Risk-Based Capital: RBC

Report
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
วันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2554
1
Agenda
 ภำพรวมผลกำรทดสอบคู่ขนำนครังที
้ ่2
 กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบำงประเด็นในกรอบ RBC
 ควำมคำดหวังของสำนักงำนฯต่อผูบ้ ริหำรของบริษทั
 กำรดำเนินกำรขัน้ ต่อไปของกำรกำกับ RBC
 ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ถำม-ตอบ
2
จำนวนบริษทั ที่นำส่งผลกำรทดสอบ
3
จำนวนบริษทั ที่นำส่งผลกำรทดสอบ
บริษ ัทประก ันชวี ต
ิ
• จำนวน 25 บริษ ัท จำก 25 บริษ ัท
• คิดเป็น 100%
บริษ ัทประก ันวินำศภ ัย
• จำนวน 63บริษ ัท จำก 67 บริษ ัท
• คิดเป็น 94%
4
ค่ำ CAR ของธุรกิจประกันภัย
5
ค่ำ CAR ของบริษทั ประกันชีวิต
6
ค่ำ CAR ของบริษทั ประกันชีวิต
กรำฟจำนวนบริษทประกันชีวิต แบ่งตำมช่วงCAR
12
11
10
9
8
8
7
6
4
4
2
2
2
2
1
1
1
0
0
CAR<100%
CAR=100%-125%
CAR=125%-140%
1 Parallel Test
CAR=140%-200%
CAR=200%-300%
CAR>300%
2 Parallel Test
7
ค่ำ CAR ของบริษทั ประกันวินำศภัย
กรำ
ด จำนวนบริษั ทประกั นวิน ำศภัย ที ี CAR น ต ะช ว
34, 55%
35
30
25
20
15
13, 21%
9, 15%
10
5
1, 2%
2, 3%
3, 5%
0
CAR < 100%
CAR = 100% 125%
CAR = 125% 140%
CAR = 140% 200%
CAR = 200% 300%
CAR > 300%
8
ค่ำ CAR ของบริษทั ประกันวินำศภัย
กรำฟจำนวนบริษทประกันวินำศภัย แบ่งตำมช่วง CAR
45
41
40
34
35
30
25
20
15
12
10
5
7
3
1
3
9
3
2
0
0
CAR < 100%
13
CAR = 100% - CAR = 125% - CAR = 140% - CAR = 200% 125%
140%
200%
300%
1
1st Parallel Test
CAR > 300%
2
2nd Parallel Test
9
กำรเปรียบเทียบ CAR ตำมกรอบ RBC กับ
เกณฑ์กำรกำกับในปัจจุบนั
10
กำรเปรียบเทียบ CAR
ประกันชีวิต
รำยกำร
ค่าเฉลีย่
(Mean)
ค่ามัธยฐาน
(Median)
CAR ปั จจุบนั
ปี 52
ปี 53
ปี 52
ปี 53
ปี 53
ปี 52
ปี 53
604%
681%
313%
343%
742%
808%
469%
429%
531%
682%
253%
272%
540%
558%
469%
371%
121%
1399% 1028%
184%
21%
1658%
71%
5400% 4866% 2067% 1914%
32%
84%
60%
59%
330%
348%
330%
810%
ค่าสูงสุด (Max) 1340%
ค่าต่าสุด (Min)
ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(Standard
Deviation)
CAR RBC
ประกันวินำศภัย
CAR RBC
CAR ปั จจุบนั
234%
ปี 52
812%
329%
312%
11
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับควำม
เสี่ยงของบริษทั ประกันชีวิต
12
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันชีวิต
กรำ
ด
ัด วนควำ เ ีย
ต ะดำน ดยเ
ีย
รกิจประกันชีว ิต
0%
9%
Insurance Risk
45%
Market Risk
Credit Risk
46%
Concentration Risk
ควำมเสี่ยงหลัก = ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด
13
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันชีวิต
100%
กรำฟแสดงอัตรำส่วนควำมเสี่ยงด้ำนตลำดต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงทัง้ หมด
ของบริษทั ประกันชีวิต
90%
80%
70%
60%
50%
40%
ความเสีย่ ง
ด้านตลาด
เฉลีย่ 46%
30%
20%
10%
0%
14
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันชีวิต
ควำมเสี่ยงหลัก = ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
15
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันชีวิต
90%
80%
70%
60%
50%
40%
กรำฟแสดงอัตรำส่วนควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัยต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงทัง้ หมดของบริษทั ประกันชีวิต
ความเสีย่ ง
ด้านการ
ประกันภัย
เฉลีย่ 45%
30%
20%
10%
0%
16
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันชีวิต
17
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันชีวิต
30%
กรำฟแสดงอัตรำส่วนควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงทัง้ หมด
ของบริษทั ประกันชีวิต
25%
20%
15%
10%
ความเสีย่ ง
ด้านเครดิต
เฉลีย่ 9%
5%
0%
18
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันชีวิต
ควำมเสี่ยงหลัก = ควำมเสี่ยงจำกตรำสำรหนี้
19
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับควำม
เสี่ยงของบริษทั ประกันวินำศภัย
20
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
กรำ
ด
ัด วนควำ เ ีย ต ะดำน ดยเ
ประกันวินำศภัย
ย
ี
รกิจ
20%
Insurance Risk
42%
11%
Market Risk
Credit Risk
Concentration Risk
27%
ควำมเสี่ยงหลัก = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย
21
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
100%
กรำฟแสดงอัตรำส่วนควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัยต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงทัง้ หมดของบริษทั ประกันวินำศภัย
90%
80%
70%
ความเสีย่ งด้าน
การประกันภัย
60%
50%
40%
เฉลีย่ 42%
30%
20%
10%
0%
-10%
22
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
ประกันภัยรถยนต์มีสดั ส่วนสูงสุด
23
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
80%
กรำฟแสดงอัตรำส่วนควำมเสี่ยงด้ำนตลำดต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงทัง้ หมดของ
บริษทั ประกันวินำศภัย
70%
60%
50%
ความเสีย่ ง
ด้านตลาด
40%
30%
เฉลีย่ 27%
20%
10%
0%
24
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
ควำมเสี่ยงหลัก = ควำมเสี่ยงจำกตรำสำรทุน และอัตรำดอกเบีย้
25
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
26
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
กรำฟแสดงจำนวนเงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวจำกกำร
ล้ำนบำท
ประกันภัยต่อของบริษทั ประกันวินำศภัย
700
600
500
400
300
จานวน
เงินกองทุนฯ
200
100
27
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
กรำฟแสดงจำนวนเงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวจำกกำร
ล้ำนบำท
ลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทั ประกันวินำศภัย
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
จานวน
เงินกองทุนฯ
1,500
1,000
500
28
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
60%
กรำฟแสดงอัตรำส่วนควำมสี่ยงด้ำนเครดิตต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงทัง้ หมด
ของบริษทั ประกันวินำศภัย
50%
40%
30%
ความเสีย่ ง
ด้านเครดิต
20%
10%
เฉลีย่ 11%
0%
29
องค์ประกอบของเงินกองทุนตำมระดับ
ควำมเสี่ยง ของบริษทั ประกันวินำศภัย
ควำมเสี่ยงสูดสุด = ควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัยต่อ
30
Agenda
 ภำพรวมผลกำรทดสอบคู่ขนำนครังที
้ ่2
 กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบำงประเด็นในกรอบ RBC
 ควำมคำดหวังของสำนักงำนฯต่อผูบ้ ริหำรของบริษทั
 กำรดำเนินกำรขัน้ ต่อไปของกำรกำกับ RBC
 ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ถำม-ตอบ
31
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบำงประเด็นใน
กรอบ RBC
32
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบำงประเด็นในกรอบ
RBC
 เพิ่มขีดจำกัดกำรกระจุกตัวของตรำสำรทุนที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์
o จำกเดิม 5 % เป็ น 15 %
 ให้มลู ค่ำเงินถือไว้จำกกำรประภัยต่อของผูร้ บั ประกันภัยต่อรำย
เดียวกัน ไปหักจำกควำมเสี่ยงด้ำนกระจุกตัวจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
 เงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัยต่อและควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต ต้องไม่เกิน (Recovery – มูลค่ำเงินถือไว้จำกกำรประภัย
ต่อของผูร้ บั ประกันภัยต่อรำยเดียวกัน)
 Asian Reinsurance ให้คิด Risk charge แบบบริษทั รับประกันภัย
ต่อในประเทศ
33
ควำมคำดหวังของสำนักงำนต่อ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั
34
บทบำทของผูบ้ ริหำร
 ให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ให้กำรวำงแผนมีควำมเชื่อมโยง
o แผนธุรกิจ
o แผนบริหำรควำมเสี่ยง
o แผนกลยุทธ์ของบริษทั
 ให้ควำมสำคัญด้ำนทรัพยกรบุคคล
o In house Actuary
o ผูส้ อบบัญชี
 ระบบสำรสนเทศ
 คุณภำพของข้อมูล
35
บทบำทของผูบ้ ริหำร
 ให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ให้กำรวำงแผนมีควำมเชื่อมโยง
แผน
ธุรกิจ
แผนกล
ยุทธ์ของ
บริษทั
แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง
36
บทบำทของผูบ้ ริหำร
 ให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ให้กำรวำงแผนมีควำมเชื่อมโยง
o แผนธุรกิจ
o แผนบริหำรควำมเสี่ยง
o แผนกลยุทธ์ของบริษทั
 ให้ควำมสำคัญด้ำนทรัพยกรบุคคล
o In house Actuary
o ผูส้ อบบัญชี
 ระบบสำรสนเทศ
 คุณภำพของข้อมูล
37
บทบำทของผูบ้ ริหำร
 ให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ให้กำรวำงแผนมีควำมเชื่อมโยง
o แผนธุรกิจ
o แผนบริหำรควำมเสี่ยง
o แผนกลยุทธ์ของบริษทั
 ให้ควำมสำคัญด้ำนทรัพยกรบุคคล
o In house Actuary
o ผูส้ อบบัญชี
 ระบบสำรสนเทศ
 คุณภำพของข้อมูล
38
บทบำทของผูบ้ ริหำร
 ให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ให้กำรวำงแผนมีควำมเชื่อมโยง
o แผนธุรกิจ
o แผนบริหำรควำมเสี่ยง
o แผนกลยุทธ์ของบริษทั
 ให้ควำมสำคัญด้ำนทรัพยกรบุคคล
o In house Actuary
o ผูส้ อบบัญชี
 ระบบสำรสนเทศ
 คุณภำพของข้อมูล
39
Agenda
 ภำพรวมผลกำรทดสอบคู่ขนำนครังที
้ ่2
 ควำมคำดหวังของสำนักงำนฯต่อผูบ้ ริหำรของบริษทั
 กำรดำเนินกำรขัน้ ต่อไปของกำรกำกับ RBC
 ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ถำม-ตอบ
40
กำรดำเนินกำรขัน้ ต่อของ RBC
41
แผนกำรพัฒนำกรอบกำรกำกับตำมระดับควำมเสี่ยง
 กำรปรับปรุงค่ำพำรำมิเตอร์
 กำรทดสอบภำวะวิกฤต
42
แผนกำรพัฒนำกรอบกำรกำกับตำมระดับควำมเสี่ยง
 กำรปรับปรุงค่ำพำรำมิเตอร์
• 2555-2556
ระยะที่ 1 • เก็บข้อมูลเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์
• 2557-2559
ระยะที่ 2 • ปรับปรุงค่าพารามิเตอร์และปรับระดับ Solvency CAR
• 2560 เป็ นต้นไป
• เพิม่ เติมค่าความเสีย่ งทีย่ งั ไม่ได้รวมไว้ในกรอบการกากับ เช่น
ระยะที่ 3 ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร
43
แผนการพัฒนากรอบการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
(2555 - 2556)
(2557 – 2559)
(2559 เป็ นต้นไป)
Standard
Model
Factor
Model
Internal
Model
กำรทดสอบในสถำนกำรณ์พิเศษบำงช่วงเวลำ
44
ค่ำพำรำมิเตอร์ที่จะใช้ทดสอบกรณี Standard Model
ลักษณะกำร
เปลี่ยนแปลง
ระดับในกำร
เปลี่ยนแปลง
ใช้กบั บริษท
Parallel Shift
Down and Up
47-100 bps
ประกันชีวิต/ ประกันวินำศภัย
รำคำหลักทรัพย์
-
10.5% - 21%
ประกันชีวิต/ ประกันวินำศภัย
อสังหำริมทรัพย์และ
ทรัพย์สิน
-
11.6% - 15%
ประกันชีวิต/ ประกันวินำศภัย
ค่ำสินไหมทดแทน
+
50% - 100%
ประกันวินำศภัย
อัตรำมรณะ
+/-
50% - 100%
ประกันชีวิต
อัตรำกำรเจ็บป่ วย
+/-
50% - 100%
ประกันชีวิต
อัตรำกำรยกเลิก
กรมธรรม์
+/-
50% - 100%
ประกันชีวิต
พำรำมิเตอร์
อัตรำดอกเบี้ย
45
ประโยชน์ ของกำรทำ Stress test
 ระบุความสามารถในการรับความเสีย่ ง
 ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
 ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
 ใช้ในการป้องกันความเสีย่ ง
 ใช้ในการวางแผนฉุกเฉิน
 ใช้ในการสือ่ สารด้านความเสีย่ ง
46
กำรนำ Stress test มำใช้ในกำรกำกับ
 เป็ นแนวทางการกากับแบบ Proactive
 เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
 ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
 ใช้พจิ ารณาในการจ่ายปนั ผล
47
Agenda
 ภำพรวมผลกำรทดสอบคู่ขนำนครังที
้ ่2
 ควำมคำดหวังของสำนักงำนฯต่อผูบ้ ริหำรของบริษทั
 กำรดำเนินกำรขัน้ ต่อไปของกำรกำกับ RBC
 ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ถำม-ตอบ
48
ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
49
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับ RBC:
1.1 ประกำศฯเรื่อง กำหนดประเภทและชนิดเงินกองทุน รวมทัง้
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุน
1.2 ประกำศฯเรื่อง กำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สิน
1.3 ประกำศฯเรื่องกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข และระยะเวลำ
กำรส่งรำยงำนประจำปี กำรคำนวณควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัย
1.4 ประกำศฯเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจัดสรรเบีย้
ประกันภัยไว้เป็ นเงินสำรองฯ
1.5 ประกำศฯเรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข และ
ระยะเวลำกำรส่งรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุน
50
ระยะเวลำที่กำหนดให้ส่งรำยงำน
รำย ำนกำรดำร
เ น
ิ ก ทน
รำยปี
กำหนด
ภ ยใ 4 เดือ
เม.ย. ของปี ถดไป)
ประเภทรำยงำน
เ ื นไ
กส ้ ปี (30 - ป ะเม มูลค่ ส
พย์และห ส
ี้
ก
ุ ยก เต็ม
ป
ู แ
(Full Valuation)
- ต ้องมีก
อง ยง
กผู ้สอ ญช ี และ ก
คณตศ สต ป
์ ะก ภย
ส่งรำยงำน
อนุโลมให้ครังแรก
้
รำยไตร ำ
ภ ยใ 45
ม ส ้
กส ้ ไต
- ป ะเม มูลค่ ส
พย์และห ส
ี้
ก
ุ ยก เต็ม
ป
ู แ
(Full Valuation)
 ำหร ับไตร ำ ที 1
ะไตร ำ ที3
- ไม่ต ้องมีก สอ
กผู ้สอ ญช ี และ ก
คณตศ สต ป
์ ะก ภย
 ำหร ับไตร ำ ที 2
- ต ้องมีก สอ
กผู ้สอ ญช ี และ ก
คณตศ สต ป
์ ะก ภย
ภำยใน 4 เดือน
ภำยใน 45 วัน
ภำยใน 30 วัน
รำยเดื น
ภ ยใ 30
้
กส ้ เดือ
- ป ะเม มูลค่ โดยป ะม ณก
ม ส ใี่ กล ้เคียง ส
ี่ ด
ุ
- ไม่ต ้องมีก สอ
กผู ้สอ
คณตศ สต ป
์ ะก ภย
ประจำปี
ประจำไตรมำส
ประจำเดือน
ภำยใน 60 วัน
ภำยใน 45 วัน
กข ้อมูล ยไต
ญช ี และ
ก
51
กำร
รำย ำนเ น
ิ ก
ทน RBC บ ับ รก
 กำหนดส่งภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554
 รูปแบบรำยงำนกำรทดสอบ
 Hard copy
>>>> สำนักงำน คปภ.
 Soft copy
>>>> email : rbc.oic.or.th
 ข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบ จำกงบกำรเงินประจำไตรมำส
3 ปี 2554
 รำยงำนรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตและนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
กำร
รำย ำนเ น
ิ ก
ทน RBC บ ับ รก
 รำยงำนรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเป็ นแบบ
AUP: Agree Upon Procedure แทนในช่วงที่
มำตรฐำนบัญชียงั ไม่ได้กำหนดกำรสอบทำน
 นักคณิตศำสตร์ประกันภัยรับรองรำยงำนในส่วน
ของกำรคำนวณที่เกี่ยวข้อง
Key date
 1 ก.ย.54 การกากับตามระดับความเสีย่ งมีผลบังคับใช้
 30 พ.ย.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายไตรมาส ครัง้ แรก
(ข้อมูล ณ สิน้ 30 ก.ย.54)
 15 ธ.ค.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายเดือน ครัง้ แรก
(ข้อมูล ณ สิน้ 31 ต.ค.54)
 30 ธ.ค.54 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายเดือน ครัง้ ทีส่ อง
(ข้อมูล ณ สิน้ 30 พ.ย.54)
 30 เม.ย.55 สิน้ สุดกาหนดส่งรายงาน RBC รายปี ครัง้ แรก
(ข้อมูล ณ สิน้ 31 ธ.ค.54)
54
ประเด็นคำถำมที่น่ำสนใจ
 อัตรำคิดลดที่ปรำศจำกควำมเสี่ยง ที่ใช้คิด GPV
(Weighted Average 8 Quarters)
55
Help desk
 บริษทั สามารถส่งคาถามและขอแนะนาเพือ่ การปรับปรุงได้ท่ี [email protected]
 สานักงาน คปภ. จะเผยแพร่คาตอบสาหรับประเด็นคาถามในการทาการทดสอบ
คูข่ นานไว้ท่ี web board ของ Parallel Test Run ใน website ของ
สานักงาน คปภ. http://www.oic.or.th
56
Agenda
 ภำพรวมผลกำรทดสอบคู่ขนำนครังที
้ ่2
 ควำมคำดหวังของสำนักงำนฯต่อผูบ้ ริหำรของบริษทั
 กำรดำเนินกำรขัน้ ต่อไปของกำรกำกับ RBC
 ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม
 ถำม-ตอบ
57
Thank
you
58

similar documents