خانم زهره حاجیان

Report
‫ارائه مدل رتبه‌بندی شفافیت اطالعاتی شرکت‌ها در ایران‬
‫محقق‪ :‬نجمه حاجیان‬
‫استاد راهنما‪ :‬دکتر علی اصغر انواری رستمی‬
‫اساتید مشاو ‌ر‪ :‬دکتر علی رحمانی و دکتر عادل آذر‬
‫هدف پژوهش‪:‬‬
‫هدف این پژوهش ارائه مدلی مناسب جهت ارزیابی و رتبهبندی وضعیت افشا و‬
‫شفافیت اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ به‬
‫نحوی که عالوه بر لحاظ کردن ابعاد مختلف اطالعاتی و ویژگیهای کیفی‬
‫اطالعات‪ ،‬با ساختار قانونی و عرفی گزارشگری ایران و الزامات و استانداردهای‬
‫گزارشگری و نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگان از اطالعات در ایران متناسب‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فرضیههای پژوهش‪:‬‬
‫فرضیه اول‌‪ :‬اطالعات مالی تاریخی تأثیر معنی داری در سنجش شفافیت اطالعاتی شرکتها دارد‪.‬‬
‫فرضیه دوم‪ :‬اطالعات مالی پیشبینی شده تأثیر معنیداری در سنجش شفافیت اطالعاتی شرکتها دارد‪.‬‬
‫فرضیه سوم‪ :‬اطالعات غیرمالی تأثیر معنی داری در سنجش شفافیت اطالعاتی شرکتها دارد‪.‬‬
‫فرضیه چهارم‪ :‬زمان ارائه اطالعات (به موقع بودن) تأثیر معنی داری در سنجش شفافیت اطالعاتی‬
‫شرکتها دارد‪.‬‬
‫فرضیه پنجم‪ :‬قابلیت اتکا اطالعات ارائه شده تأثیر معنی داری در سنجش شفافیت اطالعاتی شرکتها‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫پیشینه پژوهش‪:‬‬
‫تحقیقاتی که در زمینه افشای اطالعات صورت گرفته است را از یک دیدگاه می توان به دو‬
‫دسته کلی تقسیم کرد‪:‬‬
‫‪ .1‬تحقیقات در جهت تدوین مدل ارزیابی و رتبه‌بندی شفافیت اطالعاتی‬
‫‪ .2‬تحقیقاتی که از مدلهای رتبه‌بندی شفافیت اطالعاتی تدوین شده استفاده کرده اند‬
‫‪4‬‬
‫تحقیقات نوع اول‌‪:‬‬
‫نمونۀ انواع روشهای تدوین مدل شفافیت و افشا‬
‫و گروه بندی مؤلفه ها‬
‫‪5‬‬
‫نمونۀ انواع روشهای تدوین مدل شفافیت و افشا‬
‫‪S&P Transparency and Disclosure Model‬‬
‫این موسسه مدلی تحت عنوان مدل رتبه بندی شفافیت و افشا تدوین کرده و هر ساله شرکتهای زیادی را در‬
‫سرتاسر دنیا رتبه بندی می کند‪ .‬این موسسه اولین بار‪ 1500 ،‬شركت را که شامل ‪1200‬شرکت موجود در‬
‫فهرست ‪ S&P GLOBAL‬و ‪ 300‬شركت كه در فهرست بازارهای در حال رشد ‪ S&P/IFCI‬هستند را با‬
‫استفاده از این مدل رتبه بندی کرد‪ .‬این موسسه رتبهبندی شرکتها را به تفکیک مناطق آمریکا‪ ،‬آمریکای‬
‫التین‪ ،‬آسیا‪ ،‬جنوب شرقی آسیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬اروپا و امریکای شمالی منتشر کرد‪.‬‬
‫شاخص های کلی مدل‪:‬‬
‫‪ .1‬ساختار مالکیت و حقوق مالکان )‪ 28‬مولفه)‬
‫‪ .2‬شفافیت مالی و افشا اطالعات (‪ 35‬مولفه)‬
‫‪ .3‬ساختار هیات مدیره و مدیریت (‪ 35‬مولفه)‬
‫‪6‬‬
‫‪Lee 2012 (Taiwan):‬‬
‫با استفاده از روش دلفی‪ ،‬چهار پرسشنامه و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )‪(AHP‬‬
‫نمونه‪ :‬کارشناسان بازار‬
‫گروه های کلی مدل (‪ 34‬مولفه)‪:‬‬
‫‪ )1‬شفافیت اطالعاتی(‪ 7‬مولفه)‬
‫‪ )2‬افشا اطالعات مالی (‪ 7‬مولفه)‬
‫‪ )3‬حقوق ذینفعان (‪ 6‬مولفه)‬
‫‪ )4‬حمایت از حقوق سهامداران (‪ 7‬مولفه)‬
‫‪ )5‬تقویت عملکرد هیات مدیره (‪ 7‬مولفه)‬
‫‪Cheung et al 2010 (China):‬‬
‫استفاده از ‪ 56‬معیار از ‪ 86‬معیار مدل رتبه بندی حاکمیت شرکتی و طبقه بندی به اجباری(‪ 24‬عدد) و اختیاری(‪32‬‬
‫عدد)‬
‫گروه های کلی مدل (‪ 56‬مولفه)‪:‬‬
‫‪ (1‬حقوق سهامداران‪،‬‬
‫‪(2‬رفتار منصفانه (اقلیت) سهامداران‪،‬‬
‫‪(3‬نقش ذیتنفعان ‪،‬‬
‫‪ (4‬شفافیت و افشاء‬
‫‪(5‬ترکیب و مسئولیت های هیأت مدیره‬
‫‪7‬‬
‫‪Aksu et al 2006 (Turkey):‬‬
‫‪ 98‬معیار مدل ‪ S&P‬برای هماهنگی با فرهنگ و مقررات ترکیه تعدیل شد و به ‪ 106‬معیار تغییر یافت‪.‬‬
‫گروه های کلی مدل (‪ 106‬مولفه)‪:‬‬
‫‪ (1‬ساختار مالکیت و روابط سرمایه گذاران‬
‫‪ (2‬شفافیت مالی و افشای اطالعات‬
‫‪ (3‬فرآیند و ساختار هیات مدیره و مدیریت‬
‫)‪Naser & Nuseibeh 2003 (Saudi Arabi‬‬
‫به هفت گروه استفاده کننده از صورتهای مالی شامل سرمایه گذاران انفرادی‪ ،‬سرمایه گذاران نهادی‪ ،‬دانشگاهیان‪،‬‬
‫حسابرسان‪ ،‬ماموران دولت‪ ،‬ماموران اعتباری بانکها و تحلیل گران مالی پرسشنامه ارسال شد‪ .‬شاخص افشا سپس به‬
‫وسیله میانه و میانگین رتبه اهمیتی که استفاده کنندگان به هر مورد موجود در شاخص داده اند وزن دهی شده است‬
‫یکبار شاخص بدون وزن ( صفر و یک) و یکبار شاخص موزون (نمرات ‪ 1‬تا ‪ )5‬استفاده شد‪.‬‬
‫گروه های کلی مدل (‪ 55‬مولفه)‪:‬‬
‫‪ (1‬اطالعات اجباری (‪ 23‬مولفه)‬
‫‪ (2‬افشای اطالعات اختیاری مربوط به افشای اجباری (‪ 18‬مولفه)‬
‫‪ (3‬افشای اطالعات اختیاری غیر مربوط به اطالعات اجباری (‪ 14‬مولفه)‬
‫‪8‬‬
‫‪Botosan 1997‬‬
‫انتخاب مولفه ها توسط مجموع این موارد است‪ :‬مطالعه گزارشگری تجاری انجمن حسابداران خبره آمریکا (‪ )1994‬یعنی گزارش کمیته جنکینس‪ ،‬پرسشنامه بین‬
‫املللی ‪SRI‬برای نیازهای اطالعاتی سرمایه گذاران (‪ )1987‬و مطالعه گزارش ساالنه انجمن حسابداران خبره کانادا(‪ .)1991‬سایر منابعی که انتخاب موارد موجود‬
‫در شاخص را کمک کرد مقاله مورتون (‪ ،)1987‬کینگ و همکارانش (‪ )1990‬هیلی و پالپو (‪ )1993‬و گزارشهای کمیته اطالعات شرکتی ‪ ، AIMR‬برگ رتبه بندی‬
‫زیرکمیته صنعت ماشین آالت ‪ ،AIMR‬مصاحبه با اعضای این کمیته و تحقیقات پیشینی که شاخص های افشا را استفاده کرده اند شامل کرف(‪)1961‬‬
‫سینگاوی و دسای (‪ )1971‬بازبی (‪ )1975‬چو و وانگ برن (‪.)1987‬‬
‫گروه های کلی مدل ( ‪ 63‬مولفه)‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫اطالعات پیشینه‬
‫خالصه تاریخی نتایج ‪ 10‬یا ‪ 5‬ساله‬
‫اطالعات آماری غیر مالی کلیدی‬
‫اطالعات بودجه ای (پروژه ای)‬
‫بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت‬
‫معیارها توسط نویسنده و به طور جانبدارانه برای هدف خاص تحقیق انتخاب شده است‪.‬‬
‫گروه های کلی مدل ( ‪ 33‬مولفه)‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪9‬‬
‫پیش‌بینی سود یا فروش‬
‫اعالم سود‬
‫عملیات غیرمالی‬
‫تقسیم سود‬
‫تامین مالی‬
‫سایر‬
‫)‪Miller 1999 (USA‬‬
‫گروه های افشا و تعداد مولفه‬
Ownership structure and investor rights (28)
Financial transparency and information disclosure (35)
Board and management structure and process (35)
‫تعداد‬
‫مولفه‬
98
Protection of rights of shareholders (7)
Strengthening of Functions of Board of Directors (7)
Disclosure of Financial Information (7)
Information Transparency (7)
Information Transparency (6)
34
corporate enviroment (26)
social responsibility (19)
financial information (27)
72
‫ مورد فقط برای تلفیقی ها‬6 ‫ مورد برای همه و‬24 ‫ فقط‬،‫طبقه بندی ندارد‬
‫کشور‬
‫ آمریکای‬،‫آمریکا‬
‫ جنوب شرقی‬،‫ آسیا‬،‫التین‬
‫ اروپا و‬،‫ ژاپن‬،‫آسیا‬
‫امریکای شمالی‬
‫تایوان‬
‫یونان‬
30
‫سوییس‬
financial information (45)
non- financial information (20)
ownership structure and investor relations (32)
financial transparency and information disclosure (37)
board and management structure and processes (37)
‫نام نویسنده‬
S&P
Lee
2012
Leventis
and Weetman
2004
Raffournier
1995
‫فرانسه‬
Depoers
2000
‫ترکیه‬
Aksu and
Kosedag
2006
65
106
Background about the bank/general corporate
information (6)
Corporate strategy (2)
Corporate governance (11)
Financial performance (12)
Risk management(12)
Accounting policy review (02)
Key non-fi nancial statistics (08)
Corporate social disclosure (04)
Others (08)
65
General and strategic information 13
financial data 8
forward looking information 9
social and board disclosure 17
47
‫هندوستان‬
‫کنیا‬
Hossain and
Reaz
2007
Barako
2007
10
‫موارد افشا‬
‫تعداد مولفه‬
‫کشور‬
‫نام نویسنده‬
background about company 6
corporate strategy 2
corporate governance 9
financial performance 6
general risk management 8
accounting policy review 2
corporate social disclosure 3
others 8
44
‫قطر‬
Hossain and
Hammami
2009
‫ مولفه بدون طبقه بندی‬20
corporate information 14
financial information/ investors relations 9
corporate governance 18
general corporate information 11
acquisition and disposal 4
financial overview 17
research and development 5
future prospect 14
employee information 16
social reporting and value added info 7
segmental reporting 7
foreign currency 5
capital market data 4
info about directors 5
‫ مولفه بدون طبقه بندی‬18
General corporate information (4)
Specific corporate information (4)
Chairman’s report (3)
Review of operations (3)
Product/service information (5)
Segmental information (2)
Research and development (1)
Employee information (10)
Social and environmental reporting (7)
Financial ratios (4)
Market related information (8)
20
‫عربستان‬
‫اسپانیا و مکزیک‬
41
95
‫نیوزلند‬
Alsaeed
2006
Turrent and
Ariza
2011
Hossain and
Rahman
1995
18
‫نیوزلند‬
Hossain et al
2005
53
‫مالزی‬
Nazli et al
2006
11
‫موارد افشا‬
General corporate characteristics 2
Corporate strategy6
Acquisitions and disposals6
Research and development4
Future prospects11
Employee information13
Social responsibility and value-added
disclosures4
Segment information5
Financial review information20
Foreign currency information 5
Stock/price information3
General Corporate Information
Corporate Strategy
Acquisitions and Disposals
Research and Development
Future Prospects
Information about Directors
Employee Information
Social Policy and Value Added Information
Segmental information
Financial Review
Foreign Currency
Information
Stock Price Information.
strategic info 22
key non- financial info 4
financial info 16
‫ مولفه بدون طبقه بندی‬20
‫تعداد‬
‫مولفه‬
‌‫کشور‬
‫نام نویسنده‬
79
‫چین‬
wang et al
2008
‫هنگ کنگ و‬
‫سنگاپور‬
Chau and Gray
42
‫سنگاپور‬
Eng and Mak
2003
20
‫چین‬
Ho and Wong
2001
108
2002
12
‌‫استفاده از شاخص های موزون‬
Botosan, 1997; Buzby, 1974b; Choi, 1973; Chow and Wong-Boren, 1987; Eng
et al., 2001; Firer and Meth, 1986; Firth, 1984; McNally et al., 1982; Singhvi
and Desai, 1971; Stanga, 1976, Naser & Nuseibeh 2003; Ho and Wong 2001;
‫استفاده از شاخص های بدون وزن‬
Cooke, 1991; Cooke, 1989; Hossain et al., 1994; Owusu-Ansah,
1998;Raffournier, 1995, Francisco, 2009; Gray et al, 1995; Wang et al, 2008;
‫استفاده از هر دو شاخص‬
Coombs & Tayib, 1998; Robin 1986, chow & Wong 1987; Zarzeski 1996.
13
‫تحقیقات نوع دوم‪:‬‬
‫بررس ی روابط شفافیت و افشا و ویژگی های شرکت‬
‫‪14‬‬
‫دسته او ‌ل‪ :‬میزان شفافیت به عنوان متغیر مستقل‬
‫بیشترین عاملی که در این دسته تحقیقات مشاهده می شود هزینه سرمایه است‪ .‬بیدل و همکاران‬
‫(‪ ،)2009‬بارث و همکاران (‪ ،)2010‬لینگ و میفیت (‪ ،)2011‬کردستانی و مجدی ‪ 1386‬به بررس ی رابطه‬
‫بین معیارهای شفافیت و هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام پرداختند‪ .‬همچنین کوتاری و شرت‬
‫(‪ ،)2003‬یان و یانگ (‪ ،)2011‬لنگ و همکاران (‪ )2011‬و بنایی ‪ 1390‬نیز به بررس ی تاثیر شفافیت بر هزینه‬
‫سرمایه پرداختند‬
‫دسته دوم‪ :‬میزان شفافیت به عنوان متغیر وابسته‬
‫در این گروه از پژوهش ها‪ ،‬محققان شفافیت را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته اند و تاثیر عوامل‬
‫مختلفی از جمله اندازه شرکت‪ ،‬سن شرکت‪ ،‬عملکرد و سود آوری‪ ،‬ساختار مالکیت‪ ،‬ترکیب اعضای‬
‫هیات مدیره‪ ،‬اندازه شرکت حسابرس‪ ،‬اهرم مالی‪ ،‬میزان فعالیت خارجی شرکت‪ ،‬وضعیت پذیرش‬
‫شرکت در بورسهای خارجی و غیره را بر میزان شفافیت شرکتها سنجیده اند‪ .‬تحقیقات انجام شده‬
‫توسط لونتیس و ویتمن ‪ ،2004‬دپرس ‪ ،2000‬تورنت و آریزا ‪ ،2011‬ونگ و همکاران ‪ ،2008‬باراکو ‪،2007‬‬
‫انگ و مک ‪ 2003‬از این دسته اند‪.‬‬
‫‪15‬‬
16
‫فعالیتهای انجام شده برای‬
‫تدوین مدل شفافیت اطالعاتی در ایران‬
‫‪17‬‬
‫‪ .1‬مطالعه مدلهای موجود‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫مطالعه مدل شفافیت اطالعاتی مؤسسه استاندارد اند پورز‬
‫مطالعۀ مدل شفافیت و افشاء مؤسسه تحقیقات و مدیریت سرمایهگذاری امریکا)‪(AIMR‬‬
‫مطالعۀ گزارش کمیتۀ بررس ی نیازهای اطالعاتی سرمایهگذاران معروف به کمیتۀ جنکینز که توسط ‪AICPA‬‬
‫برای این منظور تشکیل شد‬
‫مدلهای ارائه شده در برخی کشورها از جمله اسپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬نیوزلند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬دانمارک‪،‬‬
‫سوئیس‪ ،‬چین و برخی کشورهای در حال توسعه شامل هندوستان‪ ،‬عربستان‪ ،‬تایوان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬قطر و غیره‬
‫مطالعۀ اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعههای اقتصادی‬
‫قانون راهبری شرکتی برخی کشورها از جمله هلند و سنگاپور‬
‫مطالعۀ بخش ‪ 401‬تا ‪ 409‬قانون ساربنز‪-‬اکسلی امریکا در خصوص افشاء و گزارشدهی‬
‫‪ .2‬استخراج اولیه مولفه ها‬
‫پس از مطالعۀ گسترده ادبیات افشا‪ ،‬مؤلفههای شفافیت و افشاء موجود در بیش از ‪ 22‬مدل استخراج شد‪ .‬با‬
‫مقایسه تطبیقی صورتگرفته‪ ،‬تعداد ‪ 773‬مؤلفۀ افشاء در ‪ 45‬طبقه شناسایی شد‪ .‬تعداد تکرار هر مؤلفه در‬
‫مدلهای شفافیت مختلف بررس ی شده از ‪ 1‬تا ‪ 14‬مرتبه بوده است و به طور کلی تعداد استفاده از کل این‬
‫مؤلفهها در مدلهای شفافیت مذکور حدود ‪ 1400‬مرتبه بوده است‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬نحوه انجام مقایسه تطبیقی برای یکی از این ‪ 45‬گروه اطالعات که دارای ‪ 22‬مؤلفه است به شرح‬
‫زیر است‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫الزامات افشا برخی کشورها( سنگاپور‪ ،‬هلند‪ ،‬قانون ساربنز‬
‫اکسلی امریکا‪ ،‬ایران)‬
‫‪S&P 2002‬‬
‫موسسه تحقیقات و مدیریت سرمایه گذاری)( ‪AIMR‬‬
‫)‪Botosan (Us 1997‬‬
‫گزارش نیازهای اطالعاتی سرمایه گذاران کمیته ( ‪AICPA‬‬
‫جنکینز)‬
‫)‪Jensen (Danmark 2002‬‬
‫)‪OECD (Disclosure part‬‬
‫)‪Arman Kosedog (Turkey 2006‬‬
‫)‪Naser and Nuseibeh (Saudi Arabia 2003‬‬
‫)‪Lee (Taiwan 2012‬‬
‫)‪Cheung et al (China 2010‬‬
‫)‪Hossein and Hammami (Qatar 2009‬‬
‫)‪Barako (Kenya 2007‬‬
‫)‪Hossain et al (new zealand 2005‬‬
‫)‪Raffournier (Swiss 1995‬‬
‫)‪Bukh et al (Denmark 2004‬‬
‫)‪Gray et al (Uk and US 1995‬‬
‫)‪Hossain and Reaz (indian 2007‬‬
‫)‪Alsaeed (Saudi Arabia 2006‬‬
‫)‪Depoers (French 2000‬‬
‫)‪Hossain et al (New Zealand 1995‬‬
‫)‪Leventis and Weetman (Greece 2004‬‬
‫)‪Briano Turrent (Spain 2011‬‬
‫میزان تکرار در ادبیات‬
‫مؤلفه های افشا‬
‫ساختار هیات مدیره و مدیران ارشد‬
‫افشای نام رئیس هیات مدیره‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫افشای سابقه مدیریت‪ ،‬سابقه حرفه ای‪ ،‬دانشگاهی ‪ ،‬و تجربیات کاری ریس هیات مدیره‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫افشای لیست نام اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫سن اعضای هیات مدیره‬
‫افشای اعضای هیات مدیره مستقل‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫افشای سابقه مدیریت‪ ،‬سابقه حرفه ای‪ ،‬دانشگاهی ‪ ،‬و تجربیات کاری اعضای هیات مدیره‬
‫افشای عضویت اعضای هیات مدیره در هیات مدیره سایر شرکتها‬
‫افشا جزئيات مربوط به وضعيت اشتغال و موقعیت شغلی فعلي و قبلی اعضای هيأت مدیره‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫افشا زمان پيوستن هر يك از اعضای هيأت مدیره به هيأت مدیره‬
‫‪1‬‬
‫افشای نقش و مسئولیتهای هیات مدیره و مدیران در شرکت‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫افشا ليستي از موضوعاتي كه در صالحیت هيأت مديره است‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫افشا ليستي از كميته هاي هيأت مديره‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫افشا برنامه آموزش اعضای هيأت مدیره‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫سمت اعضای موظف هیات مدیره‬
‫‪1‬‬
‫افشا فرایند و معیارهای ارزیابی و فرایند احراز صالحیت اعضای هیات مدیره‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫افشا نام مدیران ارشد‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫افشا پيشنه اي از مديران ارشد‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫افشای تغییرات پرسنل مدیریتی کلیدی‬
‫افشای وابستگی مدیران ارشد با سهامداران اصلی( وابستگی خانوادگی یا مشارکت تجاری ‌و غیره)‬
‫ساختار مدیریت‬
‫چارت ‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫افشای وظایف و ماموریت مدیران ارشد‬
‫افشا تعداد سهام مديران ارشد در ساير شركت هاي وابسته‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬تعدیل و تلخیص مؤلفه ها‬
‫‪ ‬در مرحلۀ بعد با توجه به تعداد باالی مؤلفهها‪ ،‬همۀ مؤلفهها به صورت دقیقتر بررس ی شد و مؤلفه هایی که‬
‫همپوشانی و همبستگی باالیی با یکدیگر داشتهاند تلفیق شد‪ .‬پس از این مرحله تعداد مؤلفههای قابل‬
‫استفاده در شاخص به ‪ 389‬مورد و تعداد تکرار در سطح مدلهای مختلف به ‪ 1‬الی ‪ 16‬مرتبه رسید‪.‬‬
‫‪ ‬سپس با توجه به اینکه مؤلفههای مذکور از مدلهای شفافیت کشورهای مختلف به دست آمده است و این‬
‫امکان وجود دارد که برخی مؤلفهها که افشای آنها از نظر تحلیلگران و سرمایهگذاران ایرانی با اهمیت به نظر‬
‫میرسد در شاخص به دست آمده وجود نداشته باشد‪ ،‬نظر سنجی اولیهای از ‪ 10‬کارشناس این زمینه‬
‫(تحلیلگران و ارزشگذاران) صورت گرفت و با تعدیالت انجام شده بر اساس نظر این گروه ‪ 14‬مؤلفه دیگر به‬
‫شاخص اضافه شد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ .4‬انتخاب مولفه ها برای تهیه پرسشنامه‬
‫‪ ‬در نهایت فراوانی ‪ 3‬به عنوان ‪ Cut off‬انتخاب شد و مؤلفههایی که حداقل ‪ 3‬بار در مدلهای موجود در‬
‫ادبیات تکرار شدهاند و نیز مؤلفههایی که کمتر از ‪ 3‬بار تکرار داشتهاند اما از نظر کارشناسان مذکور با اهمیت‬
‫تلقی میشدند استخراج شده و در لیست نهایی شامل ‪ 209‬مؤلفه در ‪ 24‬گروه تدوین شد‪ .‬همچنین این‬
‫موضوع مد نظر قرار گرفت که آستانۀ افشا برای شرکتها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و افشای‬
‫اطالعات باید تا مرزی صورت گیرد که مزیت های رقابتی شرکتها را به خطر نیندازد‪.‬‬
‫‪ ‬در این مرحله مطابق روش متداول در ادبیات‪ ،‬برای تعیین اهمیت هر مؤلفه‪ ،‬لیست مؤلفههای نهایی‬
‫استخراج شده بین نمونهای از سرمایهگذاران‪ ،‬تحلیلگران بازار سرمایه‪ ،‬گروههای ارزشگذاری سهام و پرسنل‬
‫بخش نظارت بر شرکتها در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سازمان حامی منافع سرمایهگذاران توزیع‬
‫خواهدشد و پس از جمعآوری نظرات خبرگان و تحلیل آماری دادهها‪ ،‬مدل شفافیت اطالعاتی شرکتها تدوین‬
‫خواهد شد‪ .‬گفتنی است در اکثر ادبیات مطالعه شده برای تعیین نیازهای اطالعاتی سرمایهگذاران و یا تأیید‬
‫مؤلفههای نهایی مدل شفافیت از روش نظرسنجی از فعاالن بازار سرمایه استفاده شده است‪.‬‬
‫‪ ‬به عنوان مثال گروه ساختار هیات مدیره و مدیران ارشد که در مرحله اول شامل ‪ 22‬مولفه بود‪ ،‬پس از‬
‫تعدیالت مراحل قبل به صورت زیر درآمده و در پرسشنامه لحاظ شده است‪.‬‬
‫‪22‬‬
23
‫یک پژوهش جنبی‪:‬‬
‫‪ ‬همانطور که گفته شد در گروهی از تحقیقات‪ ،‬محققان شفافیت را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته‬
‫اند و تاثیر عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت‪ ،‬سن شرکت‪ ،‬عملکرد و سود آوری‪ ،‬ساختار مالکیت‪،‬‬
‫ترکیب اعضای هیات مدیره‪ ،‬اندازه شرکت حسابرس‪ ،‬اهرم مالی‪ ،‬میزان فعالیت خارجی شرکت‪ ،‬وضعیت‬
‫پذیرش شرکت در بورسهای خارجی و غیره را بر میزان شفافیت شرکتها سنجیده اند‪ .‬با توجه به حجم‬
‫باالی تحقیقاتی که تاثیر ویژگی های شرکت را بر نمره شفافیت و افشا سنجیده اند و نتایج مختلف و‬
‫متفاوت محققان در این زمینه‪ ،‬در این پژوهش سعی می شود با استفاده از روش متا آنالیز رابطه کشف‬
‫شده بین میزان شفافیت و افشا و متغیرهای گفته شده تجمیع شود و یک نتیجه نهایی بر اساس نتایج‬
‫چندگانه قبلی و برای سطح نمونه ای حاصل از مجموع نمونه های استفاده شده در این تحقیقات‬
‫حاصل گردد‪.‬‬
‫‪ ‬استخراج نتیجه نهایی از این تحقیقات با آگاهی و توجه به تفاوت های ساختاری موثری که در این‬
‫تحقیقات وجود دارد انجام می شود‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫با تشکر از توجه شما‬
‫‪25‬‬

similar documents