Slide 1

Report
1
‫اختالالت آب و الکترولیت‬
‫‪2‬‬
‫اهداف‬
‫‪‬در پایان انتظار می رود دانشجو قادر باشد ‪:‬‬
‫‪‬توزیع مایعات را در بدن توضیح دهد‪.‬‬
‫‪‬تغییرات حجم مایع هنگام رشد را بیان نماید‪.‬‬
‫‪‬دالیل مستعد بودن کودکان نسبت به دهیدراتاسیون ر‬
‫شرح دهد‪.‬‬
‫‪‬تظاهرات‪ ،‬عوارض و انواع دهیدراتاسیون را توضیح‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪‬انواع مداخالت درمانی در دهیدراتاسیون را بیان نماید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫توزیع مایعات بدن‬
‫آب كل بدن (‪ )TBW‬از مایعات درون سلولی (‪ )ICF‬و خارج سلولی (‪)ECF‬‬
‫تشکیل شده است‪.‬‬
‫‪ ICF‬شامل مایعات درون سلول هاست‪.‬‬
‫مایعات درون عروقی‬
‫‪ ECF‬شامل‬
‫مایعات بین بافتی‬
‫مایعات درون حفرات بدن (‪)Transcellular‬‬
‫در نوزادان تازه متولد شده حدود ‪ %50‬از مایعات بدن ‪ ECF‬است که در نوپایی به‬
‫‪ %30‬می رسد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تعادل مایعات بدن‬
‫در شرایط طبیعی میزان آب مصرفی تقریبا با میزان‬
‫ادرار در ‪ 24‬ساعت برابر است‪.‬‬
‫میزان آب بدن با میزان چربي بدن در ارتباط است ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫مکانیسم های کنترل مایعات بدن‬
‫تشنگی‬
‫هورمون ‪ADH‬‬
‫آلدسترون‬
‫سیستم رنین آنژیوتانسین‬
‫‪6‬‬
‫موارد افزایش نیاز بدن به مایعات‬
‫‪‬تب ‪ :‬به ازای افزایش هر درجه تب نیاز به مایعات ‪ %12‬افزایش می‬
‫یابد‪.‬‬
‫‪Diarrhea‬‬
‫‪Nausea & Vomit‬‬
‫‪‬دیابت‬
‫‪‬سوختگی‬
‫‪‬تاکی پنه‬
‫‪‬فتوتراپی‬
‫‪7‬‬
‫موارد کاهش نیاز بدن به مایعات‬
‫‪‬نارسایی احتقانی قلب‬
‫‪‬سندروم ترشح نامناسب هورمون ‪ADH‬‬
‫‪‬نارسایی اولیگوریک کلیه‬
‫‪‬افزایش ‪ICP‬‬
‫‪8‬‬
‫دالیل مستعد بودن شیرخواران و کودکان‬
‫‪1‬‬
‫بیشتر بودن حجم مایعات خارج سلولی تا ‪ 3-2‬سالگی‬
‫‪2‬‬
‫شیرخواران و کودکان بیشتر دچار تب می گردند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫زیاد بودن سطح بدن و افزایش دفع نامحسوس‬
‫‪4‬‬
‫زیاد بودن طول لوله گوارش ی و از دست رفتن مایعات خصوصا در اسهال‬
‫‪9‬‬
‫دالیل مستعد بودن شیرخواران و کودکان‬
‫میزان متابولیسم‬
‫عملکرد کلیه ها‬
‫‪10‬‬
‫تولید حرارت‬
‫تولید مواد زاید‬
‫ناتوانی در تغلیظ ادرار‬
‫ناتوانی پاسخ به ‪ADH‬‬
‫دهیدراتاسیون‬
‫دهیدراتاسیون اختالل شایع در کودکان و شیرخواران‬
‫زمانی رخ می دهد که دفع مایعات بیشتر از دریافت می باشد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫انواع دهیدراتاسیون‬
‫دهیدراتاسیون بر اساس غلظت سدیم پالسما تعریف مي شود ‪.‬‬
‫‪‬ایزوناترمیك‬
‫‪‬هیپوناترمیك‬
‫‪‬هیپرناترمیك‬
‫‪‬گلوكز در دهیدراتاسیون ناشي از گلوكز‬
‫‪ ‬پروتئین در سندرم نفروتیك نیز نقش عمده اي دارند ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫دهیدراتاسیون ایزوتونیك‬
‫هنگامي كه فقدان آب و الكترولیت تقریبا ً به اندازه مساوي باشد رخ مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫میزان سدیم پالسما ‪130-150‬‬
‫شكل اولیه دهیدراتاسیون در كودكان مي باشد‪.‬‬
‫بخش عمده مایعات از قسمت مایع خارج سلولي مي باشد‪.‬‬
‫شوک بزرگترین عامل تهدید کننده حیات در این نوع دهیدراتاسیون می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫دهيدراتاسيون‬
‫هایپوتونيک‬
‫دفع الكترولیت بیشتر از دفع آب می باشد‪.‬‬
‫علت حركت مایع خارج سلولي به داخل سلول عالئم شوك ایجاد مي شود‪.‬‬
‫عالئم جسمي نسبت به دهیدراتاسیون ایزوتونیك و هیپرتونیك شدیدتر است‪.‬‬
‫غلظت سدیم كمتر از ‪ 130‬مي باشد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫دهيدراتاسيون‬
‫هایپرتونيک‬
‫‪ ‬زماني كه دفع آب بیشتر از الكترولیت مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬این نوع دهیدراتاسیون بيشترین خطر را دارد و نیاز به مایع درماني خاصي دارد‪.‬‬
‫‪ ‬ممكن است با تغذیه غلیظ در اسهال بروز كند و بار زیادي به كلیه ها توسط‬
‫پروتئین تحمیل شود ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫دهيدراتاسيون‬
‫هایپرتونيک‬
‫‪‬سدیم بیش از ‪ 150‬مي باشد ‪.‬‬
‫‪ ‬اختالالت عصبي چون تشنج بیشتر رخ مي دهد و ممكن است موجب آسیب‬
‫دائمي مغز شود ‪.‬‬
‫‪‬عالئم آن شامل ‪:‬‬
‫اختالل در هوشیاري‬
‫كاهش توانایي در تمركز‬
‫سستي‬
‫رخوت‬
‫افزایش تون عضالني‬
‫‪16‬‬
‫درجات دهيدراتاسيون‬
‫با مقایسه وزن پیش از بیماري و وزن موجود درجه دهیدراتاسیون به دست مي آید‬
‫و با درصد _‪ 15-10-5‬درصد بیان مي شود ‪.‬‬
‫به ازاء هر ‪ %1‬كاهش وزن ‪ 10‬سي سي مایع ‪ /‬كیلو از دست مي رود‪.‬‬
‫از دست دادن‪ 50‬سي سي ‪ /‬كیلو مایع در دهیدراتاسیون خفیف رخ مي دهد‪.‬‬
‫از دست دادن‪ 100‬سي سي ‪ /‬كیلو مایع در دهیدراتاسیون شدید رخ مي دهد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫عالئم دهیدراتاسیون‬
‫‪‬افزایش تعداد ضربان قلب‬
‫‪‬خشکی مخاط‬
‫‪‬فرورفتگی فونتانل ها‬
‫‪‬سردی انتها ها‬
‫‪‬تاخیر در زمان پرشدگی مویرگ‬
‫‪‬كاهش خاصیت ارتجاعی پوست‬
‫‪‬كاهش تولید ادرارو احتباس یون ‪ H‬می باشد‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫درمان دهیدراتاسیون‬
‫‪‬مكانیسم هاي جبراني در سازش با فقدان مایع شامل‪:‬‬
‫‪ ‬حركت مایعات بین بافتي به داخل عروق‬
‫‪ ‬انقباض آرتریول هاي محیطي جهت حفظ فشار خون‬
‫‪‬در صورت نارسایي در جبران ‪:‬‬
‫‪ ‬شوك (شایعترین پیامد )‬
‫‪ ‬افت فشار(عالمت دیررس)‬
‫‪‬هیپوكسي‬
‫‪‬اسیدوز متابولیك‬
‫‪20‬كاهش جریان خون كلیه ادرار‬
‫درمان‬
‫‪21‬‬
‫انفوزیون داخل استخواني ‪:‬‬
‫زماني كه دسترسي به سیاهرگ امكان ندارد‬
‫روش رایجي است مخصوصا زماني كه حجم‬
‫زیادي مایع باید تجویز شود ‪.‬‬
‫اندیكاسیون ‪:‬‬
‫كوچكتر از ‪ 6‬سال – وجود شوك – بیمار غیر‬
‫هوشیار‬
‫كنتراندیكاسیون ‪ :‬شكستگي در عضو یا ناحیه‬
‫پروگزیمال استخوان‬
‫ناحيه قدامي ساق پا و زیر زانو با بتادین تميز شود‪.‬‬
‫سوزن ‪ 1-4‬سانت زیر برآمدگي زاند وارد شوند ‪.‬‬
‫جهت سوزن كمي متمایل به پایين و عمود بر پوست باشد‪.‬‬
‫عدم وجود مقاومت و جریان یافتن مایع و ایستادن بدون كمك سوزن‬
‫نشان دهنده قرار گرفتن سوزن در مغز استخوان است ‪.‬‬
25
‫آماده ساختن کودک جهت بستری‬
‫شدن و عمل جراحی‬
‫‪26‬‬
‫بستری شدن و اقدامات پزشکی برای کودک و خانواده وی تنش زا می باشد‪.‬‬
‫واکنش کودکان به این تنش به سن تکاملی‪ ،‬تجربیات قبلی‪،‬میزان سازگاری و‪...‬‬
‫بستگی دارد‪.‬‬
‫ازبین بردن تمام استرس‪ ،‬ترس ها‪ ،‬درد پروسجرهای درمانی برای کودکان غیر‬
‫ممکن می باشد اما آماده ساختن مناسب کودک قبل از اقدامات پزشکی درد و ناراحتی‬
‫کودک را کاهش داده و به کودک و خانواده وی کمک می نماید تا برخورد مناسب‬
‫تری را نشان دهند‪.‬‬
‫بنابراین نقش ما به عنوان کادر درمانی آماده ساختن کودک و خانواده وی می باشد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫تاثير سن و سطح تکاملی کودک‬
‫در پروسه بستری شدن‬
‫‪‬از تولد تا ‪ 8‬ماهگی ‪:‬‬
‫وابستگی زیاد کودک به مراقبت کنندگان‬
‫به هم خوردن الگوهای خواب و تغذیه کودک‬
‫بنابراین کودک در این سن بیشتر گریه می کند به طوری که آرام نمودن‬
‫وی دشوار می باشد‪.‬‬
‫حضور والدین در کنار کودک در کاهش تنش بسیار موثر می باشد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫تاثير سن و سطح تکاملی کودک‬
‫در پروسه بستری شدن‬
‫‪‬از ‪ 8‬ماهگی تا ‪ 2‬سالگی ‪:‬‬
‫بروز اضطراب جدایی (‪)Separation Anxiety‬‬
‫اوج بروز ‪16‬تا‪ 30‬ماهگی است‪.‬‬
‫شامل ‪ 3‬مرحله‪:‬‬
‫‪Protest‬‬
‫‪Despair‬‬
‫‪Detachment or Denial‬‬
‫بروز‪Regreation‬‬
‫‪29‬‬
‫تاثير سن و سطح تکاملی کودک‬
‫در پروسه بستری شدن‬
‫‪‬کودکان سنين پيش دبستانی (‪2‬تا‪ 5‬سال)‬
‫از دست دادن استقالل و محدود نمودن باعث اضطراب آنها می گردد‪.‬‬
‫تفکر خودمداری باعث می گردد تا رویدادها را از دیدگاه خود بررسی‬
‫نماید‪.‬‬
‫براین باورند که برای همیشه در بیمارستان می مانند‪.‬‬
‫بیماری و بستری شدن را نوعی تنبیه تلقی می نماید‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫آماده نمودن و دادن اطالعات به کودک اضطراب را کاهش می دهد‪.‬‬
‫حضور والدین در کنار کودک‬
‫تاثير سن و سطح تکاملی کودک‬
‫در پروسه بستری شدن‬
‫‪‬کودکان سنين دبستانی ( ‪6‬تا‪12‬سال)‬
‫ترس از بیماری‪ ،‬ناتوانی دائمی و مرگ‬
‫محدود شدن در تخت‪ ،‬استفاده از صندلی چرخ دار‪،‬نداشتن خلوت شخصی‬
‫و‪...‬‬
‫نشان دادن عالئم ترس‪ ،‬تنفر و افسردگی‬
‫‪31‬‬
‫تاثير سن و سطح تکاملی کودک‬
‫در پروسه بستری شدن‬
‫‪‬کودکان سنین دبستانی‬
‫کودکان این سنین از بیهوشی جهت عمل جراحی می ترسند‪.‬‬
‫آنان نگران بیدار شدن حین عمل جراحی یا به هوش نیامدن تا آخر عمر‬
‫مباشند‪.‬‬
‫ترس از وارد شدن آسیب به نقاط دیگر بدن حین عمل‬
‫‪32‬‬
‫تاثير سن و سطح تکاملی کودک‬
‫در پروسه بستری شدن‬
‫‪‬نوجوانان (‪12‬تا ‪19‬سال)‬
‫از دست دادن استقالل‪ ،‬جدایی از دوستان‪،‬به هم خوردن حریم خصوصی‬
‫باعث اضطراب آنها می گردد‪.‬‬
‫وجود ‪ scar‬های پوستی و آسیب های بدنی و ترس از عدم پذیرش در‬
‫گروه دوستان‬
‫‪33‬‬
‫آموزش به والدین‬
‫والدین بایستی اطالعات کافی از بیماری ‪ ،‬پروسه درمان‪،‬مدت زمان‬
‫بستری و‪ ...‬کسب نمایند‪.‬‬
‫بنابرین کادر بهداشتی بایستی اطالعات کافی در اختیار والدین قرار دهند‪.‬‬
‫اضطراب و استرس والدین می تواند به کودک سرایت نماید‪.‬‬
‫اجازه حضور والدین در کنار کودک و دادن حق انتخاب به والدین‬
‫ادامه دادن اعمال روتین منزل در بیمارستان‬
‫‪34‬‬
‫آموزش به والدین‬
‫بیشتر والدین زمان بستری یا عمل جراحی را از کودکان خود پنهان‬
‫میکنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫کودکان غافلگیر شده ودچار ترس و اضطراب می گردند‪.‬‬
‫اتفاقات رخ داده را از دیدگاه خود تفسیر می کند‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫آموزش به کودکان‬
‫دادن اطالعات ساده و صادقانه به کودک با توجه به سن وی به زبانی ساده‬
‫زمان دقیق آمادگی برای پروسیجر نسبت به سن کودک و نوع پروسیجر‬
‫متفاوت می باشد‪.‬‬
‫هر چه قدر کودک کوچکتر باشد آموزش به زمان پروسیجر نزدیک باشد‪.‬‬
‫اما در مورد عمل جراحی در کودکان کوچکتر روز قبل از عمل و کودکان‬
‫بزرگتر چند روز قبل از عمل‬
‫استفاده از عروسک و اسباب بازی جهت آموزش‬
‫‪36‬‬
‫آموزش به کودکان‬
‫اجازه به کودک بدهیم به وسایل معاینه و‪ ...‬دست بزند‪.‬‬
‫در صورت عمل جراحی آشنایی کودک با اتاق عمل وبا تاکید بر اتاق‬
‫‪Recovery‬‬
‫عدم انجام پروسیجر در اتاق کودک یا اتاق بازی‬
‫اجازه به کودک جهت آوردن وسایل مورد عالقه خود‬
‫انجام پروسیجر بر روی عروسک خود‬
‫دادن حق انتخاب به کودک (استفاده از کدام دست جهت خونگیری و‪)...‬‬
‫‪37‬‬
‫ایجاد انحراف فکر‬
‫آموزش به کودکان‬
‫استفاده از کلمات مناسب تر به جای کلمات ترسناک‬
‫‪: EX‬در این ناحیه احساس گرما می کنی‪ .‬به جای ممکن است احساس داغی‬
‫و سوزش کنی‪.‬‬
‫‪ : EX‬دکتر یک پنجره روی شکمت درست می کند‪ .‬به جای اینکه دکتر‬
‫شکمت را سوراخ می کند‪.‬‬
‫استفاده از بازی جهت پروسجرها( فوت کردن شمع‪،‬فرفره جهت تنفس عمیق)‬
‫خمیر بازی‪،‬نقاشی و‪...‬‬
‫اجازه به ابراز احساسات کودک‬
‫تقویت مثبت کودک پس از پروسجر‬
‫‪38‬‬
‫دادن سرنگ بدون سوزن به کودک‪ ،‬نقاشی در محل تزریق و‪...‬‬
‫خخخ‬
‫خسته‬
‫خااخ‬
‫نباشید‬
‫خخخ‬
‫‪39‬‬

similar documents