اینجا

Report
‫به نام بی نام او‬
‫به نام بی نام او‬
‫موضوع تحقیق‬
‫‪‬الگو برداری‬
‫‪BENCHMARKING‬‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬در جهان امروز در شرایط رقابتی بازارکیفیت محصول وبهره وری به‬
‫عنوان دو عامل اساسی و مهم در حفظ و بقای موسسات حرف اول را زده و‬
‫آنهایی که از بهره وری و کیفیت باالتری برخوردار هستند در بازار حضور‬
‫داشته و ماندگار خواهند ماند‪ .‬از این رو اطالع مداوم از وضعیت بازار‬
‫کیفیت و کمیت محصوالت رقبا و همچنین سیستمها و روشهای انجام کار آنها‬
‫برای هر موسسه وشرکت رقیب ضروری می باشد‪.‬‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬ضمن اینکه از مزیتها و ویژگیهای برتر رقبا الگوبرداری می کنند خود را به‬
‫وضعییت بهتری نسبت به آنها برسانند وتنها راه این است که چشم هایشان را در‬
‫برابر رقبا و بهترین تجربیات جهانی در تمام زمینه های مورد نیاز باز نگه دارند‪.‬‬
‫‪ ‬الگوبرداری یک روش سیستماتیک است که سازمانها بوسیله آن می توانند‬
‫فعالیتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصالح کنند‪.‬‬
‫درواقع الگوبرداری ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع‬
‫سازمانهای تولیدی خدماتی به کار گرفته شود ماین روش به نام های الگوگیری و‬
‫الگوبرداری نیز می شناسند‪.‬‬
‫مزایا‬
‫‪ ‬الگو برداری موجب تمرکز سازمان بر محیط خارجی و بهبود کارایی‬
‫فرایند ها می شود‪ .‬الگوبرداری به کارمندان اجازه می دهد که از عملکرد‬
‫خویش شناخت کافی به دست اورند یعنی بدانند که اکنون در چه مرحله ای‬
‫هستند و از چگونگی موقعیت خود در مقایسه با دیگران مطلع گردند‪ .‬بدین‬
‫وسیله شرکت ازآنچه که می تواند به دست آورد آگاه شده ودر نتیجه وضعیت‬
‫شرکت برای ایجاد تغییر بهبود می یابد‪.‬‬
‫انواع الگوبرداری‬
‫سه نوع الگوبرداری وجود دارد که یک سازمان می تواند آن ها را به کار‬
‫گیرد‪ .‬این سه نوع عبارتند از ‪:‬‬
‫الگوبرداری داخلی‬
‫الگوبرداری رقابتی‬
‫الگوبرداری فرآیندی‬
‫الگوبرداری داخلی‬
‫‪ ‬الگو برداری داخلی فضایی از ارتباطات دو طرفه و تقسیم اطالعات را دردرون‬
‫سازمان ایجاد کرده وموجب غلبه بر مشکالتی همچون محرمانه بودن اطالعات وبی‬
‫اعتمادی افراد داخل سازمان می شود‪ .‬شرکت سنتر پارکز همواره برای تسهیالت‬
‫خود در انگلستان از ‪ 11‬کار خانه بین المللی خود الگوبرداری به عمل می آورد‪ .‬این‬
‫شرکت رضایت مشتریان و نسبت تعداد کارکنان را اندازه گیری نموده وهنگامی که‬
‫یک واحد به صورت برجسته عملکرد بهتری را نشان دهد واحدهای دیگر چکونگی‬
‫دسترسی به آن را فرا می گیرند‪.‬‬
‫الگوبرداری رقابتی‬
‫نوع دوم الگو برداری با استفاده از اطالعات مربوط به رقبای مستقیم‬
‫صورت میگیرد‪.‬اجرای این روش معموال برای صناعی بزرگ آسان تر از‬
‫صنایع کوچک است و همچنین گرچه در بیشتر مواقع جمع آوری اطالعات‬
‫از رقیبان مشکل است اما در صورت دسترسی به تحقیقات و گزارشهای‬
‫صنعت میتوان اطالعات مفیدی از آنها به دست آورد‪.‬برای مثال‪ :‬شرکت‬
‫‪ICL‬بیش از ‪ 20‬رقیب خود را از نظر عملکرد و فناوری تولید مورد الگو‬
‫برداری قرار داد‪.‬‬
‫الگوبرداری فرآیندی‬
‫‪ ‬الگوبرداری فرآیندی‪ ،‬گاهی به عنوان الگوبرداری عملیاتی یا عمومی هم‬
‫شناخته می شود به این معنی که بسیاری از فرآیندها در سازمان های مختلف‬
‫‪ ،‬مشترک است و در نتیجه نو آوری های سازمان های دیگر ‪ ،‬می تواند در‬
‫سازمان مورد نظر نیز به کار رود‪ .‬مثال تمام سازمان ها عملیات وصول‬
‫صورتحساب ‪ ،‬تدارک‪ ،‬نظام پرسنلی و ‪ ...‬را دارند که می توان از آن ها‬
‫برای الگوبرداری در سایر سازمانها استفاده نمود‪.‬‬
‫تشکیل تیم پروژه‬
‫‪ ‬موفقیت تیم پروزه به میزان زیادی وابسته به دقتی است که در انتخاب اعضای‬
‫مناسب برای تیم پروژه وهمچنین آموزش و حمایت از آنان صرف شده است‪.‬‬
‫‪ ‬اعضای تیم باید دارای اعتبار و قدرت کافی باشند تا بتوانند پیشنهادهای خود را‬
‫به تایید برسانند‪ ،‬در غیراین صورت تالش های آنان با شکست مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬اعضای یک تیم باید از دانش کافی برخوردار باشند‪ .‬به طور کلی تیم باید ترکیبی‬
‫از ارشدیت و دانش باشد‪.‬‬
‫آموزش اعضای تیم‬
‫‪ ‬معموال در چهار حوزه زیر برای آموزش اعضای تیم ‪ ،‬برنامه ریزی می‬
‫شود‪:‬‬
‫‪ ‬فرآیند الگوبرداری‬
‫‪ ‬تکنیک های تحقیق‬
‫‪ ‬تجزیه و تحلیل داده ها‬
‫‪ ‬کار گروهی‬
‫فرایند الگو برداری‪:‬‬
‫برای انجام الگوبرداری کارا‪ ،‬شش قدم مجزا وجود دارد که در شکل ذیل مشخص شده اند‪:‬‬
‫شناخت فرآیند‬
‫‪ ‬هر اتفاقی که در شرکت رخ می دهد ‪ ،‬جزیی از یک فرآیند است‪ .‬کلیه‬
‫فرایندها باید در جهت رسیدن به اهداف سازمان هدایت شوند‬
‫‪ ‬هر فرآیند شامل مراحل یا ترتیبی از فعالیت ها می باشد که نتیجه نهایی‬
‫آن‪. ،‬رضایت مشتری است‪.‬‬
‫‪ ‬دسته بندی ذیل فرآیند ها را به سه دسته فرآیند های اصلی – فرآیند های‬
‫مدیریتی – فرآیند های پشتیبانی تقسیم بندی می نماید‪:‬‬
‫شناخت فرایند‬
‫‪COP‬‬
‫انواع فرآیندهای سازمان‬
‫انواع فرایند های سازمان‬
‫‪ ‬فرآیند های مشتری گرا(‪ :)COP‬فرآیندهای اصلی سازمان است که‬
‫موجب شکل گیری محصول یا خدمت می شوند و ایجاد ارزش افزوده می‬
‫کنند‪.‬‬
‫‪ ‬فرآیندهای پشتیبانی(‪ :) SOP‬فرآیندهایی هستند که به عنوان فرآیندهای‬
‫کمکی به فرایند های مشتری گرا یا اصلی خدمات یا سرویس ارائه میدهند‪.‬‬
‫‪ ‬فرایند های مدیریتی (‪ :)MOP‬فرآیند هایی هستند که ماهیت مدیریتی و‬
‫راهبری برای سایر فرایند ها و فعالیت های سازمان دارند‪.‬‬
‫ترسیم فرآیند‬
‫‪ ‬هنگامی که شروع به شناسایی فرآیندهای سازمان خود کردید‪ ،‬می توانید‬
‫ارتباط هر فرآیند را با دیگر فرآیندها رسم کنید‪ .‬ترسیم قدم به قدم فرآیند‪ ،‬به‬
‫درک بهتر هر فعالیت کمک می کند‪.‬‬
‫‪ ‬برخی از ابزارهایی که برای ترسیم و نمایش فرآیند می توان مورد‬
‫استفاده قرار گیرند در ذیل ارائه شده است‪:‬‬
‫‪-- ‬چک لیست شناسایی فرآیند‬
‫‪ ‬معموال در اولین قدم برای درک فرآیند‪ ،‬مورد استفاده قرار می گیرد‬
‫چک لیست شناسایی فرایند‬
‫‪ ‬خروجی فرآیند چیست؟‬
‫‪ ‬مشتریان فرآیند چه کسانی هستند؟‬
‫‪ ‬نیازهای مشتریان کدامند؟‬
‫‪ ‬مالک فرآیند( شخصی که مسئولیت اطمینان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان‬
‫را دارد کیست؟)‬
‫‪ ‬قد مهای فرآیند کدامند؟‬
‫‪ ‬مسئولیت ها در فرآیند به چه نحوی است؟‬
‫‪ ‬وقایع چه زمانی اتفاق می افتد؟‬
‫‪ ‬فعالیت ها چه مقدار هزینه دارند؟‬
‫‪ ‬مشکالت فرآیند کدامند؟‬
‫‪ ‬از چه شاخص هایی برای ارزیابی کارایی و اثر بخشی فرآیند استفاده می شود‬
‫‪ ‬این فرآیند با کدامیک از فرآیند های سازمان ارتباط دارد؟‬
‫‪ ‬این فرآیند جزء کدام دسته از سه نوع فرآیند سازمان قرار می گیرد؟‬
‫نمودار فرایند‬
‫نمودار جریان فرآیند ‪‬‬
‫یک ابزار نمایشی مناسب است که به تیم پروژه کمک میکند تا دید مناسبی‬
‫نسبت به مراحل فرایند داشته و همچنین محل های وقوع اشتباه را تشخیص‬
‫دهند‪.‬‬
‫تامین کننده‬
‫دریافت فرم‬
‫سفارش‬
‫خرید‬
‫واحد خرید‬
‫دریافت درخواست کاال‬
‫کمبود کاال در انبار‬
‫درخواستصحیح تکمیل شده‬
‫فرم فرم درخواست‬
‫آیا آیا‬
‫صحیح تکمیل شده‬
‫خواست کاال‬
‫تکمیل در‬
‫تکمیل‬
‫درخواست‬
‫تکمیل فرم سفارش‬
‫خرید‬
‫کاالها‬
‫ارسال‬
‫ارسال کاال‬
‫واحد موجودی‬
‫سفارش به‬
‫ارسال فرمارسال‬
‫تامین کننده‬
‫بازگشت درخواست‬
‫بازگشت درخواست کاال‬
‫کاال‬
‫ارسالدرخواست‬
‫ارسال‬
‫درخواستبهبه‬
‫واحدخرید‬
‫واحد‬
‫خرید‬
‫دریافت درخواست‬
‫دریافت درخواست دارای اشتباه‬
‫دارای اشتباه‬
‫ارسال درخواست به‬
‫خریدواحد خرید‬
‫درخواست به‬
‫ارسال‬
‫واحد‬
‫دریافتکاالکاال‬
‫دریافت‬
‫اندازه گیری فرآیند‬
‫‪ ‬تیم پروژه پس از شناخت فرآیند های سازمان ‪،‬باید معیار های عملکردی‬
‫موجود در هر قدم از فرآیند را مستند سازی کند‪ .‬این شاخص ها به عنوان‬
‫استاندارهای درون سازمانی محسوب شده و می توانند با عوامل خارجی‬
‫الگوبرداری که توسط تیم پروژه به دست آمده اند‪ ،‬مقایسه شوند‬
‫شناسایی فعالیت و شخص مورد‬
‫الگوبرداری‬
‫‪ ‬انتخاب فرآیند برای الگوبرداری‬
‫‪ ‬انتخاب یک فرآیند برای الگوبرداری یا اولویت بندی فرآیندها برای الگو‬
‫برداری جزء مسائل تصمیم گیری چند معیاره می باشد که روش های مختلفی برای‬
‫حل آن وجود دارد ‪.‬در مجموع ‪ ،‬شرکت باید از بین روش های موجود یکی را برای‬
‫اولویت بندی پروژه های خود انتخاب کند‪.‬ش‬
‫‪ ‬یکی از روش های انتخاب موضوعات مورد الگوبرداری ‪ ،‬فرآیند تجزیه و تحلیل‬
‫سلسله مراتبی (‪ )AHP‬است‪.‬می توان از پنج مرحله زیر برای رتبه بندی پروژه ها‬
‫استفاده کرد‪:‬‬
‫انتخاب فرآیند برای الگوبرداری‬
‫‪-1 ‬مشخص کردن معیار های تصمیم گیری برای فرآیندهای مئرد بررسی‪.‬‬
‫‪-2 ‬توافق عام برای ارزش وزنی هر کدام از معیارها‪.‬‬
‫‪-3 ‬رتبه بندی فرآیندهای تحت بررسی بر اساس معیارهای تصمیم گیری‬
‫‪-4 ‬مقایسه نمرات هر کدام از فرآیندها‬
‫‪-5 ‬انتخاب بهترین گزینه‪.‬‬
‫انتخاب فرآیند برای الگوبرداری‬
‫عی ر‬
‫رت‬
‫ب‬
‫میت‬
‫ف آیند‬
‫ب‬
‫دف(‪/ 53‬‬
‫‪)0‬‬
‫ی ز کلی‬
‫ف آیند‬
‫ز‬
‫آگ ی‬
‫ف‬
‫آیند(‪0/ 15‬‬
‫)‬
‫ق بلیت‬
‫ی‬
‫د‬
‫طالع ت‬
‫(‪) 0/ 25‬‬
‫ز ن‬
‫الزم‬
‫(‪/ 25‬‬
‫‪)0‬‬
‫ف آیند‬
‫‪4× 0/ 25+ 3× 0/ 25‬‬
‫=‬
‫‪2‬‬
‫‪3× 0/ 15+ 3× 0/ 35‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫د ت پس‬
‫ز ف وش‬
‫‪4‬‬
‫‪+‬‬
‫‪= 3/ 25‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4/ 1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3/ 1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ب ن‬
‫ریز‬
‫‪4‬‬
‫‪2/ 55‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫نب رد‬
‫ر‬
‫کن‬
‫ل کیفی‬
‫از چه کسی الگوبرداری کنیم‬
‫‪ ‬سه نوع الگو برداری داخلی‪ ،‬رقابتی و فرآیندی وجود دارد و باید ابتدا‬
‫نوع الگوبرداری مشخص و سپس همتایان تعیین گردد‪.‬‬
‫‪ ‬یک نقطه شروع خوب‪ ،‬پرسیدن این سوال از مشتریان و تامین کنندگان‬
‫است که چه کسی به نظرشان بهترین می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سپس تشکیل یک جلسه با اعضای تیم پروژه و تهیه لیستی‬
‫‪ ‬از همتایان بالقوه با استفاده از روش طوفان مغزی است‪.‬‬
‫جمع آوری اطالعات‬
‫‪ ‬اطالعات مورد نیاز‬
‫‪ ‬کلید موفقیت در الگوبرداری جمع آوری اطالعات مناسب می باشد‪ .‬در‬
‫الگوبرداری هر دو نوع اطالعات کیفی و کمی باید جمع آوری شوند‪ .‬اگر تیم پروژه‬
‫الگوبرداری ‪ ،‬فقط بر یک منبع اطالعاتی مانند نشریات صنعتی تکیه کند‪،‬ممکن است‬
‫نکات مهمی را که می تواند ازهمتایان الگوبرداری کسب کند‪ ،‬از دست بدهد‪ .‬از‬
‫طرف دیگر اگر تمرکز تیم فقط بر همتایان باشد ممکن است جزئیات مهمی را که از‬
‫مشاوران‪،‬روزنامه نگاران یا دانشگاهیان قابل کسب است از دست بدهید‪.‬‬
‫منابع اطالعاتی‬
‫‪ ‬چهار منبع اصلی اطالعات برای تیم های پروژه الگوبرداری وجود دارد‪.‬‬
‫این منابع عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬تحقیقات کتابخانه ای ‪-‬اشخاص ثالث ‪-‬تبادل مستقیم و بازدید از محل‬
‫‪ ‬که تبادل مستقیم همان شیوه های رسانه ای می باشد مثل تحقیقات تلفنی –‬
‫پرسشنامه های کتبی‪ -‬کنفرانس ویدئویی‪ -‬کنفرانس از راه دور‬
‫تحلیل داده ها و شناسایی شکاف ها‬
‫‪ ‬وظیفه تیم پروژه پس از جمع آوری داده ها‪ ،‬تفسیر اطالعات به دست آمده‬
‫و مشخص کردن حوزه های بهبود می باشد‪ .‬این کار در دو مرحله زیر‬
‫صورت می گیرد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫بازنگری تحلیلی داده ها‬
‫‪‬‬
‫شناسایی و تحلیل شکاف ها در عملکرد‬
‫شناسایی و تحلیل شکاف ها در‬
‫عملکرد‬
‫‪ ‬قدم اول در بازنگری تحلیلی داده ها تبدیل تفاوت های موجود میان اطالعات به‬
‫دست آمده از همتایان الگوبردار به مقادیر کمی می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬عالوه بر جدول ماتریسی می توان نمودارهای میله ای ‪ ،‬هیستوگرام ها‪،‬‬
‫نمودارهای استخوان ماهی ‪ ،‬نمودارهای پراکندگی و سایر ابزارهای آماری تجزیه و‬
‫تحلیل را نام برد‪.‬‬
‫عی ر عملک د‬
‫تعد د‬
‫ع ت دوره‬
‫نسبت زین پی گی‬
‫بی کیفیت‬
‫آ زشی ب ک ر ند‬
‫کیفیت ب‬
‫زین‬
‫حل ح‬
‫‪ A‬ل‪B‬‬
‫‪47 35‬‬
‫‪1/3 2‬‬
‫حل حل‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪28 43‬‬
‫‪1/6 0/8‬‬
‫بازنگری تحلیلی داده ها‬
‫‪ ‬اعضای تیم پروژه برای مقایسه همتایان الگوبرداری‪ ،‬باید به شناسایی‬
‫محیط های متفاوتی که هر کدام از همتایان در آن عمل می کنند‪،‬بپردازند‪.‬‬
‫بدین منظور ابزارهای متعددی وجود دارد که می توانند توسط تیم پروژه‬
‫مورد استفاده قرار گیرند‪ .‬تجزیه و تحلیل میدان نیرو یکی از ابزارهایی‬
‫است که برای ترغیب افراد در شناسایی نیرو های هدایت کننده یک سازمان‬
‫به کار می رود‪.‬‬
‫شناسایی و تحلیل شکاف ها در‬
‫عملکرد‬
‫‪ ‬قدم بعدی پس از تکمیل تجزیه و تحلیل داده ها ‪ ،‬شناسایی معیارهای عملکرد‬
‫شرکت خود و مقایسه آن ها با دیگر همتایان الگوبرداری می باشد‬
‫‪ ‬در حالتی که استاندارهای داخلی‪ ،‬باالتر از عملکرد هدف قرار گیرد‪ ،‬اصطالح‬
‫شکاف مثبت و هنگامی سطوح عملکردی دریک سازمان پایین تر از عملکرد هدف‬
‫یا بهترین رویه موجود قرار گیرد اصطالح شکاف منفی را بکار می برند‪.‬تیم باید‬
‫اندازه شکاف بین واقعیت و هدف (بهترین رویه عملکرد) را به یک مقدار کمی تبدیل‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪ ‬همچنین بیان اختالف در عملکرد بهترین رویه و عملیات داخلی فعلی مهم است‪.‬‬
‫اولویت بندی‬
‫‪ ‬قدم بعدی شناسایی و اولویت بندی حوزه های مورد نظر برای اعمال‬
‫تغییرات و تهیه برنامه بهبود می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬روش های مختلفی برای اولویت بندی محل های بهبود وجود دارد که‬
‫اغلب این روش ها بر نظریات مشتریان ‪،‬هزینه هایی که سازمان برای‬
‫اجرای بهبود به دست خواهد شد‪ ،‬سودی که سازمان از اجرای بهبود به‬
‫دست خواهد آورد و اهمیت تغییرات در دستیابی به اهداف سازمان ‪،‬‬
‫تمرکزدارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اجرای تغییرات‬
‫‪ ‬ایجاد تغییرات در راستای رفع شکاف ها در سازمان است‪ .‬تغییرات مد نظر سپس بر‬
‫اساس روش هایی که مطرح گردید‪ ،‬اولویت بندی شده و نوبت به اجرای تغییرات می رسد‪.‬برای‬
‫اجرای تغییرات‪،‬یافته ها باید به افراد داخل سازمان انتقال یابد‪.‬‬
‫‪ ‬دو گروه باید در این تغییرات سهم داشته باشند‪ .‬اولین گروه‪ ،‬شامل کسانی است که فرآیند را‬
‫اجرا می کنند‪ .‬گروه دوم ‪ ،‬شامل افرادی از قبیل مدیران هستند که می توانند وسایل و منابع الزم‬
‫را برای اجرای تغییرات فراهم آورند‪.‬‬
‫‪ ‬تغییرات فرآیند‪ ،‬احتماال جریان عملیات تامین کننده و مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬
‫از این رو‪ ،‬مدیران ارشد باید اساس و نتیجه نهایی اهداف جدید را بدانند تا تغییر را قهرمانی‬
‫کنند‪.‬‬
‫بازنگری‬
‫‪ ‬مدت زمان برای مرحله اجرای برنامه الگو برداری با توجه به پیچیدگی‬
‫بهبود های پیشنهادی‪ ،‬بسیاری متفاوت است‬
‫‪ . ‬اگر پیاده سازی برنامه ها نیازمند مدت زمان طوالنی باشد‪ ،‬در این‬
‫صورت باید به دنبال پروژه بعدی رفت‪ .‬زیرا که در محیط شدیدا رقابتی‬
‫امروزه‪ ،‬سرعت تغییرات بسیار زیاد است‪.‬‬
‫به هنگام بودن‬
‫شبکه های الگوبرداری متعددی برای به هنگام کردن اطالعات الگوبرداری ‪ ،‬تاسیس‬
‫شده اند‪ .‬در این شبکه ها ‪،‬گروهی از افراد به نمایندگی از شرکت هایشان ‪،‬به صورت‬
‫منظم‪،‬جلساتی را تشکیل دادهو اطالعات موفقیت ها و شکست های خود را در اختیار‬
‫یکدیگر قرار می دهند‪.‬‬
‫یکی از پیش شرط های عضویت در این شبکه ها‪،‬محرمانه بودن مطلق موضوعات‬
‫مطروحه است‪ .‬در این صورت شرکت کنندگان قادر به در اختیار گذاردن آشکار‬
‫تجربیات خود‪ ،‬چه خوب و چه بد خواهند بود‪.‬شبکه های الگوبرداری‪ ،‬تنها در حدی‬
‫توسط اعضا تغذیه اطالعاتی می شوند‪ ،‬سودمند می باشند‪.‬‬
‫بسط الگوبرداری‬
‫‪ ‬پس از تکمیل تحقیقات الگوبرداری و انجام بازنگری‪،‬تیم پروژه حوزه های‬
‫دیگری را در کل تجارت برای الگوبرداری شناسایی می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬الگوبرداری زمانی موثر خواهد بود که همره با یادگیری تجربه اندوزی و مبتنی‬
‫بر فعالیت باشد به گونه ای که بتوان تجربیات را با دیگران در میان گذاشت‪.‬‬
‫‪ ‬تیم باید نحوه استفاده از آموخته های خود را برای گسترش الگوبرداری به دیگر‬
‫حوزه های تجارت و نیز چگونگی پیدا کردن پشتیبانان (قهرمانان) نهضت را در این‬
‫حوزه های جدید در نظر داشته باشد‪.‬‬
‫سواالت فصل‬
‫‪-1 ‬الگوبرداری را تعریف کنید‪ .‬روشی سیستماتیک است که سازمانها بسیله آن می توانند‬
‫فعالیت های خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصالح کنند‪.‬در واقع‬
‫الگو برداری ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمانهای تولیدی و‬
‫خدماتی به کار گرفته شود‪.‬‬
‫‪-2 ‬انواع الگو برداری را نام ببرید‪ )1 .‬الگو برداری داخلی ‪ )2‬الگو برداری رقابتی ‪)3‬‬
‫الگو برداری فرایندی‬
‫‪-3 ‬فرایندهای الگو برداری را نام ببرید‪ -1 .‬شناسایی و درک فرایند خود ‪ -2‬توافق در مورد‬
‫موضوع مورد الگو برداری ‪-3‬جمع آوری داده ‪ -4‬تحلیل داده ها و شناسایی شکاف ها ‪-5‬‬
‫برنامه ریزی و اجرای بهبود ها ‪ -6‬باز نگری‬
‫سواالت فصل‬
‫‪ -4 ‬وظیفه تیم پروژه را تعریف کنید‪.‬‬
‫وظیفه تیم پروژه پس از جمع آوری داده ها‪ ،‬تفسیر‬
‫اطالعات به دست آمده و مشخص کردن حوزه های بهبود می باشد‪ .‬این کار در دو مرحله زیر‬
‫صورت می گیرد‪ :‬بازنگری تحلیلی داده ها‬
‫شناسایی و تحلیل شکاف ها در عملکرد‬
‫‪ -5‬چه زمانی از اصطالح شکاف مثبت و چه زمانی از اصطالح شکاف منفی‬
‫استفاده میکنند؟ در حالتی که استاندارهای داخلی‪ ،‬باالتر از عملکرد هدف قرار گیرد‪،‬‬
‫اصطالح شکاف مثبت و هنگامی سطوح عملکردی دریک سازمان پایین تر از عملکرد هدف یا‬
‫بهترین رویه موجود قرار گیرد اصطالح شکاف منفی را بکار می برند‬
‫دانشجویان‬
‫‪ ‬گلناز دیوان بیگی – الهام شریفی – اسد جلیلی‬
‫‪ ‬سمیه قزل آبادی ‪ -‬سماحه اسماعیل زاده – کبری مجاوری‬

similar documents