Genomgång Kroppen Högre betyg

Report
GENOMGÅNG KROPPEN
Högre betyg
REGLERING AV ANDNINGSMEKANISMEN

Andningsrytmen regleras av nervsystemet som
är kopplat till andningscentrum i hjärnan

Andningscentrum är känsligt för förändringar i
surhetsgraden i blodet

Lågt pH i blodet – ökad andningsfrekvens

Ökad muskelaktivitet ger ökad mängd koldioxid i
blodet som reagerar med vatten i blodet & bildar
kolsyra (syra = lågt pH)


Hyperventilation förlänger andhållningstiden genom att koldioxiden, som är den faktor som
skapar andnöd, vädras ut ur kroppen. Tyvärr
kan syrgas inte laddas upp i kroppen i
motsvarande grad
Detta leder till att man efter hyperventilation
kan förlora medvetandet på grund av syrgasbrist
utan att känna andnöd.




Luftstrupen ca 10 cm lång
Ett normalt andetag – ca
500 ml luft
Ca 350 ml når alveolerna
En förlängning av
”luftstrupen” innebär en
förlängning av Dead-space
SYRETRANSPORT






Syre transporteras i blodet
via HB
Varje röd blodkropp
innehåller ca 250 miljoner
HB-molekyler
Kan binda 4 syremolekyler
Koldioxiden transporteras i
huvudsak löst i blodet
Kolmonoxid däremot binds
till HB
Konsekvens? Syreupptaget
minskas eftersom platsen i
HB – molekylen är upptagen
VENPUMPEN (MUSKELPUMPEN)
Vener leder det
syrefattiga blodet till
hjärtat, och vidare till
lungorna för att
syresättas på nytt.
 Tunna kärl, knappt
något muskelskikt.
 Ej elastiska
 Innehåller även
venklaffar

BLODTRYCK
Blodtryck = tryck som blodet utövar på
kärlväggarna
 Trycket är högst då hjärtat sammandras, s.k.
systoliska trycket och som lägst när hjärtat vilar,
s.k. diastoliskt tryck
 Det systoliska respektive diastoliska trycket
beror på elasticiteten i artärväggarna
 Lite elasticitet i kärlväggarna = högt blodtryck
 Påverkbart?
 I viss mån, mestadels beror det på ärftliga
faktorer men fett och rökning täpper till kärlen.
 Ökar med ålder.

LEVERNS FUNKTION

Levern producerar galla som innehåller
hormoner, salter, gallsyror m.m.

Gallan lagras i gallblåsan och finfördelar fetter
Levern omarrangerar och bryter ner proteiner
 Lagrar socker och fett
 Gör om fettlösliga ämnen och vitaminer till
vattenlösliga
 Påverkas bl.a. av högt intag av protein, socker
och fett

BUKSPOTTKÖRTELS FUNKTION
Bukspott är basiskt, d.v.s. höjer pH värdet på
magsaften
 Bildar även hormonerna insulin och glukagon

Insulin sänker blodsockret genom att öka upptaget
av socker i lever-, muskel- och fettceller
 Glukagon gör så att socker frisätts ur muskel, lever
och fettceller

VATTENBALANS



Avfallsprodukterna (kväve, salter m.m.) från
cellerna måste avges, d.v.s. via urin
Koldioxid & Vatten från respirationen andas vi
ut. Vid nedbrytning av protein så framställs
mängder kväve som i sin tur bildar ammoniak
(NH3)
Ammoniak är giftigt och måste omvandlas till
mer vattenlösligt urinämne i levern. Det
omvandlade urinämnet transporteras så
småningom till njurarna och ut ur kroppen som
urin.
VATTENBALANS

Stora mängder vattenförluster kan leda till att
man tuppar av.
Detta p.g.a. att vattnet i cellerna sugs ut ur
cellerna genom osmos till blodet för att få blodet
mer lättflytande. Trögt blod kan fastna och
försämra syretransporten.
 I varmt klimat är transpirationen hög och du
svettas mycket. Hormonet ADH utsöndras som
återtar vätskan via njurarna till blodet.


I kallt klimat är transpirationen lägre och
produktionen av ADH minskar eftersom blodet
nu riskerar att bli FÖR lättflytande.
Saltkoncentrationen har nu minskat och
konsekvensen blir att du får stor blåsa i kallt
klimat.
SKILLNAD AKTIV OCH PASSIV IMMUNITET
 Aktiv
immunitet
 Utvecklas
genom att minnesceller bildas
vid infektion. Minnescellerna har en mkt
lång livstid och känner igen smittoämnet i
ett tidigt skede varpå ämnet inte hinner
föröka sig och ge några symptom
 Vaccination
är ett sätt att bilda
minnesceller mot en specifik sjukdom.
Man tillför smittoämnet som dock är
försvagat alternativt inaktiverat så att
sjukdom inte uppstår
SKILLNAD AKTIV OCH PASSIV IMMUNITET
Passiv immunitet
 Ger ett kortvarigt skydd
 Här tillför man antikroppar mot smittan vilket
kallas för serum.
 När antikropparna så småningom försvinner så
avtar immuniteten
 Hos barn som ammar överförs antikroppar från
mor vilket i sin tur är passiv immunitet

ÖVERSIKT - IMMUNFÖRSVARET
Immunförsvaret
Icke specifika försvaret
Fysiologisk
barriär:
temp, ph,
etc.
Cellförsvar
– vita
blodkroppar
na
Specifika försvaret
Passiv
immunitet:
Tillförsel av
antikroppar
Aktiv
immunitet:
Bildning av
minnesceller
ICKE-SPECIFIKA IMMUNFÖRSVARET

Vita blodkroppar (inre försvar)
Förmåga att sluka smittoämnen
 3 typer av vita blodkroppar i det icke specifika
försvaret


Makrofager

NK-celler

Granulocyter
SPECIFIKA FÖRSVARET




Det specifika försvaret (immuniteten) utvecklas
efter födelse
Omfattar lymfocyter & antikroppar
Lymfocyterna kan skilja på kroppsegna celler &
främmande samt har en minnesfunktion
I & med detta reagerar kroppen snabbare vid
attack nr 2 & motståndet blir starkare med åren

similar documents