5-LSIL хөнгөн зэргийн дисплази

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
LSIL: хөнгөн зэргийн дисплази
1
LSIL: хөнгөн зэргийн дисплази
Эсзүйн шинжүүд
•Эсүүд: өнгөц давхаргын эсийн цитоплазм
•Бөөм: завсрын эсийн бөөмөөс 3 дахин том,
бөөм цитоплазмийн харьцаа ихэснэ.
•Бөөмийн хэлбэр болон хэмжээ дунд
хэмжээгээр өөрчлөгдөнө.
•Гиперхромази (хроматин толбо мэт болно)
•Бөөмөнцөр: ажиглагдахгүй
•Эсийн зах ирмэгийн хэлбэр ялимгүй
өөрчлөгдөнө
•Хүний папиллома вирусын үеийн
өөрчлөлттэй холбоотой эсүүд гарна.
LSIL: хөнгөн зэргийн дисплази
Эдзүйн шинжүүд
Парабазал эсийн олшрол
(пролифераци) эпителийн доод
гуравны нэгийг хамрана.
Тэрнээс гадна дээд гуравны хоёр
эпител нь боловсорсон эс байх ба
бага зэргийн эсийн гажигшилтай
байна.
HPV эсийн өөрчлөлт (LSIL)
LSIL: хөнгөн зэргийн дисплази
Эрүүл эпителийг харьцуулсан байдал
Парабазал зон өргөссөн, митоз доод
гуравны нэгт, эсийн гажигшил дээд гуравны
хоёрт
Парабазал зон өргөссөн, митоз доод гуравны
нэгт, эсийн гажигшил дээд гуравны хоёрт,
койлоцит
Эсийн дунд болон дээд давхаргад бөөмийн
гажигшил, томрол, гиперхромази, койлоцит
Парабазал зон өргөссөн, митоз доод гуравны
нэгт, эсийн гажигшил дээд гуравны хоёрт,
койлоцит
HPV эффект буюу койлоцит
Парабазал зонд митозтой, дээд
гуравны хоёрт койлоцит
Койлоцит
Хавтгай хучуур эдийн доторхи
гэмтлийн дээд зэрэг(HSIL)
•
•
•
•
Дунд зэргийн дисплази
Хүнд зэргийн дисплази
Байран өмөн
HSIL –ийн нэвчилттэй холбоотой
өөрчлөлт
HSIL: эсзүйн өөрчлөлт-1
• Ганц эс, бүлгээрээ, эсвэл синцитиал
байдлаар
• Жижгэвтэр боловсроогүй эсүүдийн
бөөмийн гажигшил(metaplastic эсвэл жижиг
эвэршсэн)
• Бөөм цитоплазмèéн харьцаа ихэснэ.
• Хроматинèé мөхлөгжих явдал ихэснэ.
• Бөөмийн гадна хүрээ бага зэрэг зузаарна,
жигд бус болох, хурц өнцөг үүсгэхгүй.
• Бөөмөнцөр ажиглагдахгүй
HSIL: эсзүйн өөрчлөлт-2
• Маш бага цитоплазм, эвгүй бүтэцтэй,
цианофил, голдуу эвэршилт хэлбэрийн
• Хавдрын үхжилгүй байх
• Liquid-based наацанд:
1. Гүнзгий гажигшилтай ганц нэг эсүүд, бүлгээр
болон синцитиал бүтэц харьцангуй их
2. Харьцангуй идэвхитэй гажигшилтай эсүүд
3. Гиперхромази шинж тэмдэг бага байж болно
HSIL: Дунд зэргийн дисплази
HSIL: хүнд хэлбэрийн дисплази
HSIL: Байран өмөн
HSIL Эдзүйн өөрчлөлт
Атипитэй парабазал эсийн олшрол нь
гуравны хоёроос дээш хамарсан байна.
Койлоцит HSIL-д тохиолдож болно.
Парабазал эсийн олшрол вертикал байрлалд
митозийн идэвхжил гуравны дунд байна.
Зарим тохиолдолд боловсроогүй хавтгай
эсийн бөөмүүд митозийн идэвхжил байхгүй
байх тохиолдолд боловсроогүй эсийн
атипийн метаплазид оруулна.
Зарим тохиолдолд HSIL-ийг оношлоход
төвөгтэй байдаг. Иймд Ki-67 p-16
иммуногистохимийн
будгаар
тодорхойлдог.
Эсийн бөөмийн төлөв, боловсролын
зэрэг, митозийн идэвхжилийн түвшин
зэргийн нарийн харж LSIL, HSIL-ийн
ялгааг гаргаж оношлоно.
Цууны хүчил түрхсэн байдал, гаж
судасжилт тодорсон төрх пунктаци ба
мозайк
Атипийн парабазал эсүүдийн олшрол
CIN 2
CIN2 метаплазийн хэлбэр, эозинофил
цитоплазм, өндөр митоз
CIN2 метаплазийн хэлбэр, эозинофил
цитоплазм, өндөр митоз
CIN2 метаплазийн хэлбэр, эозинофил
цитоплазм, өндөр митоз
CIN2 Эвэршилт хэлбэр
СIN 3
CIN 3 өндөр митоз
CIN 3 өндөр митоз
CIN 3 боловсроогүй монотонний парабазал
эсийн олшрол, өнгөц давхарга атипийн
шинжтэй
CIN 3 өндөр митоз
CIN 3 татагдаж уртассан эсийн хэлбэр
CIN 3 булчирхайн хана дагаж ургасан байдал
CIN 3 булчирхайг бүрэн хамарсан
байдал
CIN 2
CIN 3
CIN 2, CIN1 ба CIN2-ийн зааг
HSIL (люголийн уусмалаар эпителийг
арчсаны дараах үүссэн шугаман
артифакт)
Атипитэй
метаплазийн
эс CIN 2
CIN 2
метапластик
эозинофил
хэлбэр
Атипитэй
метаплазийн
эс
Атипитэй
метаплазийн
эс CIN 3
Синцитиал
бөөгнөрөл
Булчирхайг бүрэн
хамарсан HSIL
Нимгэн
цитоплазмтай,
боловсроогүй
атипит метаплази
CIN 3 булчирхайг
хамарсан
Нимгэн
хоосовчтой
цитоплазм AGC
CIN 3 булчирхайг
хамарсан
Атипит боловсроогүй метаплази,
HSIL
Атрофи, бөөмийн атипизм болон
митозийн идэвхжилгүй
• Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
47

similar documents