ارزیابی

Report
‫استاد راهنما‪ :‬دکتر محسن کاهانی‬
‫ارائه دهنده‪ :‬اعظم فیضنیا‬
‫فهرست مطالب‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫مقدمه‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫مقدمه‬
‫رتبهبندی‪ :‬مرتب کردن نتایج‬
‫جستجو برای ارائه به کاربر‬
‫• مستقل از پرسوجو‬
‫• – محاسبه محبوبیت نتایج براساس تحلیل‬
‫• پیوندهای گراف دادهها‬
‫••وابسته به پرسوجو‬
‫• – محاسبه میزان مرتبط بودن نتایج با پرس‪-‬‬
‫وجوی کاربر براساس تحلیل محتوا‬
‫‪3‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫حجم زیاد دادههای موجود در وب معنایی‬
‫(بیش از ‪ 52‬بیلیون سه گانه در مخازن تا سال‬
‫‪)2012‬‬
‫وب معنایی‬
‫ساختیافتگی دادهها‬
‫متفاوت بودن معنای پیوندها‬
‫امکان ادغام دادههای مجموعهدادههای مختلف‬
‫نیاز به موتورهای جستجو برای بازیابی اطالعات‬
‫وب معنایی‬
‫امکان اِعمال پرسوجوهای ساختیافته‬
‫‪SPARQL‬‬
‫نیاز به روشهای رتبهبندی جدید در موتورهای‬
‫جستجوی وب معنایی‬
‫در نظر گرفتن تفاوت پیوندها‬
‫در نظر گرفتن اصالت دادهها‬
‫‪4‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫هدف انجام پژوهش‬
‫• پردازش مجموعه داده ‪ RDF‬و استخراج مجموعهداده‪-‬‬
‫ها و پیوندهای آنها‬
‫• ایجاد گراف از مجموعهدادهها و پیوندهای آنها‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫• رتبهبندی مجموعهدادهها از طریق تحلیل پیوندهای گراف‬
‫ساخته شده‬
‫‪3‬‬
‫• محاسبه رتبه نتایج پرسش ‪ SPARQL‬براساس رتبه به‬
‫دست آمده برای مجموعهدادهها‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫)‪ReconRank(Resource CONtext RANKing‬‬
‫رتبهبندی بر مبنای‬
‫تحلیل پیوند‬
‫‪PopRank‬‬
‫رتبهبندی‬
‫موجودیت‬
‫)‪Ding(Dataset rankING‬‬
‫روشهای رتبهبندی‬
‫موجودیت با هدف رتبه‪-‬‬
‫بندی نتایج پرسوجوهای‬
‫)‪SPRING(SPaRql rankING‬‬
‫الگوریتم رتبهبندی‬
‫مبتنی بر شباهت نتایج‬
‫‪SPARQL‬‬
‫الگوریتم ارائه شده‬
‫توسط]‪[Ale2003‬‬
‫رتبهبندی روابط‬
‫معنایی‬
‫‪OntoRank‬‬
‫رتبهبندی‬
‫آنتولوژی‬
‫‪OntoKhoj‬‬
‫‪AKTiveRank‬‬
‫‪6‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیاب‬
‫تحلیل‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای‬
‫عوامل موثر در رتبهبندی موجودیت‬
‫مدل داده‬
‫مبتنی بر موجودیتها و‬
‫روابط آنها‬
‫نیاز به‬
‫پردازش حجم‬
‫باالیی از داده‪-‬‬
‫ها‬
‫روش تخصیص وزن به پیوندها‬
‫در نظر‬
‫گرفتن‬
‫اصالت‬
‫دادهها‬
‫عدم پوشش‬
‫ویژگی باز‬
‫بودن وب و‬
‫وجود ادعاهای‬
‫نادرست و‬
‫متناقض‬
‫دستی‬
‫کاهش دقت‬
‫وزندهی‬
‫خودکار‬
‫وابستگی به‬
‫دامنه خاص‬
‫عدم‬
‫مقیاسپذیری‬
‫‪7‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیاب‬
‫تحلیل‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای‬
‫تخصیص وزن خودکار به پیوند‌ها‬
‫‪Sindice Semantic Web Search Engine,‬‬
‫‪Ding,LF-IDF‬‬
‫‪ ‬مدل سلسله مراتبی‬
‫]‪[Nie2005‬‬
‫‪ ‬الیه‌ی باال‪ ،‬گراف مجموعه‌داده‌ها‬
‫‪ ‬الیه‌ی پایین‪ ،‬گراف موجودیت‌ها‬
‫میزان خاص بودن پیوند‪:‬‬
‫کاردینالیتی پیوند‪:‬‬
‫تعداد تکرار برچسب پیوند در تعداد پیوند‌هایی که مبدا و‬
‫مقصد و برچسب پیوند یکسانی‬
‫گراف داده‌ها‬
‫دارند‪.‬‬
‫*کاهش دقت این روش به دلیل‬
‫اهمیت باالی منتقل شده توسط‬
‫برخی برچسب‌های پیوند عام مثل‬
‫‪owl:sameAs‬‬
‫‪8‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روش‌های موجود‬
‫مشکالت و چالش‌ها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫اجمالی بر کارهای گذشته‬
‫الگوریتم رتبهبندی موجودیت‬
‫در نظر گرفتن اصالت داده در گراف‬
‫دادهها‬
‫در نظر گرفتن تفاوت برچسب‬
‫پیوندها‬
‫مستقل از دامنه‬
‫‪ReconRank‬‬
‫*‬
‫‪-‬‬
‫*‬
‫‪PopRank‬‬
‫‪-‬‬
‫*‬
‫‪-‬‬
‫‪Ding‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪SPRING‬‬
‫*‬
‫‪-‬‬
‫*‬
‫الگوریتم رتبهبندی‬
‫‪-‬‬
‫*‬
‫*‬
‫‪9‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫رتبهبندی‬
‫‪SELECT DISTINCT ?player‬‬
‫‪WHERE‬‬
‫– عدم پوشش کامل نتدایج توسدط روشهدای{‬
‫موجودیت‬
‫رتبه‬
‫‪?player‬‬
‫‪dbpp:clubs‬‬
‫تطبی دهندهی ;‪?x‬‬
‫‪ dbpediaowl:birthPlace‬ویگگد و یدک‬
‫‪ −‬شهرت‪?z.‬یک موجودیت و یدک‬
‫در‬
‫‪dbr:Steven_Gerrard‬د بد‬
‫دد دلیل‬
‫‪ dbpp:clubs‬نم تواند‬
‫ددار ویگگ د‬
‫مقد ;‪?x‬‬
‫‪ dbpediaowl:birthplace‬شهرت یک ادعا باشد‪.‬‬
‫معتبر بودن و‬
‫‪?z.‬‬
‫}‬
‫• روش ‪SPRING‬‬
‫ددی‬
‫دهبند‬
‫دل = رتبد‬
‫دده اید‬
‫‪ −‬اید‬
‫براسددداس توابددد بدددین‬
‫مجموعهدادهها‬
‫‪ −‬وجود موجودیتهای یکسان با‬
‫‪ URI‬متفددددددددددددداوت در‬
‫مجموعددهدادههددای مختلددف‬
‫ابر‪LOD‬‬
‫‪ −‬استفاده از پیوند ‪SameAs‬‬
‫‪dbpp:clubs‬‬
‫‪ ‬پیوندهای دوطربه‬
‫‪ ‬پیوندهای یک طربه‬
‫ضرورت انجام پگوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫‪?x‬‬
‫‪Steven_Gerrard‬‬
‫• روش رتبه بندی‬
‫براساس شباهت نتایج‬
‫روشهای موجود‬
‫‪SPARQL‬‬
‫‪?player‬‬
‫‪?z‬‬
‫‪dbpediaowl:birthP‬‬
‫‪lace‬‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫‪dbpp:clubs‬‬
‫ارزیاب‬
‫تحلیل‬
‫‪dbpediaowl:birthP‬‬
‫‪lace‬‬
‫جمع بندی‬
‫‪10‬‬
‫کارهای‬
‫هدف روش پیشنهادی‬
‫محاسبه رتبه زیرگرافهای پاسخ پرسشهای‬
‫‪ SPARQL‬براساس رتبهی سهگانههای تشکیل‬
‫دهندهی آنها‬
‫حل مشکل عدم پوشش کامل نتایج در رتبهبندی‬
‫محاسبه رتبهی سهگانهها براساس رتبهی‬
‫مجموعهدادههای بیانکنندهی آنها‬
‫در نظر گرفتن اصالت دادهها در رتبهبندی‬
‫حل مشکل تخصیص وزن پایین به برچسبهای‬
‫پیوند پرتکرار با اهمیت از طریق یک روش جدید‬
‫اندازهگیری اهمیت برچسب پیوند مبتنی بر نوع‬
‫برچسب در رتبهبندی‬
‫محاسبه رتبهی مجموعهدادهها براساس روشهای‬
‫تحلیل پیوند موجودیت‬
‫‪11‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫مدل داده‬
‫• گراف چندگانهی جهتدار برچسبدار‬
‫• ‪ V‬مجموعهای از گرهها‬
‫• ‪ E‬مجموعهای از یالها‬
‫• ‪ LV‬مجموعهای از برچسب گرهها‬
‫• ‪ LE‬مجموعهی برچسب یالها‬
‫• یال  ∈  به صورت ‪1 ,,2 |1 ,2 ∈ , ∈ LE‬‬
‫)‪G = (V,E,LV,,LE‬‬
‫گراف دادهها‬
‫مجموعهداده‬
‫مجموعه‌پیوند‬
‫=  تعریف می‌شود‪.‬‬
‫• با فرض اینکه مجموعهدادهی‪ D‬زیرگرافی از ‪ G‬باشد‪:‬‬
‫• ∆‪ =  , ,‬‬
‫•  ⊆ ‬
‫•  ⊆ ‬
‫• ∆ یک تناظر بین شناسهها و مجموعهدادهی اصالت آنها‬
‫برقرار میکند‪.‬‬
‫• پيوند  درونی است در صورتی که  ∈ ‪ 1 ,2‬باشد‪ ،‬در غیر اين صورت پيوند  خارجی است‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روش‌های موجود‬
‫مشکالت و چالش‌ها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫مدل داده‪...‬‬
‫‪13‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روش‌های موجود‬
‫مشکالت و چالش‌ها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫الگوریتم رتبهبندی‬
‫• محاسبهی رتبهی هر مجموعهداده با استفاده از‬
‫تعمیم فرمول ‪ PageRank‬روی گراف وزندار‬
‫ِ‬
‫مجموعهدادهها‬
‫– رتبهی سهگانهی ‪ t‬برابر است با میانگین رتبهی‬
‫مجموعهدادههای آن‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیاب‬
‫تحلیل‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای‬
‫الگوریتم تخصیص وزن‬
‫*کاردینالیتی پیوند‪،‬تعداد پیوند‌هایی که مبدا و مقصد و برچسب پیوند یکسانی دارند‪.‬‬
‫‪Lσ,i,j‬‬
‫‪Lτ,i,k‬‬
‫‪Lτ,i,k‬‬
‫= ‪LF Li,σ,j‬‬
‫* تعیین میزان اهمیت برچسب پیوند توسط نوع برچسب پیوند‪:‬‬
‫پیوندهای عام‪ :‬پیوند‌هایی که به کالس و نوع موجودیت وابسته نیستند‬‫‪N‬‬
‫‪1 + freq σ‬‬
‫‪log‬‬
‫‪IDF σ = 1‬‬
‫ پیوندهای خاص‪ :‬پیوندهای تعریف شده برای موجودیتهای متعلق به یک کالس خاص‬‫‪N‬‬
‫‪1 + freq σ‬‬
‫*تابع وزن‪:‬‬
‫‪IDF σ = log‬‬
‫‪ωi,σ,j = LF Li,σ,j × IDF σ‬‬
‫‪15‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روش‌های موجود‬
‫مشکالت و چالش‌ها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای آینده‬
‫ارزیاب‬
‫مجموعه داده و ابزار مورد استفاده برای پیادهسازی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫پیادهسازی با استفاده از زبان برنامهنویس جاوا‬
‫انتخاب مجموعهداده ‪)Billion Triple Challenge( BTC2012‬‬
‫دور اول خزش‬
‫‪ ‬بخشهای ‪ freebase ،datahub ،timbl‬و ‪ rest‬از ُ‬
‫‪ ‬قالب ‪NQUAD‬‬
‫استفاده از کتابخانه ‪ nxparser‬برای پردازش دادهها‬
‫‪ ‬تعداد سهگانهها‪103,254,464 :‬‬
‫‪ ‬تعداد مجموعهدادهها‪249 :‬‬
‫‪ ‬تعداد مجموعهپیوندها‪636 :‬‬
‫استفاده از ‪ SQL Server‬برای ذخیرهی دادهها‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫• هدف آزمایش اول‪:‬‬
‫‪ ‬دقت روش خودکار تخییص وزن پیشنهادی با روش خودکار ‪ LF-IDF‬در‬
‫الگوریتم ‪Ding‬‬
‫• هدف آزمایش دوم‪:‬‬
‫‪ ‬اثبات عدم پوشش کامل نتایج توسط روشهای تطبی دهندهی رتبهی‬
‫موجودیت در رتبهبندی پرسوجوهای مختلف ‪SPARQL‬‬
‫‪16‬‬
‫ضرورت انجام پگوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیاب‬
‫تحلیل‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای‬
‫ارزیابی دقت روش تخصیص وزن‬
‫• معیار و روش انجام ارزیابی‬
‫– معیار ارزیابی‪ :‬میزان خطا از لیست استاندارد‬
‫– روش ساخت لیست استاندارد‪:‬‬
‫» تنظ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یییم پرس ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یینامه براس ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییاس روش ‪AHP‬‬
‫(‪ )Analytical Hierarchy Process‬ب یرای‬
‫معیارهای ن ان دهندهی شهرت مجموعهدادهها‬
‫» شرکت کنندگان‪:‬‬
‫• ‪ 3‬دانشجوی دکتری با حدود ‪ 4‬سال فعالیت در زمینه دادههای پیوندی‬
‫• ‪ 3‬دانشجوی کارشناس یارشد با حدود ‪ 2‬سال فعالیت در زمینه دادههای پیوندی‬
‫• میانگین درصد وزن معیارها براساس نظر متخصصان دادههای پیوندی‬
‫ترتیب‬
‫‪17‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام پژوهش‬
‫روش‌های موجود‬
‫مشکالت و چالش‌ها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیابی‬
‫معیار‬
‫وزن‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫شهرت‬
‫حجم مجموعه‌داده‬
‫‪36.4%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫محبوبیت‬
‫دسترس پذیری‌‬
‫تحلیل نتایج‬
‫جمع بندی‬
‫‪16.08%‬‬
‫‪11.596%‬‬
‫‪35.904%‬‬
‫کارهای آینده‬
‫نتایج ارزیابی دقت روش تخصیص وزن‬
‫روش مورد مقایسه‬
‫سال‬
‫روش تخصیص وزن‬
‫فاکتورهای مورد‬
‫استفاده‬
‫‪LF-IDF‬‬
‫‪2010‬‬
‫خودکار‬
‫کاردینالیتی پیوند‬
‫میزان خاص بودن برچسب‬
‫پیوند‬
‫• پیادهسازی روش پیشنهادی‬
‫– تفکیک پیوندهای عام و خاص براساس پیوندهای تعریف شده برای‬
‫‪owl:thing‬‬
‫–‬
‫پیوندهای عام‪ :‬پیوندهایی با دامنهی ‪owl:thing‬‬
‫لیستروش پیشنهادی و روش ‪:Ding‬‬
‫• مقایسه لیست استاندارد‪،‬‬
‫ترتی‬
‫استاندارد‬
‫ب‬
‫استاندارد‪:‬‬
‫میزان خطا از لیست‬
‫•‬
‫‪18‬‬
‫‪ ‬روش پیشنهادی‪1 0/34 :‬‬
‫‪ ‬روش ‪0/41 :Ding‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫روشهای موجود‬
‫‪dbpedia.org‬‬
‫‪freebase.org‬‬
‫‪fu-berlin.de‬‬
‫‪bbc.co.uk‬‬
‫‪purl.org‬‬
‫‪xmlns.com‬‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش ‪Ding‬‬
‫روش‬
‫پیشنهادی‬
‫‪freebase.com‬‬
‫‪dbpedia.org‬‬
‫‪fu-berlin.de‬‬
‫‪esd.org.uk‬‬
‫‪open.ac.uk‬‬
‫‪w3.org‬‬
‫‪dbpedia.org‬‬
‫‪freebase.com‬‬
‫‪w3.org‬‬
‫‪xmlns.com‬‬
‫‪fu-berlin.de‬‬
‫‪purl.org‬‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیاب‬
‫تحلیل‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای‬
‫ارزیاب‬
‫مجموعه داده و ابزار مورد استفاده برای پیادهسازی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫پیادهسازی با استفاده از زبان برنامهنویس جاوا‬
‫انتخاب مجموعهداده ‪)Billion Triple Challenge( BTC2012‬‬
‫دور اول خزش‬
‫‪ ‬بخشهای ‪ freebase ،datahub ،timbl‬و ‪ rest‬از ُ‬
‫‪ ‬قالب ‪NQUAD‬‬
‫استفاده از کتابخانه ‪ nxparser‬برای پردازش دادهها‬
‫‪ ‬تعداد سهگانهها‪103,254,464 :‬‬
‫‪ ‬تعداد مجموعهدادهها‪249 :‬‬
‫‪ ‬تعداد مجموعهپیوندها‪636 :‬‬
‫استفاده از ‪ SQL Server‬برای ذخیرهی دادهها‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫• هدف آزمایش اول‪:‬‬
‫‪ ‬دقت روش خودکار تخییص وزن پیشنهادی با روش خودکار ‪ LF-IDF‬در‬
‫الگوریتم ‪Ding‬‬
‫• هدف آزمایش دوم‪:‬‬
‫‪ ‬اثبات عدم پوشش کامل نتایج توسط روشهای تطبی دهندهی رتبهی‬
‫موجودیت در رتبهبندی پرسوجوهای مختلف ‪SPARQL‬‬
‫‪19‬‬
‫ضرورت انجام پگوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیاب‬
‫تحلیل‬
‫جمع بندی‬
‫کارهای‬
‫اثبات عدم پوشش کامل نتایج توسط روشهای‬
‫تطبیق دهندهی‬
‫موجودیت‬
‫ی‬
‫رتبه‬
‫چالشهای مربوط‬
‫‪20‬‬
‫روشهای مورد‬
‫مقایسه‬
‫سال‬
‫روش محاسبه‬
‫رتبه نتایج‬
‫ایده اصلی‬
‫‪SPRING‬‬
‫‪2011‬‬
‫میانگین رتبهی‬
‫موجودیتهای هر‬
‫سهگانه‬
‫رتبهبندی‬
‫براساس توافق‬
‫بین‬
‫مجموعهدادهها‬
‫روش رتبهبندی‬
‫براساس شباهت‬
‫نتایج‬
‫‪2011‬‬
‫محاسبه رتبه‬
‫موجودیتها‬
‫شباهت بین‬
‫نتایج‬
‫ضرورت انجام پژوهش‬
‫هدف از انجام‬
‫روشهای موجود‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روش پیشنهادی‬
‫ارزیاب‬
‫به‬
‫عدم پوشش کامل‬
‫نتایج در رتبهبندی‬
‫تنها قادر است برای‬
‫موجودیتهایی که حداقل یک‬
‫پیوند ورودی با برچسب‬
‫‪ owl:sameAs‬از موجودیتهای‬
‫سایر مجموعهدادهها دارند‬
‫به محاسبه رتبه بپردازد‪.‬‬
‫تنها قادر است برای‬
‫موجودیتهایی که حداقل یک‬
‫پیوند خروجی مشترک با‬
‫سایر موجودیتهای نتیجه‬
‫دارند به محاسبه رتبه‬
‫بپردازد‪.‬‬
‫تنها قادر است نتایج‬
‫پرسشهایی را رتبهبندی‬
‫کند که نتایج ارائه شده‬
‫به کاربر یک موجودیت به‬
‫همراه تعدادی ثوابت‬
‫تحلیل‬
‫جمع بندی‬
‫شما‬
‫ره‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کارهای‬
‫اثبات عدم پوشش کامل نتایج توسط روشهای‬
‫تطبیق دهندهی‬
‫رتبهی موجودیت‪...‬‬
‫• معیار و روش انجام ارزیابی‬
‫– معیار ارزیابی‪ :‬درصد نتایج قابل رتبهبندی‬
‫– استفاده از پرسوجوهای محک استخراج شدده از ال‬
‫‪ SPARQL‬در ‪ DBPEDIA‬توسط ]‪[Mor2011‬‬
‫پرسوجوهدای‬
‫• انتخاب پرسوجوهای شماره ‪ 1‬و ‪ 4‬با توجه به مجموعه داده آزمایش‬
‫• درصد پوشش روش پیشنهادی‪ ،‬روش مبتنی بر شباهت‬
‫شماره روش ‪:SPRING‬‬
‫نتایج و‬
‫روش مبتنی بر‬
‫پرسوجو‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫ضرورت انجام‬
‫روش ‪SPRING‬‬
‫شباهت نتایج‬
‫روش پیشنهادی‬
‫‪21.53%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪10.20%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪%100‬‬
‫بیان شده‬
‫داده‬
‫مجموعه‬
‫در یک‬
‫گانه حداقل‬
‫انجامهر سه‬
‫توضیح‪:‬‬
‫پژوهش•‬
‫جمع بندی‬
‫تحلیل‬
‫ارزیاب‬
‫مشکالت و چالشها‬
‫روشهای موجود‬
‫روش پیشنهادی‬
‫هدف از‬
‫کارهای‬
‫آنچه مرا نکشد‪،‬‬
‫قوی ترم می‬
‫سازد‪.‬ویلهلم نیچه‬
‫فریدریش‬

similar documents