DerimodTrendAnalizi

Report

Derimod bundan 30 yıl önce ihracata yönelik bir
atölye olarak kuruldu.

Ardından Derimod' un ilk mağazası Zeytinburnu'
nda açıldı o günden beri Derimod hem ihracat hem
de iç piyasa için üretim yapan bir dünya markası.

Derimod' un şu an İstanbul' da 16, Ankara, İzmit,
Antalya ve Adana' da 7 tane olmak üzere toplam 23
mağazası bulunmakta ve yurtdışında başta
Almanya olmak üzere Rusya' İtalya ve Amerika' da
temsilcilikleri bulunuyor.

Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.
2005
2006
2007
2008
2009
Stoklar
6.068.252
4.824.646
7.457.175
9.243.611
8.042.600
Net Satışlar
30.131.177
50.743.302
58.203.882
64.179.271
40.943.522
100
79,5
123,0
152,3
132,54
Stok Devir Hızı
100
94 GÜN
168,4
42 GÜN
193,0
46 GÜN
213,0
30 GÜN
136
80 GÜN
S.D.H Sektör
Ortalaması
90 GÜN
83 GÜN
87 GÜN
97 GÜN
122 GÜN
Stoklar
Net Satışlar
250
200
150
Stoklar
Net Satışlar
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
Stoklar da net satışlarda artış eğilimi
göstermektedir ve her zaman net
satışlar stoklardan daha fazla artış
göstermiştir. Bu durum stokların
hemen eritilebildiği ve iyi bir satış
politikası izlediğini gösterir. Böylece
stoklara bağlanan fonun hızlı bir
şekilde işletmeye dönüp
faaliyetlerine tekrar tekrar
katılabileceği ve dönen varlıkların
nakit bakımından güçlenip
işletmenin ana faaliyet konusunda
karlılığını artırabilineceğini
söyleyebiliriz.
2005
2006
2007
2008
2009
5.247
18.863
17.713
25.728.088
30.161.138
30.131.177
50.743.302
58.203.882
64.179.271
40.943.522
Ticari Alacaklar
100
359,5
93,9
490339,0
574826,3
Net Satışlar
100
168,4
193,2
213,0
135,9
Alacak Devir Hızı
63 GÜN
133 GÜN
126 GÜN
144 GÜN
266 GÜN
A.D.H sektör
ortalaması
75 GÜN
87 GÜN
86 GÜN
126 GÜN
183,5 GÜN
0.004
0.006
0.004
0.003
0.001
0,24
0,14
0,19
0,31
0,25
Ticari Alacaklar
Net Satışlar
Nakit Oranı
N.O sektör ortalaması
1000
900
800
700
600
Ticari Alacaklar
500
Net Satışlar
400
300
200
100
2005
2006
2007
2008
2009
Ele alınan yıllara göre her iki kalemde artış
göstermiştir. Fakat ticari alacaklar son iki yılda
net satışlara göre yüzdesel olarak daha fazla
artmıştır. Buda müşterilerine ödemede vade
tanıdığını yada iyi bir tahsilat politikası
izleyemediğini gösterir. A.D.H. her zaman
sektörden fazladır. Ayrıca nakit oranı da sektör
ortalamasının oldukça altındadır. Bu da nakit
oranı ve dönen varlıklar miktarının yeterli
olmadığını gösterir. Nakit girişi olmadığın için
karlılık ve likidite durumunu olumsuz etkiler.
2005
Dönen Varlıklar
2006
2007
2008
2009
12.197.175
20.028.074
28.177.915
39.567.698
42.397.670
7.818.884
12.688.396
19.550.169
30.929.134
35.212.648
Dönen Varlıklar
100
164,2
231,0
324,4
347,6
K.V.Y.K
100
162,3
250,0
395,6
450,4
K.V.Y.K
Dönen
Varlıklar/Toplam
Varlıklar
0,77(s.o: o,50)
0,86(s.o: 0,54)
0,87(s.o:0, 59)
0.91(s.o: 0,57)
0,91(s.o: 0,58)
KVYK / Toplam
Kaynak
0,50(s.o: 0,77)
0,54(s.o:0, 77)
0,60(s.o: 0,78)
0,71(s.o: 0,80)
0,76(s.o: 0,81)
Cari Oran
1,56(s.o: 1,70)
1,57(s.o: 1,66)
1,44(s.o:1,82)
1,27(s.o:2,93)
1,20(s.o: 1,92)
Nakit Oranı
0.004(s.o: 0,24)
0.006(s.o: 0,14)
0.004(s.o: 0,19)
0.003(s.o: 0,31)
0.001(s.o:0,25)
net çalışma
sermaye
4.378.291
7.339.678
8.627.746
8.638.564
7.185.022
500
450
400
350
300
250
Dönen Varlıklar
200
K.V.Y.K
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
Her iki kalemde artış eğilim göstermektedir. Fakat 2006’dan sonra
k.v.y.k artışı daha fazladır. Bu durumda dönen varlıklarının k.v.y.k
ödemeye yetmeyeceğini gösterir. Cari oran ve nakit oranı sektör
ortalamalarının her zaman altındadır. Bu da net işletme sermayesinin
yeterli olmadığını göstermektedir. k.v.y.k azaltma yoluna gitmelidir.
Yoksa işletme olağan faaliyetlerini sürdürmekte zorlanabilir.
Borçlarını ödemek için yeniden bir borçlanmaya girerse durumu
daha kötüye gider ve günlük faaliyetlerin sürdürmede mali güçlük
çeker ve işletme bu durum karşısın da zarara uğrama olasılığı çok
yüksektir.
2005
2006
2007
2008
2009
Duran Varlık
3.541.819
3.211.001
4.072.021
3.886.899
3.859.013
Devamlı Sermaye
7.920.110
10.550.679
12.699.767
12.525.463
11.044.035
Duran varlıklar
100
90,65966
114,9698
109,743
108,95568
Devamlı Sermaye
100
133,2138
160,3484
158,1476
139,44295
0,22(S.O: 51,45)
0,13(S.O: 45,85)
0,13(S.O: 41,01)
0,09(S.O: 43,17)
0,08(S.O: 42,25)
0,45 (MDV/DEVAMLI
SERMAYE: 0,80)
0,30(MDV/DEVAMLI
SERMAYE: 0,72)
0,32(MDV/DEVAMLI
SERMAYE: 0,55)
0,31(MDV/DEVAMLI
SERMAYE: 0,61)
0,34(MDV/DEVAMLI
SERMAYE: 0,51)
D V /Toplam Varlık
DV/Devamlı
Sermaye
180
160
140
120
100
Duran Varlık
80
Devamlı Sermaye
60
40
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
Devamlı sermaye artış hızı hem rakamsal
hem de oransal bakımdan duran
varlıktan fazladır. Bu da duran
varlıklarının devamlı sermayeyle finanse
ettiğini göstermektedir. Duran
varlık/toplam varlık oranı ve mdv/toplam
varlık oranları sektör ortalamalarının
altındadır.duran varlıklarını uzun vadeli
kaynaklarla finanse edememektedir.
2005
Yabancı kaynak
toplamı
2006
8.184.326
2008
2009
12.914.564
19.859.118
31.206.691
35.429.316
10.324.511
12.390.818
12.247.906
10.827.367
100
157,8
242,6
381,3
432,9
100
136,7
164,0
162,1
143,3
0,52
0,55
0,61
0,71
0,73
1,56(s.o: 1,70)
1,57(s.o: 1,66)
1,44(s.o:1,82)
1,27(s.o:2,93)
1,20(s.o: 1,92)
0.004(s.o: 0,24)
0.006(s.o: 0,14)
0.004(s.o: 0,19)
0.003(s.o: 0,31)
0.001(s.o:0,25)
Özkaynaklar
7.554.668
Yabancı kaynak
toplamı
2007
Özkaynaklar
Kaldıraç oranı
Cari oran
Nakit oranı
Kvyk /toplam
kaynak
f.v.ö.k/ finansman
gideri
Net kar/öz
sermaye
0,50(s.o: 0,77)
0,54(s.o:0, 77) 0,60(s.o: 0,78)
0,71(s.o: 0,80)
0,76(s.o: 0,81)
11.8
27.10
3.33
0.08
0.37
0,20(s.o: 5,95)
0,26(s.o:8,90)
0,20(s.o:8,37)
0,02(s.o:8,52)
0,00(s.o:5,95)
0,05
0,05
0,04
0.004
0,09(s.o:5.30)
0.009(s.o:4,78)
0,01(s.o:4,40)
0,02(s.o:6,40)
s.o:3,00
4.378.291
7.339.678
8.627.746
8.638.564
7.185.022
Net kar/net satış
Net kar/toplam
varlık
Net çalışma
sermayesi
500
450
400
350
300
250
Yab. Kay. Top.
200
Özkaynaklar
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
Özkaynaklar 2007 yılına kadar bir artış göstermektedir. Bu duruma bakılarak
işletmenin mali gücünün yerinde olduğu söylenebilir. Ancak yabancı
kaynaklarda da sürekli bir artış söz konusudur ve bu olumsuz bir durumdur.
Yani sermayemiz azalmaktadır. Bu durumda işletme öz sermayeyle finanse
edilmesi gerekirken yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir. Faiz ödeme gücü
ilk iki yıl dışında sektörün çok altındadır yani borçlarını öderken sıkıntı
yaşamaktadır. Bir de k.v.y.k fazla olduğu göz önüne alınırsa durum daha da
kötüdür. İşletmenin mali durumunun iyi olmadığı ve alacaklarının tahsilinin
güvencede olmadığını gösterir. Karlılık oranlarımız sektörün altındadır.
Borçla finansmanı tercih ettiği için karlılık oranları da düşüktür.
Şirketimizin likidite durumuna baktığımız zaman sektörün ve istenilen
değerlerin çok altındadır. İşletmemiz nakit sıkıntısı yaşamaktadır. İşletme
k.v.y.k öderken zorluk çekecektir.
Stok devir hızı sektöre göre iyidir. Buda ürünlerin bozulma, demode olma
riski ve stoklama maliyetinin olmadığını göstermektedir.
İşletmemiz kredili çalıştığı için elinde nakdi bulunmamaktadır. Bu da net
işletme sermayesinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Kredili satışlardan
vazgeçip nakit çalışmaya başlarsa hem k.v.y.k kolaylıkla ödeyebilir hem de
karlılığını artırabilir.
İşletme yabancı kaynakla finansı tercih etmiştir. Karlılık oranlarımız her
zaman sektörün altındadır. İlk iki yıl dışında faiz ödeme gücüde çok düşüktür.
Yani borçlarını ödemede sıkıntı yaşamaktadır.
İşletmemiz duran varlıklarını devamlı sermaye ile finanse etmiştir. K.v.y.k
oransal olarak dönen varlıklardan her zaman daha fazla artmıştır.
ÖNERİLER
Şirket alacaklarını tahsil etmede peşin tahsilat politikasını tercih etmelidir.
Kredili satışlarını azaltmalıdır. Nakit sıkıntısı yaşamamak için müşteriye vade
tanımamalıdır.
İşletme borçla finansman yerine öz sermayeyle finansmanı tercih edebilir.
k.v.y.k azaltmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır.
Dönen varlıklarını azaltıp nakit oranını artırabilir. Böylece karlılığı da artmış
olur.

similar documents