Metapodatkovna baza - Vegova

Report
Podatkovni del podatkovne baze
Opisi podatkov
Fizični podatki
Metapodatkovna baza - opisi
fizičnih podatkov (kako so shranjeni
na zunanjem pomnilniku, kaj
pomenijo, kako so dostopni
uporabnikom)
Fizična PB - vrednosti podatkovnih
elementov, ki se nanašajo na lastnosti
objektov v modeliranem okolju.
1
Metapodatkovna baza

Trinivojska arhitektura PB => metapodatkova
baza vsebuje 3 vrste opisov fizičnih podatkov:
– notranja shema (1),
– konceptualna shema (1)
– zunanje sheme (n).

Namen trinivojske arhitekture: ločiti načine fizičnega
shranjevanja podatkov (notranji nivo) od načinov
modeliranja okolja (konceptualni nivo) in le-te od
uporabe podatkov (zunanji nivo).
2
Trinivojska arhitektura PB
Opisi uporabniških pogledov na podatke
Zunanji nivo
Zunanja shema 1 Zunanja shema 2
Konceptualni nivo
Notranji nivo
Fizična organizacija
podatkov
Konceptualna shema
Notranja shema
Zunanja shema n
Opis globalnega
pogleda na
podatke (vsebina)
Opis fizične
predstavitve
podatkov (tehnično)
PB
3
Razlike med nivoji
Zunanji nivo
Konceptualni nivo
Izdeleki = Record
IDIzdelka : Word;
ImeIzdelka : String;
CenaEnote : Real;
End;
Notranji nivo
4
Obravnava fizične PB
1.
2.
Izven podatkovne baze (nivo OS) – FPB je zbirka
fizičnih datotek na zunanjem pomnilniku
Notranji nivo - zbirka fizičnih datotek se s pomočjo
opisov v notranji shemi prikaže kot zbirka logičnih
zapisov različnih tipov in njihovih medsebojnih povezav;
notranja shema omogoča preslikavo fizičnih datotek v
logične zapise; obsega podatke o tem, kje se nahajajo
podatkovni elementi, ki tvorijo logični zapis, in kako se
iz fizičnih datotek preberejo oziroma vanje shranijo.
5
Obravnava fizične PB (nad.)
3.
Konceptualni nivo - zbirka logičnih zapisov (in njihovih
medsebojnih povezav) se s pomočjo opisov v
konceptualni shemi prikaže kot imena, lastnosti in
povezave entitet iz modeliranega okolja (konceptualna
podatkovna baza = logični model okolja); konceptualna
shema obsega tudi opise pravil, ki veljajo v
modeliranem okolju (npr. kakšne vrednosti lahko
zavzamejo posamezne lastnosti entitet in katere
medentitetne povezave smejo oziroma morejo obstajati
v okolju.)
6
Obravnava fizične PB (nad.)
4.
Zunanji nivo - konceptualna PB se s pomočjo opisov v
zunanji shemi prikaže kot uporabnikov model okolja, ki
obsega le tisti del celotnega modela, ki je zanj zanimiv.
V MPB se nahaja toliko zunanjih shem, kolikor različnih
uporabniških pogledov obstaja. Zunanja shema
omogoča uporabniku prilagojen pogled na
konceptualno podatkovno bazo, obsega tudi omejitve
pri uporabi posameznih vrst podatkov.

MPB = meta podatkovna baza (zbirka pravil – ni
podatkov, so samo definicije)
7
Opisi shem

Posamezne vrste shem opišemo s pomočjo strukturnega in
opisnega mehanizma - podatkovnega modela. Sestavna dela
podatkovnega modela sta:
–
–

jezik za opis podatkov in
množica operatorjev, ki služijo za rokovanje s podatki (jezik za
manipulacijo s podatki / povpraševalni jezik)
Na notranjem nivoju je podatkovna baza predstavljena kot
množica logičnih datotek, ki jih sestavljajo logični zapisi.
Operatorji, ki so vezani na datotečni model, se nanašajo na
iskanje, branje, dodajanje, brisanje in spreminjanje zapisov v
datotekah. Ti operatorji niso neposredno dostopni uporabnikom.
8
Opisi shem (nad.)



Na konceptualnem in zunanjem nivoju je podatkovna
baza opisana s pomočjo podatkovnih modelov, ki jih
delimo na globinske (ER model, PM na osnovi
semantičnih mrež, “objekt – vloga” ORM model) in
površinske (relacijski, mrežni, hierarhični).
Za preslikave med opisi podatkovne baze na različnih
nivojih skrbi SUPB.
Te preslikave omogočajo in zagotavljajo podatkovno
neodvisnost - preprečujejo nezaželene vplive
sprememb z nižjih na višje nivoje.
ER= entitetno relacijski model
PM= podatkovni model
ORM=Object Relational Mapping
9
Podatkovna neodvisnost
Logična podatkovna
neodvisnost - mera
za vpliv sprememb s
konceptualnega nivoja
na zunanji nivo.
Fizična podatkovna
neodvisnost - mera
za vpliv sprememb z
notranjega nivoja na
konceptualni nivo.
Izdelki = Record
IDIzdelka : Word;
ImeIzdelka : String;
CenaEnote : Real;
End;
10

similar documents