presentasjon

Report
Bruk av inntektskonti
Per-Åge Berglund
Innhold
– Inntektsføring – bevilgninger
– Inntektsføring – kontrakter (BOA)
– Inntektsføring – annet
– Refusjon av utgifter – hvordan ?
– Videreformidling i henhold til kontrakt
– Videreformidlingskonti/Protyper/Artikkelnr
– Ompostering 5 og 7 serien
– 9 serien
Bevilgning
•
Som bevilgning bokføres:
– Tilskudd fra KD – eget kapittel (260)
– Tilskudd fra KD – andre kapittel (f.eks 281)
– SAK midler
– Norgesuniversitetet
– Tilskudd fra andre departement
•
Bevilgningene føres på tiltak med protype:
– KD eget kapittel – protype 10, 12 eller 13
– KD andre kapittel – protype 14
– Andre departement – protype 15
•
Normalt utbetales bevilgningen uten fakturering
Inntekstkonti - bevilgninger
•
Følgende inntektskonti brukes:
– 3900 – bevilgning fra KD, rammetildeling (kap 260)
– 3901 – bevilgning fra KD ramme, via statlige
utdanningsinstitusjoner (for eksempel SAK- midler)
– 3902 – bevilgning fra KD, andre kapitler (f.eks 281)
– 3980 – bevilgning fra andre departement
– Bevilgning regnes ikke som omsetning (det er ikke krav om
leveranse) (jfr. MVA loven § 1), det beregnes ikke MVA og MVAkoden er 0
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
•
Finnes alltid en kontrakt med tilhørende dokumentasjon (BOA
regelverket)
•
Hver kontrakt har sitt eget prosjektnummer som starter på A
•
Bare inntekter knyttet til kontrakten føres på prosjektet
•
Utgående faktura skal henvise til kontrakten, spesifisering i vedlegg
•
Fakturering jfr. kontrakt
Inntektskonti BOA
•
•
Prosjekt klassifiseres i forbindelse med registrering
Inntektskonto styres av protype
– Unntak:
• EU – protype og oppdrgiv styrer valg av inntektskonto
• Oppdrag – innenlands eller utlandet
•
•
Bidrag føres i kontogruppe 34
Oppdrag i kontogruppe 30, 31 eller 32 (husk MVA)
•
Ved fakturering skal artikkelnr. stemme med de 3 første sifrene i kontonr.
VIKTIG for MVA rapporteringen.
BOA - oversikt over protyper og inntektskonto
Protype
Protype (T)
Oppdrgiver
Inntektskonto Tekst
25
Andre statlige etater
3410
Tildelinger fra andre statlige virksomheter
26
Kommunale og fylkeskommunale etater
3430
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater
27
Organisasjoner og stiftelser
3440
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
28
Næringsliv/private
3450
Tilskudd fra næringsliv/private
29
Tilskudd fra utlandet
3490
Tilskudd fra andre
3422
Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning via andre
3420
Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning
3420
Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning
32
EU - UiT partner
33
EU - UiT koordinator
34
EU - Øvrige
8 - EU - rammeprogram for
forskning
8 - EU - rammeprogram for
forskning
8 - EU - rammeprogram for
forskning
32
EU - UiT partner
9 - EU - undervisning og annet
3425
Andre tilskudd fra EU
33
EU - UiT koordinator
9 - EU - undervisning og annet
3425
Andre tilskudd fra EU
34
EU - Øvrige
9 - EU - undervisning og annet
3425
Andre tilskudd fra EU
35
NFR - UiT partner
3402
Tilskudd fra NFR via andre
36
NFR - UiT koordinator
3400
Tilskudd fra NFR
37
NFR - Øvrige prosjekt
3400
Tilskudd fra NFR
38
Regionale forskingsfond
3435
Tilskudd fra regionale forskingsfond
41
Oppdrag
3030
41
3130
42
Oppdrag
Etter- og videreutdanning (EVU) oppdrag
(ikke fradrag for MVA)
Avgiftspliktig inntekt - oppdrag - høy sats
Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet inkl Svalbard og
Jan Mayen (utenfor fastlands Norge)
3230
Kurs-/studieinntekt - oppdrag
43
Gaver
3460
Gaver som utløser gaveforsterkning
43
Gaver
3466
Andre gaver
44
Gaveforsterkning
3465
Gaveforsterkning
Innenlands
Utlandet inkl. Svalbard og Jan
Mayen
Finne prosjektets protype
•
•
•
Agresso Felles
Begreper og relasjoner
Begrepsverdier
•
Dobbeltklikk på prosjektnr (begrepsverdi)
Finne prosjektets protype forts.
•
Arkfane 3 – Relasjon viser blant annet protype
Andre inntekter
•
Inntekter som ikke er knyttet til kontrakter inntektsføres i
bevilgningsøkonomien
•
MVA-regelverket:
– Salg av tjeneste er omsetning og dermed merverdiavgiftspliktig, jfr
MVA loven § 3.1. (for eksempel timelønn, trykketjenester,
laboratorieundersøkelser)
– Inntekter vedr undervisning og annet utenfor MVA området,
avgiftsunntak i MVA loven kap 3.2-3.20
– Inntekter som kommer under avgiftsfritak, jfr MVA loven kap 6
– Det er arten av varer/tjenester vi selger som bestemmer MVA
behandlingen, ikke fakturamottaker.
Inntektsføring – refusjon av utgifter
•
Viderefakturering: når UiT har betalt en faktura på vegne av andre og
hele beløpet skal viderefaktureres.
•
•
•
•
Bruttobeløpet på fakturaen faktureres (inkl MVA) jfr. MVA loven §4-1.2a
Kopi av originalfaktura legges ved fakturaen
Riktig inntektskonto er 3678 – Viderefakturering utlegg (MVA kode 6)
Inntekten flyttes fra konto 3678 til kostnadskontoen der den
viderefakturerte fakturaen er kostnadsført.
Konto 3678 skal gå i 0,-
•
Kostnadsdeling
•
Når to eller flere enheter går sammen om å anskaffe en vare/tjeneste i
fellesskap. En av partene står som fakturamottaker og belaster deretter
de øvrige partene for deres andel. Kostnadsdeling anses normalt ikke
som omsetning.
•
•
UiT fakturerer bruttobeløp på konto 3678 – Viderefakturering utlegg.
Inntekten flyttes fra konto 3678 til kostnadskontoen der den
viderefakturerte kostnaden er belastet.
Refusjon av reiseregninger
•
•
•
•
Refusjon av reiseregninger inntektsføres på inntektskonto 3678
Viderefakturering utlegg (MVA kode 6)
Husk at dokumentasjon må vedlegges fakturaen, også vedleggene til
reiseregningen
Omposteres deretter til konto 7197 – Refusjon av reisekostnader som er
forskuttert av institusjonen og fakturert til f.eks andre høgskoler eller
universitet.
NB: konto 7197 skal bare brukes når vi skal føre reduksjon av
reiseregninger.
Ompostering lønn og reiseregning
•
Konto 5509-Ompostering lønn og konto 7139-Ompostering reise
– Kan ikke føres på opprinnelig konto, siden lønn og reisegodtgjørelse
er innberetningspliktig og registreres via PAGA.
– Føres til debet og kredit på samme konto
Salg fra varelager
•
Salg av rekvisita, kjemikalier osv fra våre varelager
•
Dette er omsetning av varer og dermed MVA-pliktig, jfr MVA loven §
3.1.1
•
Faktureres med MVA
•
Fradragsrett for MVA på den del av leverandørfaktura som gjelder
videresalg.
UiT – koordinator på prosjekt
•
•
•
•
Andel av bevilgningen som, i henhold til kontrakten, skal videreformidles
til partnere utenfor UiT skal føres slik:
Beløpet, som skal videreformidles, føres:
– debet konto for videreformidling/avd/pro og kredit konto 2999 –
Annen kortsiktig gjeld/avd/pro.
Ved utbetaling til partnere belastes fakturaen 2999/avd/pro
Enhetene er selv ansvarlig for at riktige beløp er ført på
videreformidlingskonto og konto 2999
•
Fordeling internt ved UiT bokføres på inntektskontoen
•
HUSK: alle utbetalinger som IKKE gjelder konsortieavtale skal
kostnadsføres
Videreformidling - eksempel
UiT mottar kr 1 500 000,- fra NFR vedr. en kontrakt som vi er koordinator på. Av
dette beløpet skal 500 000,- videreformidles til NTNU ihht konsortieavtale.
Bokføring av innbetalingen:
Debet konto 1501 100000 100000
Kredit konto 3400 311141 A20281
kr 1 500 000,kr 1 500 000,-
Bokføring av beløp til videreformidling:
Debet konto 3401 311141 A20281
Kredit konto 2999 311141 A20281
kr
kr
500 000,500 000,-
Bokføring av utbetaling ihht kontrakt:
Kredit konto 2401 100000 100000
Debet konto 2999 311141 A20281
kr
kr
500 000,500 000,-
Videreformidlingskonti BOA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3401 Videreformidling tilskudd fra NFR
3411 Videreformidling av tilskudd fra andre statlige virksomheter
3421 Videreformidling av tilskudd EU rammeprogram for forskning
3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU
3431 Videreformidling av tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale
etater
3436 Videreformidling av tilskudd fra regionale forskingsfond
3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private
3491 Videreformidling av tilskudd fra andre
9-serien
•
•
•
•
Ikke en del av den offisielle kontoplan, brukes til interne overføringer
Enklere rapportering og mer oversiktlig med egne kontoer for inntekt og
kostnader
Alltid en motkonto!
Skille mellom godskrivning og belastning
– 90* - godskrivning (kredit)
– 91* - belastning (debet)
•
Unntak: Korrigering av feilføring
Bilagsnr
11403020
11403020
Bilagsdato
28.01.2014
28.01.2014
Periode
201401
201401
Konto
Dim1
9141
9041
Dim2
331500 A42164
311226 A21407
Tekst
DEKNINGSBIDRAG 44 T (210,- PR TIME)
DEKNINGSBIDRAG 44 T (210,- PR TIME)
Beløp
9240
-9240
Konto-motkonto på 9 serien
Konto
Beskrivelse
9000 Interne tilskudd, godskrevet
9001 Fakultetsinterne tilskudd, godskrevet
9009 Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet
9010 Refusjon lønnskostnader mellom fakultet/enheter, godskrevet
9011 Refusjon lønnskostnader fakultetsinternt, godskrevet
9019 Midlertidig ompostering lønn, godskrevet
9020 Internhusleie, godskrevet
9028 Diverse varer, godskrevet
9029 Diverse tjenester, godskrevet
9030 Inversteringskostnader, godskrevet
9040 Sentralt dekningsbidrag, godskrevet
9041 Indirekte kostnader fakultet/enhet, godskrevet
9042 Indirekte kostnader internt ansatte, godskrevet
9051 Egeninnsats BOA-prosjekt, godskrevet
9052 Egeninnsats 4. året NFR-stipendiater, godskrevet
9053 Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte, godskrevet
9054 Egeninnsats internt ansatte, godskrevet
9060 Lisense, godskrevet
9061 Bygg godskrevet
9062 Transportmidler, godskrevet
9063 Forsknings- og undervisningsutstyr, godskrevet
9064 Inventar og div. utstyr, godskrevet
9065 Verktøy og instrumenter, godskrevet
9066 Data-, kontor- og AV-utstyr
9200 Avslutning internt tiltak
9201 Avslutning bidragsprosjekt
9300 Kompensasjon oppdragsprosjekter, fakultet
Motkonto Beskrivelse
9100 Interne tilskudd, belastet
9101 Fakultetsinterne tilskudd, belastet
9109 Omdisponering av tidligere års midler, belastet
9110 Refusjon lønnskostnader mellom fakultet/enheter, belastet
9111 Refusjon lønnskostander fakultetsinternt, belastet
9119 Midlertidig ompostering lønn, belastet
9120 Internhusleie, belastet
9128 Diverse varer, belastet
9129 Diverse tjenester, belastet
9130 Inversteringskostnader, belastet
9140 Sentralt dekningsbidrag, belastet
9141 Indirekte kostnader fakultet/enhet, belastet
9142 Indirekte kostnader internt ansatte, belastet
9151 Egeninnsats BOA-prosjekt, belastet
9152 Egeninnsats 4. året NFR-stipendiater, belastet
9153 Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte, belastet
9154 Egeninnsats internt ansatte, belastet
9160 Lisenser anskaffelse
9161 Bygg anskaffelse
9162 Transportmidler anskaffelse
9163 Forsknings- og undervisningsutstyr anskafelser
9164 Inventar/Diverst utstyr anskaffelser
9165 Verktøy og instrumenter anskaffelser
9166 Data, AV og kontorutstyr
9210 Midler fra avsluttede interne tiltak
9211 Midler fra avsluttede bidragsprosjekt
9311 Kompensasjon oppdragsprosjekter, UiT felles
Protyper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Protype
10
12
13
14
15
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
Beskrivelse
Regnskapsmessig oppfølging
Interne avsetninger
Øremerkede midler
KD-andre kapittel
Andre departement
Andre statlige etater
Kommunale og fylkeskommunale etater
Organisasjoner og stiftelser
Næringsliv/private
Tilskudd fra utlandet
EU - UiT partner
EU - UiT koordinator
EU - Øvrige
NFR - UiT partner
NFR - UiT koordinator
NFR - Øvrige prosjekt
Regionale forskingsfond
Oppdrag
Etter- og videreutdanning (EVU) oppdrag
Gaver
Gaveforsterkning
Artikkelnummer
Artikkel
Beskrivelse
300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig
303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig
310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri
313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri
320 Salgsinntekt varer, unntatt mvaloven
323 Salgsinntekt tjenester, unntatt mvaloven
340 Tilskudd fra NFR
341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter
342 Tilskudd fra EU
343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater
344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser
345 Tilskudd fra næringsliv og private
346 Gaver og gaveforsterkninger
349 Andre tilskudd og overføringer
360 Leieinntekt fast eiendom
363 Leieinntekter andre varige driftsmidler
364 Andre leieinntekter
367 Annen driftsrelatert inntekt
Konto intervall
3000-3009
3030-3039
3100-3109
3130-3139
3200-3209
3230-3239
3400-3409
3410-3419
3420-3429
3430-3439
3440-3449
3450-3459
3460-3469
3490-3499
3600-3609
3630-3639
3640-3449
3670-3679

similar documents