Powerpoint docentendag 20 maart

Report
Welkom op de docentendag
Schilderen en Onderhoud
© Savantis
20 maart 2013
2.1 Ochtendprogramma
•
•
•
•
Docentendag november 2012
Algemene ontwikkelingen
BTG Ontwikkelingen
Presentatie door Fontys PTH
 Pauze om ± 11:15 uur
• Kwalificatiestructuur, ontwikkelagenda en SIO
© Savantis
 Lunch om ± 12:30 uur
2.2 Middagprogramma
• Examinering





Examenrijpheid student
Examens 2012-2013
Pilot Proeve van Bekwaamheid Gezel Schilder
Examenplanner
Mededelingen examinering algemeen
Pauze om ± 14:45 uur
© Savantis
• OnderhoudNL Totaal versus onderwijs
• Docentenbijeenkomst 3e kwartaal 2013 en rondvraag
 Afsluiting om ± 15:45 uur
Alternatief voor de naam “docentendag”
© Savantis
• Deze naam sluit niet aan op de samenstelling van
de groep!
• Wie bedenkt er een alternatieve naam?
Examenrijpheid
© Savantis
• Beoordelingslijsten gebruiken
• In de pauze uit te voeren
3. Docentendag 2012
© Savantis
• Ervaringen
• Herinneringen
• Innovaties, wat hebben we er mee gedaan?
Docentendag ovember 2012
© Savantis
• Ervaringen
• Invulling innovatie in het onderwijs
4. Algemene ontwikkelingen
© Savantis
• Ontwikkelingen in de sector Schilderen en
Onderhoud zijn nog steeds zorgwekkend;
• Bedrijven maar ook samenwerkingsverbanden
hebben het moeilijk;
• Kenniscentra en SBB hebben hun reactie gegeven
op het regeerakkoord;
• Uitkomsten betreffende de definitieve plannen rond
de kenniscentra worden rond de zomer verwacht.
4. Algemene ontwikkelingen
vervolg
© Savantis
• Bedrijfstakken Schilderen en Onderhoud en
Afbouw hebben aangegeven met Savantis zeker
nog voldoende mogelijkheden te zien;
• Er wordt komende week gestart met een groot
onderzoek onder alle schilders- en
onderhoudsbedrijven met als resultaat:
 Inzicht in het realiseren van (extra)
opleidingsplekken;
 Promotie van samenwerkingsverbanden;
 Rapportage over de bedrijfseconomische situatie en
opleidingscapaciteit van bedrijven.
4. Algemene ontwikkelingen
vervolg
• BPVO’s worden niet meer ondertekend door
detacheringsorganisaties.
© Savantis
 Zo stelt OCW dat alleen authentieke bedrijven die
daadwerkelijk uitvoering geven aan de
praktijkopleiding van de leerling, erkend kunnen
worden als leerbedrijf. Ook stelt OCW dat deze
bedrijven als praktijkbiedende organisatie vermeld
moeten staan op de (BPVO) en dat zij de BPVO
mede dienen te ondertekenen.
5. BTG ontwikkelingen
Anton van Doren
© Savantis
ROC West Brabant
• Lid paritaire commissie Onderhoud, Schilderen en
Afbouw
• Lid kerngroep BTG BOA/RPC
6. Presentatie door Fontys PTH
Gerard Scholten
© Savantis
Cibap vakcollege voor verbeelding
© Savantis
Pauze tot 11:30 uur
© Savantis
7.1 Kwalificatiestructuur
Introductie:
• Wat iemand moet kennen en kunnen als
beginnend beroepsbeoefenaar;
• Binnen een door het Ministerie van OCW
vastgesteld format;
• Alle kwalificatiedossiers dienen omgezet te
worden;
• Opdracht tot vermindering van het aantal dossiers
en kwalificaties;
• In 2012 35% van dossiers omgezet, in 2013
resterende 65%.
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
© Savantis
Startpunten:
• De beroepsinhoud zo veel mogelijk ongewijzigd
• Implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers
augustus 2014;
• Voor het aankomend cohort geen wijzigingen.
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
Nieuw format:
Keuze
keuzetaken voor verrijking
(relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom, ca.
15% studielast)
Profiel
profieltaken voor verbreding of verdieping
(relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom, ca.
35% studielast)
beroepsgerichte basistaken
(gemeenschappelijke taken, ca. 35% studielast)
Basis
© Savantis
algemene basistaken
(gericht op generieke eisen (taal, rekenen, L&B,
ca. 15% studielast)
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
© Savantis
Basisdeel (ca. 50% van de studielast):
• Gemeenschappelijk deel van de profielen;
• Generiek deel (Nederlands, rekenen en L&B) en
beroepsgericht deel;
• Kerntaken, werkprocessen en bijbehorende
vakkennis, vaardigheden en gedrag;
• Differentiatie per profiel mogelijk.
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
© Savantis
Profieldeel (ca. 35% van de studielast):
• Beschrijving van de kerntaken en werkprocessen
van de verschillende profielen uit het dossier.
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
© Savantis
Keuzedeel (ca. 15% van de studielast):
• Vervanging van de huidige vrije ruimte;
• Gericht op beroepsuitoefening, op de doorstroom
naar een hoger opleidingsniveau of op verbreding
van de arbeidsmarktpositie;
• Keuzedelen worden vastgesteld door de Paritaire
Commissie en scholen kiezen hieruit;
• Diploma-eis en valt onder de zak- en slaagregeling.
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
© Savantis
Entreeopleidingen
Opleidingen op niveau 1 gaan op in vier nieuwe
entreeopleidingen:
• Techniek;
• Economie en Handel;
• Voedsel, natuur en leefomgeving;
• Zorg en Welzijn.
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
Dossiers die al zijn omgezet:
© Savantis
• Schilderen: één uitstroom op niveau 3, namelijk Gezel schilder;
• Glaszetten: inhoud toegevoegd aan niveau 3 (glasconstructies);
• Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud van vijf naar
drie kwalificaties:
 Projectmanager vastgoedonderhoud (breed profiel waarin
o.a. calculator/onderhoudsspecialist is opgenomen).
Ondernemerschap is keuzedeel geworden;
 Uitvoerder (‘nieuw jasje’);
 Kleur- en interieuradviseur (‘nieuw jasje’).
7.1 Kwalificatiestructuur
vervolg
© Savantis
Dossiers die in 2013 worden omgezet:
• Industriële lakverwerking;
• Specialist schilderen (samenvoeging naar één
uitstroom).
7.2 Ontwikkelagenda lesmateriaal
• In 2013:
 Handboek deel 3 metaal;
 Uitstroomgedeelte voor de Schilder niveau 3.
• In 2014:
© Savantis
 Basisgedeelte voor de Schilder niveau 3;
 Schilder niveau 2.
7.3 SIO (www.schilders in opleiding)
© Savantis
• Wat waren ook al weer de resultaten bij de enquête
tijdens de docentenbijeenkomst van november
2012?
• Wat zijn de plannen voor 2013 en 2014?
© Savantis
© Savantis
© Savantis
© Savantis
© Savantis
© Savantis
© Savantis
7.3 Plan van aanpak SIO
vervolg
© Savantis
Plan van aanpak:
• Pakket van eisen opgesteld aan de hand van
de informatie die we van de docenten en
instructeurs hebben verkregen;
• Scenario’s ontwikkeld en keuze gemaakt.
7.3 Plan van aanpak SIO
vervolg
© Savantis
• Revisie en actualisatie SIO
• Abonnement/licentie structuur per individuele
gebruiker;
• Deel Leermiddelen online beschikbaar
7.3 Plan van aanpak SIO
vervolg
Inhoud:
• Het huidige materiaal;
• Cd-roms / usb-sticks;
 Basisverf en glasbestek;
 Usb-sticks in leerling- of docentenpakketten.
• Deel van de losbladige leermiddelen;
© Savantis
 Wordt nog bepaald.
7.3 Plan van aanpak SIO
vervolg
© Savantis
Mogelijke extra onderdelen:
• Extra leermiddelen door docenten uploaden
en downloaden;
• Online communiceren via een
communicatieforum.
7.3 Plan van aanpak SIO
© Savantis
Mogelijkheid tot het geven van
feedback:
• Post-its;
• Tips en suggesties;
• Resultaten ondersteunend bij de
ontwikkeling van SIO.
vervolg
7.4 Ontwikkelagenda op een rij
Klaar in zomer 2013
Klaar in zomer 2014
Kwalificatiedossier
• Medewerker
schilderen
• Glaszetten
• Kaderfunctie
afbouw, onderhoud
en interieur
• Assistent Schilderen
/ Industriële
lakverwerking
• Specialist schilderen
• Medewerker
Industriële
lakverwerking
Lesmateriaal
• niveau 3
uitstroomgedeelte
• Handboek 3 Metaal
• niveau 2
• Niveau 3
basisgedeelte
© Savantis
SIO
• Revisie gereed
© Savantis
Lunch tot 13:30 uur
8.1 Examenrijpheid student
© Savantis
Bespreken beoordelingspunten per werkstuk
8.1 Examenrijpheid student
Beoordelingspunt Stoppen:
 Heeft strakke hoeken + afwerking
© Savantis
Conclusie werkstuk 1: student is voldoende vaardig
Conclusie werkstuk 2: student moet de vaardigheden
nog verder inslijpen.
8. 1 Examenrijpheid student
© Savantis
Beoordelingspunten Lakken:
 Geen vuilinsluiting;
 Geen heilige dagen;
 Geen vette randen;
 Geen zakkers;
 Strak besnijwerk;
 Goede dekking;
 Goede vloeiing;
 Geen zichtbare schuurkrassen in de aflaklaag.
Conclusie werkstuk 1: student is voldoende vaardig
Conclusie werkstuk 2: student moet de vaardigheden nog verder
inslijpen.
8.2 Examinering 2012 - 2013
• Cijfer per kerntaak:

Niveau 1 opleidingen KD 2012-2013 (dit jaar);

Andere niveaus vanaf KD 2012-2013 (volgend
jaar).
© Savantis
• Service van Savantis: digitale omrekentabellen
naar een cijfer per kerntaak
8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
© Savantis
Uitgangspunten:
• Groter verschil met de PvB op niveau 2;
• Kwaliteit verbeteren;
• Terugbrengen van twee dagen naar één dag;
• Invoering KD 2012-2013.
8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
Aanwezigen:
• Timo Touwen (Voorzitter toetsvaststellingscommissie
Schilderen en Onderhoud);
• Paul Glaap (Opleidingscoördinator van Schilder^sCOOL
Nijmegen);
• Jeroen van Nieuwkoop (Repair Care);
• Vier Gezel leerlingen (Schilder^sCOOL Rosmalen);
• Drie Gezel voorman leerlingen (Schilder^sCOOL
© Savantis
Nijmegen).
8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
© Savantis
Onderdelen in de Pilot:
Gezel schilder
Gezel schilder voorman
Isolerende beglazing
(incl. stoppasta)
Isolerende beglazing
(incl. stoppasta)
Beitsen
Beitsen
Buitenzijde voordeur
schilderen
Buitenzijde voordeur
schilderen
Verfspuiten
Verfspuiten
Wandbekleding
Wandbekleding
Gangbare decoratie
aanbrengen
Eenvoudige decoratie
aanbrengen
Deelvervanging
Calculatie (op school)
8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
© Savantis
Evaluatie:
• Past binnen de tijd;
• Kwalitatieve slag geslagen;
• Groter verschil met niveau 2.
8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
© Savantis
Verdere gang van zaken:
• Bespreken binnen de Toetsvaststellingscommissie;
• De PvB aanscherpen;
• Beschrijven PvB aan docenten en instructeurs;
• Pilot in september met echte kandidaten die hun
opleiding versneld afleggen.
8.4 Examinering en examenplanner
•
•
•
•
Eerste ervaringen met de Examenplanner;
Beperkt aanmelden als examinator;
Aanmelding juiste KD (voor opleiders);
Volgende stappen met de Examenplanner;
© Savantis
 Afsluiten van opleidingen middels melden van
gediplomeerd.
© Savantis
8.4 Examenplanner – aandachtspunt 1
© Savantis
8.4 Examenplanner – aandachtspunt 2
A. Kijk of bestaand examen selecteren is aangevinkt
B. Geef de datum van de komende periode in
C. Juiste locatie en klik zoeken
8. 5 Mededelingen examinering algemeen
• Examinatorentrainingen;
 niveau 1: aansturen kandidaat;
 Industriële lakverwerking: bijgestelde werkstukken.
© Savantis
• Uitlopen ‘oude’ PvB Gezel Schilder tot einde
schooljaar 2013-2014;
• Samenwerking met de T8;
• Keurmerk Kiwa voor examenleveranciers mbo.
© Savantis
Pauze tot 15:00 uur
9. OnderhoudNL Totaal versus onderwijs
Ludwig Smits
© Savantis
Eerste voorzitter OnderhoudNL Totaal
Directeur Burgers van der Wal BV
10. Docentenbijeenkomst 4e kwartaal 2013
© Savantis
• Locatie:
• Datum:
• Programma:
Van Wijhe Verf Zwolle
woensdag 20 november
Programmasuggesties!
Afsluiting
• Rondvraag
© Savantis
• Bedankt voor u aanwezigheid en natuurlijk niet te
vergeten uw inbreng
© Savantis
Napraten met …………………..

similar documents