*********** ************************IQ/EQ ************** 8

Report
สกลนครโมเดล
สกลนครโมเดล คือ พืน
้ ทีต
่ นแบบ
้
การดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ
และ IQ/EQ
โดยบูรณาการขับเคลือ
่ นงานแบบ
ภาคีเครือขาย
่
ปี งบประมาณ 2555 จังหวัดสกลนครไดมี
้
นมา ฒนา
กลไกการขับเคลืความเป็
อ
่ นนโยบายการพั
สติปญ
ั ญาเด็กไทย โดยมีการดาเนินกิจกรรม
“ กิน กอด เลน
่
่ เลา่ ” และจัดกิจกรรมเพือ
ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณในศู
นยพั
์
์ ฒนา
เด็กเล็กของแตละอ
าเภอ
่
ผลการประเมิน IQ และ EQ หลังดาเนิน
กิจกรรมพบวา่
 ระดับเชานปั
์ ญญาของเด็กอายุ 2-6 ปี มี
คาเฉลี
ย
่ เทากั
่
่ บ 100.35
ระดับความฉลาดทางอารมณมี
ย
่ เพิม
่ ขึน
้
่
์ คาเฉลี
จาก 166.57 เป็ น 178.75
ความเป็ นมา
ปี งบประมาณ 2556
พืน้ ที่เป้าหมายการ
ดาเนินงาน
อาเภออากาศอานวย
ความเป็ นมา
จากขอมู
้ ลพัฒนาการเด็ก อ.อากาศอานวย
จ.สกลนคร
ปี พ.ศ.2556 พบปัญหาดังนี้
1. เด็กทีม
่ พ
ี ฒ
ั นาการไมสมวั
ยเขาถึ
่
้ งระบบ
บริการรอยละ
5.23
้
2. ระบบบริการยากตอการเข
าถึ
่
้ ง
3. ระบบการส่งตอยั
่ ดเจน
่ งไมชั
รูปแบบการดูแลพัฒนาการและIQ/EQ ในเขต
ทีมงานดาเนินการ
สุขภาพที่ 8
ศูนยสุ
์ ขภาพจิตที่ 4
 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช
นครินทร ์
 โรงพยาบาลจิตเวช
นครพนมราชนครินทร ์
 คณะทางานพัฒนาระบบ
บริการ
สาขาสุขภาพจิต เขต
สุขภาพที่ 8
ขับเคลือ
่
น
สกลนค
ร
โมเดล
สกลนครโมเดล
WCC คุณภาพ
- รพช.ดูแลเด็กทีม
่ ี
พัฒนาการลาช
่ ้า
ดวย
DSI
้
300 รพ.สต.ใช้
TDSI70
- ดูแลและติดตาม
เด็กใน
ศูนยพั
์ ฒนาเด็ก
เล็ก/
โรงเรียน
ประถมศึ กษา/
ชุมชน
ศูนยพั
์ ฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพ
- ประเมินเด็กดวย
้
อนามัย55/EQ
- จัดกิจกรรม กิน
กอด เลน
่ เลา่
- ส่งตอเด็
่ ป
ี ัญหา
่ กทีม
ไป รพ.
- ส่งตอแฟ
่
้ มประวัต ิ
เด็กเมือ
่ ขึน
้
ป.1
ภาคีเครือขาย
่
รพ.สต./ รพช./ สสอ/
สสจ.,
นายอาเภอ/ อปท. /
อสม/พัฒนาสั งคม /
โรงเรียนประถมศึ กษา
โรงเรียนประถม
คุณภาพ
- คัดกรองเด็กดวย
้
SDQ/
EQ/4 โรคหลัก
- จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวต
ิ
ในโรงเรียน
- ดูแลเด็กป่วยเป็ น
รายบุคคล
และดูแลรวมกั
บ
่
โรงพยาบาล
Best Practice อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร
Well child Clinic
ศูนยพั
์ ฒนาเด็กเล็ก
- เด็กทีม
่ พ
ี ฒ
ั นาการไม่
สมวัย 119 ราย
- กระตุนด
TDSI 70
้ วย
้
ไมผ
70 ราย
่ าน
่
- กระตุน
้ DSI 300 70
ราย
- ส่งตอโรงพยาบาลศู
นย ์
่
สกลนคร8 ราย
- ฟื้ นฟูตอในชุ
มชน
่
จานวน 6 ราย
ดาเนินงานครอบคลุม
ศูนยพั
์ ฒนาเด็กเล็ก ทุกแหง่
ผลลัพธที
า่ หลัง
์ ไ่ ดพบว
้
ดาเนินงานเด็กส่วนใหญ่
ความฉลาดทางอารมณ ์
อยูในเกณฑ
ปกติ
มีคาเฉลี
ย
่
่
์
่
เพิม
่ ขึน
้
จาก 48.5 เป็ น 50.1
โรงเรียน
- คัดกรองเด็กจานวน
37 ราย
พบเด็กพิเศษ 13
ราย
- จัดทาแผนการศึ กษา
เฉพาะบุคคล
- มีระบบส่งตอคลิ
นก
ิ
่
กระตุนพั
้ ฒนาการเด็ก
น
่
ิ ญ
ั ญาทองถิ
นวัตกรรม/กายอุปกรณ์ ภูมป
้
สาหรับเด็กในชุมชน
น
่
ิ ญ
ั ญาทองถิ
นวัตกรรม/กายอุปกรณ์ ภูมป
้
สาหรับเด็กในชุมชน
น
่
ิ ญ
ั ญาทองถิ
นวัตกรรม/กายอุปกรณ์ ภูมป
้
สาหรับเด็กในชุมชน
น
่
ิ ญ
ั ญาทองถิ
นวัตกรรม/กายอุปกรณ์ ภูมป
้
สาหรับเด็กในชุมชน
น
่
ิ ญ
ั ญาทองถิ
นวัตกรรม/กายอุปกรณ์ ภูมป
้
สาหรับเด็กในชุมชน
บทบาทนักวิชาการสาธารณสุขในสกลนครโมเดล
ร่ วมคิด
ร่ วมทำ
ร่ วมประเมินผล
1.รวมคิ
ด : ผลักดันให้เกิดสกลนครโมเดล และวางแผนการดาเนินงานแบบ
่
บูรณาการโดยภาคีเครือขาย
่
2.รวมท
า : พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการจัดอบรม สนับสนุ นสื่ อดาเนินงาน
่
อุปกรณ ์
TDSI/ DSI ถายทอดองค
ความรู
ทักษะการดาเนินงาน
่
้
์
เป็ นพีเ่ ลีย
้ งให้คาปรึกษาและพัฒนากิจกรรมการดาเนินงานรวมกั
บพืน
้ ที่
่
3.รวมประเมิ
นผล : ติดตาม การดาเนินงาน การใช้เครือ
่ งมือ/แบบประเมิน
่
รูปแบบกิจกรรมใน
ฒท
นาการ
ศูนยพั
ฒนาเด็
กน
เล็ก โรงเรียน
้ ศรั
์ กลั
ให้ใจ คลินิกกระตุ
ไดนพั
ธา
บ
คื
้
ประถมศึ กษา
การตอยอดและขยายผล
่
1. ขยำยผลสกลนครโมเดลระดับเขตสุขภำพที่ 8 ในทุกจังหวัด
2. เป็ นแหล่ งเรียนรู้ให้ กับพืน้ ที่อ่ นื ในระดับประเทศ
เกิดเป็ นตนแบบระดั
บประเทศ
้
ไดรั
ฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัช
้ บเกียรติจากทานรั
่
ตะ
รัชตะนาวิน และคณะ
ลงพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตามผลการดาเนินงาน เพือ
่ แลกเปลีย
่ นเรียนรูและ
้
ศึ กษา
กระบวนการดาเนินงาน อันจะนาไปสูการขยายผลในพืน
้ ทีอ
่ น
ื่
“ควรนาตนแบบการด
าเนินงานอาเภออากาศอานวย
้
ไปขยายผลการดาเนินงานในทุกจังหวัด
และควรผลิตพยาบาลจิตเวชเด็กเพิม
่ ให้ครอบคลุมทัง้ ประเทศ”
ศ.นพ.รัชตะ
รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
“พืน
้ ทีจ
่ ะดาเนินงานสาเร็จไมได
่ ้ หากขาดกรมวิชาการ
โดยเฉพาะศูนยสุ
์ ขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช
ทีส
่ นับสนุ นการดาเนินการ”
นายแพทยปรเมษฐ
กิง่ โก้
์
์
นายแพทยสาธารณสุ
ขจังหวัดสกลนคร
์
“การทีก
่ รมสุขภาพจิตช่วยผลิตพยาบาลจิตเวชเด็ก
และวัยรุนลงสู
้ ที่
่
่ พืน
นับเป็ น key success ของกลุมวั
้ ที”่
่ ยเด็กในพืน
นายแพทยสมชาย
พรหมจักร
์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส
เกิดนโยบายการดาเนินงานในระดับประเทศ
ผลักดันให้ เกิดคลินิกเด็กดีคุณภำพ
และศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กคุณภำพ
ขอบคุณค่ ะ

similar documents