3.Hafta-Kişisel ve Örgütsel İletişim

Report
Az anlamak, yanlış anlamaktan iyidir.
A.France


Toplumsal yaşamda insanlar devamlı olarak
birbirileriyle etkileşim halindedir. Bu etkileşim
sırasında gerçekleşen faaliyetlerin başında
iletişim gelmektedir.
İnsanlar sosyal yaşamları boyunca farkında
olarak ya da olmayarak duyguları,
düşünceleri, istekleri, algıları, kimlik ve
kişilikleri hakkında hem kendileri hem de
başkaları ile devamlı olarak bir bilgi alışverişi
içindedirler. Bu alışveriş ya doğrudan temas
ya da dolaylı olarak bazı araçlar ile yapılır.
2

İnsan gündelik yaşamında diğer insanlarla,
kurumla, kuruluşla, grupla veya kendisiyle
iletişim kurarak yaşar. İletişimin temelinde
bireylerin sosyalleşmesi söz konusudur.
3



İletişim Konusunda yapılan bazı tanımlar
şöyledir;
İletişim, bir kişiden diğer kişi ya da kişilere, bilgi
veya anlayışın aktarılmasıdır.
İletişim, çeşitli amaçlar için insanların tutum ve
davranışlarını etkilemek ve yönlendirmek
amacıyla bilgi, duygu,düşünce, fikir, arzu ve
isteklerin sözlü ya da sözsüz olarak alıcı ya da
alıcılara iletilme sürecidir.
İletişim, insanın bilgi edinmesi ve bu bilgiye göre
tutum ve davranışlarıyla tepki vermesi sürecidir.
4

İletişim, insanın kendini sosyal bir varlık
olarak ifade etmesi için zorunludur. İnsanın
her davranışı, konuşması, susması, duruşu ve
oturma biçimi, kendini ifade etmesidir, yani
çevresine mesaj iletmesidir. İletişim, bilgi
üretme, iletme ve algılama sürecidir.
5

Sessizliği ve yalnızlığı seçen insan, vücut diliyle,
çevrelerine mesaj iletmeye çalışır, yani insanlar
sessiz kaldığı zamanlarda bile, ya vücut diliyle
dışa doğru , ya da içe doğru kendisiyle iletişim
halindedir. Kendisiyle iletişim kurduğu zaman
duygu ve düşüncelerini değerlendirir, etkileşim
içine girer, kendine mesaj gönderir, onları
yorumlar ve geri bildirimde bulunarak, inanç,
tutum ve davranışlarında değişikliğe gider. Bu
süreç insanın iletişim kurmadan edemeyeceğini
gösterir.
6

Her insan iletişimi farklı biçimde algılar ve
yorumlar. Bir mesajı almak, yorumlamak, ya
da göndermek, kişisel birikimimiz tarafından
belirlenir.
7
İletişim oluşturan temel öğeler aşağıdaki
gibidir;
 Gönderici( Kaynak)
 Kodlama
 Mesaj
 Alıcı
 Kanal
 Kod Açma
 Geri Bildirim
8


İletişim, sosyal yaşamın içinde yer alan bütün
insanlar için önemli bir konudur. Toplumsal
yaşamın temelinde yer alan ve örgütsel
yapının özünü oluşturan iletişim düzeni,
gruplar ve örgütler arasında ilişkiler kurmayı
amaçlayan bir süreçtir.
İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağında bilginin
bir değer olarak ortaya çıkması ve iletilmesi,
iletişim sayesinde mümkün olabilmektedir.
9

İnsanların birbirilerini daha iyi anlamaları ve
tanımaları, bir örgütte işlerin daha iyi
yapılabilmesi ve sorunların daha iyi
çözülebilmesi için sağlıklı bir iletişime ihtiyaç
vardır. Örneğin, bir organizasyonda yönetim
süreci iletişimle başlar. Eğer iletişimler
gereken bilgi alınamazsa organizasyonda
oluşan sorunları bilmek ve çözmek mümkün
olamaz.
10


İletişim öğrenme sürecinde de önemli bir
öğedir. Çünkü insan toplumsal yaşam için
kendisine gereken bilgi, beceri ve tutumları
iletişim yoluyla öğrenmektedir.
İletişimin davranış bilimleri açısından önemini
kavrayabilmek için organizasyon yapılarındaki
değişme ve gelişmeleri incelemek gereklidir.
Örneğin, bir organizasyon, iletişim
sorunlarına yeterli önemi vermezse o
organizasyonda insan ilişkilerinin istenilen
biçimde gerçekleşmesi mümkün olamaz.
11


İletişim dinamik bir süreçtir. Sürekli değişir ve
bu değişim kesintisiz biçimde devam eder.
İletişim süreci kaynak ve alıcı arasında mesaj
alışverişi veya bilgi akışı, konuşma veya
yazma biçiminde sözlü gerçekleşebileceği
gibi belirli anlamlar yüklü olarak bazı beden
hareketleri ile de gerçekleşebilir.
12

İletişim süreci göndericinin düşünceleri,
duyguları veya görüşleri hedefe
göndermesiyle başlar. İletişim süreci, bir
mesajı herhangi bir kanalla gönderen
gönderici(Kaynak), gönderilen mesaj ve
mesajı alan hedef(alıcı) olmak üzere üç temel
unsurdan oluşur.
13

İletişim süreci, kaynağın bir mesajı anlaşılır
biçimde kodlayarak, alıcıya göndermesiyle başlar.
İletişim sürecinde kaynak iletmek istediği mesajı,
önce hedef tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir
işaretlere dönüşür; yani kodlar. Kodladığı mesajı
bir araç veya kanal aracılığı ile gönderir. Mesajı
alan hedef, gönderilen mesajın kodunu açar, onu
algılar; yani yorumlar ve bu yorumuna göre
tepkisini kodlayıp geri gönderir. Kaynak, hedefin
tepkisine göre, kendi amacının, karşısındakinin
algılamasıyla aynı olup olmadığını kontrol etme
imkanına sahip olur. İletişimin etkinliğini, iletişim
sürecinin etkinliği belirler.
14

Kaynak(Gönderici): İletişimin başlaması için
öncelikle bir kaynağa ihtiyaç vardır. Kaynak,
mesajı ileten insan ya da insan gruplarıdır.
Kaynak, iletişim sürecini başlatan temel
öğedir. İletişim ilk önce göndericinin
zihnindeki düşüncelerle ortaya çıkar. Kaynak
sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre, mesaj
olarak iletecek bir düşünce oluşturur; yani
mesajı iletmeden önce onu kodlar. Bir
düşünceyi formüle eder ve mesaj halinde
kanalı kullanarak alıcıya gönderir.
15
Kaynağı Etkileyen Faktörler
1.İletişim Becerisi
 Kaynağın mesajı iyi söylemesi, kelime zenginliği,
iyi cümle kurması, gerekli ve uygun sözcüklerin
dizimi iletişimde önemlidir.
 Kaynak mesajı hedef birime herhangi bir araçla
gönderiyorsa, burada kaynağın şu becerileri etkili
olmaktadır:
- Uygun araç seçimi
- Mesajın kodlanması
- Mesajların yapısı
16
2.Kaynağın Tutumları
İletişim kurmada esas önemli olan kaynağın
kişilik yapısıdır.
3.Kaynağın Deneyim ve Bilgisi
İletişim kurmada etkili ve inandırıcı olması,
büyük ölçüde deneyim ve bilgili olmasına
bağlıdır.
4.Kaynak Üzerinde Etkili Olan Kültürel ve
Çevresel Faktörler
Kaynağı, kültürel ve çevresel faktörlerden ayrı
olarak değerlendiremeyiz.
17
Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler
1. Kaynak bilgili olmalıdır.
2. Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
3. Kaynak rolüne uygun davranmalıdır.
4. Kaynak tanınmalıdır.
18



Kodlama: Bir bilginin, düşüncenin, duygunun,
fikrin veya kanının iletişim için uygun bir
mesaj haline getirilmesidir. Kodlanamayan
fikir, bilgi ve kanıların iletişim için hiçbir
geçerliliği yoktur.
İletişimin başarısı, mesajın alıcı tarafından
kod-açımının kodlandığı şekilde yapılmasına
bağlıdır.
Kodlama, mesajın gönderileceği ortamın
seçimi ile de ilgilidir.
19




Kaynak, kodlama yaparken şu noktalarda
dikkat etmelidir;
Kaynak, kodlama yaparken, alıcının bilgi ve
tecrübe alanına giren semboller
kullanılmalıdır.
Kaynak, soyut ifade ve sembollerden çok
somut semboller kullanılmalıdır.
Kaynak, sembolleri alıcının daha önce alışmış
olduğu anlamda kullanılmalıdır.
Kaynak, alıcının anlayamayacağı tahmin
edilen kelimeleri açıklamalıdır.
20


Mesaj: Kaynaktan alıcıya gönderilen,
bilgilerin, fikirlerin, duyguların ve tutumların
kodlanmış halidir. Mesaj, iletişimin görünen
yönüdür.
Mesaj, işaretlerden oluşur. Konuşulan
kelimeler, grafikler, çizimler, jest ve mimikler
alıcıya gönderilecek bir mesajı oluştururlar.
Mesaj sözlü ya da sözsüz olabilir.
21
Mesajın Taşıması Gereken Özellikler
1. Mesaj anlaşılır ve açık olmalı
2. Mesaj uygun zamanda gönderilmeli
3. İletişim sürecinde mesaj uygun yolu izlemeli

22


Kanal: Mesajların alıcıya aktarılması yoluna
kanal denir. Başka bir deyişle kanal, mesajı
kaynaktan alıcıya ileten araçların tümüdür.
Etkin ve verimli bir iletişim için kullanılan
kanal mesaja uygun olmalıdır. Mesajın
bozulmadan iletilmesi, uygun bir kanalla
mümkün olur.
Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bağdır.
23




İletişim Kanalları Konusunda Yapılan
Sınıflandırmalardan bazıları şunlardır:
Bireyler arası iletişim kanalları, gönderici ile
alıcının yüz yüze gelmesi durumunda
örneğin, söz, yazı, resim, fotoğraf
Kitle iletişim araçları ise, televizyon, radyo,
gazete
İletişim kanallarını beş duyu olarak ele almak,
bir başka sınıflandırma biçimidir.
24

Alıcı(Hedef): Gönderilen mesajı alan kişi ya da
kişiler alıcıdır. Alıcı gelen mesajı, kendi
anlayış ve yeteneğine hatta biraz da çıkarına
uygun biçimde değerlendirir. Alıcının iletişim
sürecindeki ilk pozisyonu genelde pasiftir.
Ancak aldığı mesajın gereğini kaynağa iletirse
aktif pozisyona geçer. İletişim sürecinin
tamamlanması için alıcının gönderilen mesajı
alması yani algılaması gerekir. Alıcının,
düşünceleri, sosyo-ekonomik durumu etkin
bir iletişim için bilinmelidir.
25
Alıcının Taşıması Gereken Özellikler
1. Alıcı mesajı almaya istekli olmalıdır.
2. Alıcı bilgili ve geri besleme sistemine sahip
olmalıdır.
3. Alıcı mesajı alma konusunda seçici
olmamalıdır.
4. Alıcı aynı zamanda kaynak olma özelliğine
de sahip olmalıdır.

26

Kod açma: Alıcı, kaynak tarafından kodlanan
simgelerden anlam çıkarır. Kod açma
aşamasında temel nokta anlamadır. Kod
açma, alıcıya ulaşan bir mesajın yorumlanarak
anlamlı bir şekle dönüştürme aşamasıdır. Kod
açmada kaynak ve alıcının deneyim ve
yaşantılarının benzer olması önemlidir.
27

Geri Besleme:İletişim sürecinde
gönderdiğimiz mesajın ne şekilde
yorumlanmakta olduğunu bildirdiği için
önemli bir aşamadır.İletişim sürecinin son
aşamasıdır. Kaynak, kendisine ulaşan mesajı
değerlendirerek, mesajını yeniden düzenler
ve iletir. Bir mesaj göndericiden alıcıya, sonra
tekrar göndericiye geri bildirim yolu ile
ulaşır.Geri bildirim, hedefin mesajı nasıl
yorumladığını gösterir.
28


Geri bildirim iki yönlü iletişimin ortaya
çıkmasının zorunlu bir unsurudur. İletişim
süreçlerinde temel kültürel ve dil farklılıkları,
iletişim problemlerine neden olur.
Etkin bir iletişim, pozitif geri-bildirim
sayesinde kurulabilir.Pozitif bir geri bildirim,
iletişim sürecinde şu anlama gelir:
a. Mesaj alınmıştır.
b. Mesaj algılanmıştır.
c. Mesaj doğru biçimde yorumlanmıştır.
d. Alıcı, geri bildirim için hazırdır.
29


Geri bildirim sayesinde konuşmacı, izleyicinin
tepkilerine ve gereksinimlerine göre
konuşmasına yön verebilir. Geri bildirim yüz
yüze iletişimde çok kolaydır.
Bakışlar,mimikler, söylenen bir söz,
geribildirim olarak kaynağa ulaşabilir.
Geribildirimin olmadığı iletişim “tek yönlü
iletişim” iken, geri bildirimin olduğu bir
iletişim “çift yönlü iletişim” dir. Geri bildirim,
bir tür kontrol mekanizmasıdır ve iletişim
sürecini etkinleştirir.
30

a.
b.
c.
d.
e.
Etkin Bir Geribildirim
Etkin Olmayan Geribildirim
Kaynağa yardımcı olmayı
a.
Mesajın anlamını özel
amaçlar.
olarak içermez ve geneldir.
Mesajın tam bir karşılığıdır. b. Mesajın anlamı ile
doğrudan ilgisi yoktur.
Zamanlaması tamdır.
c.
Zamanlama itibariyle
Kaynağın amacına
hatalıdır.
ulaşmasını sağlayacak
kadar açık ve seçiktir.
d.
Kişiyi ve kişiliği vurgular.
Yapıcıdır ve davranış
e.
Anlaşılmayacak kadar
üzerinde durur.
karmaşıktır.
f.
Spekülasyonlara dayalıdır,
bilgi içermez ve yorum
ağırlıklıdır.
31

Örgütsel iletişim, esas olarak sadece işletme
içerisinde bulunan insanlar arasındaki
iletişimi kapsamaz. İşletme içinde ve dışında
yer alan kişi ve kurumları da kapsar.
32

Örgüt içi iletişimin önemli fonksiyonları vardır.
Örgüt için iletişim fonksiyonları; bilgi sağlama,
ikna etme ve etkileme, emredici ve öğretici
iletişim kurma ve birleştirme olmak üzere dört
grupta toplanır.
a. İletişimin Bilgi Sağlama İşlevi: Bilgi alış verişi,
iletişim en temel işlevi olarak kabul edilir. Bilgi,
bireyin çevresi ile uyumlu bir ilişki kurması için
gereklidir.
b. İletişimin İkna Etme ve Etkileme İşlevi: İkna
etmeye ilişkin iletişimin amacı açıkça ortaya
konmasına karşın, etkileme, daha gizli ve uzun
dönemde iletişim stratejisi izler.
33
c. Emredici ve Öğretici İletişim Kurma: Örgütlerde
yöneticiler, astlarıyla yalnızca bilgi vermek için
değil; neyi, nasıl yapacaklarını söylemek ve onlara
yön vermek veya davranışlarını yönlendirmek
amacıyla da iletişim kurarlar.
d. İletişimin Birleştirme ve Eşgüdüm Sağlama
İşlevi: Bireylerin örgütsel amaçlar etrafında
toplanmalarını sağlayan iletişim, aynı zamanda
bireylerin psikolojik bütünlüğünü ve dengesini
korumada da önemli bir işleve sahiptir.
34


Örgütsel iletişim, örgütün amaçları
doğrultusunda işleyişini sağlamak içim örgütü
meydana getiren çeşitli bölüm ya da gruplar veya
örgütle çevresi arasında, sürekli bilgi ve düşünce
alışverişine olanak sağlayan toplumsal bir
süreçtir.
Örgütsel iletişim, iş görenlerin örgütte olan
bitenleri öğrenmelerinin, dolayısıyla güven
duygusu içinde çalışmalarının önemli
araçlarından biridir. Çalışanların bilgi ihtiyaçlarını
karşılar. Bu nedenle, verimlilik ve etkinliğin
arttırılması için, örgüt içi iletişimin sağlıklı bir
şekilde işlemesi gerekir.
35
Örgütler, gerek iç çevreleriyle, gerekse dış
çevreleriyle iletişim kurarken, çeşitli yöntemler
kullanırlar. Bu yöntemler, iletişimin yapısal özelliği ve
mesaj akımının yönü bakımından iki temel başlık
altında ele alınabilir.
1.Yapısal İşleyiş Bakımından İletişim
a.Biçimsel İletişim
b.Doğal İletişim
2.Mesajın Akım Yönü Bakımından İletişim
a.Dikey İletişim
a.1.Yukarıdan Aşağıya İletişim
a.2.Aşağıdan Yukarıya İletişim
b.Yatay İletişim
c.Diyagonal İletişim

36



Biçimsel-Biçimsel Olmayan İletişim: İletişimi, en
genel şekli ile biçimsel ve biçimsel olmayan
iletişim olarak iki gruba ayırmak mümkündür.
Böyle bir ayrım bir grupta gerçekleşen iletişimin,
örgütleyicinin planlamasına bağlı olup
olmamasına göre yapılmaktadır.
Eğer iletişimin biçimsel bir grupta örgütleyicinin
önerdiği biçimde gerçekleşiyorsa biçimsel iletişim
olacaktır.
Biçimsel bir grup içerisinde, örgütleyicinin
düzenlediği şeklin dışında ve biçimsel olmayan
grup ilişkisine bağlı olarak gerçekleşiyorsa
biçimsel olmayan iletişimden söz ediliyor
demektir.
37

Dikey İletişim: Yöneticiler ile astları arasında
kurulan iletişimdir. Dikey iletişim, örgütsel
hiyerarşi içinde hem yukarıdan aşağıya doğru,
hem de aşağıdan yukarı doğru kurulur.
Yukarıdan aşağıya doğru iletişim, üst
yöneticiden başlar ve aşağıya doğru en alt
düzeydeki çalışana iner. Örgütlerde hayati
işlemler, dikey iletişim sayesinde yerine
getirilir.
38






Organizasyonlarda ast-üst iletişiminin beş
genel amacı vardır. Bunlar:
İş eğitimi hakkında direktifler vermek
Örgütsel prosedürler ve uygulamalar
konusunda bilgi vermek
İş gerekleri konusunda bilgi sağlamak
Çalışanların performansı konusunda destek
sağlamak
Amaçların kavranmasını kolaylaştıracak
bilgiler sunmak
39
a. Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim: yukarıdan
aşağıya doğru iletişimin beş unsuru vardır; ilki
basit ve geneldir. İkinci unsuru örgütün diğer
ilişkileri ve görevlerini içerir. Üçüncü unsur, örgüt
içinde işlem ve uygulamalar için gerekli bilgileri
oluşturur. Bireyin performasını dikkate alan geribildirim, iletişim sisteminin dördüncü unsurunu
oluşturur. Yukarıdan aşağıya iletişimin son
unsuru, örgütsel misyonla ilgilidir. Astların
örgütsel hedefleri kabul etmelerini ve onlara
inanmalarını öngörür.
40
b.Aşağıdan Yukarı Doğru İletişim:
Aşağıdan yukarı doğru iletişim aşağıdaki
unsurları içerir.
1.Bireyin kendisi, performansı ve sorunları
hakkındaki bilgiler
2.Diğer çalışanların sorunları hakkında bilgiler
3.Örgütsel politika ve uygulamalar hakkında
bilgiler
4.Yapılan işlerin nasıl yapıldığı ve yapılacağı
konusundaki bilgiler
41


Yatay İletişim: Aynı veya benzer
kademedekilerin, rutin faaliyetleri sırasındaki
kurdukları iletişimdir.
Çapraz(Diyagonal) İletişim: Farklı fonksiyonel
birimlerde çalışan ast ve üstlerin aralarında
kurulan iletişimdir.
42




İletişimde Başarıyı Sınırlayan Faktörler: temel
olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;
fiziksel, kişisel ve anlamsal faktörlerdir.
Fiziksel Faktörler iletişimin gönderilmesi ve
alınmasını önleyen ya da azaltan
faktörlerdir.bunlar fiziksel uzaklık, zaman sınırı
gibi etkenlerdir.
Kişisel Faktörler daha çok psikolojik uzaklık
olarak tanımlanabilir.
Anlamsal faktörler belirli sembollerin birden fazla
anlamının olması ya da farklı kişiler için farklı
anlamlar ifade etmesidir.
43












İletişimde Başarıyı Arttıran Nedenler
Kaynak ve alıcı bilgili olmalıdır.
Kaynak iyi bir kodlayıcı olmalıdır.
Kaynak ve alıcı davranış düzlemine uygun bir iletişim
kurmalıdır.
Kaynak tanınmalıdır.
Alıcı mesajı algılayabilmeli ve algılamaya arzulu olmalıdır.
Alıcı geri besleme yapabilmelidir.
Alıcı seçici olmamalıdır.
Mesaj açık ve anlaşılır olmalıdır.
İletişimin zamanlaması iyi olmalıdır.
Birden fazla kanal kullanılmalıdır.
Başarılı bir iletişim için dinleme önemlidir.
44
45


Sözsüz iletişim, kişilerin varlıklarıyla,
bedenlerinin dış dünyaya verdiği sinyallerle,
kişilikleriyle ilintilendirilen objelerle, yakın
çevreleriyle, giyim ve kuşamlarıyla çevreye
verdikleri tüm mesajlardan oluşur.
Bireyin duruşu, bakış, yürüyüş biçimi gibi
vücudun fiziksel özellikleri yanı sıra, çalışılan
ve yaşanılan mekanlar, kullanılan dekorasyon
elemanları ve düzenleniş biçimleri ve kültürel
öğeler de sözsüz iletişimin bileşenleridir.
46
Sözsüz iletişim öğeleri, iletişim sırasında %65
ile %90 arasında etkili olmaktadır.
Sözsüz iletişimin ortak işlevleri şunlardır;
 İletişimsizliği ortadan kaldırma
 Duygu ve coşkuları etkili biçimde dile getirme
 Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama
 Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme
 Verilen mesajın güvenilirliğini pekiştirme
47






Sözsüz İletişim Biçimleri: Vücudun bulunduğu
ortamla bağlantılı olarak aldığı durum ve
konumu, vücudun fiziksel hareketleri, insanın
çeşitli eşya ve nesnelerle ilişkisi, sesinin niteliği
ve zamanı kullanımı gibi çeşitli açılardan
bakılarak incelenmiştir. Buna göre iletişim
kurarken sözsüz iletişimin aşağıdaki
biçimlerinden yararlanırız.
Ortamla olan ilişkiler/uzayın kullanımı
Beden dili
Sesin kullanımı
Zaman kullanımı
Nesnelerle ilişkiler
48
Uzayın kullanımı insanların vücut yapıları, egemenlik
alanları, yürüyüş ve oturuş biçimleri gibi bireyin ortamla
olan ilişkileri açısından analiz yapabilmeye imkan tanır.
a.Egemenlik ya da güvenlik alanı: İnsanların iletişim
sırasında korudukları mesafe önemli analizler yapmasına
imkan verir.
i.Mahrem Alan: İnsanların kendilerine en yakın hissettikleri
kişilerle aralarında bıraktıkları mesafedir. 0-25 cm
arasında düşünülebilir.
ii. Kişisel Alan: İki insanın konuşurken korudukları uzaklıktır.
Bu mesafe 25cm-1 metre arasında değişir.
iii.Sosyal Alan: Başkalarının rahatlıkla bulunabileceği bir
uzaklıktır ve 1-2 mt arasında değişir.
iv.Genel Alan: Yabancı saydığımız kişilerle aramızda
bırakmak istediğimiz mesafedir. İmkan oldukça bu
mesafeyi 2,5-3metre arasında tutmak isteriz.

49
b. Boy ve Kilo
c.Yürüyüş Biçimi
d.Oturma Biçimi
50

Beden Dili: İnsanların duruş, oturuş, el ve kol
hareketleri onların çevrelerine verdikleri mesajları
içeren birer sözsüz iletişim aracıdırlar. Bazen
bilerek bazen de bir refleks olarak sergilediğimiz
bu hareketler karşı tarafça iletişimin bir parçası
olarak algılanır ve yorumlanır. İletişim halinde
bulunan kişilere görsel sinyaller gönderen bu
hareketlere toplu halde jest ve mimikler denir.
Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı
mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin
kullanımı da jestleri oluşturur.
51





Beden Dilinde Kullanılan Ana Öğeler
Baş Hareketleri ve Göz Teması
Vücut Duruşu
Eller, Kollar ve Parmaklar
Bacaklar ve Ayaklar
52
Kaynakça
 Önder Barlı, Davranış Bilimleri ve Örgütlerde
Davranış, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2012
 Hasan Tutar- Cumhur Erdönmez, İşletme
Becerileri ve Grup Çalışması, Detay
Yayıncılık,Ankara, 2008
 Salih Güney-Örgütsel Davranış, Nobel
Yayınları,2011
53

similar documents