Tràmits administratius per crear una empresa

Report
La posada en marxa de l’empresa:
Els passos i els costos
Almatret 29/01/2015
Cambra de Comerç de Lleida
Una vegada tenim la idea, objectius, estratègia, el
pla d’empresa…. Les coses clares, què hem de
fer????
Passos
i
costos
Primer de tot, què fem?
Escollir la forma jurídica
Altres tipus de societats
Autònom
Societat Civil
Societat Limitada
Societat Limitada nova Empresa
Comunitat de Bens
Societat Anònima
Societat Comanditària
Societat Col·lectiva
Societats de Capital Risc
Societat Cooperativa
SAT
L’estructura legal
La forma jurídica escollida per a l’activitat econòmica de l’empresa es
determinarà en funció de:
• Tipus d’activitat que es vol exercir
• Nombre de persones que participen en el projecte
• Responsabilitat dels promotors
• Dimensió econòmica del projecte: estructura de finançament i la
necessitat de finançament extern.
• Complexitat de constitució i rapidesa de la tramitació
• Esquema fiscal més interessant
EMPRESARI INDIVIDUAL / AUTÒNOM
Aquella persona física (major d’edat o menor emancipat) que realitza una activitat
econòmica organitzada i continuada en nom propi.
La denominació de l’empresa individual és el nom de la persona física titular del negoci,
si bé es podrà actuar amb nom comercial que sigui diferent a d’altres noms que ja
estiguin registrats.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- No existeix separació entre el patrimoni de l’empresa i el patrimoni personal
- Responsabilitat patrimonial il·limitada (respon dels deutes de l’empresa amb la
totalitat dels seus béns presents i futurs)
AVANTATGES:
- És la forma més senzilla, ràpida i barata d’iniciar una activitat empresarial
- Pot estar subjecte a estimació objectiva, sistema més simple i en alguns tipus
d’activitats més beneficiós.
- Possibilitats de capitalitzar l’atur i sol·licitar abonament trimestral de les quotes de
Seguretat Social.
- Fiscalment, és aconsellable quan els rendiments nets de l’activitat no són molt
elevats.
EMPRESARI INDIVIDUAL / AUTÒNOM
INCONVENIENTS:
- La responsabilitat empresarial il·limitada
- El titular de l’empresa fa front en solitari a la gestió i administració
- Quan els rendiments nets de l’activitat siguin elevats, fiscalment són més
aconsellables altres formés jurídiques ja que els autònoms tributen progressivament
pels seus ingressos fins a tipus màxims superiors al’Impost de Societats.
FISCALITAT:
- Els rendiments que s’obtenen tributen per IRPF (Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques):
- Estimació directa: normal o simplificada
- Estimació objectiva, índex o mòduls
EMPRESARI INDIVIDUAL /
AUTÒNOM
LLIBRES OBLIGATORIS:
Règim d'estimació directa normal
Activitats
Empresarials
Règim d'estimació directa
simplificada
Règim d'estimació objectiva
Activitats
Professionals
- Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç
- Llibre registre de vendes i ingressos
- Llibre registre de compres i despeses
- Llibre registre de béns
- Llibres registres d'IVA (factures emeses i
factures rebudes)
- Conservar les factures emeses i rebudes
- Conservar els justificants dels mòduls
aplicats
- Llibre registre de béns d'inversió
- Llibre registre de vendes i ingressos
- Llibre registre de compres i despeses
- Llibre registre de béns d’inversió
- Llibres registres d'IVA (factures emeses i factures rebudes)
- Llibre de provisions de fons i suplerts
Empresari individual autònom
Requisits:
Persona física.
Major de 18 anys.
Avantatge:
Simplicitat.
Inconvenient:
Responsabilitat davant de tercers.
SOCIETAT CIVIL PRIVADA
És un contracte entre 2 o més persones, per desenvolupar una activitat econòmica i
repartir-se uns guanys.
Posen en comú qualsevol dels factors següents: diners, béns i/o treball.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- El contracte pot recollir qualsevol pacte o acord entre els associats (distribució de
tasques, de guanys, de pèrdues, etc.)
- L’únic que no es pot fer és excloure un dels socis de la participació en els beneficis.
- No hi ha quantia mínima de capital social
AVANTATGES:
- És la forma més senzilla, ràpida i barata de constituir una empresa.
- Pot estar subjecte a estimació objectiva, sistema més simple i en alguns tipus
d’activitats més beneficiós.
- Possibilitats de capitalitzar l’atur i sol·licitar abonament trimestral de les quotes de
Seguretat Social.
- Fiscalment, és aconsellable quan els rendiments nets de l’activitat no són molt
elevats.
SOCIETAT CIVIL PRIVADA
INCONVENIENTS:
- Responsabilitat dels socis il·limitada davant les obligacions de la societat.
FISCALITAT:
- Les SCP estan sotmeses al règim d’atribució de rendes: els rendiments que
s’obtenen s’imputen als socis i tributen per IRPF:
-
Estimació directa: normal o simplificada
Estimació objectiva, índex o mòduls
Règim d'estimació directa normal
LLIBRES
OBLIGATORIS:
Activitats
Empresarials
Règim d'estimació directa simplificada
Règim d'estimació objectiva
Activitats
Professionals
- Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç
- Llibre registre de vendes i ingressos
- Llibre registre de compres i despeses
- Llibre registre de béns
- Llibres registres d'IVA (factures emeses i factures
rebudes)
- Conservar les factures emeses i rebudes
- Conservar els justificants dels mòduls aplicats
- Llibre registre de béns d'inversió
- Llibre registre de vendes i ingressos
- Llibre registre de compres i despeses
- Llibre registre de béns d’inversió
- Llibres registres d'IVA (factures emeses i factures rebudes)
- Llibre de provisions de fons i suplerts
Societat Civil Privada
Requisits:
Persones físiques.
Majors de 18 anys.
Contracte entre els socis.
Avantatge:
No hi ha capital mínim per a constituir-la.
Simplicitat.
Inconvenient:
Responsabilitat davant de tercers.
SOCIETAT LIMITADA (S.L.)
És una societat mercantil de tipus capitalista, pot estar integrada per una persona o més.
El capital social està dividit en participacions socials.
Els vots de cada soci depenen del nombre de participacions que tenen.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- Capital social mínim 3.000€ totalment subscrit i desemborsat.
- Aportacions al capital en diners o en béns valorats econòmicament.
- La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat a la societat
- Si està formada per 1 únic soci (SLU)
- S’ha de constituir en escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil
- Les participacions són nominals i no poden transmetre’s lliurement, ja que els socis
tenen el dret d’adquisició preferent.
AVANTATGES:
- La responsabilitat del socis està limitada al valor nominal de les participacions.
- Menor capital social per a la seva constitució i menors obligacions administratives
que la SA
- Òrgans de funcionament i administració més simplificats que la SA
SOCIETAT LIMITADA (S.L.)
INCONVENIENTS:
- El cost de constitució i dissolució és elevat
- El baix capital social dificulta que la societat aconsegueixi crèdits sense aval personal
dels socis.
- Queda exclosa la possible aportació de treball o serveis com a participació a la
societat, només es poden aportar diners o béns.
- Transmissió de participacions socials limitada
FISCALITAT:
- Els rendiments tributen per l’Impost sobre Societats.
LLIBRES OBLIGATORIS:
Comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç:
- Llibre Diari
- Llibre d’inventari i comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria)
- Llibre d’actes i Llibre registre de participacions nominatives
- Llibre registre d’IVA (factures emeses i factures rebudes)
Societat Limitada
Característiques:
Societat Mercantil.
Avantatge:
No hi ha nombre mínim de socis.
Responsabilitat davant de tercers.
Inconvenient:
Capital mínim: 3.000€
Constitució més lenta i costosa.
SL telemàtica
SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Formes jurídiques
FORMA
Nº DE
SOCIOS
Empresario
individual
1
Sociedad civil
Mínimo 2
Sociedad de
responsabilidad
limitada
Mínimo 1
RESPONSAB FISCALIDAD
ILIDAD
DIRECTA
IRPF
(rendimientos
por
No existe
actividades
mínimo legal Ilimitada
económicas)
IRPF
(rendimientos
por
No existe
actividades
mínimo legal Ilimitada
económicas)
Limitada al
Mínimo 3.000 capital
Impuesto de
€
aportado
sociedades
CAPITAL
SOCIETAT ANÒNIMA (S.A.)
És una societat mercantil de tipus capitalista, que pot estar integrada per una persona o
més. El capital social està dividit en accions que representen la part de l’empresa
que té cada soci.
Els vots de cada soci depenen del nombre d’accions que tenen.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- Capital social mínim 60.000€ totalment subscrit i com a mínim desemborsat en un
25%
- La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat a la societat (capital subscrit).
- Pot estar formada per 1 únic soci (SAU)
- S’ha de constituir en escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil
AVANTATGES:
- La responsabilitat del socis està limitada al valor nominal de les accions subscrites.
- La lliure transmissió de les accions (tret que els estatus de l’empresa diguin el
contrari) permet vendre fàcilment les accions en cas de voler deixar l’empresa.
SOCIETAT ANÒNIMA (S.A.)
INCONVENIENTS:
- El cost de constitució i dissolució és elevat
- Està més pensada per a grans empreses, i podria dificultar el funcionament d’una
microempresa.
FISCALITAT:
- Els rendiments que s’obtenen tributen per l’IS.
LLIBRES OBLIGATORIS:
Comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç:
- Llibre Diari
- Llibre d’inventari i comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria)
- Llibre d’actes
- Llibre registre d’accions nominatives
- Llibre registre d’IVA (factures emeses i factures rebudes)
SOCIETATS LABORALS (ANÒNIMA O
LIMITADA)
És situen a mig camí entre les societats mercantils de tipus capitalista i les cooperatives.
Requereixen 3 socis com a mínim per a la seva constitució, i permet l’existència de socis
capitalistes no treballadors i socis treballadors (contracte per temps indefinit, a
jornada completa o parcial).
El capital social està dividit en accions / participacions socials.
La majoria del capital social ha de pertànyer als socis treballadors (51%)
Cap soci no pot tenir més d’un 33% del capital social
Els vots de cada soci depenen del nombre de participacions que tenen.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- Capital social mínim de 60.000 € per la SAL desemborsat com a mínim en un 25% i
de 3.000€ per la SLL totalment subscrit i desemborsat.
- La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat a la societat.
- S’han de constituir en escriptura pública i s’han d’inscriure en el Registre Mercantil i
al registre de societats laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat.
SOCIETATS LABORALS (ANÒNIMA O
LIMITADA)
AVANTATGES:
- La responsabilitat del socis està limitada al valor nominal de les participacions.
- Poden acollir-se a les mateixes subvencions que les cooperatives
- Possibilitat de capitalització de l’atur per part dels socis i abonament de quotes de la
seguretat social.
INCONVENIENTS:
- El cost de constitució i dissolució és elevat
- Gestió mercantil, comptable i fiscal complexa
- Per garantir una major solvència de la societat, han de destinar al Fons Especial de
Reserva el 10% dels beneficis després d’impostos cada any (que només es pot
destinar a eixugar pèrdues).
- El nombre d’hores any treballades pels treballadors contractats per temps indefinit
que no siguin socis no pot ser superior al 25% del total hores any treballades pels
socis treballadors (per societats laborals amb menys de 25 socis treballadors).
SOCIETATS LABORALS (ANÒNIMA O
LIMITADA)
FISCALITAT:
- Els rendiments que s’obtenen tributen per l’Impost sobre Societats
- Exemptes del ITPiAJD en les operacions de constitució i ampliació de capital
- Bonificació del 99% del ITPiAJD en les operacions de constitució de préstecs per a la
realització d’inversions en actius fixos
- Llibertat d’amortització del immobilitzat material i immaterial adquirits durant els 5
primers anys
LLIBRES OBLIGATORIS:
Comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç:
- Llibre Diari
- Llibre d’inventari i comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria)
- Llibre d’actes
- Llibre registre d’accions nominatives
- Llibre registre d’IVA (factures emeses i factures rebudes)
SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA
És una especialitat de la societat limitada, pensada per a microempreses i amb la
voluntat d’aconseguir un abaratiment dels costos i temps per constituir-la.
Els vots de cada soci depenen del nombre de participacions que tenen.
Denominació social formada pels 2 cognoms i el nom d’un dels socis fundadors + codi
alfanumèric + SLNE.
Només podran ser socis les persones físiques.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- Capital social mínim 3.012€ i màxim de 120.202,00€ totalment subscrit i
desemborsat.
- Aportacions al capital en diners exclusivament.
- La responsabilitat dels socis es limita al capital aportat a la societat
- S’ha de constituir en escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre Mercantil
- Les participacions són nominals i no poden transmetre’s lliurement, ja que els
socis tenen el dret d’adquisició preferent.
AVANTATGES:
- Constitució ràpida, senzilla i barata a través del document únic electrònic (DUE), sent
operativa en un termini de 48 hores.
SOCIETAT LIMITADA NOVA
EMPRESA
-
El baix capital social dificulta que la societat aconsegueixi crèdits sense aval personal
dels socis.
Queda exclosa la possible aportació de treball o serveis com a participació a la
societat, només es poden aportar diners.
AVANTATGES FISCALS:
- Aplaçament sense garanties de l’ITP i AJD per les operacions societàries de
constitució de la societat.
- Aplaçament sense garanties del import a pagar del Impost sobre Societats
corresponent als 2 primers períodes.
- No obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats durant els
2 primers períodes impositius.
SOCIETAT COOPERATIVA
Són societats que operen sota els principis de lliure adhesió i gestió democràtica, que
associen persones naturals o jurídiques que tenen interessos socio-econòmics
comuns.
La denominació ha d’incloure “S. Coop. C. L.” o “SCCL”
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS:
- Capital social mínim 3.000€ totalment subscrit i desemborsat.
- Cada soci és un vot
- El número mínim de socis per constituir una cooperativa és de 5, excepte per les
cooperatives de treball associat que és de 3.
ADMINISTRACIÓ DE LA COOPERATIVA:
La direcció, administració i control intern són a càrrec de.
- Assemblea General, constituïda per tots els socis
- Consell Rector, és l’òrgan de representació i de govern de la societat i són nomenats
per l’Assemblea General.
- L’interventor de comptes, elegit entre els socis per l’Assemblea General
SOCIETAT COOPERATIVA
AVANTATGES:
- Tràmits de constitució bonificats
- Fòrmula de participació dels socis més democràtica
- Bonificacions fiscals
- Possibilitat de capitalització de l’atur i abonament de les quotes de Seguretat Social.
DESAVANTATGES:
- Constitució formal i complexa
- Fons socials obligatoris
- Com a conseqüència de la participació democràtica, dificultat en la presa de
decisions.
LLIBRES REGISTRES OBLIGATORIS. Comptabilitat d’acord amb el Codi de Comerç:
- Llibre Diari
- Llibre d’inventari i comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria)
- Llibre d’actes de l’Assemble General i del Consell Rector
- Llibre registre de socis i llurs aportacions socials
- Llibre registre d’IVA (factures emeses i factures rebudes)
Aspectes fiscals
Autònom i SCP:
IRPF:
Estimació objectiva (mòduls).
Estimació directa.
Estimació directa simplificada.
IVA:
Règim general.
Règim simplificat.
Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.
Règim especial del recàrrec d'equivalência.
Societats mercantils- IS
• Tipus general: 30%. Amb l'entrada en vigor de la reforma fiscal, el
2015 el tipus general de l'impost de societats es reduirà fins al 28% i el
2016 al 25%.
• Tipus reduït del 25% per a pimes (empreses de reduïda dimensió
tipus I): aplicable als primers 300.000 euros de base imposable en
societats la xifra de negocis en l'exercici anterior sigui menor de 10
milions d'euros. A partir de 300.000 tributa al 30% general.
• Tipus reduït del 25% per a microempreses (empreses de reduïda
dimensió tipus II): aplicable a la base imposable que excedeixi de
300.000 euros, sempre que es compleixin els següents tres requisits:
plantilla mitjana anual inferior a 25 empleats, facturació anual inferior a
5 milions d'euros i que la plantilla de treballadors s'hagi mantingut o
incrementat des que es comenci a aplicar aquest tipus reduït.
• Tipus reduït del 20% per microempreses: aplicable als primers
300.000 euros de base imposable en societats que compleixin els tres
requisits esmentats en el punt anterior.
Aspectes fiscals
Societats mercantils:
Impost de societats:
• Tipus reduït del 20% per cooperatives: aplicable de forma genèrica
en societats cooperatives fiscalment protegides, a excepció dels
resultats extracooperatius, que tributen al tipus general.
• Tipus reduïts del 20% i el 15% per a emprenedors: aplicable durant
dos anys a societats constituïdes a partir de l'1 de gener de 2013.
S'aplicarà en el primer període impositiu en què la base imposable
resulti positiva (i per tant ens obligui a pagar l'impost de societats) i en
el següent. S'aplicarà el tipus del 15% a la base imposable compresa
entre 0 i 300.000 euros i el 20% a la resta.
IVA:
Règim general.
Règim de Seguretat Social:
Autònoms
Base de
cotització
Import amb IT
Base mínima
884,40
263,55
Base màxima
3.606,00
1074,59
Tipus (amb I.T.)
29.80%
Tipus (sense IT)
26,50%
Tipo AT i EP
29,30 % +
2,20%
LES FORMES JURÍDIQUES
Factor
fonamental
Núm. socis
mínim
Responsabilitat
Capital mínim
Treball Autònom
Treball
1
Il·limitada
Societat Civil
Privada (SCP)
Treball
2
Il·limitada
No hi ha mínim
establert
IRPF
Comunitat de
Béns (CB)
Capital
2
Il·limitada
Bé comú
IRPF
Factor
fonamental
Núm. socis
mínim
Responsabilitat
--
Fiscalitat
directe
Capital mínim
IRPF
Fiscalitat
directe
Societat
Cooperativa (S.
Coop. C. Ltda.)
Treball
3
Limitada o Il·limitada
(segons s’estableixi en
estatuts)
3.000€
Impost de
societats amb
reducció (20%)
Societat
Limitada Laboral
(SLL)
Treball/Capital
3
Limitada
3.000€
Impost de
societats
Societat
Anònima
Laboral (SAL)
Capital
3
Limitada
60.000€
Impost de
societats
Societat
Limitada (SL)
Capital
1
Limitada
3.000€
Impost de
societats
Societat
Limitada Nova
Empresa (SLNE)
Capital
1-5
màxim en el
moment
constitució
Limitada
3.012€ mínim
Impost de
societats
Societat
Anònima (SA)
Capital
1
Limitada
120.202 € màxim
60.000€
Impost de
societats
Capítol II
Tràmits
Generals
Capítol II
Persona física i
SCP
Persona Física
I.
Tràmits de Constitució
II. Tràmits laborals
i. Declaració censal
ii. Impost sobre Activitats
Econòmiques
iii. Alta règim autònom
iv. Obtenció de número de
patronal.
v. Alta i afiliació de
treballadors
vi. Comunicació obertura
centre de treball
Persona
Física
III. Tràmits locals
IV. Registre industrial
V. Registre de la propietat
VI. Patents i marques
vii. Llicències municipals
Societat Civil Privada
i.
I.
Societat
Civil
Privada
Tràmits de Constitució
Redacció contracte de
constitució
ii. Declaració censal
iii. Impost sobre Activitats
Econòmiques
II. Tràmits laborals
iv. Alta règim autònom
v. Obtenció de número de
patronal.
vi. Alta i afiliació de
treballadors
vii. Comunicació obertura
centre de treball
III. Tràmits locals
IV. Registre industrial
V. Registre de la propietat
VI. Patents i marques
viii. Llicències municipals
Redacció del contracte de constitució
Contracte de
constitució
(només SCP)
La redacció del contracte entre les parts fins i tot podria
ser un contracte verbal.
No obstant, en cas de constituir una societat civil davant
notari caldrà escripturar aquest contracte i inscriure’l al
Registre Mercantil.
Cal tenir present que en cas d’aportació de béns
immobles o de drets reals, serà necessari l’atorgament
d’escriptura pública.
Cal que les societats civils i les comunitats de béns
liquidin l’Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics
Documentats. El tipus de gravamen és de l’1% sobre el
capital ( en cas de que escripturin capital). No obstant, a
partir del 3 de desembre de 2010 les operacions de
constitució es troben exemptes d’aquest impost.
Redacció del contracte de constitució
Exemple:
Estatuts societats
Societat Civil
(...) [població], (...) [dia], de (...) [mes] del (...) [any].
REUNITS
D...una part, (...) [nom], major d'edat, (...) [estat civil], de professió (...), amb domicili a (...), carrer
(...), núm. (...), amb DNI/NIF (...). I de l'altra, (...) [nom], major d'edat, (...) [estat civil], de professió
(...), amb domicili a (...), carrer (...), núm. (...), amb DNI/NIF (...).
INTERVENEN
Ambdues parts intervenen en el seu propi nom i dret, reconeixent-se mútua capacitat d'obrar i
obligar-se, i a aquest efecte,
EXPOSEN
Que, lliurement i espontàniament, els compareixents convenen a atorgar i formalitzar el present
contracte de constitució de societat civil particular, que haurà de regir-se per les següents
Redacció del contracte de constitució
ESTIPULACIONS
Primera. En aquest acte els interventors, (...) [nom] i (...) [nom], constitueixen una societat de
caràcter particular civil, que es regirà en el que no estigui previst en aquest document, pel que
estableix l'article 1665 del Codi Civil i següents i la resta de disposicions legals d'aplicació.
Segona. La societat tindrà el nom de (...), societat civil".
Tercera. El seu domicili social estarà en aquesta ciutat, al carrer (...), núm. (...).
Quarta. El seu objecte serà la (...) i quantes activitats empresarials es relacionin amb l'àmbit
d'aquestes activitats.
Cinquena. Els socis aporten el següent:
(...) [nom] aporta en metàl·lic la suma de (...) euros. (...) [nom] aporta en metàl·lic la quantitat de
(...) euros.
Redacció del contracte de constitució
Sisena. Queden expressament facultats i autoritzats (...) [nom] i (..) [nom] perquè, amb total
llibertat i dins del gir i tràfic de la societat, puguin realitzar i executar tots els actes i contractes de
gestió, d'administració i de representació que estimin convenients, així com contractar i acomiadar
treballadors dependents de l'activitat esmentada.
Setena. La durada de la present societat serà indefinida.
Vuitena. Ambdós socis tenen iguals drets i obligacions i, en conseqüència, per les seves
expressades aportacions, cada soci percebrà la meitat dels guanys de la societat, i, si s'escau,
patirà la meitat de les pèrdues.
Novena. Per totes les qüestions derivades de la interpretació i aplicació del present contracte i, en
especial, de les desavinences que poguessin sorgir entre els socis, amb ocasió de la liquidació de
la societat, seran resoltes per àrbitres d'equitat, d'acord amb la llei.
I, en prova de conformitat i acceptació, signen el present exemplar per duplicat al lloc i data
indicats al principi.
Signat
Signat
Tràmits Inici Activitat (Cens I)
Declaració
Censal
Model
Presentació
Totes les persones físiques, empresaris o professionals, i
jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica han
de comunicar l’alta de la seva activitat al Cens dels
obligats tributaris
La sol·licitud d’alta s’ha de fer mitjançant els models 036
o 037
Declaración Censal. Modelo 036
i.
Presencial: davant l’AEAT que correspongui segons
demarcació territorial del lloc on es realitzi l’activitat o
del domicili de l’interessat
ii.
Telemàticament: sempre que es tingui un número
d’identificació fiscal i certificat de firma electrònica o
qualsevol altre admès per l’AEAT
Tràmits Fiscals Inici Activitat (IAE I)
Impost sobre
Activitats
Econòmiques
(IAE)
Model
Tribut de caràcter local que grava l’exercici de l’activitat
econòmica exercida per persones físiques o jurídiques
Model de declaració: 840
Declaración Impuesto Actividades Económicas. Modelo
840
i.
Presencial: davant l’Administració o Delegació de la Agència
Estatal de l’Administració Tributaria (AEAT) del lloc on es
realitzi l’activitat o domicili de l’interessat
ii.
Telemàticament: sempre que es disposi de número
d’identificació fiscal o certificat de firma electrònica o
qualsevol altre admès per l’AEAT
Presentació
Tràmits Laborals
Alta règim
d’autònom
Obtenció
número de
patronal
Alta de l’empresari en el règim especial d’autònoms de la
Seguretat Social.
L’empresari haurà de donar-se d’alta en el Règim Especial
d’Autònom de la Seguretat Social.
L'alta serà única per a totes les activitats que l'empresari o
professional realitzi, sempre que estiguin incloses en aquest
règim de la Seguretat Social.
Inscripció de l’empresari a la tresoreria general de la
Seguretat Social i obtenció del número de la patronal.
És l’acte mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat
Social assigna a l’empresa o a l’empresari un número per a la
seva identificació en el respectiu règim del Sistema de la
Seguretat Social.
La inscripció d l’empresari serà imprescindible per tal de donar
d’alta als treballadors afiliats.
Si l’empresari té més d’un centre de treball, haurà d’obtenir un
número d’identificació per cada centre de treball situat a cada
província.
Tràmits Laborals
Alta
treballadors
Mútua
ALTA I AFILIACIÓ DELS TREBALLADORS AL RÈGIM
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.
Estan obligades a fer aquest tràmit els empresaris que tinguin
treballadors per compte aliena dins del Règim General de la
Seguretat Social.
El número de patronal és únic per a cada centre de treball i vàlid
per a tot el territori espanyol. L’empresari o representant legal de
la societat està obligat a afiliar a tots els treballadors de
l’empresari inclosos al règim general.
ALTA DE COBERTURA DE RISCOS D’ACCIDENTS DE
TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL.
Quan s’inscrigui l’empresari, haurà d’acollir-se, obligatòriament, a
la cobertura de riscos d’accidents de treball i malaltia
professional, en una mútua d’accidents de treball o malaltia
professional.
Tràmits Laborals
Contractes
FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES DE TREBALL.
En funció dels tipus de contractes laborals entre l'empresari i els
treballadors, aquests s'hauran de formalitzar en model oficial
davant les oficines de l'INEM.
Comunicació d’obertura del centre de treball.
Centre de
Treball
Calendari
laboral
L’empresari o representant legal de la societat comunicarà a
l’autoritat laboral l’obertura del centre de treball on es
desenvoluparà l’activitat de l’empresari.
Igualment, s’haurà de comunicar a l’autoritat laboral la represa
de l’activitat després d’efectuar alteracions, ampliacions o
transformacions d’importància.
CALENDARI LABORAL.
L’empresari exposarà en tots els centres de treball el calendari
laboral, en el qual figuraran les festes nacionals, les de la
Comunitat Autònoma i les del municipi, distribuint els dies
laborables d’acord a la jornada màxima legal.
Tràmits Inici d’Activitat (L. Municipals)
a) Llicència d'obertura
Llicències
Municipals
Aquesta llicència té com a finalitat comprovar que el local
on es desenvoluparà l’activitat econòmica s’adequa a les
normes municipals d’urbanisme. És de caràcter obligatori.
b) Llicència d’obres
A sol·licitar quan es realitzi qualsevol tipus d’obres en
locals on radiqui l’activitat econòmica desenvolupada per
l’empresari persona física o jurídica. De caràcter obligatori
Tramitació
Les llicencies i autoritzacions d’activitat es tramiten davant
els diferents departaments municipals d’urbanisme i de
llicencies d’activitat a l’Ajuntament de la població.
Registre industrial
Registre
industrial
Mitjançant el Decret 324/1996, es crea el Registre
d’establiments industrials de Catalunya (REIC) el qual
substitueix el Registre industrial corresponent a l’àmbit
territorial de les províncies de Girona, Barcelona, Lleida i
Tarragona.
El REIC té per finalitat disposar d’una informació bàsica
sobre les activitats industrials que sigui útil per al
coneixement d’aquest sector i per a la presa de decisions
en les polítiques industrials.
Alhora, aquesta base de dades també ha de permetre
donar un servei d’informació de qualitat als ciutadans.
Registre de la propietat
Registre de
la propietat
El Registre de la Propietat té com a objecte la inscripció o
anotació dels actes i contractes relatius al domini i altres
drets reals sobre béns immobles.
Per tant, en cas de realitzar l’activitat empresarial o
professional en un local que s’ha adquirit o sobre el que
s’hagi constituït qualsevol dret real, caldrà inscriure
l’escriptura al Registre de la Propietat.
Tramitació
Registre de la Propietat.
Patents i marques
Oficina
espanyola
de patents
i marques
Tramitació
En cas d’ús de patents, marques, models i dissenys
industrials, noms comercials, s’haurà de procedir a
sol·licitar la seva corresponent inscripció.
OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES
Passeig de la Castellana 75
(28046) Madrid
Tel. 902.157.530
www.oepm.es
Capítol II
Societats
mercantils
Societat Mercantil
Societat Mercantil
I.
Tràmits de Constitució
II. Tràmits laborals
III. Tràmits locals
IV. Registre industrial
V. Registre de la propietat
VI. Patents i marques
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
Certificació Negativa Registre Mercantil
Dipòsit bancari
Escriptura Pública Constitució
Pagament Impost Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
Obtenció Codi fiscal
Obligacions registrals
Declaració censal
Impost sobre Activitats Econòmiques
ix.
x.
xi.
xii.
Alta règim autònom
Obtenció de número de patronal.
Alta i afiliació de treballadors
Comunicació obertura centre de treball
xiii.
Llicències municipals
Tràmits Constitució
Certificació
Negativa
De caràcter Obligatori. Acredita que el nom escollit per a
la societat no coincideix amb cap altre ja existent
La sol·licitud es tramita davant el Registre Mercantil
Central (RMC) de forma presencial, per correu ordinari o
mitjançant el web del RMC*
La certificació té una caducitat de tres mesos als efectes
de l’atorgament de l’Escriptura Pública, passats els quals
s’ha de tornar a cursar una nova sol·licitud
La certificació negativa de denominació social es
sol·licitarà mitjançant model oficial numerat i únic per a
cada certificació, sol·licitant com a mínim tres
denominacions socials, entenent-se que la certificació,
es lliurarà sobre la primera d’elles que no aparegui
registrada.
*C/ Príncipe de Vergara, nº 94, de Madrid. Tl: 91 563 12 52. www.rmc.es
Certificació negativa del nom
Certificació negativa del nom
Certificació negativa del nom
Tràmits Constitució
Capital
Social
Obligació de dipositar l’import del capital de la
societat en una entitat financera amb anterioritat a
la signatura de l’escriptura de constitució. ( mínim
3000€)
Als efecte acreditatius, és obligatori presentar el
corresponent certificat de dipòsit bancari davant el
Notari
Escriptura
Pública
Constitució
Signatura davant fedatari públic
Assistència dels socis fundadors
Aprovació, en el seu cas, dels Estatuts Socials
Tràmits Constitució
Escriptura
Pública
Constitució
Documents a presentar:
•
Certificació negativa del nom
•
DNI i NIF de tots els socis fundadors
•
Estatuts de la societat
•
Certificat bancari que acrediti les aportacions
monetàries dels socis.
Dades de la societat:
Capital social
Quantitat social que aporten cadascun dels socis i
repartiment percentual del capital
Objecte social de la societat
Domicili social
Relació de finques i immobles o altres béns que
s’aportin
Nom de l’administrador, o administradors de la
societat, o consell d’administració.
Tràmits Constitució
Contingut de l’escriptura de constitució:
Escriptura
Pública
Constitució
• El nom, cognoms, nacionalitat i domicili dels
atorgants i edat
• La voluntat de constituir una societat.
• Identificació de les aportacions de cada soci
(metàl·lic, béns o drets) i el nombre d’accions o
participacions atribuïdes a cada soci per la seva
aportació.
• Els estatuts que hauran de regir la nova societat
• Noms, cognoms i edat de les persones que
s'encarreguin inicialment de l'administració i
representació social, nacionalitat i domicili, així
com les mateixes circumstàncies dels auditors de
comptes de la societat, si procedeix.
• Els pactes lícits i condicions especials sempre
que no s'oposin al que disposa la llei
Tràmits Constitució
Escriptura
Pública
Constitució
Contingut mínim dels estatuts:
• Denominació de la societat
• Objecte social
• Durada de la societat
• Data en que s'iniciaran les seves operacions
• Domicili social i el de les seves sucursals o delegacions
• Capital social, nombre d'accions o participacions en que es
divideix el capital, valor nominal de les mateixes, classe, sèrie
i nombre d'accions i drets de cada una de les classes, import
efectivament desemborsat i si són nominatives o al portador
• Òrgans d'Administració: règim d'actuació, nombre (en el
consell no inferior a tres), termini de duració del càrrec i
sistema de retribució si el tenen.
• Forma de presa d'acords
• Data de tancament de l'exercici social. A falta de disposició
estatuària s'entendrà que l'exercici acaba el 31 de desembre
de cada any.
• Règim de les prestacions accessòries
• En el seu cas, mencions facultatives com ara els drets
especials dels fundadors.
Tràmits Constitució
Escriptura
Pública
Constitució
Règims d’administració:

Administració individual

Administració mancomunada

Administració solidària
Tràmits Constitució
Impost sobre
Transmissions
Patrimonials i
Actes Jurídics
Documentals
(ITP i AJD)
La Constitució d’una societat mercantil està gravada per
l’ITP i AJD, per la modalitat d’Operacions Societàries
El subjecte passiu de l’ITP i AJD és la societat
La base imposable és
l’entitat
l’import del capital social de
El tipus impositiu: actualment a Catalunya les societats
estan exemptes d’aquest impost.
El model de liquidació (autoliquidació) és el 600. Tot i
l’exempció s’ha de presentar l’imprès.
El lloc de presentació és l’oficina liquidadora de la
Comunitat Autònoma on estigui domiciliada la societat
El termini de presentació són 30 dies a partir de
l’atorgament de l’Escriptura Pública de Constitució
Tràmits Constitució
Impost sobre
Transmissions
Patrimonials i
Actes Jurídics
Documentals
(ITP i AJD)
La Constitució d’una Societat Cooperativa o d’una
Societat Laboral està exempta del pagament de l’ITP i
l’AJD
Tràmits Constitució
Codi
Identificació
Fiscal (CIF)
El (CIF) identifica la Societat a efectes fiscals
És de sol·licitud obligatòria per a les societats sigui quina
sigui la seva activitat
El model de sol·licitud és el 036 o 037 al qual s’haurà
d’adjuntar
i.
ii.
l’Escriptura Pública de Constitució
DNI del soci presentador o poders notarials en cas de
representant
Declaración Censal. Modelo 036
El termini de sol·licitud és de 30 dies naturals des de
l’atorgament de l’Escriptura Pública de Constitució
Una vegada obtingut el CIF la societat disposarà d’una
targeta provisional de 6 mesos de validesa, transcorreguts
els quals s’haurà de demanar la tarja definitiva
Tràmits de Constitució
Inscripció
Registral
La inscripció al Registre Mercantil atorga personalitat
jurídica a la societat
La inscripció ha de fer-se dintre el mes següent a
l’atorgament de l’Escriptura Pública de Constitució
El lloc de presentació és davant el Registre Mercantil
de la província on estigui domiciliada la societat
Les societats Cooperatives i les Laborals han de
registrar-se, respectivament, al Registre General de
Societats Cooperatives i a l’Administratiu de les
Societats laborals
Tràmits de Constitució
Requisits
Inscripció
Registral
Aportació targeta CIF
Identificació de l’adreça de la societat
Menció de l’import del capital social (amb indicació del
desembors pendent)
Definició de l’objecte social
Menció de la data d’inici de les operacions i termini de
duració de les mateixes
Estructura de l’òrgan d’Administració i Identificació de les
persones que l’integrin així com dels seus representants
Aportació de l’Escriptura Pública de constitució i model
600 auto liquidat
Tràmits Inici Activitat (Cens I)
Declaració
Censal
Model
Presentació
Totes les persones físiques, empresaris o professionals, i
jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica han
de comunicar l’alta de la seva activitat al Cens dels
obligats tributaris
La sol·licitud d’alta s’ha de fer mitjançant els models 036
o 037
Declaración Censal. Modelo 036
i.
Presencial: davant l’AEAT que correspongui segons
demarcació territorial del lloc on es realitzi l’activitat o
del domicili de l’interessat
ii.
Telemàticament: sempre que es tingui un número
d’identificació fiscal i certificat de firma electrònica o
qualsevol altre admès per l’AEAT
Tràmits Fiscals Inici Activitat (Cens II)
Termini
El termini de presentació de la declaració censal és amb
anterioritat a l’inici de l’activitat
S'entén que una activitat s’ha iniciat des de el moment
en que es realitzin lliuraments de béns o es prestin
serveis, o es facin cobraments o pagaments o es
contracti personal amb la finalitat d’intervenir en la
producció o distribució de béns i serveis
El model 037 és de caire simplificat i es pot usar sempre
que es donin les següents circumstàncies:
Ús Model 037
i.
No tenir la condició de gran empresa (facturació
superior a 8 milions d’euros)
ii. No actuar mitjançant representant
Declaración Censal. Modelo 037
Tràmits Fiscals Inici Activitat (Cens III)
Ús Model 037
iii. No estar inclòs en els règims especials de l’IVA, a
excepció del règim simplificat, especial de la
agricultura, ramaderia i pesca i recàrrec
d’equivalència.
iv. No estar inscrit en el Registre d’Operadors
Intracomunitaris o en el d’Exportadors i d’altres
operadors econòmics
v. No realitzar vendes a distància
vi. No ser subjecte passiu d’impostos especials ni de
l’impost sobre primes d’assegurances
vii. No satisfer rendiments del capital mobiliari
Tràmits Fiscals Inici Activitat (IAE I)
Impost sobre
Activitats
Econòmiques
(IAE)
Model
Tribut de caràcter local que grava l’exercici de l’activitat
econòmica exercida per persones físiques o jurídiques
Model de declaració: 840
Declaración Impuesto Actividades Económicas. Modelo
840
i.
Presencial: davant l’Administració o Delegació de la Agència
Estatal de l’Administració Tributaria (AEAT) del lloc on es
realitzi l’activitat o domicili de l’interessat
ii.
Telemàticament: sempre que es disposi de número
d’identificació fiscal o certificat de firma electrònica o
qualsevol altre admès per l’AEAT
Presentació
Tràmits Fiscals Inici Activitat (IAE II)
Exempcions
IAE
a) Persones Físiques:
Estan exempts de l’IAE els empresaris i professionals en
qualsevol cas. L’exempció opera de forma automàtica
S’aplicarà l’exempció
següents casos
(i)
b) Persones jurídiques
en
els
Dos primers anys d’activitat
(ii) Quan l’import net de la xifra
de negocis sigui inferior a 1
milió d’euros
En ambdós casos s’ha de
sol·licitar l’exempció davant la
AEAT
Tràmits Fiscals Inici Activitat (IAE III)
Classificació
IAE
Tràmits Fiscals Inici Activitat (IAE III)
Classificació
CNAE
Tràmits Laborals
Alta règim
d’autònom
Obtenció
número de
patronal
Alta de l’empresari en el règim especial d’autònoms de la
Seguretat Social.
L’empresari haurà de donar-se d’alta en el Règim Especial
d’Autònom de la Seguretat Social.
L'alta serà única per a totes les activitats que l'empresari o
professional realitzi, sempre que estiguin incloses en aquest
règim de la Seguretat Social.
Inscripció de l’empresari a la tresoreria general de la
Seguretat Social i obtenció del número de la patronal.
És l’acte mitjançant el qual la Tresoreria General de la Seguretat
Social assigna a l’empresa o a l’empresari un número per a la
seva identificació en el respectiu règim del Sistema de la
Seguretat Social.
La inscripció d l’empresari serà imprescindible per tal de donar
d’alta als treballadors afiliats.
Si l’empresari té més d’un centre de treball, haurà d’obtenir un
número d’identificació per cada centre de treball situat a cada
província.
Alta règim d’autònom
Tràmits Laborals
Estaran obligatòriament inclosos al règim especial d'autònoms:
- Els empresaris individuals.
- Els professionals.
- Administradors, consellers i treballadors d’una societat que
realitzin funcions de direcció o gerència i alhora posseeixin el
control efectiu.
- També ho estaran aquells treballadors que prestin serveis per a una societat
mercantil capitalista a títol lucratiu (no tenint funcions de gerència), de forma
habitual, personal i directa sempre que alhora posseeixin el control efectiu de la
societat.
S'entendrà que s'ostenta el control efectiu en tot cas quan el treballador (amb o
sense càrrec directiu) posseeixi accions o participacions que representin almenys
el 50% del capital social.
Per tant, un soci que no és ni treballador ni administrador, amb independència
del seu grau de participació no ha de donar-se d’alta en el Règim Especial
d’Autònoms
Alta règim d’autònom
Tràmits Laborals
Igualment es presumirà que s’ostenta el control efectiu, llevat prova en contra,
quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
a) Que el treballador juntament amb altres persones que convisquin amb
ell i que estiguin unides per vincles directes o polítics fins al segon grau,
posseeixin el 50% del capital social de la societat. Així doncs, la persona
que sigui administrador o treballador d’una societat sense ser-ne soci no ha
de donar-se d’alta del règim d’autònoms, llevat que pugui demostrar-se que
els familiars amb els que conviu tinguin la meitat o més del capital social.
b) Que el treballador posseeixi almenys una tercera part del capital social.
En aquest sentit comentar que un soci treballador que posseeix un terç del
capital, es presumeix que ostenta el control efectiu però si pot demostrar-se que
no és així, no caldrà que es realitzi l’alta d’autònoms.
c) Que el treballador posseeixi almenys el 25% del capital social i tingui
atribuïdes funcions de direcció i gerència a la societat.
Per tant, un soci amb un 25% caldrà que es realitzi l’alta en el règim d’autònoms
quan desenvolupi tasques de gerència i direcció. No obstant, aquest fet admet
prova en contra.
Tràmits Laborals
Alta
treballadors
Mútua
ALTA I AFILIACIÓ DELS TREBALLADORS AL RÈGIM
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.
Estan obligades a fer aquest tràmit els empresaris que tinguin
treballadors per compte aliena dins del Règim General de la
Seguretat Social.
El número de patronal és únic per a cada centre de treball i vàlid
per a tot el territori espanyol. L’empresari o representant legal de
la societat està obligat a afiliar a tots els treballadors de
l’empresari inclosos al règim general.
ALTA DE COBERTURA DE RISCOS D’ACCIDENTS DE
TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL.
Quan s’inscrigui l’empresari, haurà d’acollir-se, obligatòriament, a
la cobertura de riscos d’accidents de treball i malaltia
professional, en una mútua d’accidents de treball o malaltia
professional.
Tràmits Laborals
Mútua
Tràmits Laborals
Contractes
FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES DE TREBALL.
En funció dels tipus de contractes laborals entre l'empresari i els
treballadors, aquests s'hauran de formalitzar en model oficial
davant les oficines de l'INEM.
Comunicació d’obertura del centre de treball.
Centre de
Treball
Calendari
laboral
L’empresari o representant legal de la societat comunicarà a
l’autoritat laboral l’obertura del centre de treball on es
desenvoluparà l’activitat de l’empresari.
Igualment, s’haurà de comunicar a l’autoritat laboral la represa
de l’activitat després d’efectuar alteracions, ampliacions o
transformacions d’importància.
CALENDARI LABORAL.
L’empresari exposarà en tots els centres de treball el calendari
laboral, en el qual figuraran les festes nacionals, les de la
Comunitat Autònoma i les del municipi, distribuint els dies
laborables d’acord a la jornada màxima legal.
Tràmits Inici d’Activitat (L. Municipals)
a) Llicència d'obertura
Llicències
Municipals
Aquesta llicència té com a finalitat comprovar que el local
on es desenvoluparà l’activitat econòmica s’adequa a les
normes municipals d’urbanisme. És de caràcter obligatori.
b) Llicència d’obres
A sol·licitar quan es realitzi qualsevol tipus d’obres en
locals on radiqui l’activitat econòmica desenvolupada per
l’empresari persona física o jurídica. De caràcter obligatori
Tramitació
Les llicencies i autoritzacions d’activitat es tramiten davant
els diferents departaments municipals d’urbanisme i de
llicencies d’activitat a l’Ajuntament de la població.
Registre industrial
Registre
industrial
Mitjançant el Decret 324/1996, es crea el Registre
d’establiments industrials de Catalunya (REIC) el qual
substitueix el Registre industrial corresponent a l’àmbit
territorial de les províncies de Girona, Barcelona, Lleida i
Tarragona.
El REIC té per finalitat disposar d’una informació bàsica
sobre les activitats industrials que sigui útil per al
coneixement d’aquest sector i per a la presa de decisions
en les polítiques industrials.
Alhora, aquesta base de dades també ha de permetre
donar un servei d’informació de qualitat als ciutadans.
Registre industrial
El REIC contindrà les dades relatives a les següents indústries:
Registre • Les activitats adreçades a l’obtenció, la reparació, el manteniment, la
industrial
transformació o la reutilització de productes industrials, l’envasament i
l’embalatge, així com l’aprofitament, la recuperació i l’eliminació de
residus o subproductes, sigui quina sigui la naturalesa dels recursos i
processos tècnics utilitzats.
• Les activitats de generació, distribució i subministrament d’energia i
productes energètics.
• Les activitats d’investigació, aprofitament i benefici dels jaciments
minerals i altres recursos geològics, sigui quin sigui l’origen i l’estat
físic.
• Les instal·lacions nuclears i radioactives.
• Les indústries de fabricació d’armes i explosius, així com aquelles
declarades d’interès per a la defensa de l’Estat.
• Les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i de la
pesca.
• Les activitats industrials relacionades amb el transport i les
telecomunicacions.
• Les activitats industrials relatives als medicaments i a la sanitat.
• Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.
Registre industrial
Registre
industrial
També constaran al REIC les dades relatives a les
entitats i empreses de serveis següents:
•
•
Tramitació
Els
serveis
d’enginyeria,
disseny,
consultoria
tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial
directament relacionats amb les indústries, activitats i
instal·lacions que s’esmenten a l’apartat 1.
Les entitats d'acreditació, organismes de control,
laboratoris i altres agents autoritzats per tal de
col·laborar amb les administracions públiques en
matèria de seguretat, qualitat i medi ambient industrial.
Les dades corresponents a l’imprès normalitzat hauran de
comunicar-se un cop acabada la instal·lació i abans
d’iniciar l’activitat. També han de comunicar-se les
variacions essencials i el cessament de l’activitat.
Lloc: Oficina de Gestió Unificada
Registre industrial
Registre
industrial
La documentació a presentar al registre:
Dades relatives a l’empresa:
Fotocòpia del DNI de la persona signant i del NIF de l’empresa.
Còpia de l’escriptura notarial de constitució de la societat (per a les noves
indústries i per als canvis de titularitat), i de les ampliacions, modificacions de
l’adreça social, quan es donin aquests casos.
Dades relatives a l’establiment i a la indústria:
Nom o raó social.
Domicili social, telèfon i fax. Dades de localització de l’activitat.
Activitat econòmica principal i activitats secundàries
Enumeració de productes utilitzats i acabats
Indicadors de dimensió. S’entendran com a indicadors de
dimensió, referits a les dades bàsiques, la potència instal·lada i el nombre de
treballadors.
Número d’inscripció a la Seguretat Social.
Nombre d’establiments.
Nombre de treballadors.
Capital social de l’empresa.
Valor de les inversions en l’immobilitzat material (terreny, construccions,
instal·lacions, maquinària, utillatge, mobiliari, etc.)
Superfície dels terrenys i superfície construïda
Capacitat de producció anual de la unitat productiva que s’inscriu.
Registre de la propietat
Registre de
la propietat
El Registre de la Propietat té com a objecte la inscripció o
anotació dels actes i contractes relatius al domini i altres
drets reals sobre béns immobles.
Per tant, en cas de realitzar l’activitat empresarial o
professional en un local que s’ha adquirit o sobre el que
s’hagi constituït qualsevol dret real, caldrà inscriure
l’escriptura al Registre de la Propietat.
Tramitació
Registre de la Propietat.
Patents i marques
Oficina
espanyola
de patents
i marques
Tramitació
En cas d’ús de patents, marques, models i dissenys
industrials, noms comercials, s’haurà de procedir a
sol·licitar la seva corresponent inscripció.
OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES
Passeig de la Castellana 75
(28046) Madrid
Tel. 902.157.530
www.oepm.es
Propietat industrial
Els títols de Propietat Industrial es refereixen a les Invencions, els Dissenys
Industrials, els Signes Distintius i les Topografies de Productes Semiconductors.
Tots els drets de propietat industrial concedits per l'OEPM són aplicables a tot el
territori nacional.
•
•
•
•
Marques i noms comercials
Invencions Industrials
Dissenys Industrials
Topografies de Productes Semiconductors
Existeixen drets de propietat industrial concedits per organitzacions
supranacionals amb efectes a nivell comunitari o internacional.
•
•
•
•
•
•
Marca Comunitària
Marca internacional
Patent Europea
Sol·licitud de Patent Internacional PCT
Dissenys Comunitaris
Dissenys Internacionals
Tramitació telemàtica
Tramitació telemàtica
Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) s'encarreguen de facilitar la
creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu
desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació,
tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al
finançament empresarial.
Els PAE es recolzen en el CIRCE per crear empreses, i en concret en
un dels components que el formen: el Sistema de Tramitació
Telemàtica (STT). En aquest sentit, quan un emprenedor opta per
iniciar els tràmits de creació d'una empresa des d'un PAE,
implícitament està utilitzant el sistema CIRCE.
El PAE té una doble missió:
• Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors en la
definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers
anys d'activitat de l'empresa.
• Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través
del Document Únic Electrònic (DUE)
Tramitació telemàtica
TRÀMITS PER CREAR L’EMPRESA I COSTOS
TRÀMITS PER CREAR L’EMPRESA I COSTOS
Servei de Creació d’empreses:
www.cambralleida.org
Gràcies per la vostra atenció i
endavant amb els vostres
projectes!!!!
Esther Garcia
Tècnica de la Cambra de Comerç de Lleida
[email protected]
973 23 61 61

similar documents