เขตบริการสุขภาพ - เว็บบล็อกศูนย์อนามัยที่ 3 :: Web Blog HPC 3

Report
บทบาทของศูนย์ วชิ าการในการสนับสนุน
การบริ หารจัดการเขตสุขภาพเครื อข่ ายบริ การที่ ๖
น.พ วิศิษฎ์ ตั้งนภากร
ผ้ ตู รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตบริ การสุขภาพที่ ๖
การพ ัฒนากระทรวงสาธารณสุข
ั
่ นให้ชดเจน
1.การกาหนดบทบาท 3 สว
1)National Health Authority (NHA) & Regulator
2)Purchaser หมายถึง สปสช.
3)Provider หมายถึงเครือข่ายบริการและหน่วยบริการ
2
การพ ัฒนากระทรวงสาธารณสุข
2. การพ ัฒนาบทบาท NHA ของ กสธ. เบือ้ งต้นได้
กาหนด “เป้าหมาย” ในรูป KPI ระด ับกระทรวง ซงึ่ ปี
57 มี 50 ต ัว
3. พ ัฒนารูปแบบการทางานร่วมก ันระหว่าง กสธ. และ
สปสช. โดยใช ้ PP model เป็นต ัวอย่างนาร่อง
3
การพ ัฒนากระทรวงสาธารณสุข
4. การพ ัฒนาบทบาท ผูใ้ ห้บริการ (Provider)
- การจ ัด “เขตบริการสุขภาพ” 12 เขต ปกค. ผตร. CEO.คกก.
& สาน ักงานเขตสุขภาพ
- จ ัดทา “Service plan” ในแต่ละเขตบริการสุขภาพ เพือ
่
ข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนาระบบบริการ ปกด.แผนพ ัฒนา 10 สาขา
แผน พบส. แผนลงทุนปี 2558 -2560 และแผนบุคลากร
- กาหนดให้ทก
ุ เขตจ ัดทา “แผนสุขภาพเขต” เป็นครงแรก
ั้
ปกค.
่ เสริมป้องก ันโรค
แผนบริหารจ ัดการ แผนบริการ และแผนสง
- รูปแบบการทางาน “บริหารงานร่วม” ปกด งานบริการ บริหาร
ื้
งบประมาณ/กาล ังคน งานจ ัดซอ
4
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการทางานกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สาน ักงานร ัฐมนตรี
สาน ักงานปล ัด
กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการ
เขตสุขภาพ
(AHB)
สาน ักงาน
สาธารณสุขเขต
คณะกรรมการนโยบาย
ระบบสาธารณสุข(PHSPB)
สาน ักงานบริหารยุทธศาสตร์/ยกระด ับ
สนย.
กลุม
่ ภารกิจด้าน
กลุม
่ ภารกิจด้าน
พ ัฒนาการแพทย์
พ ัฒนาการสาธารณสุข
กรมอนาม ัย
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กลุม
่ ภารกิจด้าน
สน ับสนุนงานบริการสุขภาพ
กรมสน ับสนุนบริการสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมพ ัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมควบคุมโรค
สาน ักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
สว่ นภูมภ
ิ าค
- สสจ./สสอ.
- รพศ./รพท.
รพช./รพสต.
หน่วยงานในกาก ับ :
• สถาบ ันวิจ ัยระบบสาธารณสุข
 สาน ักงานสน ับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 สาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
 สาน ักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 สถาบ ันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
องค์การมหาชน :
• โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
• สถาบ ันร ับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
ร ัฐวิสาหกิจ :
ั
• องค์การเภสชกรรม
6
ข้อเสนอพัฒนา(ปฏิรูป)บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
1.ระบบบริการสุขภาพ
แพทย์
แผนไทย
2.ระบบการสร้ างเสริม
สุขภาพ
สบส.
สุขภาพจิต
อนาม ัย
กรมแพทย์
สป.
อย.
ควบคุมโรค
3. ระบบการควบคุม
และป้องกันโรค
วิทย์ฯ
4. ระบบยาและการ
คุ้มครองผู้บริโภค
11 บทบาท+ เขตสุ ขภาพ
ข้อเสนอพัฒนา(ปฏิรูป)บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
1.ระบบบริการสุขภาพ
แพทย์
แผนไทย
2.ระบบการสร้ างเสริม
สุขภาพ
สบส.
สุขภาพจิต
อนาม ัย
กรมแพทย์
สป.
อย.
ควบคุมโรค
3. ระบบการควบคุม
และป้องกันโรค
วิทย์ฯ
4. ระบบยาและการ
คุ้มครองผู้บริโภค
8
9
เขตการปกครอง
8 จังหวัด
69 อำเภอ
530 ตำบล 4,816 หมู่บำ้ น
213 เทศบำล 369 อบต.
พื้ นทีป่ กครองพิเศษ เมืองพัทยำ
ประชำกร 5,689,079 คน
• ชำย 2,791,938 คน
• หญิง 2,897,141 คน
หลังคำเรือน 2,577,921 หลัง
พื้นที่
35,409 ตร.กม.
ควำมหนำแน่น 161 คน/ตร.กม.
ทีม
่ า : ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธ.ค.55
10
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี
ตราด
สระแก้ว
เครือข่ าย
บริการที่ 6
สมุทรปราการ
ระยอง
ปราจีนบุรี
11
เขตบริการสุขภาพที่ 6
ั ัศน์ (Vision)
วิสยท
“ประชาชนในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 มีสข
ุ ภาพดี เศรษฐกิจมน
่ ั คง
ภายในปี 2565”
“Good health and Good wealth of region 6 people
by the year 2022”
เป้าประสงค์ (Goal)
ื่ มโยงและบูรณาการ
1. ระบบบริการสุขภาพมีคณ
ุ ภาพ มีความเชอ
ิ ธิภาพ
2. ระบบบริหารจ ัดการมีประสท
3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีสว่ นร่วมในการพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ค่านิยมร่วม (Share Value)
ทางานเป็นทีม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
12
เป้าหมาย(Goal


1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่ น้อยกว่ า 80 ปี
2 อายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่ น้อยกว่ า 72 ปี
ยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาสุ ขภาพตามกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริการได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการจัดบริการ

13
ข
เป้าหมาย ตัKPI
วชี้วัดกระทรวงสาธารณสุ
ปี 2557
14
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
KPI กระทรวง
KPI เขต
KPI กรม
KPI จังหวัด
แผนงานแก้ไขปัญหา
การจัดสรรงบประมาณ
การกากับ ประเมินผล
การตรวจราชการ
นิ เทศงาน
ระบบงบประมาณที่ใช้ในเขตสุขภาพ
สปสช.
กรม
PPNP
สป
กรม
บูรณาการ
สปสช.เขต
MOU
MOU
(BS, NP)
(NP)
PPA
งบ UC
เขต สธ.
แผนยุทธ
PPA
8
Flagships
กากับติดตาม
จังหวัด
BS, NP, AH
PPE
อาเภอ
งบ สธ.
Non UC
PP MODEL
แผนสุ ขภาพเขต/จังหวัด
การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
กระบวนการนาแผนสู่ การปฏิบัติ
17
กรอบงานส่งเสริมป้ องกัน ตามลักษณะงาน
National
Programs
Health
Promotion
&
Prevention
องค์ ประกอบของแผนงานส่ งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย
แผนสตรี
ตั้งครรภ์
คุณภาพ
แผน
สุ ขภาพ
ทารก 0-2 ปี
แผนสุ ขภาพ
เด็กปฐมวัย
3-5 ปี
แผนสุ ขภาพ
เด็กวัยเรียน
(6-12 ปี ) และ
เยาวชน
แผน
สุ ขภาพ
วัยรุ่ น
กให้
บริ การ
หญิง
ตั้งครรภ์ที่
พึงได้รับ
-นมแม่
-พัฒนา 4 ด้าน
-การ
เจริ ญเติบโต
-รู ปร่ าง/ส่วนสูง
-สุขภาพช่อง
ปาก
-วัคซีน
เด็กนักเรี ยนมี
คุณภาพ 4 ด้าน
-พัฒนาการ4
ด้าน
-เจริ ญเติบโต
รู ปร่ าง/ส่วนสูง
-สุขภาพช่อง
ปาก
-วัคซีน
การเข้าถึงกลุ่ม
วัยรุ่ นกลุม่
เสี่ ยง
-เพศสัมพันธุ
-บุรี
แอลกอฮอล์
-ยาเสพติด
-พฤติกรรม
อารมณ์
สถาน
บริการ
WCC
เด็กปฐมวัยมี
คุณภาพและ
บทบาทพ่อ-แม่
ในการเลี่ยงดูแล
ปฐมวัย
-พัฒนาการ4
ด้าน
-การเจริ ญเติบโต
-รู ปร่ าง/ส่วนสูง
-สุขภาพช่อง
ปาก
-วัคซีน
คุณภาพ
ANC&LR
คุณภาพ
การเข้ าถึง
บริการของ
หญิง
ตั้งครรภ์
ส่ งเสริม
บทบาท
ครอบครัวพ่ อ
- แม่ ชุมชน
พัฒนา
คุณภาพ
ศูนย์ เด็กเล็ก
โรงเรียน
ส่ งเสริม
สุ ขภาพ
แผนป้ องกัน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่ อเรื้อรัง
คลินิก
NCD
คุณภาพ
(ขยายความ
ครอบคลุม
การตรวจ
ภาวะแทรกซ้
อน
คลินิกวัยรุ่ น
คลินิก NCD
คุณภาพ (ครอบคลุม
การตรวจ
ภาวะแทรกซ้ อน)
สร้ างระบบการ
ดูแลช่ วยเหลือ
วัยรุ่น เริ่มที่
โรงเรียน
ลดปัจจัย
เสี่ ยง
ปชก/ชุ มชน
แผนคัดกรอง
มะเร็งปาก
มดลูก/มะเร็ง
เต้ านม
แผน
สุ ขภาพ
ผู้สูงอายุ
มะเร็ งเต้านม
-การตรวจ
มะเร็ งเต้านม
ด้วยตนเอง
-การสร้าง
ความตระหนัก
ผ่านสื่ อและ
การประเมิน
ดูแลผูส้ ูงอายุ
คุณภาพ
-เบาหวาน/
ความดัน
-โรคซึมเศร้า
-เข่าเสื่ อม
-สุขภาพช่อง
ปาก
คลินิก
บริการ
ผู้สูงอายุ
แกนนา
ชุ มชน อสม
เข้ มเข็ง
อาเภอ/
ตาบล80/ยัง
แจ๋ ว
บริการ
พัฒนาบริการ 10 สาขา
พัฒนาระบบส่งต่อ
คุณภาพบริการ
สส ปก
สุขภาพสตรี เด็ก 0-5 + BS
การเงินการคลัง
สุขภาพเด็กนักเรียน + BS
การบริหารกาลังคน-จริยธรรม
สุขภาพวัยรุ่น + BS
การแพทย์ฉุกเฉิ น/อุบตั ภิ ยั
สุขภาพวัยทางาน + BS
ยาเสพติด
โครงการพระราชดาริ
บริหาร
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร
สิง่ แวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ
การควบคุมโรคติดต่อ
อาหารปลอดภัย
การมีสว่ นร่วมภาคประชาชน
ระบบข้อมูล
การบริหารเวชภัณฑ์
พัฒนาประสิทธิภาพซื้อ/จ้าง
แผนงานส่ งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค
สตรี
เด็ก 0-5 ปี
เด็กนักเรียน
5-14 ปี
เด็กวัยรุน่
15 -21 ปี
วัยทางาน
ผูส้ ูงอายุ
และผูพ้ กิ าร
1. อัตราส่ วนมารดาตายไม่ เกิน 15 ต่ อการเกิดมีชีพแสนคน
2. ร้ อยละของเด็กที่มพี ฒ
ั นาการสมวัยไม่ น้อยกว่ า 85
3. ร้ อยละของเด็ก นร. มีภาวะอ้วนไม่ เกิน 15
4. เด็กไทยมีความฉลาดทางปัญญาเฉลีย่ ไม่ น้อยกว่ า100 คะแนน
5. อัตราคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่ เกิน 50 ต่ อ ปชก 15-19 ปี 1000
คน
6. ความชุ กของผู้บริโภคเครื่องดืม่ แอลกอล์ ในปชก 15-19 ปี ไม่ เกิน 13
15-19 ปี 1000 คน
7. อัตราตายอุบัตเิ หตุทางถนนไม่ เกิน 13 ต่ อ ปชก. แสนคน
8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ เกิน 20 ต่ อปชก.แสนคน
9. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ เกิน 20 ต่ อปชก.แสนคน
10. ผู้พกิ ารทางการเคลือ่ นไหวได้ รับบริการครบถ้ วน 100% ภายใน 3-5 ปี
1
่
การสงเสริมสุขภาพ
ป้ องกัน ควบคุมโรค
เด็ก&
สตรี
ก่อนคลอด
เด็ก
ปฐมว ัย
เน ้น approach 5 กลุม
่ วัย
เด็ก
ว ัยรุน
่
ดูพัฒนาการเด็ก ปรับเปลีย
่ น
(WCC), ควบคุม พฤติกรรม
ป้ องกัน(Vaccine) (Teenage
pregnancy/
หลังคลอด
ลดอ ้วน/
(ANC/การคลอด/
จมน้ า)
ตกเลือด)
ว ัย
ทางาน
ผูส
้ ง
ู อายุ
ป้ องกันและลด
ปั ญหา (NCD/
HIV/อุบต
ั เิ หตุ)
สุขภาพจิต
ผู ้สูงอายุ
ึ เศร ้า)
(โรคซม
แผนบูรณาการเชิงรุก
แผนยุทธศาสตร์
แผนแก้ปญั หา
เห็นทิศทางในภาพรวม
เน้นปัญหาสาคัญ
จัดกลุม่ ปัญหา/บูรณาการ
แต่ละปัญหามีกลยุทธ์/งบประมาณชัดเจน
มาตรการชัดเจน
งบประมาณตามกิจกรรม
แผนปฏิบตั ิ
กิจกรรม
แนวทางการดาเนินงานส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรคปี 57
1. อิงแนวทางร่ วม สธ –สปสช (PP Model)
2. จาก KPI ยุทธศาสตร์ 44 ตัว(PP 10) และ KPI
เขตสู่ การปฏิบัตทิ บี่ ูรณาการโดยยึดประชากร
กลุ่มวัยเป็ นตัวตั้ง ส่ วนกลางควรวาง“กรอบ
แผนงานส่ งเสริมสุ ขภาพกลุ่มวัย” 5 แผนงาน
หลักที่มีองค์ ประกอบของงานครบถ้ วน
แนวทางการดาเนินงานส่ งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรคปี 57
3. พัฒนาพืน้ ฐานของระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ าน
สุ ขภาพ
4. สร้ างกลไกการตรวจราชการและ M&E ผลการ
ดาเนินงานของเขตบริการสุ ขภาพ
บทบาทของศูนย์ วชิ าการ
1. วิเคราะห์ /เสนอแนะ/ผลักดัน ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทสั งคมไทย
2. ทบทวน/วิเคราะห์ /สั งเคราะห์ /ประยุกต์ องค์ ความรู้ จาก
งานวิจัยและความเป็ นจริงในพืน้ ที่
บทบาทของศูนย์ วชิ าการ
3. จัดทา แผนงานทีส่ าคัญ พร้ อม มาตรการแก้ ไขปัญหา
ทีช่ ัดเจนสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน
ประเทศ กับการแก้ ปัญหาระดับพืน้ ที่เป็ นเนื้อเดียวกัน
4. สร้ าง ความเข้ มแข็ง/ศักยภาพการทางาน ระดับจังหวัด
และพืน้ ที่ ตลอดจน การกากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนินงาน
คาดหว ังด้านวิชาการ : ศูนย์วช
ิ าการ
 ควรเป็นเหมือนเรดาร์ของเขต …
ABILITY + MOTIVATION
้ ที่
 เป็นศูนย์ขอ
้ มูลของเขตพืน
- รวบรวมข้อมูล(ทุกจ ังหว ัด) / สถานการณ์ ...
ื่ มก ับพืน
้ ที่ พร้อมใช ้
เป็นปัจจุบ ัน + เชอ
- INPUT ข้อมูลให้ผบ
ู ้ ริหารร ับทราบเป็นระยะ
่ นหนึง่ ของ REGULATOR BOARD
 เป็นสว
ความคาดหว ังด้านวิชาการ : บุคคล
- performance ดี มีวช
ิ าการ ท่าทีเป็นมิตร
-รูว้ ธ
ิ ี approach ภาคี
-รอบรู ้ KPI template ... ความหมาย ทีม
่ าทีไ่ ป
้ ที่
-รูข
้ อ
้ มูลสถานการณ์โลก ประเทศ พืน
ั ตรงประเด็น
-สามารถวิเคราะห์ สรุป นาเสนอ กระชบ
้ ที่
-มีเรือ
่ งราวดีๆ ไปแลกเปลีย
่ นก ับพืน
้ ที่
-เป็น coacher สามารถประเมิน situation และบอกพืน
ได้วา
่ อยูใ่ นลาด ับทีเ่ ท่าไร ของเขต ของประเทศ
-ท้ายสุดต้องรูเ้ ท่าท ันสถานการณ์ทป
ี่ ร ับเปลีย
่ น
30

similar documents