัว
และงบ PP ทัง้ และงบ Non UC ในการปฏิบตั ิ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทัง้ นี้ ส่วนกลางกาหนดวงเงินให้
เขตบริหารเอง
- บริหารงบลงทุน : วางแผนการลงทุนและแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในเขต
- บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง : มีแผนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของกสธ. โดยเฉพาะยา และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการร่วมกัน
กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
3. การจัดบริการร่วม
* มีแผนการจัดบริการที่บรู ณาการครอบคลุม 4 มิติ เพื่อ
ตอบสนองเป้ าหมายและตัวชี้วดั ตามกลุ่มวัย
* มีแผนการดาเนินงานพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาและ
ยกระดับขีดความสามารถของสถานบริการในลักษณะ
เครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ (Service Plan) ทัง้ ในเขต
และนอกเขต
* ดาเนินการติดตามและบริหารผลการดาเนินงานตาม
ระยะเวลา
* ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานและการจัดบริการร่วม
ขอเสนอส
ำนักงำนเขตสุขภำพ เป็ น Back up
้
สนง. ประสำนงำนเขต
Office ของ AHB
สตป/สป.
สำนักงำนเขตสุขภำพ 1-12+ กทม.
งานพ ัฒนายุทธศาสตร์
งานพ ัฒนาระบบบริการ
งานบริหารทร ัพยากร
- งานแผนงาน
- งาน MIS/IT
- งาน M&E และ KPI
- งานพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาพืน้ ที่
- Service Plan
- Referral System
- EMS & PHER
- งานคุณภาพมาตรฐาน
บริการ
- การเงินการคลัง
- การบริหารกาลังคน
- การลงทุน
- การบริหารงบประมาณ
งานบริหารทว่ ั ไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานสนับสนุนเครือข่ าย
14
เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ปี 2557
แผนสุขภาพเขต
44 KPI
กระทรวง
50 KPI
MOU
10-15 KPI
เน้นหน ัก
6 KPI
ปัญหาของ
เขต
AQE  AQES
แผนยุทศาสตร์เขต
แผนปฏิบ ัติการเขต

similar documents