Arbeid i barnehagene - Likestillingssenteret

Report
Hvordan arbeide med
likestilling og likeverd i
barnehagen?
Erfaringer fra arbeid i barnehager i Hedmark
Nina Johannesen – Likestillingssenteret
Barnehager i Stange, Hamar og Engerdal
Hva skal vi snakke om?
• Sentrale føringer
• Refleksjoner rundt kjønn
• Hva betyr likestilling og likeverd i dag?
• Hvorfor arbeide med dette?
• Prosjektene
• Metoder for refleksjon
• Erfaringer fra arbeid i barnehagene
Hva har vi lært – fått ut av det?
2
Sentrale føringer
3
Lov om barnehager § 1
Formål
• Barnehagen skal fremme:
- demokrati og likestilling
- motarbeide alle former for
diskriminering
4
Rammeplanen
Verdigrunnlag 1.1
• Likestilling skal gjenspeiles i
pedagogikken
• Barnehagen skal oppdra barn
til å møte og skape et likestilt
samfunn
• Gutter og jenter skal ha like
muligheter til å bli sett og hørt
og oppmuntres til å delta i alle
aktiviteter.
• Personalet reflektere
5
Temahefte rammeplanen KD
TEMAHEFTE
om likestilling i det
pedagogiske arbeidet
i barnehagen
Nina Rossholt
6
Temahefte rammeplanen KD
TEMAHEFTE
om menn i barnehagen,
om å rekruttere og beholde
menn i barnehagen
Pia Friis
7
8
Mål 2: Likestilling for fremtiden
• Øke bevisstheten om likestilling i
barnehage og skole
• Fremme likestilling
• Motarbeide alle former for diskriminering
• 20 % menn i barnehager
• Jevnere kjønnsbalanse blant studenter
9
Tiltak
• Tiltak 15
Heve kompetansen om praktisk
likestillingsarbeid i barnehagen, slik at
arbeidet gjenspeiler rammeplanens
verdigrunnlag (KD)
• Tiltak 16
Likestillingsteam i alle fylker (KD)
10
Refleksjoner rundt kjønn
• Biologisk kjønn
Født sånn?
• Sosialt kjønn
Blitt sånn?
• Psykologisk kjønn
11
Hva har skjedd siden 80 tallet?
12
13
14
Hva betyr likestilling og
likeverd i dag?
• Handler om gutter og jenter
- samme muligheter
- varierte aktiviteter
• Mange måter å være gutt
og jente på
15
Hvorfor jobbe med likestilling
og likeverd i barnehagen?
• Barnehagen viktig
• Kjønnsidentitet
• Manglende bevissthet og kunnskap om
likestilling i barnehagen
(Alle teller mer og Nye barnehaver i gamle spor? KD 2010)
• Lovfestet
• Kjønn bestemmende for våre liv
16
Utviklingsnettverk
Jønsrudløkka barnehage, Utsikten
barnehage, Drevsjø barnehage, Engerdal
barnehage og Sømådal barnehage
Mål med prosjektet
• Bedre kvaliteten på tjenestetilbudet
• Heve kunnskapsnivået om likestilling og
likeverd
• Likestilling - integrert del av pedagogikken
• Refleksjon
• Hele personalet involveres
• Foreldre
18
Hvordan har vi arbeidet?
• 3 felles samlinger
kunnskap, erfaringsutveksling
• Barnehagene en ressurs for hverandre
• Veiledning i den enkelte barnehage
• Opplegg for hele personalet
• Rapport
19
Arbeid i barnehagene
• Mål
• Problemstilling
• Kartlegging
• Resultater
• Tiltak
• Metoder for refleksjon
20
Metoder for refleksjon
• Spørsmål fra egen barndom (Gender Loops s 12)
• Praksisfortellinger
• Verdispill
21

similar documents