Varijable

Report
Vrste i prikaz podataka u
biomedicinskim istraživanjima
www.illustrationsof.com
Ivana Kolčić
[email protected]
Dijelovi istraživanja






Istraživačko pitanje
Značenje
Dizajn (tip istraživanja)
Ispitanici
Varijable
Statistička obrada podataka
Varijable u istraživanju
 Prediktorske varijable (engl. predictors)
 Varijable ishoda (engl. outcome)
 Varijable posredne povezanosti (engl.
confounding)
Oblici mjerenja / tipovi varijabli
Tip varijable
Obilježja
varijable
Primjer
Opisna
statistika
Informativnost
Kategorijske
Nominalne
Neuređene
kategorije
Spol,
urbanizacija
Broj,
proporcija
Niska
Ordinalne
Uređene
kategorije
Ocjene, skale
Medijan
Srednja
Diskretne
(numeričke)
Bez decimalnog
mjesta
Broj djece u
obitelji
Medijan ili
aritmetička
sredina
Visoka
Kontinuirane
(numeričke)
Decimalno
mjesto
Visina, težina
Aritmetička
sredina ili
medijan
Visoka
Tip varijable?








Visina
Prosjek ocjena
Starost u godinama
Koncentracija inzulina u serumu
Težina
Koncentracija glukoze u krvi
Broj zuba s ispunom
Broj sunčanih dana na Visu
Tip varijable?
Koliko cigareta dnevno pušite?
 1-5
 6-10
 11-15
 16-20
 21 i više
Tip varijable?
Jeste li ikada preboljeli srčani udar?
 Da
 Ne
Imate li povišeni krvni tlak?
 Da
 Ne
?
Tip varijable?
Spol
 Muški
 Ženski
Tip varijable?
Bračni status






Oženjen
Rastavljen
Udovac
Samac
živi sam
?
Tip varijable?
Obrazovanje
 osnovna škola
 srednja škola
 viša škola
 visoka škola
?
Tip varijable?
 Likertova skala
 Tvrdnja: Nasilje među mladima postaje sve veći
problem u Hrvatskoj.
Potpuno se slažem
1
Slažem se
2
Neopredijeljen
3
Ne slažem se
4
Oštro se protivim
5
Tip varijable?
 Vizualno analogna skala
 Npr. razina boli koju ispitanik osjeća
Ne
osjećam
bol
Osjećam
nepodnošljiv
u bol
Opis podataka
 Prikaz podataka – grafički i/ili numerički
 Mjere srednje vrijednosti
 Rasap (varijabilnost)
 Razdioba
Opis podataka – deskriptivna statistika
 Ovisi o vrsti varijable i razdiobi podataka (za
numeričke podatke):
 kategorijske i ordinalne varijable:
 apsolutni i/ili relativni brojevi, najčešće %
 numeričke varijable:
 Razdioba (raspodjela)
 Mjere srednje vrijednosti
 Rasap
Kategorijske varijable
Kategorijske varijable
Kolcic I, et al. Croat Med J. 2005;46:88-95.
Kategorijske varijable – kružni grafikon
Kategorijske varijable – stupičasti grafikon
Kategorijske varijable - histogram
 ???
Numeričke varijable
Razdioba
Razdioba koja odstupa od normalne
 Pozitivna asimetrija (engl. positively skewed)
Mjere srednje vrijednosti
 Aritmetička sredina (mean)
 izračunava se kao omjer zbroja svih vrijednosti i
broja analiziranih ispitanika
 jedna od najčešće korištenih mjera opisne
statistike
 Samo za normalnu razdiobu!
Mjere srednje vrijednosti
Mjere srednje vrijednosti
 Medijan (median)
 vrijednost koja dijeli cijeli uzorak podataka na dva
jednaka dijela
 pola uzorka manje od vrijednosti medijana, a druga
polovica je veća od vrijednosti medijana
 možemo definirati i centile, koje su postotne
vrijednosti
 Mod – najčešća izmjerena vrijednost
Medijan
Mjere srednje vrijednosti
(50’)
25’
75’
Način prikaza opisne statistike za numeričke podatke
Način prikaza
Aritmetička sredina i
standardna devijacija
Medijan (interkvartilni
raspon)
Prikaz
183,4±12,7 cm
184,0 (138,0-213,0)
Značenje
Normalna raspodjela
podataka
Raspodjela numeričkih
podataka koja odstupa od
normalne
Mjere srednje vrijednosti - razdioba
http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/lectures/lec15.htm
Mjere rasapa
 Standardna devijacija – uvijek uz aritmetičku sredinu!
SD 
 ( xi  x ) 2
i
n 1
s2 = varijanca
 Medijan i jedna od mjera rasapa:
 Minimum i maksimum
 Raspon (max-min)
 Interkvartilni raspon (75’-25’)
Mjere srednje vrijednosti i mjere rasapa
Kolcic I, et al. Croat Med J. 2005;46:88-95.
Ferenczi E, Muirhead N (ur). Doktor u jednom potezu - Statistika i epidemiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
1 – Diii, 2 – Ei, 3 – Aii, 4 – Cv, 5 – Biv
http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/lectures/lec15.htm
VAŽNO!!!
 Prikaz rezultata opisne statistike
uvijek MORA sadržavati jednu mjeru
srednje vrijednosti i pripadajuću
mjeru rasapa (prikaz samo mjere
srednje vrijednosti nije dovoljno)
Deskriptivna statistika
Npr. tablični prikaz visine ispitanika
Način prikaza
Aritmetička sredina i
standardna devijacija
Medijan (interkvartilni
raspon)
Prikaz
183,4±12,7 cm
184,0 (138,0-213,0)
Značenje
Normalna raspodjela
podataka
Raspodjela numeričkih
podataka koja odstupa od
normalne

similar documents