`Focus op vakmanschap 2011-2015`. Engels

Report
Actuele ontwikkelingen
Moderne Vreemde Talen in het mbo
Netwerk EVC
17 maart 2011
Rianne Reichardt
Ontwikkelingen MVT
Actieplan mbo 'Focus op vakmanschap 2011-2015’
• Engels wordt een verplicht vak in niveau 4 opleidingen
• Examinering gaat gefaseerd plaatsvinden middels centrale
examens, uitgevoerd door het College voor Examens.
• Tijdpad invoering verplichtstelling en examinering nog
onbekend
• Voor zomervakantie: brief minister naar scholen over taal,
rekenen en Engels – niveau 4
MVT in KD’s 2011-2012
Wijziging format Kwalificatiedossiers
Aanleiding
• Invoering referentieniveaus Nederlands en rekenen
• Wijziging diploma-eisen MVT
MVT in het KD
Deel B
– Bevat soms generieke eisen voor Engels (niveau 4) (vooruitlopend op
wetgeving)
• B1 > lezen en luisteren
• A2 > gesprekken voeren, spreken, schrijven
– Zijn er MVT’s relevant voor het beroep? Welke?
Deel C
– Verwerking van beroepsspecifieke eisen MVT (wanneer die er zijn)
Deel D
– Indicatie van beroepsspecifieke taalniveaus, plus (voorbeeldmatige)
verantwoording.
MVT in het KD
Deel B
Nederlands en
(moderne)
vreemde talen,
rekenen en
wiskunde
In overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de voor het mbo
vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor deze kwalificatie zijn het
referentieniveau Nederlands en het referentieniveau rekenen vastgesteld op 3F.
Nederlands en
(moderne)
vreemde talen,
rekenen en
wiskunde
Nederlands en (moderne) vreemde talen, rekenen en wiskunde
De beroepseisen ten aanzien van Nederlands en rekenen zijn beschreven in deel C van dit dossier.
Voor deze kwalificatie zijn de volgende eisen voor beheersing van het Engels van
toepassing:
het ERK-niveau B1 is van toepassing voor de vaardigheden lezen en luisteren.
het ERK-niveau A2 is van toepassing voor de vaardigheden gesprekken
voeren, spreken en schrijven.
In overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de voor het
mbo vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor deze
kwalificatie zijn het referentieniveau Nederlands en het referentieniveau rekenen vastgesteld op 2F.
De beroepseisen ten aanzien van
Nederlands en rekenen zijn beschreven in deel C van dit dossier.
De beroepseisen ten aanzien van een (moderne) vreemde taal (of talen) zijn
beschreven in deel C van dit dossier. Het betreft Engels.
MVT in het KD
Deel C – Taalvaardigheid voor het beroep
Beroepsgerichte taaleisen zijn (in context) verwoord in deel C
• Wel de vaardigheid, niet het niveau
• Meestal bij vakkennis en vaardigheden
• Maar ook houvast bij werkprocessen en prestatie-indicatoren
Beoordeling van taalvaardigheid mag geïntegreerd of apart
Bijv:
•
•
Kan artikelen die betrekking hebben op techniek zowel in het Nederlands als in één
moderne vreemde taal lezen en begrijpen.
Kan een gesprek voeren in één moderne vreemde taal.
MVT in het KD
Deel D – Taalvaardigheid voor het beroep
• Niveau-indicatie (en toelichting) bij beroepsgerichte
taalvaardigheid.
• Niveaus bieden houvast voor onderwijs en toetsing.
Voorbeeld:
Moderne vreemde talen - Engels of Duits
Indicatief bevindt de beroepsinhoud van de Werkplaatsmanager Carrosseriebouw
zich op het volgende niveau:
Luisteren: B1
Lezen: B1
Gesprekken voeren: A2
Spreken: A2
Schrijven: A2
Referentiekader MVT
•
Gepubliceerd september 2010
•
Aanleiding: verschillende documenten
•
Doel: handzaam en duidelijk referentiekader voor
de MVT in het mbo
•
Inhoud: legt niveau van taalbeheersing vast in
termen van ERK
• Downloaden: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
Handreiking
• Handreiking bij het Referentiekader moderne vreemde talen
mbo momenteel in ontwikkeling
• 2 x klankborden met werkveld
• Klaar: juli 2011
• Inhoud
• gedetailleerde descriptoren/profielen en voorbeelden
voor de niveaus
• examineringscriteria
• scenario's MVT-onderwijs in de praktijk
• wijze van vermelding MVT in KD’s 2011-2012
Activiteiten Steunpunt
•
•
•
•
Handreiking MVT
Helpdesk: [email protected]
Website: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
Servicedocumenten
• Eisen aan beheersing MVT in kwalificatiedossiers 20112012
• Aanbodoverzicht taal, rekenen en mvt
• Flitsbijeenkomsten
Kijk regelmatig op onze
website
www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

similar documents