eğlenceli matematik

Report
 ARALIK AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ
 ARALIK AYI KAVRAMLARIMIZ
 ARALIK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
 ARALIK AYI GEZİLERİMİZ
 ARALIK AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ
 ARALIK AYI PARTİSİ
 ARALIK AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ
 OCAK AYI MİNİ PROGRAMI
 OCAK AYI AİLE KATILIMI
BİLİŞSEL ALAN
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3:Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı
söyler.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü söyler.
Nesne/varlığın dokusunu söyler.
Nesne/varlığın miktarını söyler.
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları rengine, şekline, kullanım amaçlarına, miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Eş nesne/varlıkları gösterir.
Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir.
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, yapıldığı malzemeye, miktarına göre gruplar.
Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder,
karşılaştırır.
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları büyüklüklerine, renk tonlarına göre sıralar
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:
Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
Mekânda konum alır.
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar.
Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.
Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar.
Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.
MOTOR ALANI
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Atılan topu elleri ile tutar.
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri ipe vb. dizer.
Nesneleri takar, çıkarır.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar.
Nesneleri sıkar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser, yapıştırır.
Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar.
Nesneleri döndürür.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
SOSYAL DUYGUSAL ALAN
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Fiziksel özelliklerini ve duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:
Haklarını söyler.
Başkalarının hakları olduğunu söyler.
Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler.
Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler.
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
Göstergeleri:
Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler.
Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 13. Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Çevredeki güzelliklere değer verir.
Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
DİL ALANI
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar.
Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Kazanım 8: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir.
Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:
Giysilerini çıkarır.
Giysilerini giyer.
Ayakkabı bağcıklarını çözer.
Ayakkabılarını çıkarır, giyer.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Temel güvenlik kurallarını bilir.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
* BÜYÜK-ORTA- KÜÇÜK
*İNCE-KALIN
*GENİŞ-DAR
*KOKULU-KOKUSUZ
*SERT-YUMUŞAK
* KENAR-KÖŞE
* GECE-GÜNDÜZ
*DÜN, BUGÜN, YARIN
*SABAH, ÖĞLE, AKŞAM
*MEVSİM(KIŞ)
* ÖNCE-SONRA-ŞİMDİ
*MAVİ, YEŞİL, SARI, KIRMIZI, TURUNCU, MOR, PEMBE,
YEŞİL RENKLERİNİ TANIMA VE DİĞER RENKLER
ARASINDAN AYIRT ETME
*ÖNÜNDE-ARKASINDA
*ALT- ÜST-ORTA
*ÖN-ARKA
*HER NESNENİN BİR ŞEKLİ OLDUĞUNU FARK ETME
*1-10 ARASI SAYILAR
*KARANLIK-AYDINLIK
*AÇIK-KOYU
*AYNI-FARKLI
*DOĞRU-YANLIŞ
*ESKİ-YENİ
*TEMİZ-KİRLİ
*AÇ-TOK
“EĞLENCELİ MATEMATİK” KONUSUNA GEMS MATERYALLERİNİ
KULLANARAK EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARIYLA BAŞLANILDI…
RENKLİ AYICIK OYUNCAKLARIYLA EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAPILDI…
1-5 ARASI SAYI- NESNE EŞLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILDI…
“ÖRÜNTÜ NEDİR?” ÖĞRENİLDİ. İKİLİ VE ÜÇLÜ ÖRÜNTÜLER
YAPILDI…
OYUN HAMURLARI İLE 1-10 ARASI RAKAMLAR OLUŞTURULDU…
1-10 ARASI SAYI EŞLEŞTİRME OYUNU OYNANDI…
AYAKLI ABAKÜSLE BONCUK SAYMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…
“KUTUMDA HANGİ SAYI VAR?” İSİMLİ OYUN OYNANDI…
“SAYI VURMACA” OYUNU OYNANDI…
“MİCKEY’İN SAYI AVI” İSİMLİ ÇİZGİ FİLM İZLENDİ…
“AYAKKABILAR” PROJE KONUSUNA YAĞMUR ÇİZMELERİYLE
YÜRÜYÜŞ YAPARAK BAŞLANILDI…
SINIFTA YARATILAN SOKAK ORTAMINDA AYAKKABISIZ
DOLAŞILDI…
“AYAKKABILAR NE İŞE YARAR?, NEDEN AYAKKABI
GİYİYORUZ?” KONULU BEYİN FIRTINASI YAPILDI…
Giymezsek ayaklarımız üşür.
TUNA YAMAN
Ayağımız pislenmesin diye.
DORUK FIRAT ERDİNÇ
Çünkü hasta oluruz çıplak çıplak gezersek.
DURU ERON
Birşeyler batmasın diye.
CEM USAL
Ayaklarımızı korumaya yarar. Bazen dikenli bir şeyler batabilir diye ya da ayaklarımız üşüyebilir.
L. DENİZ SOLGUN
Ayaklarımıza bir şey batmaması için ayakkabı giyeriz.
ELİF KESKİN
Ayağımızın kirlenmesin diye ve bir kütük parçası batmasın diye.
KEREM BAYINDIR
Çünkü ayaklar pis olmasın.
YUSUF KARAYAKA
Çimenlere basamamak için ve ayaklarımız acımasın diye.
H. OZAN GÜNER
Ayağımız pislenmesin diye.
DORUK FIRAT ERDİNÇ
Taşa çorapla basmamak için ve ayaklarımızın acımaması için.
DEMİR ERCAN
Salyangoz gibi canlılar ayağımıza sürünmesin diye ve ayağımıza diken batmasın diye.
EFE KURT
Ayaklarımız üşümesin diye ayakkabı giyeriz.
ELA KARABATI
Çünkü dışarıda bir tane taş olursa göremeyiz ayağımıza batar. Ya da birisi plastik ya da cam atmış
olabilir.
ECE BULUT
Diken batmasın diye.
KAAN GAZİOĞLU
AYAKKABI BOYAMA SAYFALARI BOYANARAK KESİLDİ…
“AYAĞIMIN ALTINDAKİ NE?” İSİMLİ DOKUNSAL HİS OYUNU
OYNANDI…
ELLER YERİNE AYAKLAR KULLANILARAK RESİM YAPILDI…
AYAKKABILARLA “ÇİFTİNİ
BULMA” VE “AYAKKABI
GİYME” YARIŞMALARI
YAPILDI…
EVDEN GETİRİLEN ESKİ AYAKKABILAR SÜSLENDİ VE
“ESKİ-YENİ” KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ…
EVDEN GETİRİLEN ESKİ AYAKKABILAR SÜSLENDİ VE
“ESKİ-YENİ” KAVRAMLARI ÖĞRENİLDİ…
“EN BEĞENDİĞİN AYAKKABIYLA NEREYE GİTMEK İSTERSİN?
KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI…
Yemek almaya gitmek isterim. DENİZ SOLGUN
Kütüphaneye gitmek isterim. ELA KARABATI
Kuzenim Yiğit’in evine gitmek isterim. KEREM BAYINDIR
Okuluma gitmek isterim. ELİF KESKİN
Yarış pistine gitmek isterim. DEMİR ERCAN
Manzara izlemeye gitmek isterim. DURU ERON
Okuluma gitmek isterim. ECE BULUT
Shop’a gitmek isterim. KAAN GAZİOĞLU
Kuzey’le alışveriş merkezine gitmek isterim. EFE KURT
Markete gitmek isterim. YUSUF KARAYAKA
Eve gitmek isterim. OZAN GÜNER
Marmara forum’a gitmek isterim. TUNA YAMAN
Yeşilköy’e gitmek isterim. DORUK ERDİNÇ
Bahçeye gitmek isterim. DEFNE DİNÇ
EBEVEYNLERE AİT AYAKKABILARLA YÜRÜMEYE ÇALIŞILDI
VE AYAKKABI NUMARALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ…
AYAKKABI RESİMLERİ MEVSİMİNE GÖRE GRUPLANILDI…
“İLERİ-GERİ” YÜRÜME ÇALIŞMASI YAPILDI…
AYAKKABILARIN KALIPLARI ÇIKARILARAK ALTINDAKİ
DESENLER YAPILDI…
“DEV AYAĞI NE KADAR BÜYÜK OLABİLİR”? KONUŞULDU.
“KAÇ AYAK, BİR DEV AYAĞI EDER?” ÖLÇÜLDÜ…
EVDEN GETİRİLEN SÜSLERLE YILBAŞI AĞACIMIZ SÜSLENDİ…
YEŞİL KARTONA EL İZLERİ ÇIKARILDI. KESİLEN EL
İZLERİYLE YILBAŞI AĞACI PANOSU OLUŞTURULDU…
“YENİ YILDA NEYİN DEĞİŞMESİNİ İSTERSİN?” KONULU
SOHBET EDİYORUZ…
Evimizin değişmesini istiyorum.Çünkü çok eskidi. ECE BULUT
Yeni yılda ağaçlar değişsin. Yaprakları dökülmeyen ağaçlar olsun. DENİZ SOLGUN
Dünyanın değişmesini isterim. Ben ailemle dünyanın değişik yerlerine gitmek isterim.
KEREM BAYINDIR
Kıyafetlerimin daha renkli olmasını istiyorum. ARDA ÖNEY
Okulum daha büyük, geniş olsun. DEFNE DİNÇ
Oyuncaklar değişsin. Daha güzel oyuncaklar olsun. DORUK FIRAT ERDİNÇ
Yeni arabamız olsun istiyorum. TUNA YAMAN
Çiçekler daha parıldasın. ELİF KESKİN
Oyuncakların kutusu değişsin. Kırmızı beyaz ve daha sessiz kutular olsun.
H. OZAN GÜNER
Yeni yılda çiçekler daha çok olsun. DURU ERON
Babaannemin verdiği inci kolyeyi koymak için eteğimin cebi olsun. ELA KARABATI
Ormandaki anne kedilerimizin üç ayağı kaldı.
Onların dört ayaklı olmasını istiyorum. EFE KURT
Kardeşim Toprak yeni yılda doğsun. DEMİR ERCAN
Dışarıda sarı ışıklar olsun. KAAN GAZİOĞLU
Parlak bir evimiz olsun, mis kokulu çiçekler olsun. CEM USAL
Yeni yıl şarkıları olsun. YUNUS CENGİZ
Yeni yılda daha çok top havuzuna gitmek istedim.
YUSUF KARAYAKA
YENİYIL FOTOĞRAFLARIYLA PANO OLUŞTURULDU…
YENİYIL TOMBALASI OYNANDI…
MUTFAK ETKİNLİĞİNDE ŞEKER HAMURU İLE YENİYIL
BİSKÜVİLERİ HAZIRLANDI…
DEMOKRASİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA “YENİYIL PARTİSİNDE
NE YEMEK İSTERSİN?” KONULU SEÇİM YAPILDI…
YAPILAN SEÇİM SONUCUNDA “DÜDÜKLÜ ŞEKER” ÇIKTI.
YENİYIL PARTİSİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE DÜDÜDKLÜ ŞEKER
HEDİYE EDİLDİ…
EDİRNE’DE Kİ KARDEŞ OKULUMUZ İKİNCİ MURAT İLKOKULU İÇİN
YARDIMLARIMIZI HAZIRLADIK. KATILAN TÜM VELİLERİMİZE
TEŞEKKÜR EDERİZ.
ARDA ÖNEY, ARKADAŞLARINA
ŞEMSİYESİNİN ÖZELLİKLERİNİ, NE İŞE
YARADIĞINI VE NASIL KULLANDIĞINI
ANLATTI…
DURU ERON, ARKADAŞLARINA BAŞINA
TAKILAN LAMBASININ ÖZELLİKLERİNİ, BU
LAMBAYI NEDEN VE NASIL KULLANDIĞINI
ANLATTI…
DENİZ SOLGUN, ARKADAŞLARINA MİLK
SHAKE MAKİNASININ NE İŞE YARADIĞINI
ANLATARAK ARKADAŞLARI İÇİN MUZLU SÜT
HAZIRLADI…
“YENİ YIL, MİNİ MİNİ BİR TAVŞAN” İSİMLİ ŞARKI
ÖĞRENİLDİ.
MİNİ MİNİ BİR TAVŞAN
Mini mini bir tavşan
Kaçmış yuvasından
YENİ YIL
Eski yıl ne çabuk geçti
İşte yeni yıl geldi
Avcılar peşinde durmadan dan dan
Herkese ümit verdi
Bizlere neşe geldi.
Yüreciği pır pır pır
Yeni yıl kutlu olsun
Mutluluklar bol olsun.
Patileri tıp tıp tıp
Gözleri fıldır fıldır
Hep koşar zıp zıp
ATAKÖY DÜNYA GÖZ HASTANESİNDE
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ÜCRETSİZ GÖZ
TARAMASI YAPILDI…
GEZİCİ KÜTÜPHANE PAFİN’DEN KİTAP
ALIŞVERİŞİ YAPILDI…
“YENİYILA GERİ SAYIM”
“ASLAN KRALIN YENİYIL PARTİSİ”
EVDEN GETİRİLEN ÜLKEMİZE ÖZGÜ GİYSİ VE EŞYALAR
SERGİLENDİ…
•DUYULAN SESİN HANGİ ENSTRÜMANA AİT
OLDUĞUNU BULABİLMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
YAPILDI.
•ŞARKI ÖNCESİ NEFES AÇMA VE RAHATLAMA
ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•RİTM ALGILAMA VE EŞ ZAMANLI HAREKET EDEBİLME
ÇALIŞMLARI YAPILDI.
•DENİZ TOPU VE UÇAN DAİRE İSİMLİ ŞARKILAR
ÖĞRENİLDİ.
•GECE VE GÜNDÜZÜN NASIL MEYDANA GELDİĞİNİ KAVRAMAK
AMACIYLA
GECE- GÜNDÜZ İSİMLİ DENEY ÇALIŞMASI YAPILDI.
•MİKROPLAR, GÜNEŞ SİSTEMİ, FOTOĞRAF MAKİNASI NASIL
ÇALIŞIR KONULU EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLİMLER İZLENDİ.
•BASKETBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ.TOP SÜRME
ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•VOLEYBOLDA OYUN KURALLARI ÖĞRENİLDİ. PARMAK
PAS, MANŞET PAS ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•NESNELERİ UZAĞA FIRLATMA, HEDEFE TOP ATMA
ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•TOPLARI İLERİ VE YUKARI ATIP YAKLAMA ÇALIŞMALARI
YAPILDI.
•DUYU ORGANLARINI TANIMA.
•GÖRME, İŞİTME VE KOKLAMA DUYULARINI
ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILDI.
•SÖZLÜ İFADE VE ÇABUK DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRMEK
AMACIYLA KELİME TENİSİ İSİMLİ OYUN OYNANDI.
“DRAWİNG FOR CHİLDREN” PROGRAMINDAKİ
GEZEGENLER KULLANILARAK UZAY İLE İLGİLİ RESİM
ÇALIŞMASI YAPILDI.
YENİ YIL AĞACI SÜSLEME OYUNU OYNANDI.
NOEL BABANIN ÇUVALI İSİMLİ EL-GÖZ
KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRİCİ DİKKAT OYUNU
OYNANDI.
• DÖRT ZAMANLI RİTMİK EGZERSİZLER YAPILDI.
• SAĞ-SOL EL AYAK KOORDİNASYON ÇALIŞMASI
YAPILDI.
•ÖNE VE YANA TANDÜ ÇALIŞMALARI YAPILDI.
•1. POZİSYONDA KOL UYGULAMALARI YAPILDI
•PİLİE, RELEVE UYGULAMALARI YAPILDI.
•SAHNEYE GİRİŞ VE SAHNEDE YERİNİ ALMAYA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR YAPILDI.
06
GEMS
“KUTUPLAR”
konumuza başlıyoruz.
“Kutuplar nasıl bir
yerdir?, Kutuplarda
kimler ve hangi
hayvanlar
yaşayabilir?” konulu
beyin fırtınası
yapıyoruz.
“İlk Kutup Resmini”
yapıyoruz.
“Kutuplar hakkında ne
öğrenmek istersin?”
konulu beyin fırtınası
yapıyoruz.
13
Değerler Eğitimi
Konumuz “İşbirliği”
İşbirliğinin önemi
hakkında sohbet
ediyoruz.
İşbirliği ile sanat
etkinliği yapıyoruz.
07
Kuzey Kutup Bölgesini
araştırıyoruz!
Yaşayan hayvanlarla
ilgili kuklalar yapıyor
ve oynuyoruz.
Kuzey kutup panomuzu
oluşturuyoruz.
“Kutuplarda Yaşam”
belgeselini izliyoruz.
08
Güney Kutup Bölgesini
araştırıyoruz!
Kuzey kutbu ve güney
kutbunu
karşılaştırıyoruz.
Benzerlik ve farklılıkları
konuşuyoruz.
09
10
Kuzey ve Güney
“Pengu Arkadaş Arıyor”
Kutuplarını artık
isimli hikayeyi dinliyoruz.
malzemelerle
YARINKİ PORTFOLYO
oluşturuyoruz ve
TOPLANTISINA
kutup yaşamını
RANDEVU
SAATİNİZDE
canlandırıyoruz.
NOT: Evden gelirken
KATILMAYI
kalın ve tüylü giysiler
UNUTMAYIN!
getirmeyi unutma!
14
15
16
Aqua Florya
“Buz ne kadar
“Renkler ve
AVM’deki
soğuk?” araştırıyoruz.
Şekiller Partisi”
“İSTANBUL
Renkli buzlarla
yapıyoruz.
AKVARYUM”a
karışım deneyi
Kutup hayvanları
geziye gidiyoruz.
yapıyoruz.
kartları ile
Sanat etkinliğinde
Buz evimizde batmaeşleştirme oyunu
şişe mantarından
çıkma deneyleri
oynuyoruz.
“Penguen” yapıyoruz.
yapıyoruz.
20
21
22
23
“İglo nedir?”
“Pütürlü ve kaygan”
Ocak ayında doğan Okulumuz konferans
öğreniyoruz
kavramlarını
öğrencilerimizin
salonunda “Buz
Küp şekerlerle iglo
öğreniyoruz.
doğum günlerini
Devri” isimli sinema
yapıp renkli sularla
“Son Kutup Resmi”
kutluyoruz.
filmini
erime deneyi
yapıyoruz.
“Kutuplarla ilgili ne
seyrediyoruz.
yapıyoruz.
NOT: Evden
öğrendik?”
“Kutup insanları
gelirken bir adet
panomuzu
nasıl yaşar?” konulu
kaygan bir adet
oluşturuyoruz.
beyin fırtınası
pütürlü nesne
yapıyoruz.
getirmeyi unutma!
17
“Penguen”
isimli şarkıyı
öğreniyoruz
Renkler ve şekiller
kitabımızdan
çalışmalar yapıyoruz.
24
BUGÜN OKULUMUZ
YARIM GÜN!
GELİŞİM
RAPORLARI
13:00’DA
VERİLECEKTİR.
13:30’DA
SERVİSLER
HAREKET
EDECEKTİR. İLK
KARNE
HEYECANINI
YAŞAMAK İÇİN
VELİLERİMİZ
12:45’TE
OKULUMUZDA
BULUNABİLİRLER.
İYİ TATİLLER
06
Çocuğunuzla
internetten
kutuplarla ilgili
resimler inceleyin.
07
Çocuğunuzda size
kutup hayvanlarının
resmini yapmasını
isteyin.
08
09
10
Çocuğunuzla beraber
Çocuğunuzla
Çocuğunuzdan bugün
yarın okula getirmesi
kutupların
okulda dinlediği
için sizin ve onun giysi özellikleri hakkında
hikayeyi size
dolabından kalın ve
sohbet edin ve
anlatmasını ve
tüylü giysiler seçerek
hangi kutup
“Pengu”nun resmini
okula gönderin.
bölgesinde yaşamak
çizmesini isteyin.
istediğini sorun.
13
14
15
16
17
Çocuğunuzla birlikte Çocuğunuzdan bugün Çocuğunuzla okulda
Çocuğunuzla
Çocuğunuzdan bugün
“Aile Toplantısı”
gittiği gezide
yapılan batma-çıkma birlikte evinizde 10
okulda öğrendiği
yapın. Ailece
gördüğü hayvanları
deneyini
adet nesne
şarkıyı size
işbirliği
size anlatmasını
tekrarlayarak farklı
toplayarak bu
söylemesini isteyin.
yapabileceğiniz
isteyin.
malzemeleri
nesneleri rengine
işlerin listesini
kullanarak yeni
ve şekline göre
yaparak planlayın.
denemeler yapmasına gruplama oyunları
fırsat verin.
oynayın.
20
21
22
23
24
Çocuğunuzla evde
Çocuğunuzun
Çocuğunuzla birlikte
Çocuğunuzdan en
Çocuğunuzla birlikte
kutupların ne kadar gözlerini bağlayarak
kutuplarda yaşayan
sevdiği hayvanın
sömestr tatilinde
soğuk olduğunu
ona
hayvanlardan birini
size taklidini
neler yapmak istediği
anlamak için buz
dokundurduğunuz
seçerek artık
yapmasını isteyin. hakkında sohbet edin.
deneyi yapın.
nesnelerin pütürlümateryallerle
kaygan olup
süsleyin.
olmadığını sorun.

similar documents