Breast 3.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
Хоргүй хавдрууд
1
Хоргүй хавдрууд
• Фиброаденома
• Лактат аденома
• Филлоид хавдар
Фиброаденома
• Эс элбэг
• Эпителийн бөөгнөрөл нь бугын эвэр болон
хуруу төстэй
• Их хэмжээний хоёр туйлт (нүцгэн) бөөмүүд
наацын талбайд болон бүлэг хучуур эсийн
дунд байна
• Фибро
буюу
фибромиксоид
эдийн
хэлтэрхийнүүд
• Апокриний болон хөөсөрхөг эсүүд байж
болно
• Эсүүд элбэг ба хааяа нэг гаж эпител эсүүд
байх нь магадгүй хуурамч эерэг онош
тавигдах бэрхшээлийг үүсгэдэг.
Фиброаденома
• Эпителийн
бөөгнөрөл нь бугын
эвэр
төстэй
болон
хуруу
Фиброаденома
• Их хэмжээний хоёр
туйлт
(нүцгэн)
бөөмүүд
наацын
талбайд болон бүлэг
хучуур
байна
эсийн
дунд
Фиброаденома
• Фибро
буюу
фибромиксоид эдийн
хэлтэрхийнүүд
Фиброаденома ба ширхэглэгтуйланхайт өөрчлөлт
ФА
ШУӨ
Эпител
их элбэг
элбэг биш
Давхарга
том, эвэр
жижиг
их
цөөн
Суурийн эдийн
хэлтэрхий
их
цөөн буюу бай
хгүй
Наацын талбай
миксоид
уйланхайт
Нүцгэн, зууван
бөөм
Лактат аденома
• Хэлтэнцэрийн
шигүү
бөөгнөрөл
их
хэмжээний
буюу
салангид
байх
ба
миоэпител эсүүдтэй
• Цитоплазмд
том
хоосовчууд
• Бөөм томорч нэг болон
олон
илэрхий
бөөмөнцөрүүдтэй
Лактат өөрчлөлт ба өмөн
жирэмслэлт/лактат
өмөн
Эпител эсүүд
Хавтгай давхаргаар Жигд бус, дахцсан
Бөөм
Ялимгүй томорсон( Эритроцитыг 2-оор үржүү<2x эритроцит)
лсэнээс том
Нэг хэвийн дугуй
Полиморф ба жигд бус
Задраагүй
Бөөгнөрсөн ба задарсан
Хроматин
Тод жигд
Тод, жигд бус
Бөөмөнцөр
Илэрхий , жигд
Жигд бус
Цитоплазм
Хоосовчуудтай
Ховор
Филлоид хавдар
• Эсээр элбэг түрхэц нь филлоидийн (навч
төст) суурийн эдийн хэлтэрхийнүүдтэй
• Бөөмөнцөртэй
их
хэмжээний
татагдаж
сунасан эсүүд
• Суурийн
метахроматик
өнгийн
хэлтэрхийнүүд
• Эпителийн гиперплази байж болно
эдийн
Филлоид хавдар, хоргүй
• Эс ихтэй аспираци
• Суурийн
эдийн
хэлтэрхий буюу эсүүд
• илэрхий их
• суурийн
эсүүд
ихэссэн
•
магадгүй
атипийн
шинжтэй
• Эпител эсүүд
•
том, эпител эсийн
бөөгнөрөл нь нягт
Филлоид хавдар, хортой
• Суурийн эдийн ургалт
хэт их нилэнхүйдээ
давхаргаараа, багцарч
бөөгнөрөхгүй
•
эпител эсүүд ховор
буюу байхгүй
• Суурийн эсүүд
•
эсийн атипи
•
митоз их
Фиброаденомаас Филлоид хавдрыг ялгах
эсзүйн шинжүүд
• Суурийн эсүүд эпител эсийн бүрэлдэхүүнүүдээс
давамгайлсан
• Навч хэлбэрийн суурийн эдийн хэлтэрхийнүүд
элбэг
• Эс элбэг суурийн эд болон миксоидын
хэлтэрхийнүүд
• Наацын талбайд хавдрын бус хоёр туйлт нүцгэн
бөөм харагдахаас илүү их хэмжээний саланги
нүцгэн бөөмүүд байх ба түүний ихэнхи нь
татагдсан, фибробласт хэлбэртэй байна.
• Илүү бодитой үзүүлэлт: Суурийн эсийн атипи
Папилляр гэмтлүүд
• Сувгийн доторх папиллома
• Папилляр өмөн
• Жижиг папилляр өмөн
Сувгийн доторхи папиллома
Intraductal Papilloma
• 3 хэмжээсээр салбарласан эдийн хэлтэрхий нь
холбогч эд- судасны судалтай болон үгүй байж
болно.
• Саланги шоо эсүүд нь хөхлөг хэлбэрээр
байрлах буюу нэг үе эсүүд зөгийн үүрийн бүтэц
үүсгэнэ.
• Эдийн хэлтэрхийд миоэпител эсүүдтэй.
• Хоосовчтой цитоплазм бүхий эпител эсүүд
• Апокриний метаплази тохиолдоно.
• Гемосидерин агуулсан макрофагууд
• Наацын талбайд цусархаг болон уураглаг
Сувгийн доторхи папиллома
• 3 хэмжээсээр салбарласан эдийн хэлтэрхий
нь холбогч эд судасны
судалтай болон үгүй
байж болно.
• Саланги шоо эсүүд нь
хөхлөг
хэлбэрээр
байрлах буюу нэг үе
эсүүд зөгийн үүрийн
бүтэц үүсгэнэ.
• Эдийн
хэлтэрхийд
миоэпител эсүүдтэй.
Сувгийн доторхи папиллома
• Апокриний
метаплази
тохиолдоно.
• Гемосидерин
макрофагууд
агуулсан
Сувгийн доторхи папиллома ба
фиброадинома
Папиллома
Урт бортгон хэлбэр хэзээч
байхгүй
Ургацаг төст хэлбэрээр
тохиолдоно
Арзгар дүрстэй
Фиброаденома
Ялимгүй цилиндр, салаалсан,
бугын эвэр мэт
Ургацаг төст хэлбэр ховор
Дугуйрсан дүрс тод
Ургацагийн орой нь илүү өргөн Давхаргаар нугаларсан нэг үе
байна.
эсүүд
Хоёр туйлт нүцгэн бөөм
Их хэмжээний хоёр туйлт
нүцгэн бөөмүүдтэй
Хөөсөрхөг эсүүд олширно
Баганан эпител эсүүдтэй
Папилляр өмөн
• Наацын эсүүд дунд зэрэг
• Холбогч
эд
судасны
судалтай гурван хэмжээст
хөхлөгөн бүлэг эсүүд
• Өндөр баганан эсүүд
• Атипийн
өөрчлөлттэй
эпителийн
томорсон
нүцгэн бөөмүүд гэхдээ
хоёр туйлт нарийн нүцгэн
бөөм байхгүй
• Гемосидерин
агуулсан
макрофагуудтай
Папиллома ба папилляр өмөн
Папиллома
Цитологи
Бөөм
Наацын талбай
Папилляр өмөн
Бүлгээрээ хөхлөгөн бүтэц
Ихэнхдээ эсийн холимог хэлбэр
Ихэнхдээ нэг эсийн хэлбэр
Цөөн эсүүд
Олон эсүүд
Ихэнхдээ нийлмэл
Нийлмэл бүтэцгүй, ганц нэг
Жигд
Жигд бус, давхаргаар
Шоо хэлбэр
Өндөр баганан хэлбэр
Апокрины үлдэц
Талбайн захаар
Миоэпител эсүүдтэй
Миоэпител эс ховор буюу байхгүй
Жижиг дугуй
Том, сунасан
Толигор ирмэгтэй
Жигд бус ирмэгтэй
Дунд зэргийн полиморф боловч цайв Полиморф ба гүн будагдалттай
ар
Уйланхайн шүүдэс, гемосидерин
Уйланхай, үхжил, гемосидерин
Апокриний метаплази тохиолдоно
Апокриний метаплази байхгүй
Микропапилляр өмөн
• Эсээр элбэг түрхэц
• Хавдрын эсүүд нягт
бөөгнөрч, зах ирмэг нь
долгиолсон
болон
өнцөглөсөн байдалтай
• Атипитай
эпителийн
нүцгэн
томорсон
бөөмүүд
• Холбогч эд судасны
судалтай
хөхлөгөн
бүтэц байхгүй.
Өмөнгүүд
• Сувгийн доторх байран өмөн
• Нэвчилтэт сувгийн өмөн
• Тархилаг өмөн
• Салсархаг өмөн
• Хэлтэрийн өмөн
• Хөхний үржилт атипитай өвчин (ADH)
• Сувгийн байран өмөн, сул ба өндөр зэрэг
• Сувгийн нэвчилтэт өмөн
• Атипитэй гиперплази болон carcinoma in situдан ганц эсзүйгээр найдвартай оношлож
болох ба carcinoma in situ-г invasive carcinomaс ялгахад түвэгтэй.
Хөхний нарийн зүүний хатгалтын
эсийн атипи
• Эс олшрох
• Багц болон давхаргууд нь гурван хэмжээст
байна.
• Эсүүдийн бүрдмэл байдал алдагдах ба хаа нэг
саланги эсүүдтэй
• Бөөмүүд нь бөөгнөрсөн, томорсон, давхцсан.
• Хроматиний өөрчлөлт
• Эсүүд нэг төрлийн
Хөхний нарийн зүүний хатгалтын
эсийн атипи
Хоруу төрх
Хоргүй төрх
Замбараагүй бөөгнөрөл
Жигд давхаргаар
Жижиг, бүлгээр бөөгнөрсөн
Том, зөгийн үүрний бүтцэт дав
харга
Бүрдмэл байдал алдагдах
Бүрдмэл байдал хадгалагдах
Бөөмийн атипи
Жигд бөөмүүд
Бөөм > 2×Эритроцит
Бөөм ≤ 2×Эритроцит
Мембран жигд бус
Мембран толигор
Ажиглагдам бөөмөнцөр
Ажиглагдахгүй бөөмөнцөр
Цитоплазм доторх зай
Апогриний цитоплазмтай
Үхжилт суурьтай
Нүцгэн, хоёр туйлт бөөмүүд
Хөхний үржилт атипитай өвчин
(ADH)-ийн шинж төрх
• Хавтгай нэгдмэл давхарга
• Эсийн хил хязгаар тодорхой
• Миоэпител эсүүд хаа нэг
Хөхний сувгийн байран өмөн
DCIS-ийн шинж төрх
• >10% саланги эсүүд ба багцарсан эсүүдийн
нэгдмэл байдал алдагдсан
• Бөөмийн ирмэг жигд бус ба полиморф
• Бөөмийн давхцал ба жигд бус бөөмүүд
• Том мөхлөгт хроматин
• Миоэпителүүд ховор
• Үрэвслийн суурьтай
ADH ба DCIS, сул зэрэг
Сувгийн байран өмөнгийн сул
зэрэг
• Сувгийн хавдрын эпител
эсүүд
харьцангуй
нэг
төрлийн
• Эдийн хэлтэрхий нь нэгдмэл
болон
нэгдмэл
бус
байдалтай
• Саланги эс болон гурван
хэмжээст
эсийн
бөөгнөрөлтэй
• Бөөмийн полифоризм болон
ажиглагдам бус митоз
• Өөрчлөлтгүй сувгийн эсүүд
холилдсон
• Үхжилт суурь ховор
Сувгийн байран өмөнгийн өндөр
зэрэг (Батган хэлбэр)
• Хавдрын
эсүүд
давхаргаар,
эдийн
хэлтэрхийгээр, багц нь
алдагдсан ба саланги эс
байна.
• Бөөмийн атипизм их,
илэрхий бөөмөнцөртэй,
митоз ихсэнэ.
• Үхжилт байдал (+)
• Жижиг шохойжилт (+)
Нэвчилтэт сувгийн өмөн
• Хөхний өмөнгийн оношлогоонд хоёр гол
хүчин зүйл байдаг.
• Тоон (эсүүд); Харахад маш их эсүүд байна.
• Чанарын (атипи); хоруу төрхүүд
Нэвчилтэт сувгийн өмөн
• Эс элбэг (сорвижилтот өмөнгөөс бусад нь)
• Олон тооны саланги эсүүд
• Эсийн төрх алдагдсан гурван хэмжээст
байдал
• Бөөм: тод будагдалт, том (>x2 эритроцит),
• замбараагүй байрлал ихэнхдээ захдуу,
зузаан ирмэг байрласан
• Том, жигд бус, олон бөөмөнцөр
• Гаж митоз
• Үхжилт ба хорчгор
• Ихэнхдээ миоэпител эсгүй
• Цитоплазм доторх зай
Нэвчилтэт сувгийн өмөн
• Эсийн төрх алдагдсан
гурван хэмжээст байдал
• Бөөм: тод будагдалт,
том (>x2 Эритроцит),
• замбараагүй байрлал
ихэнхдээ захдуу, зузаан
ирмэг байрласан
• Том, жигд бус, олон
бөөмөнцөр
• Гаж митоз
• Үхжилт ба хорчгор
• Ихэнхдээ
миоэпител
эсгүй
Нэвчилтэт сувгийн өмөн
• Эсийн төрх алдагдсан
гурван хэмжээст байдал
• Бөөм: тод будагдалт,
том (>x2 Эритроцит),
•
замбараагүй байрлал
ихэнхдээ захдуу, зузаан
ирмэг байрласан
• Том, жигд бус, олон
бөөмөнөнцөр
• Гаж митоз
• Үхжилт ба хорчгор
• Ихэнхдээ
миоэпител
эсгүй
Нэвчилтэт сувгийн өмөн
• Олон тооны саланги
эсүүд
• Бөөм: тод будагдалт,
том (>x2 эритроцит),
• замбараагүй
байрлал
ихэнхдээ
захын
байрлалтай,
зузаан ирмэгтэй
• Олон тооны жигд бус
бөөмөнцөр
• Цитоплазм доторх зай
Хөхний хорт хавдрыг төгс бус оношлож
үл болно
• Аспирацийн материалд эс бага
• Саланги болон бүх эсүүд байхгүй
• Хоёр туйлт болон нүцгэн эс байгаа
• Атипийн шинж дутмаг эсвэл байхгүй зэрэг
тохиолдолуудад
Тархилаг өмөн
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Маш их эстэй
Том, полиморф, илэрхий хавдрын эсүүдтэй
Бөөм нь хэтэрхий сул будагдалттай
Сул хязгаартай, бүдэг суурьтай цитоплазм
Эозинофил өнгөтэй илэрхий бөөмөнцөр
Салангид болон салангид бус синцити төст
бөөгнөрлүүд
Булчирхайлаг бүтэц бага буюу байхгүй
Салс ялгаралтгүй
Наацын талбайд лимф болон плазм эсүүдтэй
Тархилаг хавдар
• Том, плеоморф, илэрхий
хавдрын эсүүдтэй
•
Бөөм нь хэтэрхий сул
•
будагдалттай
•
Сул хязгаартай, бүдэг
суурьтай цитоплазм
•
Эозинофил
өнгөтэй
илэрхий
•
бөөмөнцөр
• Салангид болон салангид
бус
синцити
төст
бөөгнөрлүүд
• Lymphoid and plama cells in
background
Салсархаг өмөн
• Салсархаг суурьтай
•
Diff Quik -ягаан,
улаан, эсвэл цэнхэр
ягаан
•
PAP;
сааралбудагдалт аморф биет
• Эсийн төрх
• Нэгдмэл давхаргаар,
бөмбөг хэлбэрээр буюу
ацинус, саланги
• Харьцангуй
нэг
төрлийн эсүүд
Мукоцел төст хавдар
Салст агуулсан
уйланхай
ADH, DCIS-н
талбай, ба focal
invasive Ca
үрэвслийн эсүүд (+)
Хөхний бүх өөрчлөлт нь их хэмжээний салст агуулдаг
тул гистологи зайлшгүй хийх шаардлагатай. Учир нь
энэ өөрчлөлтийг хатгалтын цитологиор оношлох нь
өндөр эрсдэлтэй.
Цоргон өмөн-Tubular Carcinoma
• Бүлгээрээ; ихэнхи хавдартай
харьцуулвал илүү нягт
•
нягт,
цорго
нээлттэй
шөвгөр булчирхайлаг бүтэц
• Эсүүд; бүдэг
•
оношлогооны чиг нь; жигд
бус мембран, цитоплазмийн
доторхи зай
• Наацын талбай;
•
биполяр нүцгэн бөөмийн
дутмаг байдал
Хэлтэнцэрт өмөн-Lobular Carcinoma
• Түрхэцэнд мономорф эсүүд дунд зэрэг
• Эпител эсүүд
•
салангид ганц нэг, indian file буюу жижиг
бөөгнөрлөөр
• Атипийн хамгийн бага шинжтэй
• жижиг, ерөнхийдөө нэгэн жигд, шоо эсүүд
•
жижиг бөөрөнхийгөөс өнцөг үүсгэсэн захын
байрлалтай бөөмүүд
•
нэг болон хоёр жижиг бөөмөнцөртэй
•
цитоплазмийн хоосовчууд нь салст агуулсан
• Склероз суурьтай
Хэлтэнцэрт өмөн-Lobular Carcinoma
• Эпител эсүүд
•
салангид ганц нэг, indian
file
буюу
жижиг
бөөгнөрлөөр
• Атипийн хамгийн бага
шинжтэй
•
жижиг,
ерөнхийдөө
нэгэн жигд, шоо эсүүд
•
жижиг
бөөрөнхийгөөс
өнцөг
үүсгэсэн
захын
байрлалтай бөөмүүд
•
нэг болон хоёр жижиг
бөөмөнцөртэй
Хэлтэнцэрт өмөн-Lobular Carcinoma
• Атипийн хамгийн бага
шинжтэй
•
жижиг,
ерөнхийдөө
нэгэн жигд, шоо эсүүд
•
жижиг бөөрөнхийгөөс
өнцөг үүсгэсэн захын
байрлалтай бөөмүүд
•
нэг болон хоёр жижиг
бөөмөнцөртэй
•
цитоплазмийн
хоосовчууд нь төвдөө
салст агуулсан
Хэлтэнцэрт болон сувгийн өмөн
Lobular vs Ductal Carcinomas
Хэлтэнцэрт- Lobular
Жигд нэг хэлбэрийн
Сувгийн-Ductal
Илүү полиморфны
цитоплазмын доторхи зай,
Булчирхайлаг ацинус
бөгжин хэлбэр
Бөөгнөрөл бага
Илүү нягт
Нэг давхаргат
3 хэмжээст булчирхайн
бүтэц
NCI удирдамж: Оношлогооны нэр
томъёо
• Хоргүй
Benign
• Атипи /тодорхойгүй Atypical / Indeterminate
• Сэжигтэй
/
хоруу
байх
Suspicious / Probably malignant
• Хортой
Malignant
• Хангалтгүй Unsatisfactory
магадлалтай
NCI Удирдамж: Оношлогооны нэр
томъёо
• Хоргүй
Benign
– Хорт хавдрын ямарч шинжгүй.
• Атипи Atypical/тодорхойгүй
– Материалд олдсон эс нь оношлогоонд төдийлөн
хангалттай бус
– Эмнэлзүйн үзлэгийг цитологийн зураглал үр
дүнтэй харьцуулан баталгаажуулна.
– -proliferative breast disease with atypia (atypical
hyperplasia vs. low grade carcinoma)
– -papillary lesion (papilloma vs. papillary carcinoma)
– -fibroepithelial
lesion
(fibroadenoma vs. phyllodes tumor)
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

similar documents