วิชากา

Report
บทที่ 1
ต้นทุนโลจิสติกส์เป็ นปัจจัยหลักสำคัญทีแ
่ ฝง
อยู่ในทุ ก กิจ กรรมทำงธุ ร กิจ และอุ ต สำหกรรม
เช่ น กำรจัด ซื้อ กำรจัด กำรคลัง สิ น ค้ ำ กำร
จัด เก็ บ กำรขนย้ ำย กำรขนส่ ง และกำร
่ ประสิ ทธิภำพและ
กระจำยสิ นค้ำ ดังนั้นกำรเพิม
ลดต้ นทุ น กำรผลิต โดยเฉพำะกำรลดต้ นทุ น
ทำงด้ำนโลจิส ติก ส์ จึง ต้ องอำศั ย กำรก ำหนดกล
ยุ ท ธ ์ และเทคนิ ค ในกำรจัด กำรกระบวนกำร
จัด กำรโลจิส ติก ส์ ซึ่ ง ต้ องอำศั ย ควำมร่วมมือ
ของทุกฝ่ำยภำยในองคกรเพื
อ
่ ให้กำรดำเนินกำร
์
เ ป็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท ำ ง เ ดี ย ว กั น ทั้ ง นี้ อ ง ค ์ ก ร
จ ำเป็ นต้ องมี บุ ค ลำกรที่ ม ี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
สำมำรถนำควำมรูสูกำรปฏิบต
ั เิ พือ
่ ลดตนทุนทีไ่ ม
ขอบเขตโลจิสติกส์ในองค์กร
ปัจจุบน
ั ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกน้ำตำลทรำยรำย
ใหญ่ เป็ นอัน ดับ ต้ นๆ ของโลก โดยมี บ รำซิ ล และ
ออสเตรเลีย เป็ นคู่ แข่ งส ำคัญ ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจำกทั้ง สอง
ประเทศมีระดับเทคโนโลยีกำรผลิต และควำมก้ำวหน้ ำ
ในด้ ำนกำรวิจ ัย และกำรพัฒ นำด้ ำนอ้ อยและน้ ำ ตำล
ทรำยอยู่ในระดับสูงมำก เมือ
่ เปรีย บเทียบกับประเทศ
ไทยและประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ขณะที่ป ระเทศผู้ ส่ งออก
น้ ำ ตำลทรำย
รำยใหญ่อีก หลำยประเทศ เช่ น
กลุมประเทศสหภำพยุ
โรป ตำงได
รั
่
่
้ บกำรสนับสนุ นกำร
ส่ งออกจำกรัฐ บำล จนสำมำรถส่ งน้ ำ ตำลทรำยออก
ขำยในตลำดโลกได้ในรำคำต่ำ ท ำให้ อุ ต สำหกรรม
ออยและน
้ำตำลทรำยของไทยทีเ่ คยมีควำมไดเปรี
้
้ ยบใน
ด้ ำนต้ นทุ น กำรผลิ ต ที่ ต่ ำ กว่ ำ ก ำลัง สู ญ เสี ยควำม
ได้เปรียบในกำรแขงขั
่ นในตลำดโลกไปทุกขณะอยำง
่
ต่อเนื่ อ ง ดัง นั้น เพื่อ ให้ อุ ต สำหกรรมอ้ อยและน้ ำตำล
ทรำยของไทยสำมำรถยืนหยัดและแขงขั
่ นในตลำดโลก
ได้ จึงจำเป็ นต้องมุงเน
่ ้ นกำรพัฒนำตลอดกระบวนกำร
ทั้ ง ท ำ ง ด้ ำ น อ้ อ ย แ ล ะ น้ ำ ต ำ ล ท ร ำ ย ทั้ ง นี้
หลักปฏิบตั ิในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผูอ้ านวยการสานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ 1กระทรวงอุตสาหกรรม เปิ ดเผยถึงบทบาทด้านโลจิ
สติกส์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์แห่งชาติ จะมีการดาเนินการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของภาคการผลิต ภายใต้กรอบดาเนินงาน 4 ด้าน คือ 1. Supply Chain
Optimization การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทาน ซึ่ งเน้นเรื่ องของการ
สร้างมาตราฐานสิ นค้าส่ งออกโดยเฉพาะอาหาร 2. Internal Process Improvement
การพัฒนาประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ภายในองค์กร เป็ นเรื่ องของหลักการปฏิบตั ิ
และโลจิสติกส์คลีนิค ให้คาแนะนาและให้ความรู้ความเข้าใจโลจิสติกส์ในองค์กร
3. Logistics Capacity Building การพัฒนาขีดความสามาถด้านโลจิสติกส์ เปิ ดการ
อบรมด้านโลจิสติกส์ และ 4. Industrial Trade Facilitation การสร้างปั จจัยเอื้อเพื่อ
สนับสนุนการประกอบการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งเน้นในส่ วนนิคม
อุตสาหกรรมว่าควรมีหลักปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
การนาการวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมมาให้ในการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์
คำวำ่ "โลจิสติกส์" คือ กิจกรรมกำรเก็บรักษำ
สิ นค้ำคงคลังและกำรเคลือ
่ นยำยสิ
นค้ำคงคลัง นิยำมนี้ชใี้ ห้เห็ นวำ่
้
กำรลดตนทุ
คือ กำร
้ นโลจิสติกส์ตองเน
้
้ นไปทีง่ ำนหลักสองอยำง
่
จัดเก็บสิ นค้ำคงคลัง และกำรเคลือ
่ นยำยสิ
นค้ำจำกทีห
่ นึง่ ไปอีกที่
้
หนึ่ง
กำรลดตนทุ
่ ะทำให้กำรปฏิบต
ั ก
ิ จ
ิ กรรม
้ น คือกำรหำมำตรกำรทีจ
นั้นๆ มีประสิ ทธิภำพสูงสุด วิธห
ี นึ่งทีท
่ ำได้ คือ กำรยึดหลัก
แนวคิดสำคัญสองประกำร คือ 1)กิจกรรมทีท
่ ำตองมี
คำใช
้
่
้จำย
่
น้อยทีส
่ ุดเทำที
่ ะทำไดแม
ยดปลีกยอย
2)หำกปริมำณ
่ จ
้ ในรำยละเอี
้
่
สิ นค้ำลดลงกิจกรรม ทีเ่ กีย
่ วของกั
บกำรจัดเก็บและเคลือ
่ นยำย
้
้
สิ นค้ำจะลดลง รวมถึงคำใช
จะลดลงดวย
่
้จำย
่
้
กำรลดปริมำณสิ นค้ำคงคลังจะทำให้ตนทุ
้ นโลจิสติกส์ลดลง หำก
องคกรมี
สินค้ำคงคลังในปริมำณทีเ่ กินควำมตองกำรของตลำดอยู
้
่
์
หรือ จัดเก็บวัตถุดบ
ิ มำกเกินควำมตองกำรผลิ
ต ในขณะนั้น
้
นอกจำกจะเปลืองพืน
้ ทีใ่ นกำรจัดเก็บ ยังกอให
่
้เกิดตนทุ
้ นจม
(sunk cost) จำกมูลคำของตั
วสิ นค้ำทีข
่ ำยไมได
่
่ ้ รวมทัง้ ปริมำณ
ปัจจุบัน ต้ นทุนโลจิสติกส์ เป็ นปัจจัยหลักทีส่ ำคัญซึ่งได้ แฝงอยู่ทุกกิจกรรมในกำร
ดำเนินงำนทำงธุรกิจและอุตสำหกรรม อำทิ กำรจัดซื้อ กำรจัดกำรคงคลัง กำรขน และ
กำรกระจำยส่ งสิ นค้ ำ เป็ นต้ น เพือ่ ให้ กำรบริหำรจัดกำรงำนโลจิสติกส์ เป็ นไปอย่ ำงมี
ประสิ ทธิภำพนั้น ผู้ประกอบ กำรควรจำเป็ นทีจ่ ะต้ องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถนำ
ควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำร กำรคำนวณต้ นทุนด้ ำนโลจิสติกส์ ไปเป็ นแนวทำงและ
ประยุกต์ ใช้ กบั กำรดำเนินธุรกิจของตนเองเพือ่ ปรับปรุ งและ พัฒนำประสิ ทธิภำพ
เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันในมูลค่ ำสิ นค้ ำและบริกำรของตนและเพิม่ ควำม
สำมำรถในกำรลดต้ นทุนโลจิสติกส์ ภำยในองค์ กรได้ ซึ่งเป็ นกำรเพิม่ กำไรให้ กบั ธุรกิจ
เพือ่ สร้ ำงควำมได้ เปรียบในกำรแข่ งขันและเพิม่ ผลกำไรสู งสุ ดแก่ องค์ กร
ปั จจัยที่ควรคานึงถึงในการคานวณต้นทุนโลจิสติกส์กจิ กรรม
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) หรื อระบบ ABC
เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานในลักษณะการบริ หารงานฐานคุณค่า (ValueBased Management) ซึ่ งเชื่อมโยงการบริ หารระดับองค์กรลงสู่ ระบบการ
ปฏิบตั ิงานประจาวัน โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ตลอดทั้งกิจการ (Cross-Functional) ในลักษณะที่มองกิ จกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรเป็ นภาพรวม (Integrated View) จุดประสงค์สาคัญของ ABC คือการ
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการเข้าใจพฤติ กรรมต้นทุน (Cost
Behavior) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ทาให้ทราบว่าอะไรเป็ นปั จจัยที่ทา
ให้ตน้ ทุนกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหรื อลดลง โดยการระบุกิจกรรมขององค์กร
ต้นทุนกิจกรรม และตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การคานวณต้นทุ นการผลิ ตหรื อบริ การและใช้เป็ นแนวทางในการ พัฒนา
ประสิ ทธิภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ลดความสู ญเปล่าหรื อกิ จกรรมที่ไม่เพิ่มค่า ทั้งนี้ ข้ นั ตอนการคานวณต้นทุน
กิจกรรม ABC
ขั้นตอนในการคานวณต้นทุนโลจิระบบต้นทุนฐานกิจกรรมABC
(Activity-Based Costing) หรื อระบบ ABC เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน
ในลักษณะการบริ หารงานฐานคุณค่า (Value-Based Management) ซึ่ งเชื่อมโยงการ
บริ หารระดับองค์กรลงสู่ ระบบการปฏิบตั ิงานประจาวัน โดยพิจารณาหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทั้งกิจการ (Cross-Functional) ในลักษณะที่
มองกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเป็ นภาพรวม (Integrated View) จุดประสงค์สาคัญ
ของ ABC คือการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการเข้าใจพฤติกรรม
ต้นทุน (Cost Behavior) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ทาให้ทราบว่าอะไรเป็ น
ปั จจัยที่ ทาให้ตน้ ทุนกิ จกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหรื อลดลง โดยการระบุกิจกรรมของ
องค์กร ต้นทุนกิจกรรม และตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) อันจะเป็ นประโยชน์
ต่ อ การค านวณต้น ทุ น การผลิ ต หรื อ บริ ก ารและใช้เ ป็ นแนวทางในการ พัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อลด
ความสู ญเปล่าหรื อกิ จกรรมที่ ไม่เพิ่มค่า ทั้งนี้ ข้ นั ตอนการคานวณต้นทุ นกิ จกรรม
ABC แบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน ดังนี้
สติกส์กิจกรรม(ABC)
1) การกาหนดกิจกรรม ในสถานปฏิบตั งิ านเป้ าหมาย ซึง่ ต้องพิจารณาในรายละเอียดให้ครบถ้วน
2) คานวณหาต้นทุนของปั จจัยหรือทรัพยากร (Input) ที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ทงั้ หมด โดยใช้
เอกสารทางบัญชีตา่ ง ๆ คานวณแยกตามแต่ละปั จจัยเพื่อหาต้นทุนว่าแต่ละส่วนมีคา่ ใช้จา่ ยเท่าใด ทัง้ นี้ขอ้ มูลเหล่านี้
จะต้องปรากฎในเอกสารจึงควรขอความร่วมมือจากแผนกบัญชี และแผนกอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล
3) นาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละด้านที่คานวณได้ในขัน้ ตอนที่ 2 มากระจายตามแต่ละกิจกรรมตาม
จานวนครัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง โดยไม่มีขอ้ กาหนดตายตัวว่าควรกระจายต้นทุนทรัพยากรไปในกิจกรรมใด เป็ นจานวน
เท่าใด จาแนกเป็ นกิจกรรมย่อยหรือมองเป็ นกิจกรรมใหญ่ และจะต้องมีความเหมาะสมตามสภาพการณ์จริ งของ
องค์กร เมื่อเสร็จสิ้นขัน้ ตอนนี้ ผูว้ เิ คราะห์ก็จะได้ขอ้ มูลต้นทุนของกิจกรรมทัง้ หมด
4) การนาข้อมูลทีไ่ ด้มาคานวณต้นทุนรายกิจกรรม
5) เก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณงานของแต่ละกิจกรรม ซึง่ หมายถึงจานวนครัง้ ของการปฏิบตั ิกิจกรรมนัน้ ๆ
สิ่งที่ควรสังเกตคือ หน่วยของแต่ละกิจกรรมที่จะแตกต่างกัน โดยปกติหน่วยงานที่มีการบันทึกข้อมูลในลักษณะนี้มี
น้อยมาก ส่วนใหญ่ผูว้ ิเคราะห์จะต้องเข้าไปเก็ บข้อมูลปริมาณการปฏิบตั ิงานจริงในสถาน ปฏิบ ั ติงาน ซึ่งแม้จะ
ค่อนข้างลาบากแต่ผลที่ได้นบั ว่าคุม้ ค่าเพราะทาให้ได้ขอ้ มูลที่จา เป็ นต่อการวิเคราะห์ เพื่อนามาสู่การจัดการโลจิ
สติกส์ท่มี ีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบการควบคุมและจัดการการกระจายสินค้าให้กา้ ว หน้า
พร้อมกับมีประสิทธิภาพทีส่ ูงขึ้น
6) คานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม โดยนาต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรมมาหารด้วย ปริมาณการ
ปฏิบตั งิ าน
ขัน้ ตอนที่ 1 การกาหนดกิจกร
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาต้นทุนของทรัพยากรทีใ่ ช้
กำรประมำณ หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น
การพยากรณ์ หรื อการคาดหมายล่ ว งหน้ า ดัง นั้ นการ
ประมาณต้นทุนจึงเป็ นการวิเคราะห์ หรื อการให้ความเห็น
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการทางาน
หรื อกระบวนการผลิ ต ซึ่ งอาจเป็ นการท าผลิ ตภัณฑ์ การ
จัดทาโครงการ หรื อการผลิตงานบริ การ
ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรทีส่ ูญเสียไปเพื่อให้ได้สนิ ค้า
หรือ บริการ โดยมู ล ค่า นั้นจะต้อ งสามารถวัด ได้เ ป็ นหน่ ว ยเงิ น ตรา ซึ่ง เป็ น
ลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะ
ให้ประโยชน์ในปั จจุบนั หรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดทีเ่ กิดขึ้นแล้วและกิจการ
ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ปทั้ ง สิ้ นแล้ ว ต้ น ทุ น นั้ น ก็ จะถื อ เป็ น “ค่ า ใช้ จ่ า ย ”
(Expenses) ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยจึงหมายถึงต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และ
กิ จการได้ใช้ป ระโยชน์ทงั้ หมดไปแล้วในขณะนัน้ และสาหรับ ต้นทุ น ที่กิ จการ
สู ญ เสี ย ไป แต่ จ ะให้ป ระโยชน์ แ ก่ กิ จ การในอนาคตเรี ย กว่ า “สิ น ทรัพ ย์
(Assets)
มื่อมีการมอบหมายงานเพิ่ม หรื อมีการโยกย้ายงานจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงาน
หนึ่ง หน่วยงานที่ได้รับเงินเพิ่มมักจะขอคนเพิ่มเสมอ แต่...หน่วยงานที่เอางานออกไปมักจะไม่ได้
ลดคนตามไปด้วย บางครั้งงานๆเดียว ถูกย้ายไป 3-4 หน่วยงาน อัตรากาลังคนรวมขององค์กร
เพิ่มขึ้น 3-4 คน ปริ มาณงานหรื อความรับผิดชอบโดยรวมขององค์กรยังมีอยูเ่ ท่าเดิม ปัญหาการเพิ่ม
กาลังคนจะค่อยๆก่อตัวสะสมมากขึ้นไปเรื่ อยๆ พอถึงระดับหนึ่งผูบ้ ริ หารรู ้สึกว่าจานวนพนักงาน
มากเกินไปแล้ว แต่บอกไม่ได้หรอกครับว่ามากตรงไหน มากเพราะอะไร ผูบ้ ริ หารก็มกั จะ
มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปศึกษาดูวา่ ทาไมหน่วยงานนั้นจึงใช้คนมาก และให้ไป
ศึกษาดูวา่ จริ งๆแล้วหน่วยงานนั้นๆควรจะใช้คนเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม ปั ญหาที่ตามมาของฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรมนุษย์คือ ไม่รู้วา่ จะเข้าไปวิเคราะห์ได้อย่างไร จะเริ่ มต้นตรงไหน จะวิเคราะห์
อะไรบ้าง
ถ้าองค์กรขาดการวิเคราะห์กาลังคนที่มีประสิ ทธิภาพแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่
จานวนกาลังคนจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่เหมาะสมกับปริ มาณงานแล้ว ยังมีปัญหาต่างๆติดตามมาอีก
มากมาย เช่น ขาดประสิ ทธิภาพในการจัดโครงสร้างองค์กร ต้นทุนการบริ หารจัดการสู งเกินความ
เป็ นจริ ง เสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาทุจริ ตคอรัปชัน่ สู ง ใช้คนผิดประเภท ใช้ทรัพยากรไม่คุม้ ค่า ดังนั้น
เพื่อให้องค์กรต่างๆมีแนวทางในการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงขอนาเสนอวิธีการ
วิเคราะห์งาน 10 ขั้นตอน
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกิจการอุตสาหกรรมบางประเภท จะได้ผลิตภัณฑ์ หลาย
ชนิดออกมาพร้อมกันจากขบวนการผลิตหนึ่ง กิจการอาจปรับปรุงวิธกี ารผลิต
ให้ได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจานวนแตกต่างกัน แต่ไม่สามารถผลิ ตผลิตภัณฑ์
หนึ่งผลิตภัณฑ์ใดเพียงชนิดเดียวออกมาโดยไม่มีผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ออกมาด้วย
ได้ เช่น อุตสาหกรรมนา้ มัน การกลัน่ นา้ มันดิบย่อมจะได้นา้ มันชนิดต่าง ๆ
ออกมาพร้อมกัน การจัดผลิตภัณฑ์ที่ได้เหล่านัน้ ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ร่วม หรือ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ จะขึ้นอยู่กบั ความสาคัญของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด กิจการ
อืน่ ๆ ทีม่ ีลกั ษณะเดียวกับกิจการอุตสาหกรรมนา้ มัน ได้แก่ อุตสาหกรรมการ
สีขา้ ว อุตสาหกรรมป่ าไม้ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมชาแหละเนื้อสัตว์
เป็ นต้น นทุนต่อหน่วย
บทที่ 3 การวางแผนการคานสว(ABC)
การบัญ ชีต น้ ทุ น ฐานกิ จ กรรม (Activity
based
costing : ABC) เป็ นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผูบ้ ริหารหันมาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและ
ต้นทุนทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงมีการบริหารโดยแบ่งออกเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ และ
ถือว่ากิจกรรมเป็ นสิ่งที่ทาให้เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์นนั้ เป็ นสิง่ ที่ใช้กิจกรรม
ต่า ง ๆ อีก ทีห นึ่ ง กิ จกรรม คือ การกระทาที่เ ปลี่ย นทรัพ ยากรของกิ จการ
ออกมาเป็ นผลผลิตได้ ดังนัน้ การบัญชีตน้ ทุนกิจกรรมนอกจากเน้นการระบุ
กิจกรรมของกิจการแล้ว ยังพยายามระบุ ตน้ ทุนของกิจกรรม เพื่ อใช้ในการ
คานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน
กำรวำงแผนกำรกำหนด
กิจกรรม
การวางแผนการสอนเป็ นการจัด วางโปรแกรมการสอน
ทั้งหมดในวิชาใดวิชาหนึ่ งไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ครู ผสู้ อนได้จดั
ดาเนิ นกระบวนการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรที่วางไว้ ดังนั้นในแผนการสอนจะต้องประกอบไปด้วย
รายละเอียดตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ เช่น มีจุดประสงค์ความคิด
รวบยอด/หลักการ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ยน
การสอน การวัดผล/ประเมิ นผล และจานวนคาบเวลาที่ใช้สอน
ทุกสิ่ งทุกอย่างจะต้องจัดรวมไว้อย่างมีระบบระเบียบในแผนการ
การเก็บข้อมูลและคานวณต้นทุนแต่ละกิจกรรม
การกาหนดกลุ่มต้นทุนในรูปของกิจกรรม และใช้ตวั ผลักดันกิจกรรมที่ะ
สท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ ยการผลิตกับ
ตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากจะช่วยให้การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องใกล้เคียง
กับความเป็ นจริงมากขึ้นแล้ว ยังให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก้ผบู ้ ริหารในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ได้ถูกต้องมากยิง่ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์ การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การยกเลิกผลิตภัณฑ์
การกาหนดปริมาณการผลิต การจัดจาหน่ายและการตลาด วิธีการเพิม่
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การตัดทอนกิจกรรมบางประเภทที่มีตน้ ทุนสูง
และทดแทนด้วยกิจกรรมที่มีตน้ ทุนตา่ กว่า การปรับเปลีย่ นกระบวนการทาง
ธุรกิจใหม่เพือ่ ลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิม่ ค่าให้เหลือน้อยที่สดุ หรือ
หมดไป ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ ลดกิจกรรมบางประเภทลง
การกาหนดกลุ่มต้นทุนในรูปของกิจกรรม และใช้ตวั ผลักดันกิจกรรมที่ะสท้อนถึง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งกิ จ กรรมต่า งๆ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ค่าใช้จ่า ยการผลิ ต กับตัวผลิ ต ภัณ ฑ์
นอกจากจะช่วยให้การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมาก
ขึ้นแล้ว ยังให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก้ผูบ้ ริหารในการตัดสินใจเกีย่ วกับเรื่องต่าง ๆ ได้
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับการตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์ การแนะนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การยกเลิกผลิตภัณฑ์ การกาหนดปริมาณการผลิต การจัดจาหน่ายและ
การตลาด วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การตัดทอนกิจกรรมบางประเภทที่
มีตน้ ทุนสูงและทดแทนด้วยกิจกรรมที่มีตน้ ทุนตา่ กว่า การปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ธุ รกิจใหม่เพื่อลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่าให้เหลือน้อยที่สุด หรือหมดไป
ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อลดกิจกรรมบางประเภทลง
เวลำที่ใช้ ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรคุ้มครองแรงงำน หมำยถึง กฎหมำยทีบ่ ัญญัตถิ ึงสิ ทธิและ
หน้ ำทีร่ ะหว่ ำงนำยจ้ ำงและลูกจ้ ำง โดยกำหนดมำตรฐำนขั้นต่ำในกำรใช้ แรงงำนและ
กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนในกำรทำงำน ทั้งนี้ เพือ่ ให้ ลูกจ้ ำงทำงำนด้ ำนควำมปลอดภัย มี
สุ ขภำพอนำมัยดี ได้ รับค่ ำตอบแทนและสวัสดิกำรตำมสมควร
กฎหมำยว่ ำด้ วยแรงงำนสั มพันธ์ เป็ นกฎหมำยที่กำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อกัน
ระหว่ ำงบุคคลสองฝ่ ำย คือ ฝ่ ำยนำยจ้ ำงและฝ่ ำยลูกจ้ ำง เพือ่ ให้ บุคคลทัง้ สองฝ่ ำยได้ มี
ควำมเข้ ำใจอันดีต่อกัน สำมำรถตกลงในเรื่องสิ ทธิหน้ ำที่ และผลประโยชน์ ในกำร
ทำงำนร่ วมกันได้ รวมทั้งกำหนดวิธีกำรระงับข้ อขัดแย้ งหรือข้ อพิพำทแรงงำนที่
เกิดขึน้
ให้ ยุตลิ งโดยรวดเร็ว ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ เกิดควำมสงบสุ ข ในสถำนประกอบกิจกำร ซึ่งจะ
ส่ งผลถึงเศรษฐกิจและควำมมั่นคง
ของประเทศ
บทที่ 4
การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของกิจกรรมโลจิสติกส์จาแนกตามหมวดหมู่
การศึกษาครัง้ นี้ ศึกษาว่าหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทยในปั จจุบนั แต่ละหลักสูตรให้ความสาคัญ
กับโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ อย่างไร หากแบ่งหมวดหมูข่ องงานด้านโลจิสติกส์ออกเป็ น 7 หมวด คือ 1) การ
จัดการด้านการขนส่ง 2) การจัดการโซ่อุปทาน 3) การจัดการโลจิสติกส์ภายในโรงงาน 4) การนาเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ 5) การจัดการกลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์ขององค์กร 6) การตัดสินใจในงาน
ด้านโลจิสติกส์ 7) การจัดการและการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากการจัดกลุม่ กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตา่ งๆ
และวิชาทีเ่ ปิ ดในหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทย แล้วนาไปให้เจ้าของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรได้เปรียบ
เทียบหลักสูตรตนเองกับหมวดหมูต่ า่ งๆ เป็ นคูๆ่ ตามแนวทางของกระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์
(Analytic Hierarchy Process, AHP) จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นว่า
หลักสูตรโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทยในปั จจุบนั นัน้ ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหมวดหมูด่ า้ นการจัดการด้านการขนส่ง ซึง่ ประกอบด้วย
การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้าทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การขนถ่าย
และการบริการลูกค้าต่าง ๆ เช่น การส่งมอบสินค้า หรือการบริการหลังการขายรวมถึงการ Reverse
Logistics
ส่วนหมวดหมูท่ หี่ ลักสูตรในประเทศไทยให้ความสาคัญน้อยทีส่ ุด คือ หมวดหมูด่ า้ นประกอบด้วยการพัฒนา
บุคลากรโลจิสติกส์ ด้านการบัญชีดา้ นการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์กร ซึง่
ประกอบด้วย เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร และด้านพฤติกรรมองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์ตลอดจน
ด้านการตลาด และงานด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ของการคานวณต้นทุนกิจกรรม
ด้วยแนวคิดนี้ กลยุทธ์ของกิจการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรม
และข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมจึงมีความสาคัญยิง่ ต่อผูบ้ ริหาร เพราะข้อมูล
เหล่านี้นอกจากแสดงถึงความคืบหน้าของการดาเนินการขององค์กร ยัง
สามารถสะท้อนถึงต้นทุนของการดาเนินการเหล่านัน้ อีกด้วย
แนวคิดสาคัญประการหนึ่งของ ABC ทีว่ า่ "กิจกรรมเป็ นต้นเหตุของ
การทาให้เกิดต้นทุน" นัน้ ดูจะไม่ใช่แนวคิดอะไรใหม่ แต่เนื่องจากต้นทุนทีม่ ีการ
คานวณในปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นการคานวณต้นทุนจากโครงสร้างทางบัญชี ที่
คานวณหาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ หน้าที่ และวิธีการใช้เงิน ซึง่ จะพบว่า
มักมีตน้ ทุนจานวนหนึ่งนัน้ หายไปจากการคานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร
เพราะถูกลักษณะการคานวณนัน้ ปิ ดบังไว้โดยไม่รูต้ วั
การวิเคราะหฺคุณค่าของแต่ละกิจกรรม
ปั จจุบนั การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นงาน
หรือหน้าทีท่ างธุรกิจทีม่ ีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์การ เนื่องจาก
งานทรัพยากรมนุษย์จะช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงด้นกาลังและคุณภาพของ
บุคลากร ซึง่ นับเป็ นหัวใจในการดาเนินงานของทุกองค์การ โดยบุคลากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาการของ
องค์การ งานทรัพยากรมนุษย์จะมีหน้าทีค่ รอบคลุมเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านของ
สมาชิกแต่ละคนในองค์การ ตัง้ แต่ก่อนทีเ่ ขาจะเริม่ งาน ขณะปฏิบตั งิ าน
จนกระทัง่ บุคลากรต้องเกษียณอายุออกจากองค์การไป ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สมควรต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับงานและธรรมชาติ
ของงานภายในแต่ละองค์การ ในระดับทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ให้การ
ปฏิบตั งิ านบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเขาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ
การวิเคราะห์ตนั ทุนกิจกรรม
บทที่ 5
การปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ ง และ
การควบคุมภายในของส่วนงาน ปรับปรุง พัฒนา สร้างเครือข่าย และจัดหา
พันธมิตรเพื่อให้บริการโลจิสติกส์ ขององค์การคลังสินค้าเป็ นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและครบวงจร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความ
เสีย่ ง การควบคุมภายในของหน่วยงาน
ส่วนงานโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็ น 2 งาน
1.1 งานพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1.2 งานบริหารโลจิสติกส์ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ

similar documents