kratka navodila

Report
Javni razpisi ARRS s področja
financiranja raziskovalne dejavnosti
KJE dobim podatke o razpisih ?
• Podatki so na spletni strani
ARRS, na naslovu “Razpisi in
pozivi”: ARRS - Razpisi in pozivi
• Klik na ta naslov popelje do
domačih in mednarodnih razpisov
v tekočem letu (pa tudi v arhiv).
• Klik na “domači razpisi” ali
“mednarodni razpisi” odpre Knjigo
razpisov:
Domači razpisi
Mednarodni razpisi
• Klik na posamezen razpis odpre
besedilo razpisa. S klikom na
“Rokovnik” izvem vse o
pomembnih datumih, kliknem pa
lahko tudi na “Pogosta vprašanja”.
• Zanima me projektni razpis.
Ali izpolnjujem pogoje za prijavo na
projektni razpis?
a) ali imam številko raziskovalca iz
evidence raziskovalcev na ARRS in
ustrezne podatke o mojih raziskovalnih
dosežkih na SICRIS?
 Kako pridobim številko raziskovalca?
•
Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati šifro raziskovalca,
pod katero je voden v evidencah agencije. Raziskovalci, ki se
želijo prijaviti na javni razpis, pa še nimajo svoje šifre v evidencah
agencije, imajo posebno možnost. V tem primeru mora za
raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje ali biti člani projektnih
skupin, pa še nimajo svoje šifre v evidencah agencije, RO
prijaviteljica poslati agenciji:
–
–
–
•
zahtevek za pridobitev šifre raziskovalca,
obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2013), ki mora biti
podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega
raziskovalca,
izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku
kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata, v
primeru odobritve projekta, zaposlila in navedbo razpisa in naziva
projekta.
Po pridobitvi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu
določi šifra. Po pridobitvi šifre raziskovalca mora raziskovalec čim
prej oziroma najkasneje do zaključka javnega razpisa poskrbeti
za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS.
Raziskovalec si mora seveda urediti tudi vso potrebno
dokumentacijo, vezano na zaposlitveni status pri raziskovalni
organizaciji.
b) številko imam, kaj pa ostali pogoji?
• V besedilu razpisa so navedeni pogoji, ki jih
mora izpolnjevati raziskovalec, ki želi oddati
prijavo na razpis. Opisani so tudi v:
• Pravilniku o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti
• Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo
raziskovalnega projekta
• Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise
S klikom na Metodologija se odpre prva
stran: Kazalo
• Izberem vrsto razpisa in najdem pogoje.
• Klik na SICRIS, vtipkam svoje ime ali
številko raziskovalca, izberem
Vrednotenje bibliografskih kazalcev
raziskovalne uspešnosti po metodologiji
ARRS
• Prikaže se vrednotenje mojih
bibliografskih enot:
Če:
• imam več kot 100 točk iz znanstvenih objav,
• imam vsaj eno objavo v kategoriji 1. A, B, C
• izkazujem citiranost v sistemu SICRIS
• izkazujem minimalno skupno število točk iz
znanstvenih objav, citatov in sodelovanja z
drugimi financerji ali imam določeno število
točk iz A1/2, A’ ali A”, kar določa metodologija,
 lahko ugotovim, da izpolnjujem pogoje za
prijavo temeljnega projekta.
• Odlično! A1+A2+A3>= 5, torej izpolnjujem pogoj za
prijavo temeljnega projekta na naravoslovju in
tehniki.
• Če bi bil A1+A2+A3 < 4,0 ne bi mogel na
naravoslovju prijaviti niti aplikativnega projekta
mladega doktorja (manj kot 10 let po doktoratu),
razen če imam izpolnjujem pogoje glede
znanstvenih objav:
A1/2>=600 ali A’>=200 ali A”>=50
• Že z izpolnitvijo enega izmed zgornjih pogojev
absolutno kvalificiram, saj se z A meri odličnost, ki
jo ARRS posebej vzpodbuja (članek v najboljši
reviji, mednarodni patent…)
Kakšne so možnosti, da bo projekt
izbran?
Kako poteka ocenjevanje?
• V Pravilniku o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti in Metodologiji
ocenjevanja prijav za razpise so opisani
postopki, kriteriji, merila, kazalci. Vem, da bodo
mojo prijavo ocenjevali tuji recenzenti. Kaj in
kako bodo ocenjevali?
 Poglejmo ocenjevalni list tujega recenzenta I.
faze razpisa, ki je objavljen pri razpisu!
• V Pravilniku piše, da bom dobil na
vpogled ocene in komentarje
recenzentov.
V II. fazi razpisa bom lahko podal
mnenje k ocenam in komentarjem
in opozoril na morebitna neskladja.
Mnenje bo proučil panel.
• Panel, sestavljen iz občasnega
strokovnega telesa in tujih panelistov
bo določil končni izbor. Upošteval bo
ocene recenzentov, med ocenami
recenzentov se bo lahko odločil, da
ene ocene ne upošteva, ali pa bo
presodil, da je povprečje ocen najbolj
ustrezno. Moj odziv na oceno jim bo v
pomoč, posebej, če se bodo ocene
recenzentov zelo razlikovale.
• Ugotovil sem, da izpolnjujem pogoje in
menim, da bom s prijavo prepričal
recenzente za dobro oceno.
Kako se prijavim?
• V razpisu piše, da se prijavo odda na
spletni portal. Kliknem na eObrazci na
spletni strani ARRS
.
• Vstopam z geslom ali digitalnim potrdilom.
https://www.arrs.gov.si/eObrazciLogin/Login.aspx
• Na “pomoči” so podrobna
navodila.
• Če še ne gre, pokličem g. Zdenka
Nemca na 400 5933.
• Prebil sem se skozi vsa okenca,
še digitalno podpiševa s
predstojnikom, in oddam.
• Čakam na obvestilo ARRS: Kdaj
pride, bo pisalo v Rokovniku.
Kaj pa, če nimamo vseh digitalnih
potrdil?
• Prijavo oddam v elektronski obliki na
spletni portal kot nepodpisano, nato jo
natisnem, dam v podpis zastopniku oz.
pooblaščeni osebi RO, vodji projekta ter
opremim z žigom, zaprem v ovojnico in
pravočasno oddam v Glavni pisarni ARRS
(ali oddam po običajni pošti)
Oznake na ovojnici
• Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
• Javni razpis…
• NE ODPIRAJ
• Xyz šifra prijave, ki jo program natisne na
prijavo, ki je oddana na spletni portal.
• Med izpolnjevanjem se je pojavilo
kar nekaj vprašanj. Najprej
pogledam na spletno stran ARRS,
na “moj” razpis, na naslov
“Pogosta vprašanja “. Morda je
moje vprašanje podobno in mi bo
odgovor koristil.
• Lahko pa pokličem svetovalca za
posamezno vedo. Na spletni
strani ARRS so navedene
njihove telefonske številke.
Ilustracije Božo in Miha Kos

similar documents