Hva er EQF?

Report
RFF årskonferansen 2012
Henvisningen av nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring (NKR) til det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket EQF
Hva er kvalifikasjonsrammeverket?
• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er
en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle
kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor utdanningssystemet.
• Kvalifikasjonene skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte
og det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og
med doktorgrad.
• Kvalifikasjonene beskrives slik at de kan innplasseres på nivå
• Progresjon og sammenhengen mellom ulike nivå skal være
klar og tydelig.
• NKR er særlig tenkt som et redskap for arbeidsgivere,
arbeidstakere, de som søker utdanning eller er under
utdanning.
Bakgrunn og formål
Arbeidet med NKR er en videreføring av to
europeiske prosesser:
• The European Qualifications Framework for Lifelong Learning
(EQF) utviklet i EU
• Qualifications framework for European Higher Education Area
(Bologna-rammeverket)
Formålet:
Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å gi en
helhetlig beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med
utgangspunkt i det norske utdanningssystemet.
Betydning av NKR og EQF
Kvalifikasjonsrammeverket ventes å få stor
betydning som verktøy:
• NKR og EQF skal gjøre utdanningssystemene
mer forståelige (transparent) både nasjonalt
og internasjonalt
• NKR og EQF kan hjelpe til med å øke
mobiliteten innenfor og mellom landene og
bidrar til fleksible læringsveier og slik sett
styrker livslang læring
Hva er EQF?
• EQF er etablert som en felles europeisk
referanse for nasjonale
kvalifikasjonsrammeverk og kvalifikasjoner
med ett sett av generelle
læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer)
• Transparancy tool
Et europeisk løft…
EU fremmer tre formål med EQF:
• fremme – eller redusere hindringer for – mobilitet mellom
land gjennom likelydende beskrivelse av kvalifikasjoner og
definisjoner av nivåer
• styrke mulighetene for livslang læring i landene, blant
annet ved å bidra til koordinering av de ulike delene av
utdanningssystemene, unngå blindveier i systemet, og
etablere gode ordninger for vurdering, dokumentasjon og
formell anerkjennelse av kvalifikasjoner oppnådd utenfor
det formelle utdanningssystemet
• bidra til økt kvalitet i nasjonale utdanningssystemer, blant
annet ved at landene stimuleres til å etablere gode
systemer for kvalitetssikring
Læringsutbyttebeskrivelser
fagskoleutdanning
Tre hovedområder:
• Kunnskap
• Ferdighet
• Generell kompetanse
• (se utlevert læringsutbyttebeskrivelse)
Antall nivåer
• NKR har 8 nivåer
Nivå 1 ingen kvalifikasjoner innplassert
Nivå 2 grunnskole
Nivå 3 grunnkompetanse
Nivå 4 videregående opplæring
Nivå 5 fagskole
Nivå 6 bachelor
Nivå 7 master
Nivå 8 med ph.d.
Prinsipper for innplassering
• Læringsutbytte framfor utdanningslengde
• Hindre inflasjon i antall nivåer og for høy
innplassering
• Nivåbeskrivelsene skal passe alle fagområder
Hvordan har henvisningsarbeidet
foregått?
1. Arbeid med utviklingen av NKR – fastsatt
15.12.2011.
2. Teknisk vurdering utarbeidet av UiO (i hvilken
grad læringsutbyttebeskrivelsene i NKR er i
samsvar med EQF)
3. Selve henvisningsarbeidet utført av
henvisningsgruppen (Tar utgangspunkt i NKR
og teknisk vurdering, vurderer i tillegg
faglige, politiske og kulturelle forhold)
Teknisk vurdering av fagskoleutdanning
• Fagskole 1, kortere utdanning og fagskole 2,
toårig utdanning
• Fagskole 1, delvis match med NKR nivå 4, svak
match med EQF nivå 5
• Fagskole 2, delvis match med EQF nivå 4 og EQF
nivå 5
• 1 1/2-årig fagskoleutdanning og mesterbrev skal
vurderes av NOKUT
Henvisningsgruppens anbefaling til KD
Fagskole 1
- Ligger svært lavt
- Bygger på vgo
- Enighet om at det er uaktuelt å legge
kvalifikasjonen på EQF-nivå 4 (vgo nivå)
- best-fit vurdering
Konklusjon:
- Henvises som delkvalifikasjon på EQF nivå 5
Forts.
Fagskole 2
- Ingen tydelig match med EQF-nivå 5
- Viser progresjon i læringsutbytte fra fagskole 1
- Læringsutbytte er typisk for norske
yrkesrettede kvalifikasjoner
Konklusjon
Henvises som kvalifikasjon på EQF-nivå 5
Minority vote to the referencing of tertiary
vocational qualification 2
• Benedikte Sterner, Norwegian Confederation of Trade Unions
and
• Terje Bogen, National Tertiary Vocational Education Council
Referencing of NKR level 6, University collage degree
and NKR level 5, Tertiary Vocational Qualification 2 to
the EQF
It is typical for the cultural understanding in the labour
market that vocational qualifications levels of
autonomy, responsibility and management helps to
explain and place the qualifications position in working
life. The weakness in system compatibility between the
NQF and the EQF is disadvantageous for the tertiary
vocational qualifications 2, must be taken into
account when referencing the qualifications in
question. Norway has applied a different logic in
constructing the NQF when it comes to describing
“competence”. We do not emphasise the level of
responsibility and management in the learning
outcomes descriptors, and this is typically where
the vocational qualifications suffer. If the design
logic had been the same, members Sterner and
Bogen argue that the descriptors under EQF level 6
“competence” would be the best match for the
expected learning outcomes for the qualifications.
These two qualifications have admission requirements
from qualifications at level 4, both are based on the
tertiary education legislation, and most of the learning
outcomes descriptions are similar. The only clear
difference is the input factor in which provision is
research-based in the one category and based on
experience and development work in the other.
According to EQF logic, input factors should not be of
significance when referencing. The learning outcomes
should serve as the primary basis for the referencing. One
can argue that the same principals must be applied for
both qualifications to be referenced to EQF level 6.
Det er typisk for kulturelle forståelsen av faglige
kvalifikasjoner som grad av selvstyre, ansvar og
ledelse at disse forklarer og plasserer
kvalifikasjoner i arbeidslivet. Svakhetene i
systemkompatibilitet mellom NKR og EQF
representerer en disfavør for fagskole 2
kvalifikasjonene. Selvstyre, ansvar og ledelse må
gis oppmerksomhet i henvisningen til de
aktuelle kvalifikasjonene.
Hva skjer videre?
•
•
•
•
•
•
Henvisningsrapporten er et råd til KD
Vurderes av KD
Høringsmøte 15. mai (referensegruppen)
KD fastsetter
EQF Advicory Group
Eventuell justeringer av NKR og henvisningene
Takk for oppmerksomheten.
• Gunn Gallavara
• Terje Bogen

similar documents