OPINIE KLIENTÓW NA TEMAT PRACY I DZIAŁALNOŚCI SOW W

Report
Czy specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie pomagają?
Wymiar pomocy z perspektywy 5 lat
działalności.
Specjalistyczny
Ośrodek
Wsparcia Dla
Ofiar Przemocy
w Rodzinie w
Nowej Sarzynie
Specjalistyczny
Ośrodek
Wsparcia Dla
Ofiar Przemocy
w Rodzinie w
Gorzycach
Specjalistyczny
Ośrodek
Wsparcia Dla
Ofiar Przemocy
w Rodzinie SOS
w Lesku
Specjalistyczny
Ośrodek
Wsparcia Dla
Ofiar Przemocy
w Rodzinie w
Korytnikach
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE
W NOWEJ SARZYNIE –
ANALIZA ANKIETY
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Nowej Sarzynie uzyskuje informacje zwrotne
i opinie klientów na temat pracy i działalności w oparciu
o dane zdobyte z ankiety ewaluacyjnej SOW. Na ich
podstawie dokonuje się analizy i oceny pomocy
udzielonej przez pracowników SOW.
Na pytanie „Czy uzyskane wsparcie pozwoliło rozwiązać
Pana/Pani problem?” klienci udzielili następujących
odpowiedzi:
Czy uzyskane wsparcie pozwoliło rozwiązać Pana/Pani
problem?
6%
39%
55%
Tak
Częściowo
Nie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,
dane za lata 2010, 2011, 2012 - I połowę.
 Dane znajdujące się na powyższym wykresie wskazują, że
ponad połowa klientów (55%) odpowiedziała, że wsparcie
uzyskane w Ośrodku pozwoliło w rozwiązaniu problemu
przemocy, ponad 1/3 klientów (39%) twierdzi, że częściowo i
tylko (6%) badanych jest zdania, że ich problemu nie udało
się rozwiązać.
 Reasumując Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie prowadzi skuteczne
działania, gdyż ponad 90% klientów twierdzi, iż wsparcie
pracowników Ośrodka pozwoliło całkowicie bądź częściowo
rozwiązać problem przemocy.
Klientów korzystających ze wsparcia SOW zapytano również o
to, jak oceniają pomoc udzieloną przez pracowników Ośrodka.
Jak ocenia Pan/Pani pomoc udzieloną przez pracowników
Ośrodka?
3%
0%
6%
9%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Bardzo źle
82%
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie,
dane za lata 2010, 2011, 2012 - I połowę.
 Reasumując 91% klientów ocenia bardzo dobrze i raczej
dobrze pomoc udzieloną przez pracowników SOW.
Zaledwie 6% badanych raczej źle ocenia pomoc niesioną
przez pracowników, tylko 3% nie miało zdania na ten
temat.
 Podsumowując większość klientów ocenia bardzo dobrze
pracę SOW w Nowej Sarzynie. Odpowiedzi klientów
wskazują na to, że narzędzia pracy stosowane przez
pracowników są skuteczne i przynoszą efekty w postaci
rozwiązywania problemów i zadowolenia klientów.
Klienci SOW w Nowej Sarzynie zapytani o zgodę na
monitorowanie ich sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka
udzielili następujących odpowiedzi:
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na monitorowanie sytuacji
życiowej po opuszczeniu Osrodka?
3%
8%
Tak
Nie
89%
Brak monitorowania
 SOW Nowa Sarzyna rozpoczął monitorowanie sytuacji
życiowej klientów od 2008 roku. Powyższy wykres
wskazuje, że w latach 2008-2012 zgodę na
monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 89% osób,
8% nie wyraziło zgody, a pozostałe osoby (3%) nie były
monitorowania z powodu braku wystąpienia
przemocy, nie posiadania telefonu bądź wyjazdu za
granicę.
 Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej
Sarzynie oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną
przez pracowników Ośrodka na rzecz rozwiązania
problemu przemocy stwierdziło tak 91%. Niemalże
większość klientów, bo 90% klientów ocenia pracę
Ośrodka jako skuteczną.
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE SOS
W LESKU –
ANALIZA ANKIETY
Klienci SOW w Lesku zapytani o to, jak oceniają pomoc
udzieloną przez pracowników, udzielili następujących
odpowiedzi:
Jak ocenia Pan/Pani pomoc udzieloną przez pracowników
Ośrodka?
0%
3%
6%
9%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
82%
Bardzo źle
 Z powyższych odpowiedzi wynika, że 89% klientów ocenia
bardzo dobrze i raczej dobrze pomoc udzieloną przez
pracowników SOW. Zaledwie 7% badanych ocenia raczej
źle i bardzo źle pomoc niesioną przez pracowników, tylko
4% nie miało zdania na ten temat.
 Podsumowując większość klientów ocenia bardzo dobrze
pracę SOW w Lesku.
Ponadto ankietowanych zapytano jak według nich funkcjonuje
SOW w Lesku.
Ocena funkcjonowania Ośrodka
3%
12%
Dobrze
Trudno powiedzieć
Źle
85%
 Aż 85% respondentów ocenia dobrze działanie i pracę
Ośrodka. Przeciwne zdanie co do dobrego funkcjonowaniu
Ośrodka ma zaledwie 3% badanych. Z kolei 12% klientów
nie miało zdania na tak postawione im pytanie.
 Wnioskując bardzo duży procent badanych odnosi się
pozytywnie do funkcjonowania i istnienie SOW w Lesku, w
związku z czym ofiary przemocy będą chętnie korzystać ze
wsparcia, jakie mogą uzyskać w tak dobrze działającym
Ośrodku.
Klienci SOW w Lesku zapytani o zgodę na monitorowanie ich
sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka udzielili
następujących odpowiedzi:
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej po
opuszczeniu Ośrodka?
8%
3%
Tak
Nie
Brak monitorowania
89%
 SOW Lesko rozpoczął monitorowanie sytuacji
życiowej klientów od 2009 roku. Powyższy wykres
wskazuje, że w latach 2009-2012 zgodę na
monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 95% osób,
tylko 3% nie wyraziło zgody, a pozostałe 2% klientów
nie było monitorowania z powodu braku wystąpienia
przemocy.
 Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie SOS w
Lesku oceniają bardzo dobrze pracę wykonywaną
przez pracowników Ośrodka na rzecz rozwiązania
problemu przemocy (89%), co za tym idzie taki sam
procent klientów wyraził zgodę na monitorowanie
sytuacji życiowej po opuszczeniu Ośrodka (89%).
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
W KORYTNIKACH –
ANALIZA ANKIETY
Czy współpraca z SOW przyczyniła się do zmiany sytuacji
życiowej klienta?
0%
9%
Tak
Nie
Nie wiem
91%
 Powyższy wykres wskazuje, że spośród osób
mieszkających w Ośrodku w latach 2007-2012, 91%
ankietowanych przyznało, że współpraca z Ośrodkiem
przyczyniła się do korzystnej zmiany ich sytuacji
życiowej, 9% miało trudności z oceną tej współpracy,
natomiast nikt z respondentów nie uważał, że kontakt
z SOW wpłynął niekorzystnie na ich sytuację życiową.
Najbardziej skuteczne rodzaje świadczonej
pomocy wg. klientów.
19%
19%
Pomoc psychologicznopedagogiczna
62%
Pomoc prawna
Pomoc socjalna
 Zdaniem ankietowanych, spośród
wszystkich form pomocy oferowane
przez SOW
w Korytnikach najbardziej pomocna
była: pomoc psychologicznopedagogiczna - 62%, następnie
pomoc prawna - 19% i socjalna 19%.
Ocena pracy SOW przez klientów
0%
18%
Bardzo dobra
Dobra
82%
Zła
 Jak pokazuje powyższy wykres, 82% ankietowanych
klientów ambulatoryjnych uważa, że jakość pracy
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Korytnikach była bardzo
dobra. Z kolei 18 % respondentów podało, że jakość
pracy SOW była dobra.
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na monitorowanie sytuacji życiowej po
opuszczeniu Ośrodka?
0%
6%
Tak
Nie
Brak monitorowania
94%
 SOW Korytniki rozpoczęły monitorowanie sytuacji
życiowej klientów od 2007 roku. Powyższy wykres
wskazuje, że w latach 2007-2012 zgodę na
monitorowanie sytuacji życiowej wyraziło 94% osób,
tylko 6% nie wyraziło zgody.
 Wnioskując klienci Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie W
Korytnikach oceniają bardzo dobrze pracę
wykonywaną przez pracowników Ośrodka (82%). Aż
91% klientów twierdzi, że współpraca z Ośrodkiem
przyczyniła się do rozwiązania problemu przemocy.
Najbardziej skuteczna według respondentów okazała
się pomoc psychologiczna – pedagogiczna (62%).
Statystyki SOW – Dane za
lata 2007 - 2012
Liczba osób korzystających ze wsparcia SOW w latach 2007-2012
46
2012r.
128
128
106
2011r.
128
203
163
305
2010r.
116
188
109
Korytniki
72
Nowa Sarzyna
172
2009r.
177
159
Lesko
79
Gorzyce
153
2008r.
137
2007r.
0
94
53
100
182
98
200
92
79
300
400
500
600
700
 Powyższy wykres obrazuje, iż liczba klientów korzystających z pomocy
Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 2007




roku stale wzrasta. W roku 2007 z pomocy skorzystało 367 osób, w 2008r. – 521
osób, w 2009r. – 587 osób, w 2010r. – 674 osób, w 2011 nieco mniej bo 588 osób i
w 2012r.(dane od I-III kwartał) 430 osób.
W SOW Korytniki liczba klientów korzystających ze wsparcia w latach 20072012 wyniosła 919 osób, w tym najwięcej bo 305 klientów było w 2010r.,
W SOW N. Sarzyna liczba klientów w latach 2007-2012 wyniosła 843 osoby, w
tym najwięcej osób skorzystało z pomocy w 2011 r. (203 osoby),
W SOW SOS Lesko liczba osób, które skorzystały z pomocy wyniosła 839 osób,
w tym najwięcej bo 182 osoby było w 2008r.,
W SOW Gorzyce liczba klientów korzystających ze wsparcia w latach 2007-2012
wyniosła 566 osób, w tym najwięcej klientów jest w 2012r. (128 osób).
Podsumowując ze wsparcia Ośrodków korzysta duża liczba klientów, tendencja
utrzymuję się mniej więcej na jednakowym poziomie. Dane pokazują, że
problem przemocy dotyczy nadal wielu osób i mimo stereotypów krążących w
społeczeństwie o ofiarach przemocy, dużo osób korzysta z pomocy SOW.
Klienci stacjonarni w latach 2007-2012
250
50
59
200
61
62
41
150
47
61
47
48
56
Gorzyce
Lesko
Nowa Sarzyna
83
100
52
59
56
41
75
50
50
23
36
52
46
65
75
34
0
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
2011r.
2012r.
Korytniki
 Powyższy wykres wskazuje, iż liczba klientów stacjonarnych korzystających z
pomocy SOW- ów utrzymuję się na jednakowym poziomie w poszczególnych
latach. W 2007r. w Ośrodkach przebywało 158 klientów, w 2008r. liczba ta




zwiększyła się do 231 klientów i w 2009r. 230 klientów, w 2010r. było nieco
więcej bo 239 klientów, w 2011r. było 240, a w 2012r. Do września przebywało na
terenie Ośrodków 181 klientów.
W SOW Korytniki liczba klientów stacjonarnych korzystających ze wsparcia w
latach 2007-2012 wyniosła 308 osób, w tym najwięcej bo 75 klientów było w
2011r.,
W SOW N. Sarzyna liczba klientów stacjonarnych w latach 2007-2012 wyniosła
346 osoby, w tym najwięcej klientów stacjonarnych było w 2010 r. (83 osoby),
W SOW SOS Lesko liczba klientów stacjonarnych wyniosła 290 osób ,w tym
najwięcej bo 61 osób było w 2008r.,
W SOW Gorzyce liczba klientów stacjonarnych w latach 2007-2012 wyniosła
335 osób, w tym najwięcej klientów było w 2011r. (62 osoby).
Ogółem klienci stacjonarni w latach 2007-2012
335
308
Korytniki
Nowa Sarzyna
290
346
Lesko
Gorzyce
Reasumując najwięcej klientów korzystających z pomocy całodobowej było w
SOW Nowa Sarzyna (346 osób), następnie w SOW Gorzyce (335 osób), dalej
308 klientów w SOW Korytniki i 290 klientów w SOW SOS Lesko.
Łącznie w latach 2007-2012 w Ośrodkach klientów stacjonarnych było 1279.
Klienci ambulatoryjni w latach 2007-2012
450
22
400
68
18
350
54
300
33
111
105
250
Lesko
116
200
32
150
46
121
30
35
101
101
72
240
147
126
2008r.
2009r.
87
70
31
12
2011r.
2012r.
0
2007r.
Nowa Sarzyna
Korytniki
102
100
50
Gorzyce
2010r.
 Powyższy wykres wskazuje, iż liczba klientów ambulatoryjnych korzystających
z pomocy SOW- ów utrzymuję się na jednakowym poziomie w poszczególnych
latach. W 2007r. Ze wsparcia Ośrodkach skorzystało 209 klientów, w 2008r.
liczba ta zwiększyła się do 290 klientów, w 2009r. 357 klientów, w 2010r. było
zdecydowanie więcej bo 435 klientów, w 2011r. Nieco mniej bo 348, a w 2012r. do
września z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 241 klientów.
 W SOW Korytniki liczba klientów ambulatoryjnych korzystających z porad w
latach 2007-2012 wyniosła 611 osób, w tym najwięcej bo 240 klientów w 2010r.,
 W SOW N. Sarzyna liczba klientów ambulatoryjnych w latach 2007-2012
wyniosła 489 osoby, w tym najwięcej klientów ambulatoryjnych było w 2011 r.
(147 osób),
 W SOW SOS Lesko liczba klientów ambulatoryjnych wyniosła 549 osób ,w tym
najwięcej bo 121 osób skorzystało z porad w 2008r.,
 W SOW Gorzyce liczba klientów ambulatoryjnych w latach 2007-2012 wyniosła
231 osób, w tym najwięcej klientów skorzystało z pomocy w 2012r. (72 osoby).
Ogółem klienci ambulatoryjni w latach 2007-2012
231
611
Korytniki
549
Nowa Sarzyna
489
Lesko
Gorzyce
Reasumując najwięcej klientów korzystających z pomocy ambulatoryjnej było
w SOW Korytniki (611 osób), następnie w SOW SOS Lesko (549 osób), dalej
489 klientów w SOW Nowa Sarzyna i 231 klientów w SOW Gorzyce.
Łącznie w latach 2007-2012 w Ośrodkach klientów ambulatoryjnych było 1880.
Poniższy wykres przedstawia liczbę kobiet korzystających zarówno z pomocy
stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka skorzystało 261
klientek, w 2008r. liczba ta wzrosła do 362 kobiet, w 2009r. 423 klientki, w
2010r. było zdecydowanie więcej bo 518 klientek, w 2011r. nieco mniej bo 420,
a w 2012r. do września z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 276 kobiet.
Liczba kobiet w latach 2007-2012
2012r.
15
85
102
62
2011r.
74
151
129
78
270
2010r.
120
87
41
Korytniki
Nowa Sarzyna
138
2009r.
121
126
38
Lesko
Gorzyce
2008r.
115
2007r.
114
0
62
43
100
135
57
200
50
47
300
400
500
600
Liczba kobiet w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne
Ośrodki
328
714
Korytniki
636
Nowa Sarzyna
Lesko
582
Gorzyce
 W SOW Korytniki w latach 2007-2012 liczba kobiet korzystających z porad to 714,
 W SOW N. Sarzyna w latach 2007-2012 kobiet, które skorzystały z pomocy całodobowej
i doraźnej to 582,
 W SOW SOS Lesko liczba kobiet wyniosła 636,
 W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 liczba kobiet, które skorzystały z pomocy
całodobowej i doraźnej to 328
Poniższy wykres przedstawia liczbę mężczyzn korzystających zarówno z
pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia Ośrodka
skorzystało 4 mężczyzn, w 2008r. liczba ta wzrosła do 25 mężczyzn, w
2009r. 30 klientów, w 2010r. było już nieco mniej bo 21 mężczyzn, w 2011r. Z
pomocy skorzystało 22 klientów, a w 2012r. do września z pomocy
skorzystało 28 mężczyzn.
Liczba mężczyzn w latach 2007-2012
2012r.
0
7
3
2011r.
17
11
5
2010r.
6
10
2
5
Korytniki
1
Nowa Sarzyna
8
2009r.
12
7
Lesko
3
Gorzyce
3
2008r.
2007r.
4
0 2
0
2
12
8
2 0
5
10
15
20
25
30
Liczba mężczyzn w latach 2007-2012 z podziałem na
poszczególne Ośrodki
31
19
Korytniki
44
36
Nowa Sarzyna
Lesko
Gorzyce
 W SOW Korytniki w latach 2007-2012 liczba mężczyzn korzystających z porad to 19,
 W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i
doraźnej to 44,
 W SOW SOS Lesko liczba mężczyzn wyniosła 36,
 W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 liczba mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy całodobowej i
doraźnej to 31
Poniższy wykres przedstawia liczbę dzieci, które wraz z rodzicami korzystały
zarówno z pomocy stacjonarnej i ambulatoryjnej. W 2007r. ze wsparcia
Ośrodka skorzystało 101 dzieci, w 2008r. liczba ta wzrosła do 133 dzieci, w
2009r. 134 niepełnoletnich, w 2010r. było 135 dzieci, w 2011r. z pomocy
skorzystało 146 dzieci, a w 2012r. do września z pomocy skorzystało 114
dzieci.
Liczba dzieci w latach 2007-2012
19
2012r.
36
22
41
2011r.
41
30
2010r.
37
28
58
17
36
30
Korytniki
Nowa Sarzyna
26
2009r.
44
26
38
Lesko
Gorzyce
35
2008r.
22
2007r.
0
30
8
20
34
39
40
34
32
60
80
100
120
140
160
Liczba dzieci w latach 2007-2012 z podziałem na poszczególne
Ośrodki
207
173
Korytniki
Nowa Sarzyna
166
217
Lesko
Gorzyce
 W SOW Korytniki w latach 2007-2012 liczba dzieci korzystających z pomocy (173),
 W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 dzieci, które skorzystały z pomocy całodobowej i
doraźnej to 217,
 W SOW SOS Lesko liczba dzieci wyniosła 166,
 W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 liczba dzieci, które skorzystały z pomocy całodobowej i
doraźnej to 207.
Osoby w wieku poprodukcyjnym w latach 2007-2012
2
9
26
Korytniki
Nowa Sarzyna
26
Lesko
Gorzyce
 W SOW Korytniki w latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka skorzystało 9 mężczyzn
 W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 mężczyzn, którzy skorzystali z pomocy
całodobowej i doraźnej było 26 mężczyzn,
 W SOW SOS Lesko w latach 2007-2012 liczba mężczyzn wyniosła 26,
 W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 w Ośrodku było 2 mężczyzn
Osoby niepełnosprawne w latach 2007-2012
19
39
Korytniki
26
Nowa Sarzyna
Lesko
Gorzyce
40
 W SOW Korytniki w latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka skorzystało 39 osób,
 W SOW Nowa Sarzyna w latach 2007-2012 osób niepełnosprawnych, które skorzystały z
pomocy całodobowej i doraźnej było 40,
 W SOW SOS Lesko w latach 2007-2012 liczba klientów wyniosła 26,
 W SOW Gorzyce w latach 2007-2012 w Ośrodku było 19 osób ze stopniem
niepełnosprawności.
WNIOSKI
• Działalność Specjalistycznego Ośrodka wsparcia Dla Ofiar Przemocy
W Rodzinie skierowana jest szczególnie na udzielanie wsparcia
osobom doznającym przemocy. W latach 2007-2012 z pomocy Ośrodka
w Korytnikach, Nowej Sarzynie, Lesku i Gorzycach łącznie skorzystało
3167 osób.
• Niemalże każdego roku liczba klientów utrzymuje się na jednakowym
poziomie. Najwięcej klientów było między rokiem 2009-2011 (około
600 osób rocznie).
• Dotychczas znacznie więcej klientów skorzystało z pomocy
ambulatoryjnej (1880 osób) w tym w Ośrodku w Korytnikach było
najwięcej (611 osób). Zaś z pomocy stacjonarnej skorzystał (1279 osób)
w tym w Ośrodku w Nowej Sarzynie było najwięcej klientów (346
osób).
 Klientami Ośrodków najczęściej są kobiety, do dn. 09.2012r. z pomocy
skorzystało 2260 kobiet, następnie dzieci (763) i najmniej liczną grupą
klientów byli mężczyźni (130).
 Ze wsparcia SOW korzystają także osoby starsze czyli w wieku
poprodukcyjnym po 65 roku życia. Dotychczas łącznie we wszystkich
Ośrodkach z pomocy skorzystały 63 osoby starsze.
 SOW udziela również wsparcia osobom posiadającym stopień
niepełnosprawności, dotychczas pomocy udzielono 124 osobom
niepełnosprawnym.
Dziękuję za uwagę

similar documents