بافت فرسوده

Report
‫مرور کلی موضوع‬
‫نگاهی به بافت فرسوده‬
‫مشکالت اقتصادی‬
‫ضرورت مداخله‬
‫روش های تامین مالی نوسازی بافت فرسوده‬
‫نقاط قوت و ضعف‬
‫معرفی روش ها‬
‫انواع محصوالت طراحی شهری‬
‫معرفی انواع محصوالت‬
‫نمونه موردی‬
‫روش تحقیق‬
‫روش تحلیل سلسه مراتبی )‪(AHP‬‬
‫جدول مقایسه انواع تامین مالی و محصول طراحی شهری‬
‫ارائه راهکارها و پیشنهادها‬
‫مقدمه‬
‫مقدمه‬
‫• چیستی بافت فرسوده ؟‬
‫بافت فرسوده شهری کل و یا بخشی از شهر است که به لحاظ کارکردی و ساختاری‬
‫دچار اختالل گردیده است‪.‬‬
‫• نوسازی بافت فرسوده‪ :‬ضرورت‬
‫مداخله در بافت های فرسوده به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در آن ها امری قطعی‬
‫است‪.‬‬
‫بافت های فرسوده به دلیل ویژگی های مبتالبه‪ ،‬عمالً عاری از فعالیت های اقتصادی‬
‫است و در عین حال پذیرای طبقات ضعیف اقتصادی نیز می باشد‪ ،‬بنابراین اساسی‬
‫ترین معضالت مداخله در بافت های فرسوده را مسائل اقتصادی تشکیل می دهد‪.‬‬
‫مشکالت اقتصادی بافت فرسوده‬
‫مشکالت اقتصادی‬
‫بافت های فرسوده‬
‫علت بروز مشکل و پیامدهای آن‬
‫ارزش اقتصادی ضیعف ‪‬به دلیل فرسودگی کالبدی ساختمان ها‪ ،‬زمین تنها دارایی مالکان‬
‫است که خود به دلیل واقع شدن در بافت فرسوده ارزش زیادی ندارد و‬
‫زمین و مسکن‬
‫در نتیجه نرخ تخریب و نوسازی را کاهش می دهد‪.‬‬
‫افزایش هزینه های تعمیر و ‪‬در بسیاری از موارد به دلیل مسائل ناشی از نوع سازه و طرح معماری‪،‬‬
‫حفظ و نگهداری از بنا خارج از توان مالک است و درصورت عدم استفاده‬
‫نگهداری ساختمان‬
‫مجبور به ترک ساختمان ها می شوند‪.‬‬
‫عدم تمایل بخش خصوصی ‪‬مطابق با تئوری کاالهای عمومی‪ ،‬سرمایه گذاری در بافت های‬
‫فرسوده از یک سو با سود کم و بازگشت سرمایه طوالنی مدت همراه‬
‫جهت سرمایه گذاری‬
‫است و از سوی دیگر نوسازی این بافت ها‪ ،‬حجم عظیم سرمایه گذاری‬
‫را می طلبد‪.‬‬
‫سکونت اقشار کم درآمد ‪‬اقشار کم درآمد جایگزین ساکنین با وضعیت اقتصادی مناسب تر‬
‫می گردند واین امر تمرکز فقر را به همراه دارد‪.‬‬
‫رکود فعالیت بنگاه های ‪‬فعالیت بنگاه های اقتصادی به دلیل فقر ساکنین راکد و حتی تعطیل‬
‫می شود و در پی آن شاهد بیکاری و فقر شدیدتر هستیم‪.‬‬
‫اقتصادی‬
‫بافت فرسوده‪ :‬رویکرد پتانسیل نگر‬
‫‪ ‬از نقطه نظر اقتصادی بافت های شهری از هر نوع و جنسی که باشند‪ ،‬سرمایه های ملی اند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بافت های فرسوده شهری فرصت های بزرگی را جهت رفع کمبودهای مسکن و تعادل در‬
‫نظام مسکن به وجود می آورند‪ .‬سیاستی که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی تحت‬
‫عنوان "دوباره تنظیم زمین" مورد استفاده قرار می گیرد مؤید این امر است‪.‬‬
‫‪ ‬این بافت ها حجم عظیمی از ارزش های مدنی و اجتماعی را در خود دارند که با بازآفرینی‬
‫آن ها به معنای تمام کلمه‪ ،‬تحت عنوان مفاهیم سرمایه با مقوله اقتصاد پیوند می خورند‪.‬‬
‫بافت فرسوده در عین آن که به عنوان یک معضل در سطح مدیریت شهری مطرح‬
‫است و خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد؛ اما با نوسازی اصول مند‪ ،‬می توان از‬
‫آن در کمک به سایر بخش های اقتصادی استفاده نمود‪.‬‬
‫تامین منابع مالی و انواع روشهای آن‬
‫تأمین مالی‬
‫فرایند تمرکز منابع مالی یا سرمایه به صورت میان مدت و بلندمدت‬
‫سرمایه پذیر‬
‫• سرمایه گذاری های‬
‫خارجی‬
‫مصارف تامین مالی‬
‫• مصارف و سرمایه‬
‫گذاری های دولتی‬
‫• تسهیالت تامین مالی‬
‫• انتشار اوراق قرضه‬
‫• انتشار اوراق تجاری‬
‫• مانده های کارت های‬
‫اعتباری‬
‫مکانیزم های تامین مالی‬
‫• پروژه های سرمایه‬
‫گذاری سرمایه ای‬
‫• وام های بانکی‬
‫• سرمایه گذاری خارجی‬
‫• سرمایه گذاری دولتی‬
‫• سرمایه گذاران شرکتی‬
‫• پس انداز کنندگان‬
‫حقیقی‬
‫منابع تأمین مالی‬
‫• مصارف شخصی‬
‫سرمایه گذار‬
‫روش های تامین مالی‬
‫• سرمایه گذاری مستقیم خارجی‬
‫• فاینانس‬
‫سرمایه گذاری خارجی‬
‫• ساخت‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬واگذاری (‪)BOT‬‬
‫• مداخله مستقیم دولت‬
‫• ایجاد تسهیالت بخش خصوصی‬
‫• سهام‬
‫• اوراق مشارکت‬
‫• صندوق زمین و ساختمان‬
‫• همکاری با بخش خصوصی‬
‫سرمایه گذاری دولتی‬
‫شرکت های خصوصی و‬
‫نیمه خصوصی‬
‫مشارکت مردمی‬
‫سرمایه گذاری خارجی‬
‫نقاط قوت‬
‫نقاط ضعف‬
‫سرمایه گذاری‬
‫مستقیم خارجی‬
‫فاینانس‬
‫•توسعه بازار کاال‪ ،‬خدمات‪ ،‬استفاده از نیروی‬
‫کار ارزان‪ ،‬دسترسی بهتر و کم هزینه تر به‬
‫منابع و مواد اولیه‪ ،‬گریز از تعرفه ها و استفاده از‬
‫تخفیف های مالیاتی‬
‫•عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی‬
‫•پایین بودن نرخ بهره بانکی‬
‫•توسعه بازار سرمایه‪ ،‬اشتغال زایی و تطابق با‬
‫نظام فنی و اجرایی‬
‫• در بافت هایی که آثار تاریخی با ارزشی‬
‫موجود است‪ ،‬شرایط دریافت فاینانس راحت تر‬
‫و میزان آن بیشتر است‪.‬‬
‫•حجم محدود فاینانس خارجی‬
‫•اعطای آن تحت شرایط خاص‬
‫•طوالنی بودن فرایند‬
‫•محدودیت های قانونی و بودجه ای‬
‫•مهارت و دانش فنی به طور کامل انتقال نمی یابد‪.‬‬
‫ساخت‪ ،‬بهره‬
‫برداری‪ ،‬واگذاری‬
‫(‪)BOT‬‬
‫•پیچیده بودن پیمان های متعدد و مختلف سازمان‬
‫•حکومت بدون سرمایه گذاری مالی از وجوه‬
‫عمومی و تقبل کمترین ریسک وارث واحدی با ها و مراحل درگیر‬
‫•عالوه بر آن اعتماد به درآمدهای پیش بینی شده در‬
‫بهره برداری مناسب می شود‪.‬‬
‫•واحد صنعتی مناسب تر و بهینه به مرحله بهره طول قرارداد بر اساس فرض های نادرست می تواند‬
‫ویران کننده باشد‪.‬‬
‫برداری می رسد‪.‬‬
‫سرمایه گذاری دولتی‬
‫نقاط قوت‬
‫نقاط ضعف‬
‫وام های مدت دار و‬
‫عملیاتی‬
‫•باال بودن سود و نرخ بازپرداخت‬
‫•در شرایطی که نوسازی با محدودیت زمان‬
‫•سخت گیری های شدید فرآیند تسهیالت بانکی‬
‫روبه روست استفاده از وام های مدت دار و‬
‫عملیاتی کمک زیادی در تسریع روند نوسازی •طوالنی بودن زمان‬
‫•محدودیت بودجه دولت‬
‫می کند‪.‬‬
‫سرمایه گذاری‬
‫از ذخایر دولتی‬
‫•تحقق عدالت اجتماعی‬
‫•محدودیت منابع و ذخایر دولتی‬
‫•عدم مدیریت صحیح منابع‬
‫•مشکالت اداری و بروکراسی‬
‫•احتمال کم رنگ شدن مشارکت مردمی‬
‫اعطای تسهیالت‬
‫•ایجاد اهرم های تشویقی و مخصوصاً معاف از •سود جویی برخی افراد به دلیل ناکارآمدی‬
‫قوانین و ضعف بخش حقوقی‬
‫مالیات مشوق بزرگی جهت نوسازی است‬
‫شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی‬
‫نقاط قوت‬
‫نقاط ضعف‬
‫سهام‬
‫اوراق مشارکت‬
‫صندوق زمین و‬
‫مسکن‬
‫•الزامی به پرداخت سود سهام وجود ندارد‪.‬‬
‫• تاریخی برای بازپرداخت وجود ندارد‪.‬‬
‫• در مقایسه با استفاده از بدهی‪ ،‬انتشار سهام‬
‫عادی‪ ،‬درجه بندی اعتباری شرکت را بهبود می‬
‫بخشد‪.‬‬
‫•سود و ضرر سهام شرکت بین تعداد سهام گران‬
‫بیشتری توزیع خواهد شد ‪.‬‬
‫•هزینه های انتشاری که در عرضه سهام عادی‬
‫وجود دارد بیشتر از هزینه های انتشار سهام ممتاز‬
‫و بدهی است‪.‬‬
‫•پشتوانه حقوقی قوی قانون اوراق بهادار‬
‫•سودهای بازپرداختی این اوراق اگر بیش تر از‬
‫نرخ بانک های تأمین مالی باشد‪ ،‬خود به خود‬
‫منتفی است‪.‬‬
‫•باال بودن هزینه های تأمین مالی‬
‫•هزینه های کارگزاری بخشی از سود پرداختی‬
‫شرکت ها به دارندگان اوراق مشارکت را کاهش‬
‫می دهد‪.‬‬
‫•عدم وجود تصور روشن از اوراق مشارکت شرکتی‬
‫•سرمایه گذاران خرد از سود ناشی از ساخت و‬
‫ساز بهره مند می شوند‪.‬‬
‫•از افزایش قیمت بخش مسکن مصون خواهند‬
‫بود‪.‬‬
‫•طراحی بومی صندوق های زمین و ساختمان‬
‫•محدودیت در تخصیص اعتبارات و تأمین مالی‬
‫پروژه ها مهم ترین نقطه ضعف این روش محسوب‬
‫می شود‪.‬‬
‫مشارکت مردمی‬
‫نقاط قوت‬
‫نقاط ضعف‬
‫مشارکت مردمی‬
‫•صاحبان بافت ها با آوردن زمین خود در فرآیند •عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری‬
‫•عدم برخورداری از اقتصاد مقیاس و مقیاس‬
‫احیای این بافت ها سرمایه گذاری می کنند و‬
‫متناسب با آورده زمین خود‪ ،‬قسمتی از ارزش‬
‫اقتصادی مناسب‬
‫•عدم توانمندسازی بخش عمومی برای تامین‬
‫افزوده ایجاد شده را صاحب می شوند ‪.‬‬
‫•این امر عالوه بر بازسازی بافت ها توانمندسازی مسکن گروه های هدف‬
‫ساکنین را نیز در پی خواهد داشت‪.‬‬
‫•مدیریت صحیح و نگهداری های فضاهای‬
‫شهری بر عهده خود ساکنین خواهد بود‪.‬‬
‫محصول نوسازی بافت فرسوده‬
‫• هر کاال یا خدمات که نتیجه و حاصل یک فرایند است و قرار است به دست مصرف کنندگان‬
‫و کاربران برسد‪ ،‬نوعی محصول خوانده می شود‪.‬‬
‫• معماری کالن مقیاس‪/‬کل پروژه به صورت یک کار واحد درنظر گرفته می شود‪.‬‬
‫• بزرگترین مسئله این نوع طرح ها‪ ،‬تهیه‪ ،‬تأمین و مدیریت منابع مالی است‪.‬‬
‫• مشکل تامین مالی به صورت یکباره‪/‬پراکنش جغرافیایی ‪ /‬بعد زمان‬
‫• نیاز به طرح جامع‪/‬راهنمای طراحی‬
‫• اعطای تسهیالت به بخش های خاص برنامه ریزی‬
‫• استفاده از سیاست های تشویقی‪ ،‬تنبیهی‪ ،‬افزایش یا کاهش مالیات و‪...‬‬
‫• تجویز عناصر زیرساختی جدید‬
‫• اصالحات و توسعه مجدد‬
‫• تأثیرات کاتالیزوری‬
‫طراحی شهری کامل‬
‫طراحی شهری‬
‫هماهنگ‬
‫طراحی شهری قطعه‬
‫قطعه‬
‫طراحی شهری‬
‫زیرساختی‬
‫نمونه موردی‬
‫طرح های منتخب نوسازی بافت فرسوده از نقطه نظر تامین مالی‬
‫طرح نوسازی بافت فرسوده‬
‫استان‬
‫‪1‬‬
‫نوسازی حاشیه بزرگراه نواب صفوی‬
‫تهران‬
‫‪2‬‬
‫نوسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت‬
‫تهران‬
‫‪3‬‬
‫نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر‬
‫مشهد‬
‫‪4‬‬
‫نوسازی بافت فرسوده محالت‬
‫ایالم‬
‫‪5‬‬
‫طرح نوسازی محله سیروس‬
‫تهران‬
‫‪6‬‬
‫طرح نوسازی محله عودالجان‬
‫تهران‬
‫روش تحقیق‬
‫طبقه بندی فالودی و‬
‫ووگد‬
‫روش تحقیق‪:‬‬
‫فرایند تحلیل سلسله مراتبی‬
‫‪Analytical Hierarchy Process‬‬
‫)‪(AHP‬‬
‫پولی‬
‫مروری‬
‫چند معیاری‬
‫)‪(AHP‬‬
‫فرایند ‪AHP‬روشی است منعطف‪ ،‬قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که‬
‫معیارهای تصمیم گیری متضاد‪ ،‬انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد‪ ،‬مورد‬
‫استفاده قرارمی گیرد‪.‬‬
‫در این روش با امکان مقایسه دوتایی‪ ،‬دقت و همچنین سادگی را در انتخاب معیارهای‬
‫تعیین کننده باال می برد‪.‬‬
‫تحلیل سلسله مراتبی (‪)AHP‬‬
‫• ساختن ماتریس سلسله مراتبی‬
‫معیارهای تامین مالی نوسازی بافت های‬
‫فرسوده شهری‬
‫محصول طراحی‬
‫معیارهای سطح اول ارزیابی‬
‫شهری‬
‫مشارکت بخش‬
‫خصوصی‬
‫نرخ بازده‬
‫هزینه تمام شده‬
‫منابع‬
‫معیارهای سطح دوم ارزیابی‬
‫ریسک‬
‫مدیریت‬
‫تحلیل سلسله مراتبی (‪)AHP‬‬
‫• تعیین ضریب اهمیت معیارها‬
‫ضریب اهمیت معیارهای ارزیابی در سطح اول ساختار ارزیابی با‬
‫استفاده از نرم افزار ‪Expert Choice‬‬
‫تحلیل سلسله مراتبی (‪)AHP‬‬
‫• تعیین ضریب اهمیت معیارها‬
‫ضریب اهمیت معیارهای ارزیابی در سطح دوم ساختار ارزیابی‬
‫با استفاده از نرم افزار ‪Expert Choice‬‬
‫تحلیل سلسله مراتبی (‪)AHP‬‬
‫• تعیین ضریب اهمیت معیارها‬
‫ضریب اهمیت معیارهای ارزیابی در سطح دوم ساختار ارزیابی با‬
‫استفاده از نرم افزار ‪Expert Choice‬‬
‫تعیین ضریب اهمیت گزینه ها‬
‫محاسبه امتیازات از معیارهای مطلوب انتخاب شده‬
‫ارزیابی‬
‫تامین مالی نوسازی‬
‫بافت فرسوده‬
‫ضریب‬
‫اهمیت‬
‫متوسط امتیاز از‬
‫اهمیت معیار‬
‫محصول طراحی شهری‬
‫‪0.578‬‬
‫‪6×0.578= 3.468‬‬
‫مشارکت بخش خصوصی‬
‫‪0.263‬‬
‫‪4×0.263=1.052‬‬
‫هزینه تمام شده‬
‫‪0.159‬‬
‫‪5×0.159=0.795‬‬
‫معیار ارزیابی‬
‫زیر معیارهای‬
‫ارزیابی‬
‫ضریب‬
‫اهمیت‬
‫متوسط امتیاز از‬
‫اهمیت معیار‬
‫نرخ بازده‬
‫‪0.667‬‬
‫‪4×0.667=2.668‬‬
‫ریسک‬
‫‪0.333‬‬
‫‪3×0.333=0.999‬‬
‫منابع‬
‫‪0.2‬‬
‫‪5×0.2=1‬‬
‫مدیریت‬
‫‪0.8‬‬
‫‪3×0.8=2.4‬‬
‫رتبه بندی محاسبات کمی در مقیاس دو قطبی فاصله‬
‫رتبه بندی الگوریتم دو قطبی‬
‫معیار‬
‫‪3.468‬‬
‫محصول طراحی شهری‬
‫‪3.667‬‬
‫مشارکت بخش خصوصی‬
‫‪3.4‬‬
‫هزینه تمام شده‬
‫نتیجه گیری‬
‫انواع روش های تامین مالی با توجه به نوع رویه مورد نظر‬
‫سرمایه گذاری خارجی‬
‫سرمایه گذاری دولتی‬
‫‪‬سرمایه گذاری مستقیم‬
‫‪‬فاینانس‬
‫‪‬سرمایه گذاری مستقیم از ذخایر دولتی‬
‫طراحی شهری‬
‫کامل‬
‫(‪)Total‬‬
‫طراحی شهری ‪‬سرمایه گذاری مستقیم‬
‫هماهنگ‬
‫‪‬فاینانس‬
‫(‪ )All of a piece‬ساخت‪ ،‬بهره برداری‪،‬‬
‫‪‬وام های مدت دار‬
‫‪‬اعطای تسهیالت‬
‫واگذاری‬
‫طراحی شهری‬
‫قطعه قطعه‬
‫( ‪Piece by‬‬
‫‪)piece‬‬
‫طراحی شهری‬
‫زیرساختی‬
‫(‪)Plug in‬‬
‫‪‬سرمایه گذاری مستقیم ‪‬وام های مدت دار‬
‫‪‬ساخت‪ ،‬بهره برداری‪،‬‬
‫‪‬وام های عملیاتی‬
‫‪‬اعطای تسهیالت‬
‫واگذاری‬
‫‪‬فاینانس‬
‫‪‬ساخت‪ ،‬بهره برداری‪،‬‬
‫واگذاری‬
‫‪‬سرمایه گذاری مستقیم‬
‫از ذخایر دولتی‬
‫سرمایه گذاران‬
‫شرکتی‬
‫سرمایه گذاران‬
‫حقیقی‬
‫‪‬صندوق زمین و‬
‫ساختمان‬
‫‪‬اوراق مشارکت‬
‫‪‬ساخت‪ ،‬بهره برداری‪،‬‬
‫واگذاری‬
‫‪‬مشارکت شهروندان‬
‫‪‬سهام‬
‫‪‬اوراق مشارکت‬
‫‪‬اوراق بهادار‬
‫‪‬ساخت‪ ،‬بهره برداری‪،‬‬
‫واگذاری‬
‫‪‬مشارکت شهروندان‬
‫ارائه پیشنهادها‬
‫• در راستای حل موانع و مشکالت پیشنهادهای زیر ارائه می گردد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫معرفی الگوهای همکاری و مشارکت برای کاربران مختلف‬
‫رفع موانع حقوقی و قانونی سرمایه گذاری‬
‫اعطای تسهیالت بانکی به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده‬
‫ارائه شیوه های تأمین امنیت سرمایه گذاری‬
‫رفع موانع اداری و بوروکراسی در جریان جلب مشارکت شهروندان‬
‫ارائه الزامات معماری و شهرسازی در راستای اجرای نوسازی‬
‫رفع موانع مالیاتی از مشارکت بخش خصوصی‬
‫ارائه طرح های عملیاتی مناسب و جلب اعتماد شهروندان‬
‫استفاده از تکنولوژی های روزآمد و تقسیم کار مناسب در امور متخصصین‬
‫تامین پشتیبانی های اجرایی الزم در دو مقیاس کالن و خرد‬
‫طراحی ساختار و مدل کردن انواع روش های تامین مالی‬
‫منابع‬
‫• کمان رودی‪ ،‬موسی‪ ،1386 ،‬تعاریف فرسودگی و نظام مداخله‪ ،‬اندیشه ایران شهر‪ 9 ،‬و ‪29 ،10‬‬
‫• عندلیب‪ ،‬علیرضا‪ ،1388 ،‬اصول نوسازی شهری‪ :‬رویکردی نو به بافت های فرسوده‪ ،‬تهران‪ ،‬آذرخش‬
‫• عباسی‪ ،‬هادی‪ ،1385 ،‬طراحی مدل مفهومی اقتصادی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده‪ ،‬دومین سمینار ساخت و ساز محمد زاده‪ ،‬حمیده‪،‬‬
‫‪ ،1383‬مالحظات اقتصادی در طرح های توسعه شهری‪ ،‬هفت شهر‪15 ،‬و‪3 ،16‬‬
‫• درگاهی‪ ،‬حسن‪ ،1385 ،‬عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی‪ :‬درس هایی برای اقتصاد ایران‪ ،‬فصلنامه علمی پژوهشی شریف‪73 ،36 ،‬‬
‫• حسینی‪ ،‬سید محمد حسن‪ ،1382 ،‬بررسی و تحلیل روش های مشارکت سرمایه گذاری‪ ،‬هجدهمین کنفرانس بین المللی برق‬
‫• رستمی‪ ،‬سید محمد علی‪ ،1384 ،‬بررسی و ارزیابی مزایا و معایب انواع روشهای اجرای پروژه و مقایسه آنها‬
‫• لنگ‪ ،‬جان‪ ،‬حبیبی‪ ،‬سید محسن‪ 1387 ،‬گونه شناسی رویه ها و فرآیندهای طراحی شهری‪ ،‬تهران‪ ،‬آذرخش‬
‫• دلخوش‪ ،‬مرتضی‪ ،1388 ،‬سرمایه و تئوری های ساختار سرمایه‪ ،‬سایت علمی دانشجویان ایران‬
‫• صامتی‪ ،‬مجید و همکاران‪ ،1389 ،‬شناسایی معیارهای تعیین کننده ی تأمین مالی جهت نوسازی بافتهای فرسوده ی شهری‪ ،‬سومین کنفرانس نظام‬
‫تأمین مالی در ایران‬
‫• زبردست‪ ،‬اسفندیار‪ 1380 ،‬کاربرد فرایند سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای‪ ،‬نشریه هنرهای زیبا‪ ،‬شماره ‪10‬‬
‫• توفیق‪ ،‬فیروز‪ ،1372 ،‬ارزشیابی چندمعیاری در طرح ریزی کالبدی‪ ،‬مجله آبادی‪ ،‬سال یازدهم‪ ،‬شماره‪ ، 11‬صص‪43-40‬‬
‫‪E.W.T. Ngai, 2001, Selection of web sites for online advertising using the AHP, department of management,‬‬
‫‪Hong Kong.‬‬
‫‪Fabozzi, Frank J. and Kothari, Vinod. Introduction to securitization: John Wiley & Sons, Inc., 2008. p.4‬‬
‫‪Barry, C. (1994), "New directions in research on venture capital finance", Financial Management.‬‬
‫‪Vol.23, no.3.‬‬
‫‪Gendrrone, M. Lai, V. S. & Soumare, L. (2007), Project Finance with Limited Recourse: An Option Pricing‬‬
‫‪Jechoutek, K. G. & Lamech, R. (1995), Private Power Financing: From Project Finance to Corporate‬‬
‫‪Finance,‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

similar documents