uvod_1

Report
KRIMINALISTIKA I-UVOD
Doc. dr. sc. Eldan Mujanović
Oktobar, 2014. god.
[email protected]
Pojam, predmet i zadaci kriminalistike
• Kriminalistika je disciplina koja
sistemski istražuje naučne
metode i pravila iskustva u
neposrednom spriječavanju,
otkrivanju i razjašnjavanju
pojava krivičnih djela i
utvrđivanju njihovih počinitelja
• Usmjerena na gnoseološkoinformacijske sadržaje i vrela,
mogućnosti, način i sredstva
saznanja o činjenicama koje su
predmet istraživanja
[email protected]
• Za Krim. je posebno važno
poznavanje: strukture KD,
razrada metodologije i
metodike postupaka njihovog
otkrivanja i razjašnjavanja,
spriječavanja njihovih pojava,
iznalaženjem prikladnih naučnih
metoda, sistemskim
prikupljanjem i preradom
pravila iskustva
• Učenje, sistemska cjelina znanja
o cjelokupnoj stvarnoj proceduri
razjašnjavanja pojave krivičnog
djela
[email protected]
• Složeni splet subjektivnih i
objektivnih sadržaja KD Krim.
razmatra neposredno,
konkretno, sa stajališta
sprečavanja (prevencije) ili
suzbijanja (represije)Preventivna i Represivna
komponenta kriminalistike;
• Praktična i znanstvena
komponenta jednako su
značajne za Kriminalistiku;
• Pitanje naučne samostalnosti
Kriminalistike?
[email protected]
Različita stajališta o samostalnosti Kriminalistike
1)
2)
3)
4)
Mišljenja prema kojima Krim. nije
samostalna nauka. Ona je tek dio sadržaja
dr. nauka (poseban aspekt)
Drugi samo nekim područjima Krim.
priznaju značenje samostalne nauke (Krim.
kao ukupnost funkcijski povezanih
posebnih naučnih disciplina)
Treći Krim. posmatraju kao samostalnu
nauku (skup znanja, određenost predmeta
istraživanja, zakonitosti i metode takvi da
ispunjava uslove za samostalnu naučnu
opstojnost.
Krim.-poseban sadržaj, uže područje
drugih (prirodnih i tehničkih) nauka
[email protected]
PREDMET KRIMINALISTIKE
•
•
•
•
•
•
Krim. smjera razjašnjavanju pojave krivičnog
djela
Ona je djelatnost svih subjekata kaznene
represije u represivnom (post delictum) i
preventivnom (ante delictum) smislu
U središtu pažnje otkrivanje KD,
razjašnjavanje okolnosti u kojima je ono
počinjeno, utvrđivanje počinitelja i dr.
Ona (za razliku od pravnih disciplina)
razmatra činjenične strukture KD
Krim. se bavi pojavom KD kao objekta
istraživanja dok se krivično pravo (materijalno
i procesno) bavi pravnim propisima o KD
Procedura istraživanja KD je također u
predmetu istraživanja Kriminalistike (ne pravni
propisi koji uređuju krivični postupak)
[email protected]
•
•
•
•
U području preventivne kriminalistike
(kada još nema KD) gdje postoji samo
vjerovatnoća njegovog počinjenja
kriminalistika priskrbljuje svoj vlastiti
predmet istraživanja
U oblasti represivne kriminalistike ona se
bazira u svom istraživanju na obavijesti,
poruke, informacije povezane sa KD
(smjera rekonstrukciji događaja iz
prošlosti na temelju sistemskog
prikupljanja obavijesti)
Obavijest, podatak je središnja
kategorija u kriminalistici (izvori su
različiti-osobe, fizički predmeti, isprave,
medijske poruke itd)
Sistem Krim. se prilagođava ovoj strukturi
i često koristi metodologiju drugih
nauka uz prilagodbu vlastitim
potrebama
[email protected]
•
•
•
•
•
Kriminalistika pripada korpusu
društvenih nauka (jer je samo KD
društvena pojava)
Njeni pojedini dijelovi su inačice
mnogih prirodnih, humanističkih,
tehničkih i matematičkih nauka
Heterogenost, multidisciplinarnost,
interdisciplinarnost i hibridnost je
jedna od njenih karakteristika (sl.
kao medicina i dr. nauke)
Kriminalistika≠ učenje o tehnici i
taktici prikupljanja materijalnih
dokaza (naučna policija).
Isto, pravna pravila (krivičnog
prava)su predmet izučavanja
kriminalistike (određena njihovim
sadržajem)
[email protected]
•
•
ZADACI KRIMINALISTIKE
Kriminalistika na stvarnoj (realnoj)
razini (za razliku od formalnih
pravila krivičnog postupka)
istražuje KD u informacijskom
smislu (otkrivanju i prikupljanju
posebnih kriminalističkih signala i
njihovoj preradi u krim.
Informaciju)
Tri središnja cilja:
-postizanje istinitosti utvrđenja u krivičnom
postupku
-zaštita temeljnih prava i sloboda
-efikasnost krivičnog pravosuđa
[email protected]
• Kriminalistika sintetizira i sistemski sjedinjuje
znanja iz dr. nauka kao i iskustvena pravila
u cilju iznalaženja optimalnog modela
konkretne primjene instituta materijalnog i
procesnog krivičnog prava
• Njena djelatnost je prisutna u području
otkrivanja počinitelja KD (invetivna,
istraživačka djelatnost) u fazi tzv.
predkrivičnog postupka-Heuristička
kriminalistika
• Međutim, njena djelatnost se prostire dalje
u fazi krivičnog postupka (sa suženim ali
bitnim sadržajem)- Silogistička kriminalistika
• Područje Krim. posvećeno sadržaju,
modalitetima, odabiru procesnih radnji,
svrhovitom planiranju vođenja krivičnog
postupka, sistemskom razjašnjavanju
pojave KD i krivične odgovornosti
počinitelja, izradi odluka i svim drugim
stvarnim aspektima vođenja konkretnog
krivičnog predmeta
[email protected]
ZADAĆA
• U svim dostupnim izvorima obraditi
oblast pojma, predmeta i ciljeva
Kriminalistike
• Naučna samostalnost Kriminalistike
• Pojam Heurističke i Silogističke
kriminalistike
• Razvoj Kriminalistike
• Odnos Kriminalistike i drugih nauka
[email protected]

similar documents