دانلود

Report
1
Pituitary Gland
and its Control by the
Hypothalamus
2
Objectives
After studying this chapter, you should be able to:
■ Describe the connections between the hypothalamus and the
pituitary gland and the functional significance of each
connection.
■ Name the hypophysiotropic hormones, and outline the
effects that each has on anterior pituitary function.
■ Describe the synthesis, processing, storage, and secretion of
the hormones of the posterior pituitary.
■ Discuss the effects of ADH, the receptors on which it acts,
and how its secretion is regulated.
■ Discuss the effects of oxytocin, the receptors on which it
acts, and how its secretion is regulated.
Pituitary Gland
or hypophysis
from Greek hupophusis:
HYPO-
+ phuein )to grow(
Sella turcica
)‫(محفظه زین ترکی‬
‫ نیم تا یک گرم‬:‫وزن‬
4
‫ساقه هیپوفیزی‬
‫هیپوفیز قدامی‬
‫(پیشین)‬
‫(غده ای)‬
‫‪from Rathke's pouch‬‬
‫‪5‬‬
‫هیپوفیز خلفی‬
‫(پسین)‬
‫(عصبی)‬
‫‪from a neural tissue‬‬
Pituitary Gland

‘the master gland’

produces some other hormones
glands
other endocrine
6
Pituitary hormones
7
Different Cell Types of Anterior
Pituitary
1.
Somatotropes----> human growth hormone (hGH)
30-40%
2.
Corticotropes-----> adrenocorticotropin (ACTH)
20%
3.
Thyrotropes---> thyroid-stimulating hormone (TSH)
4.
Lactotropes-----> prolactin (PRL)
5.
Gonadotropes---->gonadotropic hormones


luteinizing hormone (LH)
follicle-stimulatinq hormone (FSH)
8
‫کنترل ترشح هیپوفیز توسط هیپوتاالموس‬
‫‪9‬‬
‫هیپوتاالموس‬
‫‪ ‬دریافت اطالعات ورودی از تقریبا تمام نقاط بدن‬
‫‪ ‬مرکز کنترل حرارت‪ ،‬تشنگی‪، ،‬غلظت الکترلیت ها‬
‫‪ ‬طبیعی است که هیپوفیز (غده سرپرست) توسط هیپوتاالموس‬
‫که مرکزمهم جمع آوری اطالعات است کنترل شود‬
‫‪ ‬بخش زیادی از این اطالعات برای کنترل ترشحات بسیاری‬
‫از هورمون ها استفاده می شود‬
‫‪10‬‬
‫رابطه هیپوتاالموس با هیپوفیز خلفی‬
‫هسته های پاراونتریکوالر و‬
‫سوپرااپتیک‬
‫نورون های بزرگ‬
‫بدون میلین‬
‫با ترشحات هورمونی زیاد‬
‫هپوفیز خلفی‬
‫‪11‬‬
‫هپوفیز قدامی‬
‫رابطه هیپوتاالموس با هیپوفیز قدامی‬
‫نورون های کوچک‬
‫بدون میلین‬
‫مقدار ترشحات کم‬
‫(برجستگی میانی)‬
‫وریدهای پورت‬
‫هپوفیز قدامی‬
‫‪12‬‬
13
‫‪ ‬هیپوتاالموس با‬
‫‪14‬‬
‫هیپوفیز قدامی‬
‫ارتباط عروقی‬
‫هیپوفیز خلفی‬
‫ارتباط عصبی‬

Hypothalamic Releasing & Inhibitory Hormones
)‫(هورمون های آزاد کننده و مهار کننده‬
‫کنترل ترشح هورمون های هیپوفیز قدامی‬
Thyrotropin-releasing hormone (TRH)---- thyroid-stimulating hormone
Corticotropin-releasing hormone (CRH) ----adrenocorticotropin
Growth hormone-releasing hormone (GHRH), -----growth hormone,
Growth hormone inhibitory hormone (GHIH) (somatostatin)---×- growth hormone
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)----- 2 gonadotropic hormones
LH
FSH
Prolactin inhibitory hormone (PIH) ----×-- prolactin
15
‫اگر غده هیپوفیز از زیر هیپوتاالموس قطع شود و به جای‬
‫دیگری از بدن پیوند زده شود ترشحات آن چه تغییری میکند؟‬
‫مقدار ترشح هورمون های هیپوفیزی به استثنای پروالکتین به‬
‫مقادیر بسیار پایینی سقوط می کند‬
‫‪16‬‬
17
‫هیپوفیز خلفی‬
‫اکسی توسین‬
‫‪ADH‬‬
‫‪ ‬عمدتا از سلول های شبیه سلول‬
‫های گلیال )‪(pituicytes‬‬
‫برای‬
‫نگهدارنده‬
‫‪ ‬تشکیالتی‬
‫فیبرهای عصبی که از هسته های‬
‫* هیپوتاالموس شروع می شوند‬
‫‪ ‬انتهای اعصاب به صورت تکمه‬
‫پیازی شکل برای ذخیره هورمون‬
‫‪18‬‬
‫مراحل ساخت و ترشح هورمون های‬
‫هیپوفیز خلفی‬
‫چند روز‬
‫کانال کلسیمی وابسته به ولتاژ‬
Chemical Structures of ADH & OX

Polypeptides (9 aa)
Vasopressin: Cys-Tyr- Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-GlyNH2
Oxytocin: Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-GlyNH2
20
‫اعمال فیزیولوژیک هورمون ‪Antidiuretic‬‬
‫)‪(ADH‬‬
‫‪21‬‬
‫نفوذپذیری توبول ها و مجاری‬
‫جمع کننده کلیوی به آب‬
‫جلوگیری از دفع آب در ادرار‬
‫‪ADH‬‬
‫تشکیل ادرار غلیظ‬
‫و‬
‫حفظ آب بدن‬
‫‪22‬‬
‫)‪(V2‬‬
‫مکانیسم عمل ‪ ADH‬در توبول های کلیوی‬
‫‪5-10min‬‬
‫اکواپورین ‪2‬‬
‫خون‬
‫خون‬
‫‪23‬‬
‫لومن توبول‬
‫کلیوی‬
24
‫تنظیم تولید ‪ADH‬‬
ADH(Vasopressin)
ADH ‫در غلظت های باالی‬
Vasopressin
(V1 )
26
‫اثرات تنگ کننده عروقی ‪ADH‬‬
‫‪ ‬غلظت های باالی ‪ ADH‬دارای اثرات پرقدرت تنگ کننده‬
‫آرتریول ها در سراسر بدن‬
‫‪ ‬محرک آن‪ :‬کاهش حجم خون )‪ >---(15-25%‬افزایش‬
‫‪ 50‬برابری میزان ترشح ‪ADH‬‬
‫تحریک رسپتورهای کششی دهلیز راست بر اثر پر شدن بیش از حد‬
‫ارسال سیگنال مهاری به مغز‬
‫مهار ترشح ‪ADH‬‬
‫‪27‬‬
ADH ‫عوامل محرک ترشح‬
Hyperosmolarity (1-2%)
Decreased blood volume (15-25%)
Hypophysis
Decreased arterial pressure (15%)
Sympathetic stimulation
ADH
Vasoconstriction
‫افزایش فشار شریانی‬
‫بازجذب آب توسط کلیه ها‬
‫افزایش حجم خون‬
28
‫عوامل دیگری که بر ترشح ‪ ADH‬موثرند‬
‫عوامل محرک‬
‫‪:‬‬
‫درد‪ ،‬استرس‪ ،‬اپیوئیدها‪ ،‬نیکوتین‪ ،‬استروژن‪ ،‬پروژسترون و‬
‫افزایش درجه حرارت بدن‬
‫عوامل مهار کننده‬
‫‪:‬‬
‫الکل‪ ،‬کاهش درجه حرارت بدن و ‪ANP‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Diabetes insipidus‬‬
‫‪o‬‬
‫کاهش هورمون یا عدم وجود گیرنده‬
‫‪31‬‬
Syndrome of inappropriate ADH secretion o
)‫ نامتناسب‬ADH ‫( (سندرم ترشح‬SIADH)
‫> دفع سدیم‬------- GFR >------ ‫فشار خون‬
hyponatermia
ADH
‫> بازجذب سدیم‬------- ‫ترشح آلدوسترون‬
32
Oxytocin Hormone
33
Oxytocin Hormone

Contraction of the Pregnant Uterus

Milk Ejection by the Breasts
34
‫‪37‬‬
‫یک الی ‪ 2‬دقیقه به حداکثر می رسد‬
Dilation of cervix and
38
39

similar documents