اینجا - شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

Report
‫کارفرما‪:‬‬
‫مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری‬
‫بررس ی‪ ،‬ارزیابی و تحلیل و همسانسازی شرح خدمات تهیه طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای‬
‫فرسوده و ناکارآمد شهری و میزان ناکارآمدی آن از طریق شناسایی و تحلیل طرحها و برنامههای اجرایی‬
‫دهه گذشته و‬
‫ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید‬
‫مجری و مدیر طرح‪:‬‬
‫کیومرث حبیبی‬
‫همکاران اصلی طرح‪:‬‬
‫مهندس مجتبی صفدر نژاد‬
‫مهندس پروانه زندی‬
‫مهندس اباذربو‬
‫مهندس وحید محکی‬
‫مهندس کمال ترابی‬
‫مهندس الهه شفیعی‬
‫بیان مسئله‬
‫از آنج ا ااا ک ا ااه مداشه ا ااه در بااهه ا ااای ش ا ااهری ب ا ااا رو ا اارد و اه ا اادا م تها ا ا ص ا ااور می ا ا ا د و‬
‫گرایش‌ه ااای س االیمه‌ای و من ااافت بهی ا ی و دس ااتهاطر می‌توان ااد این ون ااه طرح‌ه ااا را ب ااه س امت ‌ ‌و‬
‫سااوی مهتل اای هاادایت نااد‪ ،‬ضاارور تاادو ح شاارح شاادما هم انسااازی ب ارای یااه طرحهااای‬
‫ب ااازی و نوس ااازی اح اااس میش ااود‪ .‬ب ااد ای اس ااه ک ااه ا ااح هم انس ااازی با ااد ب ااورتی انج اام‬
‫شود که و ژگیهای محیطی و شرا ط شاص هر بااه بتواند در یه طرحها مادنرر و توجاه رارار‬
‫د‪.‬‬
‫تجااارح حاصااهه ب ارای «بررس ا ی»‪« ،‬ت ااو »‪« ،‬اج ارا»‪ ،‬و «نرااار باار اج ارا»ی طرحهااای ب ااازی و‬
‫نوسااازی بااههااای ارسااودآ و نارارآمااد شااهری و سااکونتناههای ا رس ا ی ااان دادآ اس اه کااه‬
‫شاارح خاادمات طرح‌هااای فااور‪ ،‬فااااد روآ‌هااای کاراآمااد در تحمق‌شااان بااوده اساات‪ ،‬ل ا ا شاارح‬
‫شدما ا ح طرحها نیاز به بازنگری دارد‪.‬‬
‫بررسا ی نرر ااا و مکات ا ا ااری در حااوزآ ب ااازی و نوسااازی بااههااای شااهری‪ ،‬گو ااای ض ارورت‬
‫حهااا (بااا‬
‫حهااا (بااا نهاااه کا واادی و فیزی اای) بااه شاایوه توسااته‌ای تهی اه طر ‌‬
‫گااذار از شاایوه ساان‌ی طر ‌‬
‫نهاه ی ی و مردم محو ‌ر) می‌باشد‪.‬‬
‫سواالت کلیدی و اهداف پژوهش‬
‫اهداف طرح‬
‫نوع پژوهش‬
‫متدو وژی طرح‬
‫پیشنهادی‬
‫‪‬روششناس ی ا متدولوژی (به اننهیس ی ‪:‬‬
‫)‪Methodology‬وسیهه شناشه هر عهم اسه‪.‬‬
‫‪‬روششناس ی در مفهوم مطهق شود به روشهایی فته‬
‫میشود که برای رسیدن به شناشه عه ی از آنها‬
‫استفادآ میشود واژآ روششناس ی گاآ ن ز به معنی‬
‫«روش َامندی» و ا مجموعهای از روشها بکار میرود‪.‬‬
‫‪‬روش شناس ی یعنی شناشه مجموعه راههایی که مارابه‬
‫حقیقه عه ی رهنمون می سازد‬
‫‪.‬روش شناس ی شناسایی دریق مق د و شیوآ راهیابی‬
‫به آن واستفادآ از ابزار مقتض ی برای رسیدن به آن اسه‬
‫‪ ‬دا ش به استانداردها و اصولی که در ک مطالعه با‬
‫پارادا م معهوم‪ ،‬انت اح‪ ،‬ساشتاربندی‪ ،‬ارآ ند و راربری‬
‫روش ها را مشخص می کند‪.‬‬
‫شناخت شرح خدمات سه گانه‪،‬سازمانهای مسئول‪،‬مستندات مداخله‬
‫سه سطحی (راهب دی ‪،‬‬
‫تف یلی ‪ ،‬اجرایی)‬
‫شرکه مادر ت ص ی عمران‬
‫و ب ازي شهري‬
‫به استناد به تعار مندرج در مواد ‪ 6‬و‬
‫‪ 7‬اساسنامه شرکه مادر ت ص ی‬
‫عمران و ب ازی شهری‬
‫طرح تف یلی و ژآ‬
‫شهرداری ا و سازمان‬
‫شهرداری های ک ور‬
‫بر اساس م تندا رانو ی شود شامل مادآ ‪ 111‬از رانون‬
‫شهرداری و مقررا مرتبط با آن و مادآ ‪ 1‬رانون عمران و‬
‫نوسازی شهری م وح ‪ 7/9/1347‬و ن ز شرح وظا دات‬
‫عمران و توسعه شهری م وح آبان ‪1383‬‬
‫طرح حفاظه جامع بااه‬
‫تار خی‬
‫سازمان م اث ارهننی ‪،‬‬
‫صنایع دستی و ردشگری‬
‫به استناد رانون اساسنامه سازمان م اث ارهننی‬
‫ک ور به شمارآ ‪-3487‬ق مورخ ‪ ، 28/4/67‬مواد ‪558‬‬
‫تا ‪ 568‬رانون مجازا اسالمی ‪ ،‬آ ننامه اجرایی بند‬
‫(ج) مادآ (‪ )166‬رانون برنامه سوم توسعه؛ و مادآ‬
‫‪ 115‬رانون برنامه چهارم‬
‫تتریف پروژه‬
‫طرح ت صیلر‬
‫طرح راهبردی‬
‫طرح ت صیلر‬
‫طرح منظر شهری در‬
‫ممیاس محله‬
‫طرح ح اظت جامت بافت تاریخر‬
‫شهر‬
‫طرح ساماندطر بافت در ممیاس‬
‫محله‬
‫شر ت‬
‫شرح خدمات سه سطحر (راهبردی – ت صیلر – اجرایی) ‌‬
‫عمران و بهسازی شهری‬
‫•‪ -1‬شناشه کلی شهر و ناحیه‬
‫•‪ -2‬تدریق محدودآ بااه ارسودآ‬
‫•‪ -3‬تعی ن معیارهای گونه بندی بااه ارسودآ و شناسایی گونه های م ته‬
‫در محدودآ‬
‫•‪ -4‬مطالعه اسناد باالدسه و ا سا ر طرح های مرتبط با موضوع‬
‫•‪ -5‬به هننام کردن اطالعا اسناد باالدسه در حد نیاز در محدودآ بااه ارسودآ‬
‫•‪ -6‬بررس ی ارداما جاری و آتی سا ر ن ادهای مد ر ه شهری‬
‫•‪ -7‬تعی ن نقش و جا ناآ محدودآ مطالعاتی در شهر به لحاظ ارت ادی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬رارکردی و ‪...‬‬
‫سطح ‪:1‬‬
‫مطا تات راهبردی‬
‫•‪ -8‬بررس ی چ م انداز محدودآ طرح از نناآ مد ران ‪ ،‬م ئوالن و رارشناسان و ااراد مطهع محلی به منرور دستیابی به و ژگی های رالبدی ‪ ،‬عمه ردی ‪ ،‬ارت ادی ‪ ،‬ز باشناشتی و بو ژآ زمینه های م ارکه جویی مردم‬
‫•‪ -9‬استنتاج و ژگی ها ‪ ،‬م ائل و ارصه های بااه ارسودآ حاصل از مطالعا اوق‬
‫•‪ -10‬ارائه چ م انداز مقدماتی از توسعه محدودآ مطالعا‬
‫•‪ -11‬تدو ح اهدا و راهب دهای کالن برای محدودآ در زمینه های م ته مطالعاتی و در تعامل با شهر‬
‫•‪ -12‬تدریق شرح شدما سطح ‪ 2‬بر اساس و ژگی ها و نیازهای مطالعاتی محدودآ بااه ارسودآ‬
‫•‪ -1‬شناشه ساشتار وضع موجود محدودآ‬
‫•‪ -2‬ارز ابی طرح تف یلی در محدودآ مطالعاتی‬
‫سطح ‪: 2‬‬
‫شناخت وضت موجود‬
‫محدوده و ارزیابی طرح‬
‫ت صیلر‬
‫سطح ‪: 3‬‬
‫تتریف پروژه و ام ان‬
‫سنجر‬
‫•‪ -3‬سنجش وضعیه‬
‫•‪ -4‬تدو ح چ م انداز‬
‫•‪ -5‬ارائه پی ن ادا در ش وص محدودآ بااه ارسودآ‬
‫•‪ .1‬مقای ه و اولو ه بندی پروژآ های شناسایی شدآ بر اساس معیارهای ارز ابی از جمهه نیاز به نوسازی ‪ ،‬ارتقای ارزش زم ن ‪ ،‬احیا بااه پ امون ‪ ،‬تحقق پ ری ‪ ،‬وجود زمینه م ارکتی مردمی ‪ ،‬تقاضا و تما ل برای سرما ه اری و ‪...‬‬
‫ً‬
‫•‪ .2‬انت اح تعدادی پروژآ ( ا م احه جمعا ‪ 20‬ه تار) با توجه به معیارها و با اولو ه شاشص م ارکه پ ری با هماهننی ااراد و روآ های ذ نفع و ذ نفوذ ‪ ،‬شهرداری ‪ ،‬سازمان م ح و شهرسازی ‪ ،‬معرفی پروژآ ها شامل پروژآ های‬
‫ً‬
‫هد و النوسازی معماری (پروژآ های هد با م احه حدود ‪ 5000‬الی ‪ 20000‬مت مربع و ترجیحا به صور بهوک رامل و پروژآ های النوسازی معماری که توسط ب ش دولتی و ا عمومی و با م ارکه مردم ساشته می شوند ا مسحه‬
‫حدود ‪ 200‬الی ‪ 1000‬مت مربع) شواهد بود‪.‬‬
‫•‪ .3‬پیمایش اجتماعی و ارت ادی در پروژآ های هد‬
‫•‪ .4‬برنامه ر زی م ارکتی‬
‫ویژگی های لر و مهم منتج از شرح خدمات شر ت مادرتهصص ی عمران و بهسازی‬
‫شهری ایران‬
‫شرح خدمات طرح ساماندطر بهسازی – نوسازی بافت های فرسوده‬
‫شهری (طرح ت صیلر ویژه)‬
‫ویژگی های کلی و اصلی شرح خدمات طرح ساماندهی بهسازی – نوسازی بافت های فرسوده شهری‬
‫(طرح تفصیلی ویژه)‬
‫ویژگی‬
‫سازمان مسئول‬
‫سازمان همکار‬
‫سازمان مجری طرح‬
‫کاربرد شرح خدمات‬
‫شرح‬
‫شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‪ -‬شهرداری ها‬
‫سازمان شهرداری های کشور‬
‫شهرداریها‬
‫ساماندهی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (واجد ارزش – میراث شهری و فاقد ارزش)‬
‫دامنه کاربرد‬
‫سطوح اصلی شرح‬
‫خدمات‬
‫بافت های فرسوده و ناکارآمد ارزشمند و فاقد ارزش شهری‬
‫به طور مشخص تعیین نشده است‪.‬اما به نظر می رسد از دو سطح تفصیلی و منظر شهری تشکیل شده است‪.‬‬
‫اهداف شرح خدمات‬
‫طرح تفصیلی ویژه محدوده مورد نظر‬
‫روش انجام کار‬
‫برداشت دقیق میدانی (کالبدی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی)‬
‫محصوالت طرح‬
‫به طور مشخص بیان نگردیده است‪.‬‬
‫رئوس اصلی مطالعات‬
‫ معرفی طرح (مشخصات و سابقه پروژه ‪ ،‬ارائه برنامه و زمانبندی فرآیند طرح)‬‫‪ -1‬شناخت وضع موجود در مقیاس شهر و محدوده‬
‫‪ -2‬تحلیل‬
‫‪ -3‬طرحها و پیشنهادهای ساماندهی بافت‬
‫‪ -4‬مطالعات اختصاصی بافت فرسوده دارای ارزش (میراث شهری) و مطالعات اختصاصی بافت فرسوده فاقد ارزش‬
‫‪ -5‬پیشنهادهای ساماندهی و بهسازی (برای بافت فرسوده دارای ارزش) و پیشنهادهای نوسازی ( برای بافت فرسوده فاقد‬
‫ارزش)‬
‫‪ -6‬اولویت بندی اقدامات اجرایی‬
‫‪-7‬شناسایی و معرفی پروژه های محرک توسعه و الگو و برنامه ریزی مشارکتی‬
‫ویژگی های لر شرح خدمات ت صیلر طرح ح اظت‬
‫جامت بافت تاریخر‬
‫شرح‬
‫ویژگی‬
‫سازمان مسئول‬
‫سازمان میراث فرهنگی‬
‫سازمان همکار‬
‫سازمان شهرداری های کشور‪ -‬اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استانها‬
‫سازمان مجری طرح‬
‫کاربرد شرح خدمات‬
‫دامنه کاربرد‬
‫سطوح اصلی شرح خدمات‬
‫اهداف شرح خدمات‬
‫شهرداریها ‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استانها‬
‫تدوین طرح مرمت بافت تاریخی شهر‬
‫محدود به بافت تاریخی واجد ارزش‬
‫سطح ‪ :1‬طرح جامع مرمت بافت تاریخی‬
‫سطح ‪ :2‬طرح ساماندهی بافت در مقیاس محله‬
‫هدف از انجام این شرح خدمات عبارت است از تدوین طرح مرمت بافت تاریخی شهر ‪ -‬با رویکرد استراتژیک و فعال به گونه ای که ضمن بهره‬
‫مندی و رعایت از مبانی تئوریک ‪ ،‬تجارب ملی و بین المللی همچنین ضوابط ‪ ،‬قوانین و دستورالعمل های تخصصی حوزه میراث فرهنگی ‪ ،‬مرمت و‬
‫احیای کلیه پیشنهادات در قالب طرح های اجرایی مشخص و هدفمند در بخش مشخصی از محدوده این قرارداد به تدوین و ارائه راه حل های اجرایی‬
‫مشخص و هدفمند در بخش مشخصی از محدوده این قرارداد به تدوین و ارائه راه حل های اجرایی منتهی گردد‪.‬بدینوسیله ضمن ارائه نمونه ای از‬
‫فرآیند تدوین طرح مرمت شهری که تمامی حوزه های اقتصادی ‪ ،‬اجتماعی و مدیریتی ‪ ،‬کالبدی ‪ ،‬مطالعات پایه ‪ ،‬تطبیقی و آسیب شناسی و در ارائه‬
‫ضوابط پیشنهادات کلی و مشخصی را تحت پوشش قرار می دهد می توان زمینه های تدوین دستورالعمل جامع مرمت شهری بافت های کشور را‬
‫فراهم نمود‪.‬‬
‫روش انجام کار‬
‫برداشت های میدانی (کالبدی ‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی) همراه با برداشت دقیق فضاها و بناهای تاریخی و با ارزش است‪.‬‬
‫محصوالت طرح‬
‫تبیین نشده است‪.‬‬
‫رئوس اصلی مطالعات‬
‫بررسی و شناخت وضع موجود (در محدوده طرح)‬
‫مطالعات تطبیقی‬
‫تجزیه و تحلیل مطالعات و استنتاج از بررسی های وضع موجود‬
‫طرح ها و پیشنهادهای حفاظت جامع از محدوده طرح‬
‫اولویت بندی اقدامات اجرایی بر اساس اهداف و ضرورت ها‬
‫برآورد مالی هزینه اجرایی و تنظیم تراز مالی درآمد و هزینه‬
‫چشم انداز از تحقق طرح‬
‫طرح ساماندهی بافت در مقیاس محله‬
‫آسیب شناس ی و تحلیل شرح خدمات سه گانه از منظر بررس ی و تحلیل محتوایی ‪ ،‬روآشناس ی‪ ،‬میزان کارآیی ‌و کاس‌یها‬
‫و نارساییهای آنها (سه سطحر)‬
‫تحهیل موضوع در چهارچوح شرح شدما‬
‫موضوع‬
‫‪ 3‬سطحی و از کالن به شرد اسه ( روش استقرایی)‪.‬‬
‫ساختار‬
‫مطا تات‬
‫روآ شناس ی‬
‫مق د و هد ن ایی مشخص اسه و شیوآ راهیابی به آن با استفادآ از ابزارهای م تهفی صور راته که از جمهه آن مطالعا اسنادی ‪ ،‬برداشه میدا ی ‪ ،‬م اکرا محلی و برپایی رارگاههای م ارکتی‬
‫برپایی رارگاههای م ارکتی اسه‪ .‬از تابع کالسیک برنامه ر زی استفادآ می کند (‪ -1‬برنامه ر زی ‪ -2‬سازماندهی ‪ -3‬ت یال ‪ -4‬رهب ی ‪ -5‬کنت ل)‪.‬‬
‫ً‬
‫بتا رامل دارد‪ .‬اما هد‬
‫محتوا‬
‫کارآیی‬
‫نماط ضتف ‪،‬‬
‫کاس‌ی ها و‬
‫نارساییها‬
‫نماط اوت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ن ایی شکل‬
‫ی پروژآ های پی نام نوسازی اسه‬
‫با توجه به در نرر راتن ابعاد(اسناد ارادسه ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬ارت ادی ‪ ،‬رالبدی‪ ،‬رارکردی‪ ،‬ز ر بنایی ‪ ،‬مد ر تی‪ ،‬مال یه اراض ی‪ ،‬شب ه ارتباطی و زی ه محیطی ‪ ،‬محتوایی‬
‫ی پروژآ های پی نام نوسازی اسه و حوزآ مداشهه متکی بر ب ش رالبدی اسه‪.‬‬
‫رعا ه سه هه مرات برنامه ر زی(راهب دی تا طراحی شهری) ‪ ،‬ات ال به طرح های باالدسه ‪ ،‬مقیاس مناس (‪)1:500 – 1:2000‬صور راته اسه‪ .‬امارارایی آن برای شهرهای دارای باات ای تار خی کمت اسه‪ .‬ز را مطالعا تار خی آن تن ا به بررس ی‬
‫اسه‪ .‬ز را مطالعا تار خی آن تن ا به بررس ی و شناسایی محوطه ها ‪ ،‬بناها و عناصر تار خی و ارزشمند در محدودآ محدود می ردد ‪ .‬وحداکث انترار از طرح به صور مشخص" تدو ح ضوابط و مقررا ب ازی و حفاظه و احیا در بااه تار خی با‬
‫ب ازی و حفاظه و احیا در بااه تار خی با هماهننی ادارآ رل م اث ارهننی و ردشگری استان" اسه ‪ .‬بد ای اسه محدود سازی نفش ادارآ م اث به همیاری در تدو ح ضوابط ساشه و ساز دور از انترار اسه ‪ .‬به و ژآ آن ه ا ح ضوابط و مقررا‬
‫‪ .‬به و ژآ آن ه ا ح ضوابط و مقررا الزم اسه که " به نحوی تنریم ردد که بوسیهه ابزارهای "ت و ق کنندآ ا بازدارندآ" تحقق اهدا طرح را ت هیل کند و هدا ه ر توسعه محدودآ مورد نرر" باشد‪ .‬امری که تاکنون محدود اتفاق ااتادآ‬
‫تاکنون محدود اتفاق ااتادآ اسه‪ .‬ضوابط و مقرار ه ته تار خی زنجان ‪ ،‬اصفهان ‪ ،‬و‪....‬شاهدی بر مدعاسه‪.‬‬
‫عدم تعی ن معیارهای تدریق محدودآ بااه ارسودآ و بومی سازی شاش های ارسودگی(همانند ر ز داننی)‬
‫ضع روند یه طرح است اتژ ک برای رسیدن به وضع مطهوح از طر ق بررس ی نقاط رو و ضع ‪ ،‬ارصت ا و د دهای وضع موجود برای رسیدن به آن در سطح ‪1‬‬
‫عدم توجه به اسناد رامل ارادسه همچون طرحهای ساماندهی ‪ ،‬ب ازی و ا تف یلی و ژآ م وح و ا حقوق م ت به (م وبا کمی یون مادآ ‪ 100‬و مادآ ‪)5‬‬
‫تمرکز اصلی طرح بر مداشهه از طر ق پروژآ های پی نام نوسازی و ا بازسازی و عدم توجه به پروژآ های ب ازی رالبدی و توانمند سازی اات ادی ‪ -‬اجتماعی‬
‫عدم وااع نگری در تعی ن بی ینه و کمینه پروژآ های هد (حدارل م احه پروژآ های هد ‪ 5000‬مت و حداکث آن ‪ 20000‬مربع اسه که با احت اح میانگ ن ‪ 100‬مت مربع ن ز شامل تجمیع ‪ 50‬تا ‪200‬واحد م کو ی اسه ‪ .‬با توجه به‬
‫م کو ی اسه ‪ .‬با توجه به وارعیت ای موجود ارت ادی و ارهننی باات ای ارسودآ انجام ا ح امر دور از ذهح اسه از طر د گر ررار ی تن ا ک واحد از ساشتمان ای تجمیعی م رور در حر م آثار تار خی و م اثی اجرایی بودن پروژآ را با ما ع‬
‫م اثی اجرایی بودن پروژآ را با ما ع م کل مواجه می سازد) ‪.‬‬
‫عدم تدو ح ماتریس هز نه – اا دآ ( ‪ )Cost Benefit Analyses‬پروژآ ها از منرر رالبدی – اجتماعی و ن ا تا ارت ادی‬
‫عدم ارائه برنامه زمانبندی طرح (روتاآ – متوسط و بهند مد )‬
‫عدم توجه به مطالعا مبا ی نرری و استفادآ از تجارح بومی سازی شدآ نمونه های م ابه رابل استفادآ‬
‫مشخص بودن روند ساشتاری انجام مطالعا در سه سطح‬
‫مع ن بودن مح وال مورد انترار از هر سطح مطالعاتی‬
‫جامع شمول بودن ا نرر راتن تمامی ابعاد برنامه ر زی (اسناد ارادسه ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬ارت ادی ‪ ،‬رالبدی‪ ،‬رارکردی‪ ،‬ز ر بنایی ‪ ،‬مد ر تی‪ ،‬مال یه اراض ی‪ ،‬شب ه ارتباطی و زی ه محیطی ‪ ،‬و‪) ...‬‬
‫بی ورودی ها و شروجی های هر مرحهه)‬
‫صحه ارآ ند انجام شرح شدما از د دگاآ مد ر ه پروژآ (تعی ن تکهی‬
‫پیش بینی امکان تدریق شرح شدما راربردی سطح ‪ 2‬بر پا ه شناشه مقدماتی محدودآ مورد مطالعه در سطح ک‬
‫توجه به معیارهای گونه بندی بااه ارسودآ و شناسایی گونه های م ته در محدودآ‬
‫توجه همزمان به نررا ذی نفوذان و ذی نفعان در بررس ی چ م انداز محدودآ طرح‬
‫توجه به نقش مردم و ضرور ح اس سازی آن ا در زمینه م ارکه وارعی در طرح‬
‫توجه به روند صحیح مد ر ه است اتژ ک در سطح ‪2‬‬
‫توجه به روند صحیح برنامه ر زی شهری در ارائه پی ن ادا مبتنی بر جمعیه پ ری محدودآ و ظرایه سنجی محدودآ‬
‫در بر ی طرح تف یلی و ژآ و طراحی شهری در زمینه ارائه طرح که در مرحهه تدریق با رارارما صور می د‪.‬‬
‫م ارکه سازمان م اث به عنوان کی از ‪ 3‬مداشهه ر عمدآ در تدو ح ضوابط و مقررا طرح‬
‫توجه به حوزه بندی مداخله و اولویت های آن‬
‫در نمودن مهندس ن م اور یه کنندآ در طرحهای عمهیاتی پی ن ادی با هد نرار ‪ ،‬تدریق ‪ ،‬م ئولیه پ ری و ‪...‬‬
‫آسیب شناس ی و تحلیل شرح خدمات سه گانه از منظر بررس ی و تحلیل محتوایی ‪ ،‬روآشناس ی‪ ،‬میزان کارآیی ‌و کاس‌یها‬
‫و نارساییهای آنها (ت صیلر)‬
‫وضعیه شرح شدما‬
‫موضوع‬
‫ساختار مطا تات‬
‫روآ شناس ی‬
‫از اصول سه هه مراتبی به صور رامل پ وی ن ردآ و دارای دو ب ش مطالعا عمومی و اشت اص ی اسه‪ .‬مطالعا اشت اص ی بااه ارسودآ دارای ارزش (م اث شهری) ومطالعا اشت اص ی بااه ارسودآ اارد ارزش یه می ردد ‪.‬‬
‫اساس طرح بر همان النوی دس ی (شناشه‪ -‬تحهیل – طرح) استوار اسه‬
‫محتوا‬
‫ارا تر از طرح تف یلی تیپ اسه‪ .‬ابعادی چون النوی مال یه و اشتغال ‪ ،‬تدو ح اهدا و سیاسه ‪،‬آسی شناس ی عناصر تار خی و واجد ارزش ‪ ،‬کیفیه محیط و ‪....‬مد نرر ررار دارد‪.‬‬
‫کارآیی‬
‫نه تن ا برای بااه های تار خی ح اسیه ها و رارآیی الزم را نداردبه ه به عهه تمرکز بر سیالیه راربری ها در بند ‪ -2-2-5‬تحقق پ ری طرح را دشوار می سازد‪.‬‬
‫عدم نگرش سی ت ی به زمینه های مطالعاتی و شناشه تف یک شدآ از آن ا عه ام ا ح موضوع که بااه ک سی تم باز اسه که از ال ه های م تهفی ت‬
‫شهر تاث می د و بر شهر تاث ار اسه‪.‬‬
‫نماط ضتف ‪ ،‬کاس‌ی ها و‬
‫نارساییها‬
‫نماط اوت‬
‫یل شدآ اسه و از شهر تاث می‬
‫د و بر شهر‬
‫عدم استفادآ ازتوابع نو ح برنامه ر زی ( ‪ -1‬طراحی چ م انداز ‪ -2‬اهدا آرما ی ‪ -3‬اهدا کیفی ‪ -4‬است اتژی‪ -5‬سیاست ا و‪ -6‬برنامه عمهیاتی)‪.‬‬
‫ماهیت سیال طرح به و ژآ در ب ش راربری ها چرا که بند ‪( -2-2-5‬ارائه ز نه های م ته برای انواع راربری هایی که استقرار آن ا در محدودآ طرح پی ن اد و ت و ق می ردد) از نرر یه کنندگان ا ح طرح اارد هر نوع پ توانه عه ی اسه ‪.‬‬
‫تف یک ب ش شناشه و تحهیل از د گر که می بای تی به طور همزمان انجام د تا از ت رار مطال و بی ودآ راری مما عه شود‪.‬‬
‫عدم تهفیق مطالعا م ته در راستای تبد ل آن ا به ما به ازای رالبدی برای شکل ی و وروع عناصر ا رالبدی‬
‫شناسایی جا ناآ محدودآ طرح در طرح های باالدسه می بای تی عالوآ بر انتقال مواردی چون سیاسه های جمعیتی ‪ ،‬راربری ‪ ،‬ردآ عمه ردی ‪ ،‬نرام تق یما شهری ‪ ،‬در راستای بررراری ارتباط مجدد محدودآ با رهیه شهر و ن ز شناسایی پتا یل های توسعه آتی بااه و شدمه رسا ی به شهر صور‬
‫آتی بااه و شدمه رسا ی به شهر صور بگ د ‪ ،‬ل ا شناسایی تن ا رافی نی ه و نحوآ استفادآ از آن مطالعا با د مطرح ردد‪.‬‬
‫همانطور که مطرح شد ‪ ،‬ابعاد ارسودگی و عوامل موثر بر آن متفاو اسه و تن ا به زمینه رالبدی باز ن ی ردد ‪ ،‬اما عنوان شرح شدما ‪ ،‬پیش از مطالعه ‪ ،‬نوع مداشال و روش برشورد با بااه را مع ن می کند‪" .‬طرح ساماندهی ب ازی – نوسازی" که روش مداشهه را مطرح می کند ا (طرح تف یلی‬
‫روش مداشهه را مطرح می کند ا (طرح تف یلی و ژآ) که برشورد از نوع طرح تف یلی را به ذهح متبادر می کند که در ن ا ه سازمان اجرایی طرح هم با د دگاآ تراکم ‪ ،‬راربری ‪ ،‬معب به آن می نگرد و تف ر است اتژ کی در زمینه برشورد با بااه را حتی در صورتی که در طرح پیش بینی شدآ‬
‫بااه را حتی در صورتی که در طرح پیش بینی شدآ باشد ‪ ،‬بر ن ی تابد‪.‬‬
‫ً‬
‫در شرح شدما مشخص نگرد دآ که تدریق محدودآ بااه ارسودآ بر اساس چه معیارهایی با د صور‬
‫د ‪ ،‬ب وص که پیش از مطالعا شناشه میدا ی مطرح رد دآ و م هما مالری برای اعطای ت هیال مالی بااه های ارسودآ ن ز ررار شواهد راه‪ .‬بعالوآ ‪ ،‬مشخص نی ه که در ا نجا هم‬
‫بعالوآ ‪ ،‬مشخص نی ه که در ا نجا هم منرور اقط ارسودگی رالبدی اسه ا ترمیم سا ر عوامل موثر بر ارسودگی هم مورد نرر اسه تا پی گ ی از ارسودآ سازی های بعدی صور بگ د‪.‬‬
‫با توجه به پیچیدگی های مال یتی ااه بااه های ارسودآ ‪ ،‬ضرور تعی ن ورودی های طرح که نق ه ها و اطالعا مم زی امالک باشد ‪ ،‬اح اس می شود‪ .‬شروجی های مطهوح بر اساس ورودی های مشخص در شرح شدما ‪ ،‬حاصل می شود‪ .‬درا ح ارتباط تعی ن ورودی ها در شرح شدما الزم و‬
‫ارتباط تعی ن ورودی ها در شرح شدما الزم و مهمت از آن اراهم کردن آن ا از سوی رارارما سه ‪ .‬ا ح امر شروجی ها ی رارامدتری به همراآ دارد‪.‬‬
‫معیارهای تعی ن مقاومه بناها در شرح شدما مشخص نگرد دآ و ل ا برشورد سهیقه ای م اوران را به دنبال شواهد داشه‪.‬‬
‫تعر واژگان در راستای هم وسازی ارآ ند و اهدا یه کنندآ شرح شدما و انجام دهندآ آن ‪ ،‬ساشتار و ارآ ند انجام مطالعا به صور کلی ‪ ،‬مح وال مورد انترار و روش پی ن ادی انجام رار ضروری به نرر می رسد‪.‬‬
‫جمع بندی مطالعا ب ش شناشه الزم اسه اما تحهیل و مقای ه آن با استانداردها ‪ ،‬ضروری تر اسه‪.‬‬
‫در ر مه پی ن ادهای ساماندهی بااه ‪ ،‬به نرر می رسد روند تعی ن شدآ بر اساس ارآ ند مد ر ه است اتژ ک مورد نرر بودآ ‪ ،‬اما نوارص ی به همراآ دارد و روند انجام رار ن ز مب م اسه؛ به طوری که چ م انداز ا وضع مطهوح برای بااه تدو ح دآ که بر اساس آن ‪ ،‬ااصهه و شکا موجود ب ن‬
‫اساس آن ‪ ،‬ااصهه و شکا موجود ب ن وضع مطهوح و وضع موجود شناسایی ردد و بر پا ه ا ح ااصهه است اتژی ا (راهب دها) برای رسیدن به وضع مطهوح مشخص ردد‪ .‬مضا بر آن‪ ،‬راهب دها بر اساس روند مد ر ه است اتژ ک ‪ ،‬می بای تی از ترکی نقاط رو ‪ ،‬ضع ‪ ،‬ارصت ا و‬
‫بای تی از ترکی نقاط رو ‪ ،‬ضع ‪ ،‬ارصت ا و د دها است راج شوند‪.‬‬
‫عدم تعی ن معیارهای تدریق محدودآ بااه ارسودآ و بومی سازی شاش های ارسودگی(همانند ر زداننی)‬
‫عدم توجه به اسناد رامل ارادسه همچون طرحهای ساماندهی ‪ ،‬ب ازی و ا تف یلی و ژآ م وح و ا حقوق م ت به (م وبا کمی یون مادآ ‪ 100‬و مادآ ‪)5‬‬
‫عدم تدو ح ماتریس هز نه – اا دآ ( ‪ )Cost Benefit Analyses‬طرح از منرر رالبدی – اجتماعی و ن ا تا ارت ادی‬
‫عدم ارائه برنامه زمانبندی طرح(روتاآ – متوسط و بهند مد )‬
‫عدم توجه به مطالعا مبا ی نرری و استفادآ از تجارح بومی سازی شدآ نمونه های م ابه رابل استفادآ‬
‫نحوآ تام ن منابع مالی اقط به بند ح تب رآ مادآ ‪ 6‬محدود ن ی ردد‪ .‬به و ژآ آن ه ب ش اعر ی از منابع مالی مادآ اوق به م ح مهر اشت اص ااته اسه ‪.‬‬
‫تعی ن تکهی و رطعی ز نی ز نه نوسازی در زمینه بااه اارد ارزش و ب ازی در زمینه بااه دارای ارزش (م اث شهری) در مطالعا اشت اص ی مرتبط‬
‫عدم توجه به مطالعا مبا ی نرری و استفادآ از تجارح بومی سازی شدآ نمونه های م ابه رابل استفادآ‬
‫تشخیص پیش از مطالعه در مورد بااه به عبارتی د گر تمرکز اصلی طرح بر مداشهه از طر ق پروژآ های پی نام نوسازی و عدم توجه به پروژآ های ب ازی رالبدی و توانمند سازی اات ادی – اجتماعی اسه‪.‬‬
‫پیش تجو ز نوع مداشهه که در شرح شدما تحه عنوان مطالعا و طرح ساماندهی ‪ ،‬نوسازی و ب ازی آوردآ شدآ اسه‪.‬‬
‫برشورد عمدآ طرح از نوع طرح تف یلی تیپ(اصالح شب ه ‪ ،‬رهربری ‪ ،‬تدو ح ضوابط و مقررا ) اسه ‪ ،‬حال آن ه بااه های ارسودآ (نارارآمد) نیاز به برشوردی اراتر از طرح تف یلی دارد‪.‬‬
‫توجه به جا ناآ بااه ارسودآ در شهر و تعی ن جهه ی های کلی برای آن (تجد د ارتباط محدودآ و شهر)‬
‫ضرور شناشه همه جانبه بااه (طبیعی – جغراایایی ‪ ،‬و ژگی های عمه ردی ‪/‬راربردی ‪ /‬اعالیتی ‪ ،‬جمعیتی ‪ /‬اجتماعی ‪ ،‬ارت ادی ‪ ،‬رالبدی ‪ ،‬شب ه راه و آمد ‪ ،‬تاسی ا و تجه زا شهری)‬
‫ضرور جمعبندی مطالعا ب ش شناشه مقیاس محدودآ شهر در زمینه های مطالعاتی گوناگون‬
‫توجه و ژآ به تحهیل کیفیه محیط‬
‫ارائه برنامه زمانبندی طرح‬
‫وجه و ژآ به م اث باارزش تار خی شهری از طر ق تف یک ب ش ی از مطالعا اشت اص ی و ژآ آن‬
‫آسیب شناس ی و تحلیل شرح خدمات سه گانه از منظر بررس ی و تحلیل محتوایی ‪ ،‬روآشناس ی‪ ،‬میزان کارآیی ‌و کاس‌یها‬
‫و نارساییهای آنها (تاریخر)‬
‫موضوع‬
‫ساختار مطا تات‬
‫روآ شناس ی‬
‫محتوا‬
‫کارآیی‬
‫وضتیت شرح خدمات‬
‫‪‬‬
‫دارای اصول ساسهه مراتبی نامنرم اسه ‪ .‬حرکه از محدودآ مطالعا به شهر و باز ه دوبارآ به محال تار خی واجد ارزش می تواند به سه هه مراتبی از (شهر – حوزآ مرکزی ‪ /‬بااه تار خی –‬
‫‪‬‬
‫رامال هدامند و تمامی ابزارها و ت نی ها در راستای مق دی به نام حفاظه‬
‫‪‬‬
‫ابعاد محتوایی راملی دارد ز را تمامی حوزآ های ارت ادی ‪ ،‬اجتماعی و مد ر تی ‪ ،‬رالبدی ‪ ،‬مطالعا پا ه ‪ ،‬تطبیقی و آسی شناس ی را در بر راته اما جهه‬
‫شدما طرح ن ی تواند در ارتباط با ماهیه بااه های تار خی باشد ‪ .‬ز را توجه پتا یل های ردشگری و م اثی بااه در راستای توسعه پا دار شهری نی ه ‪.‬‬
‫بی بااه تار خی اسه‪.‬‬
‫ی شرح شدما طرح ن ی تواند در‬
‫‪‬‬
‫ارا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تف یک ب ش شناشه و ب ش تجز ه و تحهیل از د گر‬
‫عدم وجود تقدم و تاشردر بندها (به عنوان مثال بند ‪ " -2-4-7‬بررس ی م زان م ارکه مردمی برای اجرای طرح" در ابتدای طرح و ب ش شناشه آمدآ که ناظر بر م ارکه مردمی در اجرای طرحهای‬
‫م ارکه مردمی در اجرای طرحهای حقاظتی و مرمتی و با د در راستای امکان سنجی طرحهای پی ن ادی ررار د ‪.‬‬
‫ساسهه مرات نامنرم چون حرکه از محدودآ مطالعا به مطالعا شهرمادر و سپس باز ه دوبارآ به محال تار خی واجد ارزش در ساشتار شرح شدما د دآ می شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ن ی باشد و برای بااه های اارد ارزش تار خی راربردی نی ه‪.‬‬
‫نماط ضتف ‪ ،‬کاس‌ی‬
‫ها و نارساییها‬
‫نماط اوت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫جمعبندی هر ک از ب ش های مطالعا‬
‫توجه به مطالعا تطبیقی‬
‫برآورد مالی هز نه اجرایی و تنریم تراز مالی درآمد و هز نه‬
‫مطرح نمودن بحث آسی شناس ی و تجز ه و تحهیل عوامل و عوارض ناب اما ی رالبدی و عمه ردی در محدودآ طرح‬
‫ت یه بر مطالعا تطبیقی و بررس ی نمونه های م ابه در تجربیا داشل و شارج ک ور در زمینه احیای ساشتارهای اجتماعی و ارهننی ‪ ،‬ارت ادی و رالبدی‬
‫یه پا ناآ اطالعاتی از محهه شامل‪ :‬سکونه ‪ ،‬جمعیه (واحدهای م کو ی) ‪ ،‬اشتغال ‪ ،‬شااه ن (واحدهای ارت ادی) ‪ ،‬حمل و نقل (شب ه و سی تم و ملحقا ) ‪ ،‬ز رساشت ا (آح و انرژی)‪-‬‬
‫(آح و انرژی)‪ -‬م ابرا‬
‫ممایسه ویژگی های لر سه شرح خدمات با یکدی ر‬
‫ممایسه اهداف‬
‫اهداف شرح خدمات شر ت مادرتهصص ی عمران و بهسازی شهری ایران‬
‫اهداف سطح ‪:1‬‬
‫‪ -1‬پر کردن شال مطالعا طرح جامع در پرداشتن به جا ناآ بااه ارسودآ در شهر و تعی ن‬
‫شهر و تعی ن جهه ی های کلی برای آن‬
‫‪ -2‬تدو ح شرح شدما راربردی برای سطح ‪ 2‬بر پا ه شناشه مقدماتی محدودآ مورد مطالعه‬
‫اهداف سطح ‪:2‬‬
‫‪ -1‬ارز ابی پی ن ادا طرح تف یلی در رابطه با بااه ارسودآ‬
‫‪ -2‬شناشه وضع موجود محدودآ و شناشه نقاط ضع ‪ ،‬رو ‪ ،‬ارصت ا و د دهای آن‬
‫اهداف سطح ‪:3‬‬
‫‪ -1‬برنامه ر زی کلی اضایی – عمه اردی محادودآ هاد و اساتفادآ از نتاا ب آن باه منراور ااراهم‬
‫منرور اراهم کردن مقدما امکان سنجی ارت ادی – اجتماعی‬
‫‪ -2‬امکان سانجی مقادماتی پاروژآ هاا و ارز اابی آن اا از جنباه هاای توجیاه ارت اادی ‪ ،‬تاث ا اری در‬
‫تاث ا اری در احیااای بااااه ‪ ،‬زمینااه سااازی در جهااه م ااارکه مردماای و زمینااه هااای ساارما ه ا اری و‬
‫سرما ه اری و تحقق پ ری‬
‫‪ -3‬ح اس سازی مردم‬
‫اهداف شرح خدمات طرح ساماندطي‪‌،‬‬
‫نوسازي و بهسازي (طرح ت صيلي ويژه)‬
‫در شرح شدما ‪ ،‬اهدافی به صور مشخص‬
‫مشخص تعی ن نگرد دآ اسه‪ .‬اما مهمت ح هد‬
‫هد رابل است راج از محتوا طرح تف یلی و ژآ‬
‫و ژآ در راستای اصالح شب ه دست س ی ها ‪ ،‬راربری‬
‫‪ ،‬راربری زمبن ‪ ،‬بازنگری در ضوابط ‪ ،‬ب ازی و‬
‫ب ازی و نوسازی آثار بارزش و و در رل مطالعا‬
‫مطالعا اشت اص ی بااه ارسودآ دارای ارزش‬
‫ارزش (م اث شهری) ‪ ....‬می باشد‪.‬‬
‫مهمت ح وجه تفاوتی ا ح شرح شدما با‬
‫با تف یلی تیپ شناسایی و معرفی پروژآ های‬
‫های محرک توسعه و النو و برنامه ر زی م ارکتی‬
‫م ارکتی اسه که در طرحهای معمولی تیپ کم‬
‫کم رنگ اسه و ا م اور موظ به یه آن‬
‫نی ه‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫اهداف شرح خدمات ح اظت‬
‫جامت بافت تاریخر‬
‫اهداف طرح ح اظت جامت بافت تاریخر ‪:‬‬
‫تدو ح طرح مرمه بااه تار خی شهر ‪ -‬با رو رد است اتژ ک و اعال به گونه ای‬
‫اعال به گونه ای که ضمح ب رآ مندی و رعا ه از مبا ی تئور ک ‪ ،‬تجارح ملی و ب ن‬
‫تجارح ملی و ب ن املهلی همچن ن ضوابط ‪ ،‬روان ن و دستورالعمل های ت ص ی‬
‫ت ص ی حوزآ م اث ارهننی ‪ ،‬مرمه و احیای رهیه پی ن ادا در رال طرح های‬
‫طرح های اجرایی مشخص و هدامند در ب ش مشخص ی از محدودآ ا ح ررارداد به‬
‫ررارداد به تدو ح و ارائه راآ حل های اجرایی مشخص و هدامند در ب ش مشخص ی‬
‫مشخص ی از محدودآ ا ح ررارداد به تدو ح و ارائه راآ حل های اجرایی منتای‬
‫منتای ردد‪.‬بد نوسیهه ضمح ارائه نمونه ای از ارآ ند تدو ح طرح مرمه شهری که‬
‫شهری که تمامی حوزآ های ارت ادی ‪ ،‬اجتماعی و مد ر تی ‪ ،‬رالبدی ‪ ،‬مطالعا پا ه‬
‫مطالعا پا ه ‪ ،‬تطبیقی و آسی شناس ی و در ارائه ضوابط پی ن ادا کلی و‬
‫و مشخص ی را تحه پوشش ررار می دهد می توان زمینه های تدو ح دستورالعمل‬
‫دستورالعمل جامع مرمه شهری بااه های ک ور را اراهم نمود‬
‫در ممیاس محله‪:‬‬
‫اهداف طرح ساماندطر بافت ‌‬
‫در ا ح ب ش با د با ت یه بر موارد بررس ی شدآ و تدریق آن ا در محدودآ جزء‬
‫محدودآ جزء مورد نرر ‪ ،‬طرح ساماندهی بااه به نتا ب مشخص اجرایی در مقیاس‬
‫در مقیاس محهه بیانجامد‪.‬‬
‫عناو ح شرح شدما اعم از ب ش ی و ب ن ب ش ی شامل بررس ی سوابق ‪ ،‬وضع‬
‫‪ ،‬وضع حال و موارد تغی در آن اسه و متکی به تعار ربلی اسه‪.‬‬
‫ممایسه روآ کار‬
‫شرح خدمات طرح ساماندهي‪ ،‬نوسازي و بهسازي (طرح‬
‫تفصیلي ویژه)‬
‫شرح خدمات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی‬
‫شهری ایران‬
‫برداشت دقیق میدانی (کالبدی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی)‬
‫روش کار سطح ‪ -1‬مطالعات راهبردی ‪ :‬مطالعه اسنادی ‪ ،‬پیمایش‬
‫میدانی ‪ ،‬مصاحبه‬
‫روش کار سطح ‪ -2‬شناخت وضع موجود محدوده و ارزیابی طرح‬
‫تفصیلی ‪ :‬برداشت میدانی ‪ ،‬مصاحبه و پرسشنامه ‪ ،‬مطالعه اسناد‬
‫روش کار سطح ‪ -3‬تعریف پروژه و امکان سنجی ‪ :‬مصاحبه ‪ ،‬مذاکره‬
‫‪ ،‬پیمایش میدانی ‪ ،‬کارگاه های مشارکتی‬
‫شرح خدمات حفاظت جامع بافت تاریخی‬
‫برداشت های میدانی (کالبدی ‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی) همراه با‬
‫برداشت دقیق فضاها و بناهای تاریخی و با ارزش است‪.‬‬
‫ممایسه محصوالت طرح‬
‫شرح خدمات شرکت مادرتخصصی عمران‬
‫و بهسازی شهری ایران‬
‫سطح ‪ -1‬مطالعات راهبردی‬
‫ تعیین جایگاه محدوده در شهر‬‫‪ -2‬نقشه محدوده تدقیق شده بافت فرسوده‬
‫‪ -3‬نقشه گونه بندی بافت فرسوده‬
‫‪ -4‬بیانیه چشم انداز مقدماتی‬
‫‪ -5‬اهداف و راهبردهای موضوعی و موضعی مداخله به تفکیک‬
‫گونه های مختلف بافت‬
‫‪ -6‬شرح خدمات تفصیلی سطح دو‬
‫سطح ‪ -2‬شناخت وضع موجود محدوده و ارزیابی طرح تفصیلی‬
‫ چشم انداز توسعه محدوده به همراه اهداف و راهبردهای توسعه‬‫‪ -2‬طرح پیشنهادی‬
‫‪ -3‬تغییرات در طرح تفصیلی مصوب و مالک عمل با توجه به‬
‫اهداف نوسازی‬
‫‪ -4‬معرفی حوزه های مداخله‬
‫‪ -5‬سند ضوابط و مقررات ساخت و ساز به همراه نقشه فضاها و‬
‫عرصه های همگن‬
‫سطح ‪ -3‬تعریف پروژه و امکان سنجی‬
‫شرح خدمات طرح ساماندهي‬
‫نوسازي و بهسازي بافت فرسوده‬
‫شهری (طرح تفصیلي ویژه)‬
‫محصوالت مورد انتظار مشخصا معرفی نگردیده اند‪.‬‬
‫اما می توان نقشه تغییرات کاربری زمین (برنامه ریزی‬
‫کاربری زمین) ‪ ،‬تنظیم و بهسازی شبکه رفت و آمد‪ ،‬ارائه‬
‫ساختار پیشنهادی‪ ،‬تعیین و معرفی حدود و مشخصات‬
‫پروژه های طراحی شهری و معماری ‪ ،‬ارائه چارچوب‬
‫پیشنهادی کلی برای تدوین ضوابط و مقررات ساخت و‬
‫ساز و نگهداری و مرمت ‪ ،‬پیشنهادهای کلی برای تدوین‬
‫ضوابط و مقررات و مولفه های معماری مربوط به‬
‫ساختمان سازی و نماسازی شهری ‪ ،‬حفاظت و نگهداری‬
‫از بناها و کالبدهای شهری موجود (با توجه به ضوابط و‬
‫مقررات حفاظتی سازمان های مسئول) را به عنوان‬
‫مهمترین خروجی در نظر گرفت ‪.‬‬
‫شرح خدمات حفاظت جامع بافت‬
‫تاریخی‬
‫محصوالت مورد انتظار مشخصا معرفی نگردیده اند‪ .‬اما می‬
‫توان ایده های اصلی بهسازی عملکردی کالبدی در محدوده طرح‬
‫و پیشنهادات مربوط به تغییرات کاربری زمین ‪ ،‬تعیین و معرفی‬
‫حدود و مشخصات پروژه های طراحی شهری و معماری ‪،‬‬
‫اصالح شبکه رفت و آمد در راستای طرح حفاظت از محدوده‬
‫تاریخی‪ ،‬ارائه چارچوب پیشنهادی کلی برای تدوین ضوابط و‬
‫مقررات حفاظت از محدوده تاریخی و ضوابط و مقررات پشتیبان‬
‫طرح حفاظت جامع را نام برد که در ترکیب با اولویت بندی‬
‫اقدامات اجرایی بر اساس اهداف و ضرورت ها‪ ،‬برآورد مالی‬
‫هزینه اجرایی و تنظیم تراز مالی درآمد و هزینه و نهایتا طرح‬
‫ساماندهی بافت در مقیاس محله را تشکیل می دهد‪.‬‬
‫م هوم شناس ی پایه جهت رسیدن به تتاریف یکسان در شرح خدمات‬
‫‪ :1 . 3 . 2‬تتاریف مرتوط با بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری‌‬
‫‪ :2 . 3 . 2‬زمینه نظری فرسودگی ‪ ،‬ناکارآمدی و نابسامانی‬
‫ا ف‪ -‬بررس ی زمینه های فرسودگی و فرایند ش ل گیری بافت های فرسوده‬
‫ب‪ -‬ابتاد گوناگون فرسودگی‬
‫ج‪ -‬انواع بافت های فرسوده‬
‫د‪ -‬نمودهای خارجر و مشخصه های ناکارآمدی بافت های فرسوده‬
‫ه‪ -‬شناسههای شناخت محدوده بافتهای فرسوده‬
‫و‪ -‬شناسههای شناخت گونههای بافت فرسوده‬
‫‪ :3 . 3 . 2‬مداخله‬
‫ا ف‪ -‬گونههای مداخله در بافتهای فرسوده‬
‫ب‪ -‬شناسههای شناخت گونههای مداخله در بافتهای فرسوده‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ب‪ -1-‬اهداف مداخله‬
‫ب‪ -2-‬محتوای مداخله‬
‫ب‪ -3-‬زمینه مداخله‬
‫ب‪ -4-‬بستر مداخله‬
‫ب‪ -5 -‬روآهای مداخله در بافتهای فرسوده‬
‫‪ :4 . 3 . 2‬برنامه ریزی و سطوح آن در شهرها‬
‫جایهاه طرح های مرتوط با بافت فرسوده در بین طرح های شهری‌‬
‫‪ :5 . 3 . 2‬پروژه ‪ ،‬شرح خدمات و ساختار آن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫پروژه‬
‫تتامالت فرآیندی‬
‫شرح خدمات‬
‫چرخه حیات پروژه‬
‫فرآیندهای پروژه‬
‫‪ :6 . 3 . 2‬روند انجام مطا تات به منظور انجام فرآیند صحیح مواجهه با بافت های نابسامان و فرسوده‬
‫‪ : 7 . 3 . 2‬برنامه استراتژیک ‪ ،‬مدیریت استراتژیک ‪ ،‬ت کر استراتژیک‬
‫‪ :8 . 3 . 2‬تجزیه و تحلیل و نتایج مرتوط با موانی نظری بافت های فرسوده ‪ ،‬ناکارآمد و نابسامان شهری و استهراج متیارهای سنجش‬
‫تجزیه و تحلیل حاصل از موانی نظری پشتیوان‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫چنوننی و عامل شکل ی بااه ها طی دوران حیا شهری متنوع اسه و در نرر راتن عامل زمان مهم اسه‪.‬‬
‫چنوننی پیوند بااه ارسودآ با شهر در زمان شکل ی آن ‪ ،‬دوران حیا و وضع اعلی با د مد نرر ررار د‪.‬‬
‫در نرر راتن بااه به عنوان ک سی تم باز مرتبط با شهر که از بناها‪ ،‬مجموعهها‪ ،‬راآ ها‪ ،‬اضاها‪ ،‬تأسی ا و تجه زا شهری ترکی شدآ اسه‪.‬‬
‫ م ئهه نارارآمدی و راهش رارآیی در ریاس با سا ر بااه های شهری نیازمند به تحهیل و ژگی های وضع موجود در ارتباط با سا ر باات ا و استانداردهای مالک عمل برنامه ر زی و طراحی شهری اسه‪.‬‬‫عامل شه زمان ‪ ،‬عدم وجود برنامه توسعه شهری ‪ ،‬نرار ب ینه ‪ ،‬تغی در معیارها و سبک زندگی ‪ ،‬ارت اد ضعی ‪ ،‬کمبود شدما و تجه زا شهری و‪ .....‬به عنوان عوامل اصلی شکل ی بااه نارارآمد و ارسودآ مد‬
‫نرر ررار ند ‪.‬‬
‫ی‬
‫ن‬
‫تجلی ارسودگی بااه در نابودی منزله آن در اذهان شهروندان به اشکالی چو راهش و ا اقدان شرا ط زی هپ ر و ا منی و ن ز ناب اما یهای رالبدی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ارت ادی و تأسی اتی م اهدآ می ردد‪.‬‬
‫ضرور توجه رالبدی و ا رالبدی به معیارها و شاشص های ارسودگی از جنبه های م تهفی مانند مقابهه با زلزله ‪ ،‬رارآمد کردن بااه ‪ ،‬اازایش کیفیه زندگی ساکنان ‪ ،‬ب بود زی تناآ و ‪ ...‬به عنوان ک رل ارا در تدریق‬
‫محدودآ های ارسودآ و بر اساس نوع و م زان ارسودگی الزامی اسه‪.‬‬
‫‪ .8‬تاث عوامل و زمینه های ارت ادی ‪ ،‬اجتماعی و ارهننی ‪ ،‬رالبدی ‪ ،‬زی ه محیطی ‪ ،‬حقوقی و مد ر تی به عنوان عوامل زمینه ساز و ب ت ساز در ا جاد ارسودگی و نامناس‬
‫شدن محیط های شهری و بروز آن به اشکال م ته در جوامع م ته مد نرر ررار د‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫ی زمینه های اولیه (عوامل ب ت ساز) ‪ ،‬ظهور‬
‫انه های ارسودگی (عالئم توسعه نیااتنی) ‪ ،‬نامناس شدن محیط زندگی و مطهوبیه آن و‬
‫مطالعه و استقرار سی تم پایش در بااه های ارسودآ جهه بررس ی چرشه شکل‬
‫راهش رارآیی آتی ‪ ،‬ت میل روند ارسودگی و انه های هر مرحهه ضروری اسه ‪.‬‬
‫ تغی ذهنیه مد ران و برنامه ر زان شهری در شناسایی ابعاد متقابل ارسودگی صور‬‫د تا از ارسودگی صر رالبدی به ‪ :‬ارسودگی رالبدی ‪ /‬سازآای ‪ ،‬ارسودگی رارکردی ‪ ،‬ارسودگی در ت و ر ذهنی ‪ ،‬ارسودگی «رانو ی»‬
‫و «رس ی» ‪ ،‬ارسودگی مکا ی ‪ ،‬ارسودگی بی ا ارت ادی معطو ردد ‪.‬‬
‫ ضرور شناسایی نوع بااه ارسودآ و ارا ی شرح شدما و رابهیه ازا ندآ آن برای پوشش انواع بااه (واجد ارزش و م اث شهری با تشخیص نوع ارزش آن و اارد ارزش و حتی سکونتناآ ا رس ی) اح اس می ردد ‪.‬‬‫شناسایی مشخ ه های نارارآمدی بااه و توجه به ا ح موضوع هوو تی که در بااه ارسودآ ارزش های پ رش شهروندی راهش ااته‪ ،‬ساکنان از شرا ط زندگی در محل رضا ه و ا منی شاطر نداشته و نیازهای اساس ی و‬
‫حیاتی که حق هر ا ا ی اسه ‪ ،‬برآوردآ ن ی شود‪.‬‬
‫شناسایی گونه های بااه و ترکی آن ا با هم بر ح شناسههای شناشه گونههای بااه ارسودآ الزم و ضروری اسه ‪.‬‬
‫شناشه گونه های مداشهه (ب ازی ‪ ،‬نوسازی ‪ ،‬بازسازی) مورد نیاز در بااه بر ح شناسه های شناشه آن ا ضرور دارد ز را اهدا و محتوای مداشهه ‪ ،‬طی ارداما ‪ ،‬زمینه مداشهه (رالبدی و ا رالبدی) ‪ ،‬ب ت‬
‫مداشهه (بااه شهری ‪ ،‬مجموعه شهری ‪ ،‬اضاهای شهری ‪ ،‬بناها) ‪ ،‬روش های مداشهه متفاوتی را می طهبد ‪.‬‬
‫هر نوع برنامه ر زی در بااه های ارسودآ و نارارآمد با ت و ری روشح از اهدا رابل ح ول صور راته و ابزار و روش های مناس رای رسیدن به آن ارائه ردد ‪.‬‬
‫‪ .‬برنامه ر زی عمهیاتی ‪ ،‬ارآ ندی اسه برای رسیدن به اهدا مشخص با ابزارهای مشخص ا به عبار د گر برداشتن گام های و ژآ ا انجام ارداما مشخص برای انجام رارهایی که به هد های ‪ -‬ضرور توجه به مفاهیم‬
‫جد د برنامه ر زی مانند برنامه راهب دی (است اتژ ک) ز راارآ ندی اسه که راآ های اصلی و اساس ی برای رسیدن به هد (‪ )Goal‬را ترسیم می کند و ابزارهای الزم را برای ا ح مامور ه اراهم می کند ‪ .‬برنامه ر زی تاکتیکی ‪،‬‬
‫ارآ ندی اسه که به وسیهه آن برای تحقق ک راهب د مشخص دسته ای از اعالیت ای مرتبط تعر می شود‪ .‬مشخص نا ل می شود‪ .‬توجه به ا ح موضوع که برنامه ر زی راهب دی بدون برنامه ر زی های تاکتیکی و عمهیاتی ‪،‬‬
‫ا رابل اجرا اسه و از سوی د گر ‪ ،‬برنامه های عمهیاتی و تاکتیکی ن ز بدون هماهننی ت دآ و بدون درک اهدا برنامه ر زی راهب دی مفهوم شود را از دسه می دهند حیاتی اسه‪.‬‬
‫توجه به جا ناآ طرح های مرتبط با بااه های ارسودآ ‪ ،‬نارارآمد و ناب امان در ارتباط با سطح و مورعیه درسه آن در ب ن سا ر برنامه های و طرح های مرتبط با شهر و ارتباط آن با برنامه های باالدسه و پا ن دسه الزامی‬
‫اسه ‪ .‬به عنوان مثال توجه به طرح جامع و ا تف یلی شهر در تعی ن مناطق نوسازي‪ ،‬ب ازي و اولويه هاي مربوط به آن ا و ضوابط و مقررا مربوط و همچن ن ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي مد نرر ررار د‬
‫‪.‬‬
‫ توجه به پا ن دسه بودن طرح هاي ب ازي‪ ،‬نوسازي‪ ،‬بازسازي و مرمه بااهها ز را ا ح نوع از برنامه ها طرحهايي ه تند كه براي ب ازي‪ ،‬نوسازي و بازسازي محال شهر اعم از رديم‪ ،‬جديد و يا م الهدار به عنوان طرح‬‫تف يلي ب ش ي از بااه موجود شهر يه ميشوند ‪ .‬بنابرا ح نبا د از لحاظ ساشتاری متضاد با اسناد ارادسه یه ردند‪.‬‬
‫اری ‪ ،‬ز مان بندی از مهمت ح شاش ه های ک پروژآ ه تند ‪.‬‬
‫پروژآ ها به عنوان وسیهه ای جهه دستیابی به برنامه ا طرح راهب دی اجرا می شوند و به عبارتی د گر ابزاری برای پیادآ سازی راهب دها ه تند ‪ .‬بنابرا ح هد‬
‫مضا برآن ک پروژآ ‪ ،‬تعاملی ارآ ندی اسه ‪ ،‬پس تعی ن ارآ ند ‪ ،‬ورودی ها و شروجی های و هر ک از مراحل آن و ابزارها و ت نی ها به عنوان ارآ ند تبد ل ورودی ها به شروجی ها ضرور دارد‪.‬‬
‫توجه به مراحل چرشه حیا و محدودآ پروژآ و ن ز مشخص نمودن دستاوردهای هر مرحهه به عنوان ورودی های مرحهه بعد با د مد نرر باشد که در ترکی با ارآ ندهای مد ر ه پروژآ و ارآ ندهای مح ول را شا س‬
‫مواقیه را دو چندان می سازد‪.‬‬
‫ارآ ند منطقی انجام پروژآ توجه به نقاط دروازآ ای(عط ) و ت و دستاوردها برای شروع مراحل بعدی اسه چون ارا ندی گام به گام اسه‪.‬‬
‫شاخص و شاخص سازی‌‬
‫‪ ..1‬واژآ معادل ‪ Indicator‬در زبان عربی شاشص ا معیار اسه که‬
‫به معنای انگر میباشد‬
‫ا عمل‬
‫‪.2‬از آن برای ان دادن و ا اشارآ کردن به حاله‪ ،‬م‬
‫شاص ی استفادآ میشود‪.‬‬
‫‪ .3‬هر شاشص در وارع نوعی معر اسه که عناصر عهه و معهول و‬
‫ارداما و پیامدهای شطمش ی را رابل اهم میکند‪.‬‬
‫‪.4‬شاشصها‪ ،‬دادآ نی تند به ه مدلهایی برای ت هیل درک ک‬
‫موضوع پیچیدآ میباشند و براحتی برای شطمش ی اران و عموم‬
‫ً‬
‫مردم رابل اهماند‪ .‬شاشصها راربرمدار بودآ و معموال ب یار کلی‬
‫ه تند‬
‫متیارهای ممایسه در ارتواط با ساختار شرح خدمات‬
‫معیار‬
‫ب ش‬
‫تعی ن اهدا‬
‫ساختار شرح خدمات‬
‫سطح بندی‬
‫تعر‬
‫مناس چرشه حیا پروژآ‬
‫تعر‬
‫واژگان‬
‫امکان تدریق شرح شدما با توجه به شناشه از آن در طول پروژآ‬
‫(تف یل ازا ندآ)‬
‫مشخص بودن ورودی ها ‪ ،‬ارآ ند و روش انجام رار و مح وال‬
‫شناسایی مراجع مداشهه ر ‪ ،‬ت و‬
‫کنندآ و ارا ندهای پروژآ‬
‫متیارهای ممایسه در ارتواط با محتوای شرح خدمات‬
‫بهش‬
‫محتوای شرح خدمات‬
‫متیار‬
‫پتا یل سنجی برای توسعه پا دار (اجتماعی ‪ ،‬ارت ادی ‪ ،‬زی ه محیطی) بااه‬
‫پوشش چ م انداز و هد برنامه های مرتبط سطح کالن مثل برنامه توسعه چهارساله اجتماعی و ارت ادی جمهوری اسالمی ا ران‬
‫شناشه جا ناآ محدودآ بااه در ارتباط با شهر و پتا یل آتی توسعه و تعی ن جا ناآ و جهه ی ها برای آن‬
‫شناشه و تحهیل و ژگی های محدودآ‬
‫جمعبندی ب ش های م ته مطالعا و نتیجه ی های الزم در راستای برنامه ر زی و طراحی‬
‫تهفیق مطالعا رالبدی و ا رالبدی‬
‫مطالعا تطبیقی در ارتباط با مبا ی نرری و تجارح م ابه داشلی و شارجی‬
‫آسی شناس ی و م ئهه ابی‬
‫اجتناح از تعی ن نوع بااه و نوع مداشهه الزم پیش از انجام مطالعا مورد نیاز‬
‫ارا ی و رارآیی شرح شدما در ارتباط با انواع بااه نارارآمد (واجد ارزش م اثی و اارد ارزش)‬
‫استفادآ از ورودی های رابل تام ن و موجود برای انجام شرح شدما‬
‫شروجی های مشخص و رابل ح ول که رابل اجرا ه تند‪.‬‬
‫ارآ ند صحیح انجام مطالعا و اولو ه های انجام بندها در جای مناس‬
‫تعی ن حوزآ های هماهنگ از نرر نوع ارسودگی ها و تعی ن روش و سطح مداشهه بر مبنای حوزآ های تعی ن شدآ‬
‫توجه به نحوآ تام ن منابع مورد نیاز برای تحقق پ ری طرح‬
‫توجه به مکان زم اجرای طرح و تعی ن سازمان اجرایی مورد نیاز‬
‫توجه به اصول توسعه پا دار و کیفیه زندگی ساکنان و ارزش های ن فته در بااه‬
‫توجه به توسعه تف ر است اتژ ک در یه و اجرای طرح در بدنه مد ر ه شهری و در کردن مد ر ه شهری در ارآ ند انجام پروژآ‬
‫توجه به م ارکه در تمامی سطوح از ت میم ی تا اجرا‬
‫توجه به تمامی عوامل موثر بر ارسودگی و ارائه پی ن ادا سازگار در تمامی زمینه های موثر‬
‫ت یه بر توا نجی صحیح بر مبنای روش ‪ SWOT‬و است راج راهب دها بر مبنای نقاط رو ‪ ،‬ضعفها ‪ ،‬ارصت ا و د دها‬
‫سطح بندی صحیح در ارتباط با برنامه ها و طرح های ارادسه و ارودسه‬
‫امکان بازشور در طرح بر اساس دورآ های روتاآ مد‬
‫ا عطا پ ری شرح شدما بر ح نوع بااه‬
‫معیارهای ارسودگی‬
‫مد های تل یق چند متغیره جهت سنجش و ضتیت شرح خدمات‬
‫‪.1‬مدل منطق بو ین (‪)Boolean Logic‬‬
‫‪.2‬مدل شاخص‌های وزنی (‪)Index overlay‬‬
‫‪.3‬مدل ا وریتم ژنتیک‬
‫‪.4‬مدل جاذبه‬
‫‪.5‬مدل ا وت‬
‫‪.6‬مدل تا سونومی عددی‬
‫‪.7‬مدل تحلیل سلسله مراتبی (‪)AHP‬‬
‫‪.8‬مدل منطق فازی‌(‪)Fuzzy logic‬‬
‫ارزیابی مد ها و انتهاب مدل نهایی‬
‫‪.1‬مدل منطق بو ین (‪)Boolean Logic‬‬
‫‪.2‬مدل شاخص‌های وزنی (‪)Index overlay‬‬
‫‪.3‬مدل ا وریتم ژنتیک‬
‫‪.4‬مدل جاذبه‬
‫‪.5‬مدل ا وت‬
‫‪.6‬مدل تا سونومی عددی‬
‫‪.7‬مدل تحلیل سلسله مراتبی (‪)AHP‬‬
‫‪.8‬مدل منطق فازی‌(‪)Fuzzy logic‬‬
‫ارزیابی مد ها و انتهاب مدل نهایی‬
‫مدلهای تهفیقی چند متغ آ رادرند بعض ی از عوامل ک ی و کبفی را در شود جای دهند و آن را صور‬
‫ً‬
‫بندی ر اض ی ب ند ‪ .‬امروزآ بعضا عوامل کیفی ا عواملی که رابهیه ک ی شدن ندارند را ن یتوان به‬
‫مدلها معرفی نمود‪ .‬بنابرا ح شیلی از عوامل هرچند با اهمیه باشند در سطح بندی و ا تعی ن محل‬
‫واحدهای مورد نرر دشاله دادآ ن یشوند‪ .‬هر ک از ا ح مدلها راربردهای و ژآای دارند به عبار د گر‬
‫هر مدل با توجه به ش وصیا هندس ی اضا‪ ،‬نوع شدمه ا صنعه مورد مطالعه و هد مد ران و…‬
‫دارای شرا ط‪ ،‬امکانا و محدود ت ای شاص شود میباشد که با توجه به همه شرا ط با د انت اح مدل‬
‫مناس صور‬
‫د‪ .‬مدل ‪ AHP‬ا تحهیل سه هه مراتبی کی از شناشته شدآ تر ح مدلهای آنال ز‬
‫چند متغ آ اسه که در عهوم م ته راربرد دارد ‪ .‬مزا ا و م ائلی چون ‪:‬‬
‫ک ساشتار سه هه مراتبی از موضوع مورد بررس ی ا جاد میکند‪ ،‬سپس وزن ز نهها را بررس ی و سازگاری‬
‫منطقی میان رضاو ها بررس ی مینما د‪.‬‬
‫در مقیاس وسیع و محدود پیادآ میشود‪.‬‬
‫چند واحد را از نرر مناسبه برای استقرار راربری مقای ه میکند‪.‬‬
‫به سازگاری در مدل درسه بودن محاسبا و نتیجه را اثبا میکند‪.‬‬
‫ت میم ی میان چند آلت ناتیو را می ر میکند‪.‬‬
‫باعث شدآ به عنوان کی از ز نه های ارز ابی در ا ح تحقیق مد نرر ررار د ‪.‬‬
‫مد سازی بهش ها و زیر متیارها در ماتريس كمي برنامه ريزي استراتژيك‬
‫(شاخص وزن دطر)‬
‫پیادآ سازی ب ها و ز ر معیارها در ا ح مدل در رال امتیازاتی معادل ‪5 -1‬‬
‫انجام شدآ تا دامنه دادآ ها بی ت شدآ و عوامل ا ز ر معیارهای مهمت نقش‬
‫مهمت ی را در نتیجه مدل ا فا نما ند‪.‬‬
‫نتا ب به رار ی ا ح مدل روی شرح شدما سه گانه ان داد که شرح‬
‫شدما سه سطحی شرکه مادر ت ص ی عمران و ب ازی شهری ا ران رتبه‬
‫اول ‪ ،‬شرح شدما طرح حفاظه جامع بااه تار خی در رتبه دوم و ن ا تا شرح‬
‫شدما تف یلی و ژآ در جا ناآ سوم ررار می د‪.‬‬
‫ا ی به دسه داد بنابرا ح می توان‬
‫نتا ب حاصل از دو مدل نتا ب تقر با‬
‫فه ا ح امر ناش ی از ساشتار مدل ‪ ،‬سهیقه ااراد موثر در وزن دهی و شاشص‬
‫های انت ابی اسه و ا ر معیارها ‪ ،‬ااراد رارشناس و مدلهای چند متغ آ‬
‫تهفیقی عوض شوند امکان هر نوع تغی در نتا ب وجود دارد ‪.‬‬
‫شرح خدمات‬
‫طرح تفصیلی ویژه‬
‫شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری‬
‫ایران‬
‫معیارهای مقایسه‬
‫وزن معیار‬
‫امتیاز شرح خدمات‬
‫(‪ 0‬تا‪)5‬‬
‫امتیاز موزون‬
‫امتیاز شرح‬
‫خدمات‬
‫(‪0‬تا‪)5‬‬
‫امتیاز‬
‫موزون‬
‫امتیاز‬
‫شرح‬
‫خدمات‬
‫(‪0‬تا‪)5‬‬
‫امتیاز‬
‫موزون‬
‫تعیین اهداف‬
‫سطح بندی‬
‫تعریف مناسب چرخه حیات پروژه‬
‫‪0.040‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.160‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪0.036‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.107‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.071‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.071‬‬
‫‪0.027‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.053‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.053‬‬
‫تعریف واژگان‬
‫‪0.027‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫امکان تدقیق شرح خدمات با توجه به شناخت از آن در طول پروژه (تفصیل فزاینده)‬
‫‪0.036‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫مشخص بودن ورودی ها ‪ ،‬فرآیند و روش انجام کار و محصوالت‬
‫‪0.040‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.160‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫شناسایی مراجع مداخله گر ‪ ،‬تصویب کننده و فرایندهای پروژه‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫پتانسیل سنجی برای توسعه پایدار (اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬زیست محیطی) بافت‬
‫‪0.040‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫پوشش چشم انداز و هدف برنامه های مرتبط سطح کالن مثل برنامه توسعه چهارساله اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫شناخت جایگاه محدوده بافت در ارتباط با شهر و پتانسیل آتی توسعه و تعیین جایگاه و جهت گیری ها برای آن‬
‫‪0.031‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.031‬‬
‫شناخت و تحلیل ویژگی های محدوده‬
‫‪0.040‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.160‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.160‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.160‬‬
‫جمعبندی بخش های مختلف مطالعات و نتیجه گیری های الزم در راستای برنامه ریزی و طراحی‬
‫‪0.027‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.027‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.053‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.107‬‬
‫تلفیق مطالعات کالبدی و غیرکالبدی‬
‫‪0.040‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.120‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫مطالعات تطبیقی در ارتباط با مبانی نظری و تجارب مشابه داخلی و خارجی‬
‫‪0.027‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.080‬‬
‫آسیب شناسی و مسئله یابی‬
‫‪0.036‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.107‬‬
‫اجتناب از تعیین نوع بافت و نوع مداخله الزم پیش از انجام مطالعات مورد نیاز‬
‫‪0.022‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.044‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.022‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.022‬‬
‫فراگیری و کارآیی شرح خدمات در ارتباط با انواع بافت ناکارآمد (واجد ارزش میراثی و فاقد ارزش)‬
‫‪0.040‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.120‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫استفاده از ورودی های قابل تامین و موجود برای انجام شرح خدمات‬
‫‪0.022‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.067‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.067‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.044‬‬
‫خروجی های مشخص و قابل حصول که قابل اجرا هستند‪.‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.120‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫فرآیند صحیح انجام مطالعات و اولویت های انجام بندها در جای مناسب‬
‫‪0.022‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.067‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.067‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.067‬‬
‫تعیین حوزه های هماهنگ از نظر نوع فرسودگی ها و تعیین روش و سطح مداخله بر مبنای حوزه های تعیین شده‬
‫‪0.022‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.044‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.022‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.044‬‬
‫توجه به نحوه تامین منابع مورد نیاز برای تحقق پذیری طرح‬
‫‪0.031‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫توجه به مکانیزم اجرای طرح و تعیین سازمان اجرایی مورد نیاز‬
‫‪0.031‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫توجه به اصول توسعه پایدار و کیفیت زندگی ساکنان‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫توجه به توسعه تفکر استراتژیک در تهیه و اجرای طرح در بدنه مدیریت شهری و درگیر کردن مدیریت شهری در فرآیند انجام پروژه‬
‫‪0.018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.000‬‬
‫توجه به مشارکت در تمامی سطوح از تصمیم گیری تا اجرا‬
‫‪0.022‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.044‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.044‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.044‬‬
‫توجه به تمامی عوامل موثر بر فرسودگی و ارائه پیشنهادات سازگار در تمامی زمینه های موثر‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫تکیه بر توانسنجی صحیح بر مبنای روش ‪ SWOT‬و استخراج راهبردها بر مبنای نقاط قوت ‪ ،‬ضعفها ‪ ،‬فرصتها و تهدیدها‬
‫‪0.031‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.093‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.062‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.031‬‬
‫سطح بندی صحیح در ارتباط با برنامه ها و طرح های فرادست و فرودست‬
‫‪0.027‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.053‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.053‬‬
‫امکان بازخور در طرح بر اساس دوره های کوتاه مدت‬
‫‪0.022‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.022‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.022‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.022‬‬
‫انعطاف پذیری شرح خدمات بر حسب نوع بافت‬
‫‪0.027‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.027‬‬
‫معیارهای فرسودگی‬
‫‪0.018‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.018‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.018‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.018‬‬
‫مولفه‬
‫ساختار شرح خدمات‬
‫محتوای شرح خدمات‬
‫مجموع‬
‫طرح حفاظت جامع‬
‫بافت تاریخی‬
‫‪ 34‬معیار فرعی‬
‫‪1.000‬‬
‫‪2.276‬‬
‫‪1.302‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪9‬‬
‫مد سازی بهش ها و زیر متیارها در مدل تحلیل سلسله مراتبی ()‪AHP‬‬
‫ارزش‬
‫وضعیت مقایسه‪ i‬نسبت‬
‫ترجیحي‬
‫به ‪j‬‬
‫‪1‬‬
‫اهمیت برابر‬
‫‪3‬‬
‫نسبتا ً مهمتر‬
‫گزینه یا شاخص ‪ i‬نسبت به ‪ j‬كمي مهمتر است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫مهمتر‬
‫گزینه یا شاخص ‪ i‬نسبت به ‪ j‬مهمتر است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫خیلي مهمتر‬
‫گزینه یا شاخص ‪ i‬داراي ارجحیت خیلي بیشتري از ‪ j‬است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫كامالً مهم‬
‫گزینه یا شاخص مطلقا ً ‪ i‬از ‪ j‬مهمتر و قابل مقایسه با ‪ j‬نیست‪.‬‬
‫‪2‬و‪4‬و‪6‬و‪8‬‬
‫توضیح‬
‫گزینه یا شاخص ‪ i‬نسبت به ‪ j‬اهمیت برابر دارند و یا‬
‫ارجحیتي نسبت به هم ندارند‪.‬‬
‫ارزشهاي میاني بین ارزشهاي ترجیحي را نشان ميدهد مثال‬
‫‪ ،8‬بیانگر اهمیتي زیادتر از ‪ 7‬و پایینتر از ‪ 9‬براي ‪ I‬است‪.‬‬
‫ارزیابی شرح خدمات سه گانه از منظر ساختاری و محتوایی با مدل ‪AHP‬‬
‫عمران و بهسازی‬
‫طرح تفصیلی‬
‫طرح حفاظت‬
‫شهری ایران‬
‫ویژه‬
‫جامع بافت تاریخی‬
‫‪0.026‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.007‬‬
‫سطح بندی‬
‫‪0.038‬‬
‫‪0.013‬‬
‫‪0.013‬‬
‫تعریف مناسب چرخه حیات پروژه‬
‫‪0.064‬‬
‫‪0.021‬‬
‫‪0.021‬‬
‫تعریف واژگان‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.11‬‬
‫امکان تدقیق شرح خدمات با توجه به شناخت از آن در طول پروژه (تفصیل فزاینده)‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫مشخص بودن ورودی ها ‪ ،‬فرآیند و روش انجام کار و محصوالت‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.01‬‬
‫شناسایی مراجع مداخله گر ‪ ،‬تصویب کننده و فرایندهای پروژه‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.02‬‬
‫پتانسیل سنجی برای توسعه پایدار (اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬زیست محیطی) بافت‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.001‬‬
‫پوشش چشم انداز و هدف برنامه های مرتبط سطح کالن مثل برنامه توسعه چهارساله اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.002‬‬
‫شناخت جایگاه محدوده بافت در ارتباط با شهر و پتانسیل آتی توسعه و تعیین جایگاه و جهت گیری ها برای آن‬
‫‪0.009‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.002‬‬
‫شناخت و تحلیل ویژگی های محدوده‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.003‬‬
‫جمعبندی بخش های مختلف مطالعات و نتیجه گیری های الزم در راستای برنامه ریزی و طراحی‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.009‬‬
‫تلفیق مطالعات کالبدی و غیرکالبدی‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.001‬‬
‫مطالعات تطبیقی در ارتباط با مبانی نظری و تجارب مشابه داخلی و خارجی‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.008‬‬
‫آسیب شناسی و مسئله یابی‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.008‬‬
‫اجتناب از تعیین نوع بافت و نوع مداخله الزم پیش از انجام مطالعات مورد نیاز‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.003‬‬
‫فراگیری و کارآیی شرح خدمات در ارتباط با انواع بافت ناکارآمد (واجد ارزش میراثی و فاقد ارزش)‬
‫‪0.005‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.002‬‬
‫استفاده از ورودی های قابل تامین و موجود برای انجام شرح خدمات‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.003‬‬
‫خروجی های مشخص و قابل حصول که قابل اجرا هستند‪.‬‬
‫‪0.005‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.002‬‬
‫فرآیند صحیح انجام مطالعات و اولویت های انجام بندها در جای مناسب‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.006‬‬
‫تعیین حوزه های هماهنگ از نظر نوع فرسودگی ها و تعیین روش و سطح مداخله بر مبنای حوزه های تعیین شده‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.007‬‬
‫توجه به نحوه تامین منابع مورد نیاز برای تحقق پذیری طرح‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.004‬‬
‫توجه به مکانیزم اجرای طرح و تعیین سازمان اجرایی مورد نیاز‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.004‬‬
‫توجه به اصول توسعه پایدار و کیفیت زندگی ساکنان‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.003‬‬
‫توجه به توسعه تفکر استراتژیک در تهیه و اجرای طرح در بدنه مدیریت شهری و درگیر کردن مدیریت شهری در فرآیند انجام پروژه‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.007‬‬
‫توجه به مشارکت در تمامی سطوح از تصمیم گیری تا اجرا‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.006‬‬
‫توجه به تمامی عوامل موثر بر فرسودگی و ارائه پیشنهادات سازگار در تمامی زمینه های موثر‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.003‬‬
‫تکیه بر توانسنجی صحیح بر مبنای روش ‪ SWOT‬و استخراج راهبردها بر مبنای نقاط قوت ‪ ،‬ضعفها ‪ ،‬فرصتها و تهدیدها‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.002‬‬
‫سطح بندی صحیح در ارتباط با برنامه ها و طرح های فرادست و فرودست‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.004‬‬
‫امکان بازخور در طرح بر اساس دوره های کوتاه مدت‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.006‬‬
‫انعطاف پذیری شرح خدمات بر حسب نوع بافت‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.001‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.007‬‬
‫وزن نهایی‬
‫‪0.44‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.27‬‬
‫رتبه‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫بخش و معیار‬
‫تعیین هدف‬
‫ساختار (ضریب‬
‫اهمیت ‪)0.67‬‬
‫محتوا (ضریب‬
‫اهمیت ‪)0.33‬‬
‫معیارهای فرسودگی‬
‫شرح خدمات «شر ت مادر‬
‫تهصص ی عمران و بهسازی‬
‫شهری ایران» رتوه اول و‬
‫بهترین گزینه(‪)0.46‬‬
‫طرح ح اظت جامت بافت‬
‫تاریخر رتوه دوم‪0.27‬‬
‫طرح ت صیلر ویژه‬
‫رتوه سوم‪ 0.26‬بدترین‬
‫گزینه‬
‫شناسایی و تحهیل طرحها و برنامههای اجرایی دهه‬
‫شته‬
‫شهرهای انتهابی شامل‪:‬‬
‫شیروان‪ ،‬آبادان‪ ،‬مرو دشت و‬
‫بجنورد‬
‫تطویق شرح خدمات طرح شهرهای شیروان‪ ،‬آبادان‪ ،‬مرو دشت و بجنورد با‬
‫شرح خدمات مصوب‬
‫شناسایی و تحهیل طرحها و برنامههای اجرایی دهه‬
‫شته‬
‫شهرهای انتهابی شامل‪:‬‬
‫شیروان‪ ،‬آبادان‪ ،‬مرو دشت و‬
‫بجنورد‬
‫سطح‬
‫توضیحات‬
‫‪ -1‬پر کردن خال مطالعات طرح جامع در پرداختن به جایگاه بافت فرسوده در شهر و تعیین‬
‫اهداف جهت گیری های کلی برای آن‬
‫‪ -2‬تدوین شرح خدمات کاربردی برای سطح ‪ 2‬بر پایه شناخت مقدماتی محدوده مورد مطالعه‬
‫روش کار روش کار ‪ :‬مطالعه اسنادی ‪ ،‬پیمایش میدانی ‪ ،‬مصاحبه‬
‫‪ -1‬شناخت کلی شهر و ناحیه‬
‫‪ -2‬تدقیق محدوده بافت فرسوده‬
‫‪ -3‬تعیین معیارهای گونه بندی بافت فرسوده و شناسایی گونه های مختلف در محدوده‬
‫‪ -4‬مطالعه اسناد باالدست و یا سایر طرح های مرتبط با موضوع‬
‫‪ -5‬به هنگام کردن اطالعات اسناد باالدست در حد نیاز در محدوده بافت فرسوده‬
‫سطح ‪ -1‬مطالعات راهبردی‬
‫رئوس اصلی مطالعه‬
‫‪ -6‬بررسی اقدامات جاری و آتی سایر نهادهای مدیریت شهری‬
‫‪ -7‬تعیین نقش و جایگاه محدوده مطالعاتی در شهر به لحاظ اقتصادی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬کارکردی و‬
‫‪...‬‬
‫‪ -8‬بررسی چشم انداز محدوده طرح از نگاه مدیران ‪ ،‬مسئوالن و کارشناسان و افراد مطلع‬
‫محلی به منظور دستیابی به ویژگی های کالبدی ‪ ،‬عملکردی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬زیباشناختی و بویژه‬
‫زمینه های مشارکت جویی مردم‬
‫‪ -9‬استنتاج ویژگی ها ‪ ،‬مسائل و فرصت های بافت فرسوده حاصل از مطالعات فوق‬
‫‪ -10‬ارائه چشم انداز مقدماتی از توسعه محدوده مطالعات‬
‫‪ -11‬تدوین اهداف و راهبردهای کالن برای محدوده در زمینه های مختلف مطالعاتی و در‬
‫تعامل با شهر‬
‫‪ -12‬تدقیق شرح خدمات سطح ‪ 2‬بر اساس ویژگی ها و نیازهای مطالعاتی محدوده بافت فرسوده‬
‫شیروان‬
‫جهرم‬
‫مرودشت‬
‫بجنورد‬
‫کازرون‬
‫‪+‬‬
‫‪-+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-+‬‬
‫‬‫‪+‬‬‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫شناسایی و تحهیل طرحها و برنامههای اجرایی دهه‬
‫جهرم‬
‫شیروان‬
‫شته(انطباق با شرح شدما از منرر ک ی)‬
‫مرو دشت‬
‫کازرون‬
‫بجنورد‬
‫سطح‬
‫انجام‬
‫شده‬
‫تقریبا انجام‬
‫شده‬
‫انجام‬
‫نشده‬
‫انجام‬
‫شده‬
‫تقریبا انجام‬
‫شده‬
‫انجام‬
‫نشده‬
‫انجام‬
‫شده‬
‫تقریبا انجام‬
‫شده‬
‫انجام‬
‫نشده‬
‫انجام‬
‫شده‬
‫تقریبا انجام‬
‫شده‬
‫انجام‬
‫نشده‬
‫انجام شده‬
‫تقریبا‬
‫انجام شده‬
‫انجام نشده‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪26‬‬
‫‪10‬‬
‫‪39 11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪34‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17 13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪27‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪28‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18‬‬
‫‪26‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫مطابق با ا ح جدول در سطح ک که شامل ‪ 12‬بند شرح شدما اسه‪ 9 ،‬بند در طرح رازرون به طور‬
‫رامل انجام شدآ و ا ح طرح وضعیه ب ت ی به به سا ر طرحها در ا ح سطح دارد‪ .‬سطح دو ن ز شامل‬
‫‪ 47‬بند شرح شدما اسه که طرحهای جهرم‪ ،‬رازون و مرودشه وضعیه ب ت ی به به بقیه دارند و‬
‫باالشرآ در بندهای مربوط به سطح سه طرح ش وان مطالعا به طور رامل انجام راته و در طرح‬
‫شهرهای رازرون و جهرم ن ز از ‪ 28‬بند شرح شدما مرتبط‪ 26 ،‬بند مطالعه شدآ اسه‪ .‬بی ت بندهای‬
‫مربوط به طرحهای بجنورد ن ز مطالعه دآ اسه‪.‬‬
‫( انطباق هوو تی شهر(مؤلفه ا ا ي‪ ،‬طبیعی و م نوع) و رارکرد های آن با شرح شدما م وح‬
‫با توجه تار خی بودن بااه شهرهای ش وان و بجنورد احتیاج‬
‫به تعر طرح در رال شهر شدما سه سطحی و پررنگ‬
‫سازی مطالعا بااه تار خی حس می شود‬
‫انطباق محتوایی طرح ها با شرح شدما و تعی ن م زان رار آمدی احتمالی انواع طرحها و برنامهها‬
‫‪.1‬به کار گیری رویکرد استراتژیک(راهبردی – ساختاری )‬
‫‪ .2‬توجه به زیرساختهای شهری‬
‫‪.3‬تدوین سازو کارهای مدیری‌ی – اجرائی‪-‬‬
‫‪.4‬تامین منابت مالر – اجرایی طرح های ‪ 5‬گانه‬
‫‪.5‬توجه به عامل مشار ‌ی مردمی‬
‫‪.6‬تحلیل هزینه – فایده و طرح تراز مالي‬
‫‪.7‬تحلیل کا ودی و فنی طرحها‬
‫طرح‬
‫تعریف چشم انداز‬
‫تعریف هدف‬
‫تعریف استراتژی‬
‫تعریف سیاست‬
‫تعریف برنامه عملیاتی‬
‫شیروان‬
‫جهرم‬
‫مرودشت‬
‫بجنورد‬
‫کازرون‬
‫‬‫‬‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫طرح‬
‫مشاركت بخش خصوصي و عمومي‬
‫کم‬
‫شیروان‬
‫جهرم‬
‫مرودشت‬
‫بجنورد‬
‫کازرون‬
‫متوسط‬
‫انواع مشارکت‬
‫زیاد‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪BOO- BDO-BCMF‬‬
‫‪BBO- LDO‬‬
‫‪BOT- BOOT- BROT‬‬‫‪BLOT- BTO‬‬
‫‬‫‬‫‪BOO, BDO‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ارز ابی و مقای ه طرحها با هد سطح بندی آن‬
‫‪.1‬مسائل طویعر وزیست محیطی‬
‫‪.2‬عوامل فرهنهی واجتماعر‬
‫‪.3‬مطا تات جمتی‌ی‬
‫‪.4‬مسائل ااتصادی‬
‫‪.5‬مسائل کا ودی‬
‫‪.6‬اابلیت اجراازنظرمدیری‌ی‬
‫‪.7‬ضوابط وممررات‬
‫ارز ابی چند عامهه طرح و برنامه شهرهای ‪ 5‬گانه با ارا ند تحهیل‬
‫سه هه مراتبی(‪)AHP‬‬
‫شهر‬
‫تدوین سازو‬
‫کارهای‬
‫به کارگیری توجه به‬
‫زیرساختها مدیریتی ‪-‬‬
‫رویکرد‬
‫اجرائی‪-‬‬
‫استراتژیک ی شهری‬
‫مالی‬
‫تفکیک‬
‫وظایف‬
‫سازمان‬
‫اجرایی‬
‫پروژه ها‬
‫جهت‬
‫رسیدن به‬
‫هدف‬
‫توجه به‬
‫توجه به‬
‫تحلیل‬
‫مشاركت تحلیل هزینه‬
‫کالبدی و‬
‫– فایده و‬
‫بخش‬
‫خصوصي و طرح تراز فنی طرحها‬
‫مالي‬
‫عمومي‬
‫شیروان‬
‫‪4.2‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.8‬‬
‫جهرم‬
‫‪4.2‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫مرودشت‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪4.3‬‬
‫بجنورد‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪3.5‬‬
‫کازرون‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫ارز ابی چند عامهه طرح و برنامه شهرهای ‪ 5‬گانه با ارا ند تحهیل‬
‫سه هه مراتبی()‪AHP‬‬
‫شهر‬
‫شیروان‬
‫جهرم‬
‫مرودشت‬
‫بجنورد‬
‫کازرون‬
‫به‬
‫تدوین سازو تفکیک وظایف‬
‫کارگیری توجه به‬
‫سازمان اجرایی‬
‫کارهای‬
‫رویکرد زیرساختها‬
‫مدیریتی ‪ -‬پروژه ها جهت‬
‫استراتژ ی شهری‬
‫اجرائی‪ -‬مالی رسیدن به هدف‬
‫یک‬
‫‪0.02‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0.06‬‬
‫توجه به تحلیل تحلیل‬
‫توجه به‬
‫مشاركت بخش هزینه – فایده کالبدی و‬
‫وزن نهایی‬
‫فنی‬
‫خصوصي و و طرح تراز‬
‫طرحها‬
‫مالي‬
‫عمومي‬
‫رتبه‬
‫‪0.003‬‬
‫‪0.009‬‬
‫‪0.004‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.071 0.010‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.013‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.077‬‬
‫‪0.031‬‬
‫‪0.238 0.029‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.013‬‬
‫‪0.118‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.077‬‬
‫‪0.031‬‬
‫‪0.344 0.021‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.002‬‬
‫‪0.009‬‬
‫‪0.007‬‬
‫‪0.077‬‬
‫‪0.031‬‬
‫‪0.142 0.007‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.013‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.031‬‬
‫‪0.205 0.020‬‬
‫‪3‬‬
‫جمع بندی و نتیجه ی از طرحهای مورد مطالعه‬
‫پنب طرح مورد بررس ی دارای نقاط م ت ری در مطالعا انجام شدآ می باشند که به اهم آن ا اشارآ می شود‪.‬‬
‫‪ .1‬تمام بندهای شرح شدما و پیوستنی مطال آن ا رامال مطالعه و نرم و ترتی آن رعا ه دآ اسه‪.‬‬
‫‪ .2‬در مطالع ااا اجتم اااعی و ارهنن اای ب ااه ارا ااه آم ااار و ارر ااام ب ااه ص ااور اراوا اای و درص ااد آن ااا اکتف ااا ش اادآ و از ن اارم اا ازار ه ااای‬
‫ت ص ی همچون ‪SPSS‬و توان ایی تحهیل ک ی آن استفادآ دآ اسه‪.‬‬
‫‪ .3‬در پی ن ادا ارا ه شدآ از ارائه آلت ناتیوها متنوع شودداری شدآ و اقط به ارا ه ک ز نه اکتفا شدآ اسه‪.‬‬
‫‪ .4‬در رال ک شرح شدما ‪ ،‬مطالعا تفاو ایی ک ی و کیفی باهم دارند‪.‬‬
‫‪ .5‬برنامه های پی ن ادی بر اساس سرانه بودآ و به تق یما رالبدی شهر توجه اساس ی دآ اسه‪.‬‬
‫‪ .6‬در ضوابط ارا ه شدآ‪ ،‬به شرا ط محلی‪ ،‬محیطی و ارهی ی تقر با کمت توجه شدآ اسه‪.‬‬
‫‪ .7‬از مدلها و روشهای ک ی و کیفی عه ی در مطالعا به طور رامل ب رآ راته دآ اسه‪ .‬حال آن ه م اوران طارح با اد از‬
‫مدلهای و روشهای عه ی و متداول در مطالعا ب ش ی شود استفادآ کنند‪.‬‬
‫‪ .8‬طرح ب ازي و نوسازي بااه ارسودآ شهر مرودشه از باالتر ح کیفیه در میان طرحهای م وح بررس ی شدآ برشوردار‬
‫اسااه و طاارح شااهرهاي جهاارم و هااازرون بااه ترتا ا در رتبااه هاااي دوم و سااوم ر ارار راتااه انااد‪ .‬با ااد توجااه داشااه رتبااه بناادی‬
‫اوق واب ته به ‪ 3‬ااکتور چنوننی انت اح شاش ها ‪ ،‬سهیقه ااراد رارشناس و مدل انت ابی اسه ‪.‬‬
‫تعی ن انواع شدما مورد نیاز ب ش ی در مواجهه با بااههای‬
‫ارسودآ شهری متناس با ابعاد ارسودگی‬
‫عوامل و زمینه های فرسودگی‬
‫عوامل و زمینه های‬
‫اقتصادی‬
‫ابعاد فرسودگی‬
‫فرسودگی نسبی یا اقتصادی‬
‫فرسودگی در تصویر ذهنی‬
‫عوامل و زمینه های‬
‫اجتماعی و فرهنگی‬
‫عوامل و زمینه های‬
‫کالبدی‬
‫فرسودگی کالبدی ‪ /‬سازهای‬
‫فرسودگی کارکردی‬
‫فرسودگی مکانی‬
‫عوامل و زمینه های‬
‫زیست محیطی‬
‫فرسودگی محیطی‬
‫عوامل و زمینه های‬
‫حقوقی‬
‫عوامل و زمینه های‬
‫مدیریتی‬
‫فرسودگی «قانونی» و «رسمی»‬
‫فرسودگی نظام مدیریتی‬
‫عالئم مشترک‬
‫مطالعات ضرورت انجام مطالعات بخشی بیشتر‬
‫ مطالعات اقتصادی‬‫ رکود فعالیت ها‪ ،‬وضعیت نا مطلوب اشتغال و درآمد ساکنین‬‫ توانمندسازی اقتصادی ساکنان‬‫ سکونت اقشار کم درآمد‬‫ موقعیت و ارزش اقتصادی زمین و افت قیمت زمین و مسکن و توقف ‪ -‬روش های اشتغال زایی‬‫ مطالعات فعالیتی‬‫ساخت و سازها در این مناطق‬
‫ سرمایه گذاری نا موزون و نا متعادل در امور عمران شهر‬‫ مطالعات اجتماعی‬‫ مشکالت و نا هنجاری های اجتماعی و فرهنگی‬‫ پراکندگی نا متوازن جمعیت و بارگذاری نا متعادل آن ها در نواحی شهری ‪ -‬روش های تغییر تصویر ذهنی مردم از محدوده‬‫ مشکالت و نا هنجاری های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و کاهش امنیت اجتماعی ‪ -‬باال بردن ظرفیت های اجتماعی‬‫ مطالعات جمعیتی عمیق‬‫ جا بجایی های گروه های طبقات اجتماعی‬‫ مطالعات فرهنگی‬‫ مطالعات کالبدی‬‫ ناپایداری ابنیه و بناهای موجود‬‫ مطالعات کارکردی و فعالیتی‬‫ ناکارآمدی زیر ساخت ها و کمبود خدمات تاسیسات شهری زیربنایی‬‫ مطالعات سازمان فضایی‬‫ مطالعات حمل و نقل و ترافیک‬‫ مطالعات سیما و منظر شهری‬‫ الگوهای طراحی شهری‬‫ الگوهای معماری‬‫ روش های حفاظت تاریخی‬‫ مطالعات زیرساختها‬‫ انواع آلودگی های آب و هوایی‪ ،‬صوتی و بصری‬‫‪ -‬کمبود پوشش گیاهی و عناصر طبیعی‬
‫ مطالعات زیست محیطی‬‫ مطالعات آلودگی های زیست محیطی اعم از آب ‪ ،‬خاک ‪ ،‬صوت ‪ ،‬نور ‪ ،‬هوا و‬‫‪...‬‬
‫ عمدتا به دلیل ضعف و نارسایی قوانین‪ ،‬ضوابط و مقررات ناکارآمد شکل ‪ -‬بررسی مالکیت ها و حقوق مکتسبه‬‫ بررسی راهکارهای حقوقی بهسازی ‪ ،‬نوسازی و بازسازی بافت و حقوق ساکنان‬‫می گیرند‪.‬‬
‫ بررسی و امکانسنجی راهکارهای تجمیع و ‪...‬‬‫ وقف‬‫ نوع مالکیت‬‫ توارث‬‫ مطالعات مرتبط با عوامل ذینفوذ و ذینفع‬‫ ناکارآمدی مدیریتی و سازمانی‬‫ ناکارآمدی طرح ها‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬شیوه ها و روش های اجرایی‪ -‬ضعف ‪ -‬تشکل های مردم نهاد در بافت‬‫ شناسایی عوامل رسمی مدیریت شهری موثر بر محدوده‬‫همکاری نهادها‬
‫‪ -‬شناسایی زمینه های مشارکتی ساکنان‬
‫بررس ی مراجع رانو ی مرتبط با بااههای ارسودآ‬
‫سه مرجع اصلی مداشهه در بااههای رد ی و ارسودآ‪:‬‬
‫‪‬سازمان م اث ارهننی و ردشگری‬
‫‪‬شرکه عمران و ب ازی شهری‬
‫‪‬شهرداریها‬
‫ه تند که هر ک در چارچوح اشتیارا رانو ی شود و با‬
‫استناد به م تندا رانو ی در بااهها دشاله میکنند‪.‬‬
‫مبا ي رانو ي جهه اجرا برنامه های ب ازی و نوسازی شهری توسط‬
‫شهرداری ها و با همکاری سازمان همیاری‬
‫ال ‪ -‬اشتيارا شوراي اسالمي شهرها‬
‫ح‪ -‬مادت ن ‪ 22‬و ‪ 24‬رانون نوسازي شهرداري و رانون نحوآ‬
‫تمهك اراض ي مورد نياز طرحهاي دولتي براي تمهك اراض ي ح‬
‫ضرور‬
‫ج‪ -‬مادآ ‪ 5‬رانون شوراي عالي شهرسازي‬
‫د‪ -‬رانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در ش وص نوسازی‬
‫باات ای ارسودآ و‪...‬‬
‫ها ‪ -‬ساير روان ن و مقررا ح مورد‬
‫مبا ي رانو ي جهه اجرا برنامه های ب ازی و نوسازی شهری شرکه‬
‫ّ‬
‫مادر ت ص ی عمران و ب ازی شهری‬
‫ص ی عمران و ب ازی شهری و م وح هیأ‬
‫ا تعار مندرج در مواد ‪ 6‬و ‪ 7‬اساسنامه شرکه مادر ت‬
‫محت م وز ران؛‬
‫ا مادآ ‪ 30‬رانون برنامه چهارم توسعه ارت ادی‪ ،‬اجتماعی و ارهننی جمهوری اسالمی ا ران؛‬
‫اهداف‬
‫ارتقاء محیط زندگی‬
‫و احیاء بافتهای‬
‫قدیمی و فرسوده‬
‫شهری‬
‫توسعه درونی و‬
‫جلوگیری از‬
‫گسترش بیرویه‬
‫شهرها‬
‫راهبردها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬بهسازی بافتهای قدیمی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬نوسازی بافتهای فرسوده‬
‫‪ -3‬سااااااااماندهی فضااااااااها و محورهاااااااای ‪‬‬
‫شهری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬اساااااااتفاده از ظرفیتهاااااااای درونااااااای ‪‬‬
‫(ظرفیتهاااااااای کالبااااااادی و غیرکالبااااااادی‬
‫‪‬‬
‫موجود در درون محدوده شهرها)‬
‫‪ -2‬پاالیش عملکردی و بازیافات اراضای‬
‫حاصل از ساماندهی اراضی و بافتهاای‬
‫ناکارآمد‬
‫راهکارهای اجرایی‬
‫‪‬‬
‫جلب مشارکت مرمی (ترویج‪ ،‬تبلیغ‪ ،‬آموزش و فرهنگسازی)‬
‫‪‬‬
‫حفظ ارزشهای فضایی و کالبدی موجود‬
‫‪‬‬
‫مرمت مجموعهها‪ ،‬محورها و فضاهای ارزشمند و با هویت‬
‫‪‬‬
‫تأمین کمبودهای خدماتی و زیرساختی‬
‫‪‬‬
‫ارائه ضوابط و روشهای نوسازی‬
‫‪‬‬
‫اقدامات پژوهشی‬
‫‪‬‬
‫ارائه ضوابط و روشهای بهسازی‬
‫‪‬‬
‫جلب مشارکت نهادهای ذیربط و تشکیل نهاد بین بخشی‬
‫جلااااب مشااااارکت بخااااش خصوصاااای‪ ،‬عمااااومی و بانکهااااا بااااه منظااااور ‪‬‬
‫سرمایهگذاری‬
‫‪‬‬
‫شناسایی محورها و فضاهای مهم‬
‫ایجاد پیوند کالبدی بین بخشهای قدیمی و فرسوده سایر قسمتهای شهر‬
‫شناسااایی و اسااتفاده از عرصااههای ناکارآمااد شااهری زمینهااای بااایر و ‪‬‬
‫‪‬‬
‫اراضی خالی اشغال نشده و رها شده‬
‫شناساااایی و اساااتفاده از عرصاااههای اشاااغال شاااده توساااط کاربریهاااای‬
‫نااهمخوان بااا زناادگی شااهری‪ /‬کاربریهااایی کااه مطااابق بااا اسااتانداردهای ‪‬‬
‫شااااهری و زیسااااتمحیطی میبایسااااتی در خااااارج از محاااادوده شااااهرها ‪‬‬
‫اسااتقرار یابنااد (نظیاار زناادانها‪ ،‬پادگانهااا‪ ،‬فرودگاههااا‪ ،‬صاانایع باازرگ و ‪‬‬
‫آالیندهها و ‪ )...‬به منظور بازیاابی اراضای و اساتفاده از آنهاا در جهات ‪‬‬
‫تأمین مسکن و سایر خدمات مورد نیاز شهری‬
‫انواع مطالعات و طرحها و اقدامات فرهنگی آموزش‬
‫طرح بهسازی بافتهای قدیمی و مرکزی‬
‫طرح نوسازی بافتهای فرسوده‬
‫طراحی شهری محورها و فضاهای شهری‬
‫طرح مرمت و احیاء بناها و فضاهای ارزشمند تاریخی‬
‫طرحهای معماری الگوسازی و مشارکتی‬
‫پژوهش در زمینه شیوهها و روشهای مداخلهای در بهسازی و نوسازی‬
‫پژوهش در زمینه روشهای جلب مشارکت مردمی‬
‫پژوهش در زمینه تدوین اصول و ضوابط بهسازی و نوسازی‬
‫برگزاری همایشها و کارگاههاای تخصصای در ساطوح مختلاف مستندساازی‬
‫و ارزیابی اقدامات‬
‫تدوین قوانین و مقررات در زمینههای مرتبط‬
‫طرح ظرفیت سنجی در محدودههای قانونی شهرها‬
‫طاارح امکانساانجی بااه منظااور بررساای قابلیتهااای هریااک از ظرفیتهااای‬
‫شناسایی شده‬
‫تدوین بانک اطالعات اراضی و ظرفیتهای توسعه‬
‫طرح مکانیابی و انتقال کاربریهای ناهمخوان با زندگی شهری‬
‫طرح استفاده از اراضی بازیافت شده‬
‫طاارح ظرفیتساانجی تراکماای در عرصااه بافتهااای فرسااوده و قاادیمی کااه از‬
‫تااراکم ناخااالص (نفاار در هکتااار) پااائینی برخوردارنااد‪ .‬ظرفیاات ساانجی تولیااد‬
‫مسکن) به منظور تجمیع‪ ،‬نوسازی و انبوهسازی مسکن‬
‫مبا ي رانو ي جهه اجرا برنامه های ب ازی و نوسازی شهری‬
‫سازمان م اث ارهننی و ردشگری‬
‫سازمان م اث ارهننی و ردشگری به استناد رانون اساسنامه‬
‫سازمان م اث ارهننی ک ور به شمارآ ‪-3487‬ق مورخ ‪، 28/4/67‬‬
‫مواد ‪ 558‬تا ‪ 568‬رانون مجازا اسالمی ‪ ،‬مادآ ‪ 115‬رانون برنامه‬
‫چهارم توسعه ارت ادی ‪ ،‬اجتماعی و ارهننی جمهوری اسالمی ا ران ‪،‬‬
‫من ورها و آ ن نامه های ب ن املهلی مورد استفادآ ا ح سازمان ( که به‬
‫تا ید مجهس شورای اسالمی رسیدآ باشد) ‪ ،‬دامنه اعالیتی از ب ازی‬
‫تا نوسازی در بااه ها را بر عهدآ دارد‪.‬‬
‫بررس ی و تبی ن عوامل موثر در تحققپ ری طرح‬
‫نقش ن ادهای دولتی در تحقق پ ری طرح‬
‫دول ت‬
‫سایر نهاده اي دول ت ي‬
‫وزارت راه و شه رسازي‬
‫ش رك ت مادر تخصص ي‬
‫سازمانه اي مت ولي‬
‫سازمانه اي مت ولي‬
‫سازمان می راث‬
‫عم ران و به سازي شه ري‬
‫زیرساخ تها‬
‫خ دمات اساس ي‬
‫ف رهنگ ي و گ رد شگ ري‬
‫ش رك ت م سك ن سازان‬
‫تأمی ن زیرساخ تها‬
‫تأمی ن خ دمات‬
‫م راقب ت و حمای ت از‬
‫پروژهه اي تاریخ ي‬
‫وظا‬
‫کالن وشرد دولتی در تحقق پ ری طرح‬
‫ارائه ک النو از نحوآ م ارکه سازمان های عمومی در تحقق پ ری‬
‫طرح بااه های ارسودآ (شهرداری ران)‬
‫ارائه ک النو از نحوآ م ارکه نقش مردم و رو رد های آنان‬
‫درمواجهه با امر تح یل زم ن‬
‫سطحبندی انواع شدما مورد نیاز و مکانی م ها در مواجهه با‬
‫بااههای ارسودآ‬
‫‪ . 1 . 5 . 4‬تجمیت‬
‫‪ . 2 . 5 . 4‬تملک‬
‫‪ . 2 . 5 . 4‬مک های دو ‌ی‬
‫‪ . 3 . 5 . 4‬تامین زیر ساختها و خدمات شهری‌‬
‫‪ . 4 . 5 . 4‬پروژه های پیشهام‬
‫دوله ها و مد ر ه های شهری راهکارهای م تهفی رادرجهه احیا ‪ ،‬و بازسازی باات ای ارسودآ شهری‬
‫تجربه کردآ اسه‪ ،‬اما حجم عری ی از باات ای ارسودآ موجود ونیمه رارآ ماندن و طوال ی شدن اجرای‬
‫ب یاری از ا ح پروژآ ها ان از نارافی بودن ا ح مدل ها و مکانی م ها دارد ؛‬
‫مهمت ح مکانی مهای مداشهه(راهکار عملی) در باات ای رد ی و ارسودآ جهان به ررار ز ر اسه‪.‬‬
‫‪.1‬تجمیع‬
‫‪ .2‬تمهک‬
‫‪ .3‬کم های دولتی‬
‫‪.4‬تام ن ز ر ساشت ا و شدما شهری‬
‫‪.5‬پروژآ های پی نام‬
‫ا ح روش از مهمت ح مکانی م های مواجه با باات ای ارسودآ بودآ که در اشکال م ته آن استفادآ شدآ و به نرر اجتناح‬
‫ناپ ر اسه ون زمعیارهای سه گانه ارائه شدآ از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ا ران ‪ :‬ر زداننی‪ ،‬ناپا داری و‬
‫نفوذناپ ری اسه‪.‬‬
‫(م وق معاایه ازسود بانکی)‬
‫به عنوان مثال براساس برنامه دوم ‪ ،‬سوم و چهارم توسعه به تمامي سازندگان انبوآ در بااههاي ارسودآ با توجه به تعداد رطعاتي‬
‫كه بر اساس طرح م وح‪ ،‬تجميع و نوسازي ميكنند از ‪ 30‬درصد تا ‪ 100‬درصد سود ت هيال بانكي به صور يارانه از محل بودجه عمومي‬
‫پرداشه ميشود‬
‫م وق معاایه از پرداشه هز نه ز ر ساشت ا(آح برق گاز )‬
‫بر اساس برنامه چهارم شركههاي دولتي م ئول موظ شدآاند تا معادل ا عاحهاي آح‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تهفح موجود در رطعا و‬
‫واحدهاي تجميعي بااههاي ارسودآ را در پايان احداث پروژآ‪ ،‬بدون دريااه وجاي در اشتيار سازندآ ررار دهند‬
‫م وق تراکم ساشتما ی اضافی ( ک طبقه مازاد بر تراکم پا ه)‬
‫تغییر افه و اا بهای کا ودی بهوودهای اساس ی همچون‬
‫ام ان تامین خدمات محلر و شهری‌ ‪ ،‬تامین پار ینگ ‪،‬‬
‫سهو ت حر ت و دسترس ی سواره و پیاده ‪ ،‬نور طویعر ‌و تهویه‬
‫مناسب‪ ....‬را در بافت به همراه خواهد داشت‬
‫‪ .1‬عدم ارتواط ریزدانهی با ی یت بافت ‪:‬‬
‫حذف این اطتات‪ ،‬حذف تاریخ شهر است ه حاصل انواشت زمان می باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬اابلیت تتمیم پذیری به واحدهای آپارتمانی ‪:‬‬
‫اگر ریزدانهی اطتات زمین مانت رفاه و آسایش و فااد مزیت سرمایه گذاری و صرفه‬
‫عمران و نوسازی است‪ ،‬پس حداال واحدهای آپارتمانی وچک هم می توانند واجد این خصیصه انتزاعر و من تت طلوانه باشند‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم تناسوات فرهنهی ‪:‬‬
‫تتاریف تجمیت بیشتر شامل بافت های فرسوده تهران و النشهرهاست و تتاریف‪ ،‬راه ارها و ح‌ی بسته های تشویمی در نظر گرفته شده‬
‫بیشتر منطوق با بافت فرهنهی اهالر النشهر هاست است تا سایر شهرهای ایران و این اشتواطر جبران ناپذیر است‪.‬‬
‫‪ .4‬مشکالت شرعر و حموقر ‪:‬‬
‫اشخاص ی ه در محدوده های فرسوده دارای امالکی زیر ‪ ۱۰۰‬متر هستند و همچنین دارای سند مل ی متتبر نیز می باشند‪ ،‬باید به‬
‫تجمیت تن در دهند و این خالف شرع و خالف اانون اساس ی است ه ما کیت را به هر گونه به رسمیت می شناسد‪.‬‬
‫‪ .5‬نوود ارتواط طولر و عرض ی طرحهای صرفا کا ودی و فیزی ی منظر شهری‌ با‬
‫وااتیتهای اجتماعر و ااتصادی خانوار‪ :‬وا‌ی طرح های منظر شهری و مشابه با آن در سطحر پایین تر از سطح طرح ت صیلر به تتیین ت لیف‬
‫پالک ها نیز می پردازد‪ ،‬به عنوان مثال هنهاطر ه با بحث تجمیت محدوده یک پالک بزرگتر توسط طرح منظر شهری آن هم بدون در نظر گرفتن عوامل بسیار ریزی ه بر ایمت در این محدوده‬
‫تاثیر می گذارد‪ ،‬ایجاد می شود‪ ،‬اگر فمط یک ما ک از مجموعه چندین ملک نهواهد منزل مسکونی خود را فروخته و یا واگذار نماید‪ ،‬طرح تجمیت در حا ت جنینی خود عمیم می ماند و ت لیف‬
‫یک بلوک شهری تا زمانی ه آن ما ک فرض ی اادام به فروآ ملک خود ننماید‪ ،‬مشخص نمی شود‪.‬‬
‫‪ .6‬ماهیت دوا یس‌ی گرایشات برنامه ریزی و مردمی‪:‬‬
‫(مصیوت ی ی(مدیریت) به موازات جشن و اربانی دادن دی ‌ری‌(مردم))‬
‫يه و توليد زم ن مورد نياز جهه تام ن زيرساشه هاي الزم طرح هاي نوسازي بااه هاي ارسودآ‪ ،‬از‬
‫طريق در اشتيار راتن امالك م كو ي يا تجاري ساكن ن ايح مناطق ‪.‬‬
‫‪ .‬مهمت يح عاملي كه موضوع تمهك را پيچيدآ و دشوار مي سازد‪ ،‬نگرش منفي ساكنان واحدهاي م كو ي‬
‫و محيط هاي ك و هار اسه كه به به جريان تمهك دارند‬
‫آااز شدن اجراي طرح هاي نوسازي با تمهك زم ن صور راته و ن ز‬
‫اراهم نمودن ب ت الزم و توليد زم ن مناس جهه اجراي طرح هاي نوسازي وتام ن‬
‫زيرساشه هاي الزم‬
‫روشهای تمهک‬
‫• م تقیم با نتیجه حاشیه ینی اکث ه اروشندگان‬
‫• ‪ -‬روش شريد سا ت ي امالك با ارائه ت هيال ويژآ (معوض)‬
‫م شب ه پی ن ادی‬
‫طرح تف یلی و ژآ‬
‫نوسازی‬
‫محدودآ واحدهای‬
‫م کو ی جا گز ح‬
‫(پروژآ های نوسازان)‬
‫اولو ه تمهک‬
‫برای مد ران شهری‬
‫محدودآ نقاط تحر ک‬
‫توسعه بر مبنای طرح‬
‫منرر شهری‬
‫محدودآ پروژآ های‬
‫م تهط‬
‫مکانی م های کمک دولتی ‪ /‬عمومی در جوامع توسعه نیااته از عوامل حیاتی در نوسازی باات ای‬
‫ارسودآ اسه که در اشکال سیاستگ اری و برنامه اجرایی رابل رد ابی اسه ‪.‬‬
‫راهش سود بانکی به انبوآ‬
‫سازان در بااه ارسودآ‬
‫استفادآ از اا نا س ها و‬
‫وامهای شارجی با تعهد باز‬
‫پرداشه آن‬
‫روشهای‬
‫کمک‬
‫مالی‬
‫اروش اوراق م ارکه‬
‫راهش و ا ح هزينه‬
‫هاي عوارض ساشه و‬
‫تراكم ساشه و تق يط‬
‫بدون هارمزد‬
‫هز نه کرد وزار م ح از‬
‫درآمدهای اشت اص ی ناش ی‬
‫از واحدهای استیجاری‬
‫( م مل تب رآ ‪ 6‬رانون‬
‫بودجه سال ‪)1386‬‬
‫(م ح مهر و راهش سود‬
‫بانکی وامهای ساشه و‬
‫شر د م ح)‬
‫باات ای ارسودآ به لحاظ برشورداری از شدما ‪ ،‬ز رساشت ا و اضاهای باز‪ ،‬سبز و عمومی دچار‬
‫کمبودهای جدیاند وتام ن آن در درجه اول بر عهدآ ن ادهای دولتی و شهرداری هاسه‬
‫•م ااادت ن ‪ 22‬و ‪ 24‬ر ااانون نوس ااازي ش ااهرداري و ر ااانون نح ااوآ تمه ااك اراض ا ي م ااورد ني اااز طرحه اااي دولت ااي ب اراي‬
‫تمهك اراض ي ح‬
‫ضرور وجود دارد‪.‬‬
‫•اال ا ح اضاها مال یه دولتی داشته و وظیفه احداث ‪ ،‬نگهداری و نوسازی آن بر عهدآ دوله اسه ‪.‬‬
‫•هز نه های سنگ ن ناش ی از اجرا و توسعه ا ح ز رساشت ا و شدما شارج از توان ااراد و ب اش ش وصا ی‬
‫اسه ‪.‬‬
‫•مد ر ه و اجرای پروژآ های شدماتی زمان بر و ت‬
‫•تام ن شدما شهری از وظا‬
‫ص ی اسه ‪.‬‬
‫ذاتی وزار شانه های مرتبط با دوله ‪ ،‬شهرداری اسه‪.‬‬
‫ا ح پروژآ ها که از آن تحه عنائینی چون پروژآ های سردمدار ‪ ،‬پا هو و طرح معماري ‪ ....‬شناشته می‬
‫شوند‪ ،‬پروژآ هايي ه تند كه مطابق با برنامه اجرايي بااه و درچارچوح ضوابط و مقررا م وح به‬
‫منرور هدايه و تراي مردم در ساشه و ساز اجرا مي شوند‪.‬‬
‫پروژآ هاي النوسازي به منرور ايجاد النوي ساشه و همچن ن اازايش انگ زآ مردم براي توسعه بااه‬
‫و پروژآ هاي نوسازي با استفادآ از م اركه ب ش ش وص ي يا عمومي و با در نرر راتن ضوابط و‬
‫اهدا مورد نرر سازمان اجرا مي ردند‪.‬‬
‫پروژآ های "محورهای پیادآ شهری" در شهرهایی چون استانبول‬
‫‪ ،‬میالن ‪ ،‬کپن ا ح ‪ ،‬مونیخ ‪ ،‬است ههم ‪ ،‬ون ز‪،‬لندن ‪ ،‬ورک ‪،‬‬
‫رارد ‪ ،‬ب مننام ‪ ،‬نیو راستیل ‪ ،‬اران فور ‪ ،‬و ح ‪ ،‬ون ز ‪،‬‬
‫هه ینکی ‪ ،‬احداث ‪ ،‬مرمه و نوسازی "املان ای شاشص "‬
‫درشهرهایی چون (مرکز پمپیدو‪ ،‬رهی ای نت دام و موزآ لوور در‬
‫پاریس) ‪(،‬سح ماررو در ون ز) ‪( ،‬برجهای پت وناس و هتل رند‬
‫س زن در رواالالمپور) ‪( ،‬پارک سیت وئح در پاریس) ‪( ،‬مرکز‬
‫ارهننی اح در نینبو چ ن) (عمار شورای شهر در لندن و رالج‬
‫سهطنتی ولز در رارد ) همنی در زمرآ پروژآ های پی نام‬
‫ب ازی ‪ ،‬نوسازی و بازسازی شهری ررار می ند‪.‬‬
‫تجارح مواق‬
‫جها ی‬
‫ايجاد النوي‬
‫ساشه برای‬
‫ساکن ن‬
‫چرا پی نام‬
‫ارائه النوی‬
‫معماری و‬
‫ت ص ابی‬
‫اضا‬
‫(محرک توسعه)‬
‫ترويب نوسازي و‬
‫ايجاد انگ زآ در‬
‫آباد ران‬
‫اازايش انگ زآ‬
‫مردم‬
‫امکان م ارکه‬
‫ب ش ش وص ی‬
‫‪/‬عمومی‬
‫هتل ‪ ،Grand Seasons‬در ‪Jalan Pahang‬وارع و‬
‫‪ 15‬دریقه با ماش ن‪ ،‬تا ‪Times Square‬و ‪Batu‬‬
‫‪Caves‬ااصهه دارد‪ .‬هتل‪ 5 ،‬رستوران و تر ا را به همراآ‬
‫ک است ر روباز به می مانان ارائه میدهد‪ .‬اتاق ها‪ ،‬به‬
‫سی تم و ه مطبوع‪ ،‬مینی بار‪ ،‬چای و رهوآ ساز‪،‬‬
‫س وار‪ ،‬حمام اشت اص ی با وان و دوش مجهز میباشند‪ .‬از‬
‫امکانا رااهی هتل میتوان به سالح بد ازی‪ ،‬جکوزی‪،‬‬
‫سونا‪ ،‬نرااه اتارها‪ ،‬هد ه سرا و دات شدما م اارتی‬
‫اشارآ کرد‪ .‬رستوران های ‪Seasons‬و ‪Seasons‬‬
‫‪Crest‬به سرو انواع شوراکهای ب ن املهلی و محلی‬
‫میپ دازند‪ .‬د گر رستوران های هتل شامل رستوران هندی‬
‫‪ ،OLas‬ترری ‪Kasbar‬و البی میباشند‪ .‬هتل‪ 55 ،‬دریقه با‬
‫ماش ن‪ ،‬تا ارودگاآ ب ن املهلی رواالالمپور ااصهه داشته و‬
‫سرویس ترا فر را نا ی را به پارک شهر و تفرجناآ‬
‫‪Bintang Walk‬در اشتیار عالره مندان ررار دادآ اسه‪.‬‬
‫مرکز ملی هن وارهنگ ژرژ پمپیدو‬
‫موس ه ای چندارهننی اسه که‬
‫در محهه بوبور مرکز پاریس وارع‬
‫شدآ اسه‪.‬‬
‫اازسال ‪ 1977‬پ رای عموم اسه‪،‬‬
‫به شواسه ژرژ پمپیدو‪ ،‬رئیس‬
‫جمهور وره ارا ه ا جاد شدآ که‬
‫می شواسه در ره پاریس‪ ،‬ک‬
‫موس ه اصیل ارهننی پد د آورد‪.‬‬
‫مرکزی که تماما به آار نش مدرن و‬
‫معاصر پرداشته و در آن هن های‬
‫ز با در کنار کتاح‪ ،‬طراحی‪ ،‬موسیقی‬
‫متمار این‬
‫‌‬
‫و سینما ررار ند‪.‬‬
‫پروژه رنزو‌ پیان ‌و ‌و ریچارد راجرز‌‬
‫بودند‬
‫شهر ب مننام اننهیس کی از مهمت ح مراکز اجرای پروژهای نوسازی شهری با رو رد پروژآ پی نام(عمار‬
‫در حال ساشه کتاب انه مرکز شهراسه که در ره تار خی آن وارع شدآ)‬
‫نررسنجی از صاحبنرران در رابطه با شرح شدما سه گانه‬
‫ن در ارتباط با شرح شدما سه گانه مالک عمل تعداد‬
‫به منرور بررس ی نررا صاحبنرران و مت‬
‫‪ 80‬پرس نامه به صور دستی ا ا نت نتی ب ن م ئوالن مربوطه ‪ ،‬م اوران بااه ارسودآ ‪ ،‬پژوه گران‬
‫و مجر ان توزیع رد د ‪ .‬عدم استفادآ از روشهای نمونه ی همچون روکران ( ا روچران) ‪ ،‬موزائیکی و‬
‫‪ ...‬مشخص نبودن تعداد جامعه آماری اسه ‪ .‬محدودآ پوشش دادآ شدآ رارشناسان ا محقق ن ساکح در‬
‫استان ای ران ‪ ،‬آذربا جان شرقی ‪ ،‬کردستان ‪ ،‬زنجان ‪ ،‬زد ‪ ،‬کرمان ‪ ،‬اصفهان ‪ ،‬اارس ‪ ،‬رم ‪ ،‬رزو ح ‪،‬‬
‫سمنان ‪ ،‬شراسان رضوی ‪،‬شوزستان ‪ ،‬و‪ ....‬بودآ که متاسفانه تن ا ‪ 29‬پرس نامه آن از جامعه حراه ای‬
‫باز ه دادآ شد‪ .‬در ا ح میان ‪ 5‬سخه ن ز به عهه داشتن متغی های مزاح ی چون ( رد کردن هر سه‬
‫نوع شرح شدما ‪ ،‬جوابدهی نارص ‪ ،‬جواب اح متنارص و ‪ ) ...‬از دامنه پژوهش و دستور رار شارج رد د ‪.‬‬
‫عهه ا ح امر ناآشنایی اال ااراد صاحبنرر در ارتباط با ا ح شرح شدما بودآ که حتی با وجود در‬
‫اشتیار ررار ی هر ‪ 3‬نوع شرح شدما امکان تدریق و تمی ز آن به سختی امکان پ ر بود ‪.‬‬
‫سئواال مطرح شدآ در پرس نامه به شکل باز و ب ته بودآ که در آن مباحثی چون ‪ ،‬مورعیه پرسش‬
‫شوندآ در ارتباط با شرح شدما ‪ ،‬م زان آشنایی با انواع شرح شدما ‪ ،‬رارآمدی شرح شدما موجود‪،‬‬
‫ارا ند ت و ‪ ،‬تحقق پ ری‪ ،‬ارا ی در برشورد با انواع بااه‪ ،‬روند انجام پروژآ ‪ ،‬مح وال طرح‪،‬‬
‫هم وا ی با اهدا طرح ‪ ،‬نقاظ رو و ضع و ن ا تا سا رنررا ااراد بودآ اسه ‪.‬‬
‫نررسنجی از صاحبنرران در رابطه با شرح شدما سه گانه‬
‫موضوع و محتوای سئوال‬
‫مورعیه پرسش شوندآ در ارتباط با نررا ارائه شدآ‬
‫آشنایی با انواع شرح شدما‬
‫رارآمدی شرح شدما موجود‬
‫ارا ند ت و‬
‫سئواال ب ته‬
‫تحقق پ ری‬
‫ارا ی در برشورد با انواع بااه‬
‫روند انجام پروژآ‬
‫مح وال طرح‬
‫هم وا ی با اهدا طرح‬
‫نقاظ رو و ضع‬
‫سئواال باز‬
‫سا ر نررا‬
‫متن سئواال‬
‫شما در کدامیک از مورعیه های ز ر در ارتباط با بااه های ارسودآ ررار داشته ا د؟‬
‫‪‬‬
‫رارارمای یه طرح برای بااه ارسودآ‪ ....‬م اور یه طرح بااه های ارسودآ ‪.....‬مجری طرح بااه های ارسودآ‪....‬‬
‫از د دگاآ سئوال اوق ‪ ،‬جای چه مواردی را در شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شالی می دانید؟‪.....................................................‬‬
‫‪‬‬
‫از د دگاآ سئوال اوق ‪ ،‬جای چه مواردی را در شرح شدما طرح تف یلی و ژآ شالی می دانید؟‪.................................................................‬‬
‫‪‬‬
‫از د دگاآ سئوال اوق ‪ ،‬جای چه مواردی را در شرح شدما حفاظه جامع تار خی شالی می دانید؟‪...........................................................‬‬
‫‪‬‬
‫تا به حال در کدام نوع بااه ارسودآ تجربه رار داشته ا د؟ بااه ارسودآ شهری – روستایی ‪ ...‬بااه ارسودآ اارد ارزش ‪ ...‬بااه ارسودآ واجد ارزش ‪ ...‬بااه های حاشیه ای‬
‫‪‬‬
‫با کدامیک از شرح شدما مرتبط با بااه های ارسودآ آشنا ه تید؟‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫به نرر شما کدامیک از شرح شدما مرتبط با بااه های ارسودآ ‪ ،‬رارآیی بی ت ی در مورد مطالعه در انواع بااه های ارسودآ دارد؟‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما‬
‫به نرر شما ارا ح ت و کدام شرح شدما سادآ تر و سریعت اسه؟‬
‫طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫به نرر شما روند مطالعه کدام شرح شدما به تحقق پ ری طرح کمک بی ت ی می نما د؟‬
‫طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫به نرر شما کدام شرح شدما ‪ ،‬ارا تر از بقیه در مورد انواع بااه رارآیی دارد؟‬
‫طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫به نرر شما کدامیک از شرح شدما های موجود ‪ ،‬روند مطالعاتی صحیحت ی دارد؟‬
‫طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫به نرر شما مح وال کدامیک از شرح شدما های مرتبط با بااه ارسودآ ‪ ،‬کفا برشورد با ا ح باات ا را می نما د؟‬
‫طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫به نرر شما کدامیک از شرح شدما های مرتبط با بااه ارسودآ ‪ ،‬هخوا ی و هماهننی بی ت ی با اهدا مداشهه در بااه های ارسودآ دارد؟‬
‫‪‬‬
‫شرح شدما طرح تف یلی و ژآ ‪ .....‬شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری‪ ....‬شرح شدما حفاظه جامع تار خی‪....‬‬
‫ضع و کمبودهای شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری را در چه مواردی می بینید؟‪.................................................................‬‬
‫‪‬‬
‫نقاط رو و رابهیه های شرح شدما شرکه عمران و ب ازی شهری را در چه مواردی می بینید؟‪.........................................................‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ضع و کمبودهای شرح شدما طرح تف یلی و ژآ را در چه مواردی می بینید؟‪......................................................................‬‬
‫نقاط رو و رابهیه های شرح شدما طرح تف یلی و ژآ را در چه مواردی می بینید؟‪.............................................................................‬‬
‫ضع و کمبودهای شرح شدما طرح جامع حفاظه تار خی را در چه مواردی می بینید؟‪...........................................................................‬‬
‫نقاط رو و رابهیه های شرح شدما طرح جامع حفاظه تار خی را در چه مواردی می بینید؟‪................................................‬‬
‫در صورتی که نرر شاص ی در ارتباط با تدو ح شرح شدما بااه های ارسودآ دار د ‪ ،‬لطفا بیان نما ید؟‬
‫‪‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................‬‬
‫مشخص‬
‫ا پاس‬
‫دهندآ‬
‫نام و نام شانوادگی‬
‫پ ه سازما ی‪:‬‬
‫جمع بندی از گونههای بااه ارسودآ‬
‫بااههای ارسودآ شامل‪:‬‬
‫‪ .1‬گونه های واجد ارزش تار خی (بااه ارسودآ در مناطق کهح و تار خی‬
‫شهری)‬
‫‪ .2‬بااههای ارسودآ اارد ارزش تار خی (بااه ارسودآ م تقر در بااه‬
‫میا ی و رد م شهرها)‬
‫‪ .3‬بااه ارسودآ ناش ی از توسعه های شتابان شهری (پ نه های شهری با‬
‫پی ینه روستایی)‬
‫‪ .4‬بااه ارسودآ در سکونتناههای ا رس ی‬
‫بررس ی نیازهای مطالعاتی هر ک از گونههای بااه ارسودآ‬
‫میزان ضرورت بر حسب نوع و گونه بافت‬
‫الف) برنامه و طرح‬
‫راهبردی(استراتژیک یا ساختاری ‪-‬‬
‫راهبردی)‬
‫ب) برنامه و طرح تاکتیکی (طرح جامع یا تفصیلی سه بعدی)‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫***‬
‫*‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫*‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫*‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫*‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫*‬
‫*‬
‫***‬
‫*‬
‫***‬
‫*‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫**‬
‫**‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫**‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫*‬
‫**‬
‫***‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی جایگاه بافت های فرسوده در برنامه ها و طرح های فرادست‬
‫ارزیابی طرح های فرادست موثر بر محدوده مورد مطالعه‬
‫شناخت جایگاه محدوده نسبت به شهر و ساختارهای آن در وضع موجود‬
‫شناسایی مقدماتی انواع بافت و تدقیق شرح خدمات مرحله بعد با توجه به نوع بافت‬
‫مطالعات تطبیقی‬
‫تهیه برنامه استراتژیک (راهبردی)‬
‫ارائه پیشنهادات در خصوص محدوده بافت فرسوده‬
‫تهیه طرح استراتژیک (ساختاری)‬
‫تهیه مدارک و مستندات پایه مورد نیاز‬
‫شناخت محدوده مورد مطالعه و ساختارهای درونی آن‬
‫بررسی ویژگی های بستر جغرافیایی ‪ ،‬طبیعی و زیست محیطی محدوده‬
‫بررسی و مطالعه سیر تحوالت تاریخی – فرهنگی محدوده طرح‬
‫بررسی ویژگی های جمعیتی ‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬
‫شناخت ویژگی های اقتصادی‬
‫بررسی و شناسایی تفصیلی ساختار عملکردی ‪/‬کاربری ‪ /‬فعالیتی در محدوده طرح‬
‫بررسی و شناسایی ساختار فضایی و کالبدی محدوده طرح‬
‫شناسایی و بررسی شبکه رفت و آمد در محدوده بررسی ساختار ارتباطی و شریان های محدوده و موقعیت آن نسبت به شبکه اصلی‬
‫بررسی شبکه تاسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری‬
‫پدافند غیرعامل‬
‫شناخت‪ ،‬بررسي و تحلیل وضعیت نظام سیما و منظر‬
‫شناخت‪ ،‬بررسي و تحلیل نظام مدیریتي‬
‫جمع بندی شناخت وضع موجود‬
‫تشکیل بانک اطالعات جغرافیایی یکپارچه‬
‫تجزیه و تحلیل وضع موجود و استنتاج از بررسی های وضع موجود‬
‫آسیب شناسی و مسئله یابی‬
‫سنتز و تلفیق مطالعات‬
‫شناخت فرسودگی ‪ ،‬ناکارآمدی و نابسامانی و تدقیق پهنه های همگن‬
‫مداخله پذیری‬
‫تدقیق برنامه استراتژیک‬
‫تدوین چشم انداز ‪ ،‬راهبردها ‪ ،‬اهداف و سیاستها ‪... ،‬‬
‫توانسنجی و سنجش وضعیت محدوده نسبت به چشم انداز مطلوب‬
‫‪ -1‬پیشنهادات‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬برنامه ها (جمعیتی ‪ ،‬کالبدی – فضایی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬زیست محیطی ‪ ،‬زیرساختها ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬فعالیتی ‪ ،‬کاربری و عملکردی ‪ ،‬مدیریتی و مشارکتی ‪ ،‬پدافند غیرعامل و تامین امنیت و ایمنی )‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬طرح تفصیلی با رویکرد طراحی شهری و سه بعدی و طراحی شهری ((شامل ‪ -1‬طرح ساماندهی جامع محدوده مورد نظر (طرح تفصیلی با رویکرد طراحی شهری – طرح تفصیلی سه بعدی) و (‪ -2‬طراحي شهري و ارائه الگوها)‬
‫***‬
‫***‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نظام تحقق پذیری‬
‫پیمایش اجتماعی و اقتصادی در برنامه ها ‪ ،‬طرحها و پروژه های تعریف شده‬
‫برنامه ریزی مالی ‪ ،‬مشارکتی و مدیریتی‬
‫تدقیق برنامه های ‪ ،‬طرحها و پروژه های اقدام با همکاری بین بخشی نهادهای موثر بر مدیریت شهری محدوده مورد مطالعه‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫***‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ج) برنامه و طر‬
‫های عملیاتی‬
‫(برنامه های اقدا‬
‫بافتهای فرسوده واجد ارزش تاریخی (بافت‬
‫فرسوده در مناطق کهن و تاریخی شهری)‬
‫بافتهای فرسوده فاقد ارزش تاریخی‬
‫(بافت فرسوده مستقر در بافت میانی و قدیم‬
‫شهرها)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بافت فرسوده ناشی از توسعه های شتابان‬
‫شهری (پهنه های شهری با پیشینه روستایی)‬
‫زیر بخش های مطالعاتی‬
‫بافت فرسوده در سکونتگاههای‬
‫غیر رسمی‬
‫* نیاز در حد آشنایی و شناخت ساختار لر‬
‫بخش های ** نیاز در حد شناخت متوسط برای مک به سایر برنامه ها و طرحها‬
‫مطالعاتی *** نیاز در حد شناخت عمیق برای تدوین برنامه و طرح‬
‫اصلی‬
‫جمع بندی از ز نههای م ته در ش وص تدو ح شرحشدما‬
‫هم ان‬
‫ان می توان ارائه نمود ‪ ،‬با د ز نه هایی‬
‫ز نه های م تهفی که در ش وص تدو ح شرح شدما‬
‫واجد تمامی باات ای ارسودآ باشند نه ا ن ه اقط برای نوع شاص ی از بااه و ا به جهه رسیدن به‬
‫اهد شاص ی تدو ح شدآ باشند ‪ .‬به عبار واضحت ‪ ،‬با د به منرور مواقیه در ساماندهی ک بااه‬
‫ارسودآ ‪ ،‬اعم از ارزشمند ‪ ،‬اارد ارزش ‪ ،‬حاشیه ای ‪ ،‬روستایی – شهری موثر باشد‪.‬‬
‫با د جامع ‪ ،‬ارا ‪ ،‬معهول را باشد یعنی به ابعاد ارسودگی و عوامل و زمینه های موثر بر ا جاد آن ا‬
‫پرداشه ‪ .‬همانطور که تا کنون در ا ح زمینه تجربه شدآ ‪ ،‬پرداشتن صر به جنبه تراایکی و راع‬
‫م ال حمل و نقل ا ناپا داری بناها و برشورد ا ز کال و ا حتی مرمه ابنیه تار خی به تن ایی ‪ ،‬ما ع از‬
‫زوال بااه ن واهد بود‬
‫ان مورد استفادآ می بای تی در تمامی زمینه های متنوع مطالعاتی توانایی شناشه ‪،‬‬
‫شرح شدما‬
‫تحهیل و حل م ئهه را با کمک ب ش های موثر و در در مد ر ه شهری دارا باشد ؛ به همان اندازآ که‬
‫به رالبد می پردازد ‪ ،‬به توانمند سازی ارت ادی ساکنان ‪ ،‬ارتقای ارهننی – اجتماعی آنان ‪ ،‬حفاظه از‬
‫ارزش های ن فته و آشکار بااه بپ دازد و تن ا تفاو در نوع برشورد باشد‪ .‬بنابرا ح هر نوع شرح شدما‬
‫پی ن ادی با د ابعاد رالبدی را با ا رالبدی تهفیق نما د ‪.‬‬
‫جمع بندی انواع رو ردها در ز نه های م ته همراآ با م اد ق و‬
‫راربردهای آن‬
‫گزینه ها‬
‫شرح خدمات تهیه طرح تفصیلی با رویکرد طراحی‬
‫شهری‬
‫طرح های بهسازی و توانمند سازی‬
‫کاربرد‬
‫مواجهه کالبدی با بافت فرسوده با اهداف عمدتا ً‬
‫نوسازی از طریق پروژه های پیشگام‬
‫مواجهه کالبدی با بافت فرسوده دارای ارزش یا فاقد‬
‫ارزش و یا روستایی – شهری با هدف تهیه یک‬
‫طرح تفصیلی ویژه برای بافت فرسوده‬
‫مواجهه حفاظتی – مرمتی کالبدی با بافت فرسوده‬
‫تاریخی و کهن با هدف حفاظت جامع از بافت و‬
‫ابنیه ارزشمند تاریخی‬
‫مداخله با رویکرد مشارکت اجتماعی اقتصادی‬
‫ساکنان‬
‫رویکرد کالبدی با نگاهی جزیی بر عوامل غیر‬
‫کالبدی‬
‫توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی و ‪..‬‬
‫مصداق‬
‫شرح خدمات سه سطحی شرکت عمران و بهسازی‬
‫شهری‬
‫گزینه ای که باید با توانایی ترکیب اهداف مختلف‬
‫مداخله در بافت در زمینه ها و ابعاد مختلف‬
‫فرسودگی بافت مربوطه طراحی و تدوین شود و با‬
‫انواع بافت های شهری که عالئمی از ناکارآمدی ‪،‬‬
‫نابسامانی ‪ ،‬عدم سالمت کیفی سکونتگاه ‪ .. ،‬را در‬
‫زمینه های مختلف اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی ‪ ،‬فرهنگی ‪،‬‬
‫شرح خدمات طرح تفصیلی ویژه‬
‫شرح خدمات یکسان‬
‫با رویکرد مداخالت‬
‫کالبدی‬
‫شرح خدمات حفاظت تاریخی‬
‫شرح خدمات های موردی دفتر نوسازی محله‬
‫شرح خدمات یکسان‬
‫با رویکرد مداخالت‬
‫غیر کالبدی‬
‫شرح خدمات یکسان‬
‫با رویکرد کالبدی و‬
‫جمع بندی از سطوح برنامه ر زی پی ن ادی‬
‫برنامه راهبردی‬
‫سطح برنامه‬
‫ریزی متداول‬
‫معادل سطح در شهرسازی و برنامه‬
‫ریزی شهری‬
‫راهبردی‬
‫(استراتژیک)‬
‫طرح راهبردی – ساختاری‬
‫تاکتیکی‬
‫طرح تفصیلی با رویکرد‬
‫طراحی شهری یا طرح جامع سه‬
‫بعدی‬
‫عملیاتی‬
‫برنامه ها ‪ ،‬طرحها ‪ ،‬پروژه‬
‫ها و اقدامات اجرایی‬
‫برنامه تاکتیکی‬
‫برنامه عملیاتی‬
‫شرح‬
‫فرآیندی است که راه های اصلی و اساسی برای رسیدن به هدف (‪ )Goal‬را ترسیم می کند و‬
‫ابزارهای الزم را برای این ماموریت فراهم می کند ‪ .‬برنامه ریزی استراتژیک را می توان‬
‫تالشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمات و مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف نمود‬
‫که در آن اهداف و اقدامات اساسی بلندمدت مورد نظر قرار می گیرد و زمینه و چارچوب همه‬
‫برنامه های دیگر در تمام سطوح محسوب می شود‪.‬‬
‫فرآیندی است که به وسیله آن برای تحقق یک راهبرد مشخص دسته ای از فعالیت های مرتبط‬
‫تعریف می شود ‪ .‬به عبارت دیگر وسایلی است برای دست یافتن به هدف های مشخص‬
‫(‪ )Objectives‬جهت رسیدن به هدف اصلی یا نهایی(‪ )Goals‬یا استراتژیک ‪ .‬بنابراین عبارت‬
‫است از مشخص نمودن هدف های میانکار و انتخاب وسایل برای تحقق آنها که چارچوب زمانی‬
‫آن میان مدت و معموالً پنج ساله انتخاب می شود‪.‬‬
‫فرآیندی است برای رسیدن به اهداف مشخص با ابزارهای مشخص یا به عبارت دیگر برداشتن‬
‫گام های ویژه یا انجام اقدامات مشخص برای انجام کارهایی که به هدف های مشخص نایل می‬
‫شود و در آن ‪ ،‬زمان کوتاه مدت از یکسال تا دوسال در نظر گرفته می شود که ممکن است‬
‫بعضی اقدامات آن تا پنج سال نیز طول بکشد‪.‬‬

similar documents