Engeli Öğrencilerin Akademik Ortamlarda Desteklenmesi

Report
ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK
ORTAMLARDA DESTEKLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Özge VERGİLİ
ENGELLİ KİMDİR ?
ÖZÜRLÜLER KANUNU’NA GÖRE
“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri
olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi”
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE GÖRE
Bir bozukluk ya da yetersizlikten kaynaklanan
bir dezavantaj olup, bireyin kendisi için normal
olan bir rolü (yaşına, cinsiyetine, sosyal ve
kültürel faktörlere dayanan) yerine getirmesini
sınırlayan ya da önleyen bir durumdur
ENGEL SOSYAL BİR
FENOMENDİR
• Bireyin
engelli
olup
olmayacağı
toplumdaki diğer kişilere bağlıdır
• Engel, bireyin sahip olduğu performans
ya da statü ile, bir üyesi olduğu belirli
bir grubun beklentileri arasındaki
uyumsuzluk ile karakterizedir
ENGEL SOSYAL BİR
FENOMENDİR
• Dezavantaj, kişinin genel normlara
uyamaması sonucunda meydana gelir
• Dolayısı ile engel, sosyal bir fenomen
olup, bireyin bozukluk ya da yetersizliği
sonucunda ortaya çıkan sosyal ve
çevresel sonuçları temsil eder
ENGEL SOSYAL BİR
FENOMENDİR
Engel düzeyi akranlarına göre çok daha
şiddetli olan bir birey, ailesinin ya da sosyal
çevresinin daha yoğun desteği sayesinde
çok daha düşük düzeyde dezavantaj
deneyimleyebilir
Engellerin Sınıflandırılması
•
•
•
•
•
•
•
•
Hayatta Kalmaya Yönelik Roller
Oryantasyon engeli
Fiziksel bağımsızlık engeli
Mobilite engeli
Meşguliyet engeli
Sosyal integrasyon engeli
Ekonomik kendine yetebilirlik engeli
Diğer Engeller
EĞİTİM KANUNLAR İLE
YAPILANDIRILMIŞ VE
KORUNMAKTA OLAN BİR
HAKTIR
5378 sayılı Özürlüler Kanunun
15. maddesine göre:
“Hiçbir gerekçeyle özürlülerin
eğitim hakkı engellenemez”
Birleşmiş
Milletler
Engelli
Hakları
Sözleşmesinin 24 maddesi ile Taraf Devletler;
engelli
kişilerin
eğitim
hakkını
tanımaktadır
ve taraf devletler engelli
kişilerin özgür bir topluma etkin bir şekilde
katılabilmelerini sağlayıcı hedeflere yönelik
olan her düzeydeki kapsamlı bir eğitim
sistemini
ve
yaşam
boyu
öğrenimi
sağlayacaklardır.
Engelli çocuklara, gençlere ve
yetişkinlere, özel durumları ve
farklılıkları
dikkate
alınarak,
bütünleştirilmiş ortamlarda ve
özürlü olmayanlarla eşit eğitim
imkânı sağlanmalıdır
EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVİ
Eğitim bir bireyin yaşam alanlarındaki
repertuarların gelişmesine katkıda
bulunan en önemli araçlardandır
• Bireylerin
sosyal
yaşama
katılımlarını ve özerkliğini sağlayan
eğitime erişim engelliler açısından
sorun olmaya devam etmektedir
Eğitimde fırsat eşitliğine rağmen
engelli bireylerin, eğitimde bireysel
hedeflerine uygun eğitim programları
ile eğitim sisteminin içine dahil
edilemediğini görmekteyiz
• Bu durumun en önemli nedeni
mevcut olan eğitim programlarının
farklı bireysel ihtiyaçlara uygun
cevap verememesidir
ENGELLİ ÖĞRENCİ
BİRİMLERİ
Yüksek öğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim
hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik
ortamın
hazırlanmasını
ve
eğitim
öğretim
süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla
gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak
üzere
yükseköğretim
kurumları
bünyesinde
“Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve
Koordinasyon Yönetmeliği”ne dayanarak kurulan
birimlerdir
Engelli Öğrenci Biriminin
Amaçları
Engelli
birey
için
erişilebilir,
ulaşılabilir düzeyde engelsiz bir
üniversite ortamının sağlanması
Engelli Öğrenci Biriminin
Amaçları
* Eğitimde ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik
* Eğitim-öğrenim olanaklarının engelli öğrenciye
uyarlanabilmesi
* Engelli öğrencinin üniversite sosyo - kültürel
yapısına uyumu
* Bireysel farklılıklara saygı çerçevesinde tüm
üniversite
paydaşlarında
farkındalığın
oluşturulması
Engelli Öğrenci Biriminin
İşleyişi
Rektör yardımcısı sorumluluğunda
Rektörlüğe bağlı bir birim olarak
çalışır
• Bazı üniversitelerimizde Engelli Araştırma ve
Uygulama Merkezleri ile ortak ya da merkez
çatısı altında faaliyetlerini yürütebilmektedir
• Erişebilirlik açısından her birimde
(fakülte /
yüksekokul / enstitü) engelli öğrenci birimine
bağlı
engelli
akademik
danışmanı
ve
engelli birim koordinatörleri seçilebilmektedir
Engelli Öğrenci Birimine
Başvuru




Engelli Öğrenci Birimi Kayıt Masaları
Öğrenci beyanına dayalı kişisel başvuru
EÖB web sayfasına başvuru formu
Öğretim elemanlarının yönlendirmesi
başvuru
ile
İç Paydaşlar
 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
 Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 Koruma Güvenlik Birimi
 Yurtlar
 Rehberlik Servisi
 Öğretim elemanları ve öğrenciler
Dış Paydaşlar
- Yükseköğretim Kurulu Özürlü Öğrenciler Danışma ve
Koordinasyon Birimi
- ÖSYM Özürlü Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon
Birimi
- ÖZİDA (Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı)
- Engelsiz Üniversite Çalıştayları
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
• Engelli Öğrenci Biriminin Görevleri
1.
Bilgiye Erişim
Birimin faaliyetleri ve çalışma alanları
hakkında bilgilendirme ( web, broşür, vs.)
 Üniversitenin
ulaşabilirlik ve erişebilirliği
konusunda üniversiteye aday öğrenci ve
velileri bilgilendirme
 İlgili yasa ve mevzuat konularında ilgili kişi
ve kurumları bilgilendirme

2. Uyarlama
Eğitimöğretim
ortamlarının
uyarlanabilmesi
için
Üniversite
birimleri ile işbirliği
Üniversite
Teknolojik
donanımının
sağlanması
Braille printer ve şekil çizici





Derslerde Power point, tahta büyütücü
gibi cihazların kullanımı
Bilgisayar laboratuarları (donanımlı
bilgisayarlar, kitap tarayıcı, internet
okuyucu programlar)
Okuma odaları
Özel araç gereç ve materyaller
3.
Ders ve Ders materyallerinin uyarlanabilmesi için
ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği
- Öğrenci gereksinimlerine göre kişisel çözümler
- İşaret dili tercümanı
- Yabancı dil öğreniminde görsel ve işitsel özen
- Bilgisayar öğretimi
*
*
*
*
Akademik destek
Araç-gereç, materyal
Not tutucu
Ders sırasında ses kaydı
4. Sınavların Uyarlanması
•
•
•
Sınavların eşit koşullarda yapılması/
performansın doğru ölçülmesi
Ek süre, ayrı sınav ortamı, alternatif sınav
formatı, okuyucu, bilgisayar kullanımı,vb
Gözetmen verilmesi (Okuyucu)
5.Ulaşılabilir bir kampus için fiziki uyarlama
konusunda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği
 Servis / Özel araç
 Rampalar
 Asansörler
 Kaldıraçlar
 Özel park yerleri
Sınıfların yeri
 Sıraların yükseklik ayarları
 Kütüphane, yemekhane ulaşımı
 Konferans salonları ulaşımı
(ÖZİDA: Yerel Yönetimler İçin Özürlülere
Yönelik Fiziki Ve Mimari Düzenleme Klavuzu)

Engelli Öğrencilerin
Sorumlulukları
• Öğretim elemanları ile iletişim kurmak
• İhtiyaç duydukları uyarlamalar konusunda
“engelli öğrenci birimi”ni bilgilendirmek
• Akademik uyarlamaya ihtiyaç duyduklarını
belgelemek
• Akademik uyarlama mektubunun öğretim
elemanına ulaştırılmasını sağlamak
Engelli Öğrencilerin
Sorumlulukları
• Fakülte, enstitü ve bölüm tarafından sağlanan /
sağlanmayan
hizmetler
hakkında
engelli
öğrenci birimini bilgilendirmek
• Durumundaki
veya
iletişim
bilgilerindeki
değişiklikleri bildirmek
• Öğretim elemanları ve akademik danışmanı ile
sürekli ve tutarlı bir ilişki kurmak
• Engelli öğrenci birimi tarafından web sitesi,
e-posta veya telefon aracılığı ile sağlanan
bilgileri takip etmek, planlanan bireysel veya
grup görüşmelerine katılmak
• Not tutucu ve ders partneri hizmeti alan
öğrencinin bir takım ek sorumlulukları
da bulunmaktadır
Öğretim Elemanlarının
Sorumlulukları
• Öğretim elemanları yasal düzenlemelere
uygun davranma (örn. YÖK Özürlüler
Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği)
ve engelli öğrenciler için makul
uyarlamaları uygulama sorumluluğunu
taşır
Öğretim Elemanlarının
Sorumlulukları
• Ders izlencelerine “engel durumunuzdan ötürü
herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç
duyuyorsanız “lütfen benimle iletişime geçiniz”
ifadesini eklemek
• Dersi takip etmekte herhangi bir sorun yaşanıp
yaşanmadığını tespit etmek üzere öğrencileri
gözlemlemek
Öğretim Elemanlarının
Sorumlulukları
• Eğer bir öğrencinin desteğe ihtiyacı
varsa öğrenciyle özel olarak iletişime
geçmek ve öğrenciyi “engelli öğrenci
birimi” ne yönlendirmek
• Öğrencinin engel durumu ve makul
uyarlamalar hakkında bilgi edinmek
Öğretim Elemanlarının
Sorumlulukları
• Engelli öğrenci birimi tarafından öğrenci
aracılığı ile gönderilen akademik uyarlama
mektubunu incelemek, imzalamak ve mektupta
önerilen uyarlamaları yerine getirmek
• Makul uyarlamaların etkinliğini değerlendirmek
için öğrencinin durumunu takip etmek
• Öğrencinin mahremiyetine saygı duymak ve
engeline ilişkin bilgileri gizli tutmak
Öğrenci Asistanlarının
Sorumlulukları
•
•
•
•
•
Not tutucunun sorumlulukları
Derse düzenli olarak devam etmek ve not tutmak
Önceden kararlaştırılmış biçimde notları çoğaltmak
Önceden kararlaştırılmış yer ve zamanda uygun
şekilde notları ilgili öğrenciye ulaştırmak
Not
tutma
hizmeti
verilen
öğrencinin
mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini
kimseyle paylaşmayarak saygı duymak
Katılamayacağı dersleri önceden bildirmek
Öğretim Elemanlarının
Sorumlulukları
Ders partnerinin sorumlulukları
• İlgili öğrenci ile çalışmak üzere önceden kararlaştırılan gün, yer
ve saatte buluşmak
• Çalışma yapılacak konu ile ilgili ön hazırlık yapmak ve
öğrenciye konu ile ilgili güncel ve doğru bilgiyi sunmak
• Kararlaştırılmış çalışma süresine sadık kalmak
• Ders partneri hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik
ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı duymak
• Katılamayacağı dersleri önceden bildirmek
• Birimi yapılan çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendirmek
KAPSAYICI ÖĞRETİM
VE
DEĞERLENDİRME
Kapsayıcı Öğretim ve
Değerlendirme
• Kapsayıcı öğretim ve değerlendirme
akademik standartları korumakla birlikte,
öğrencilerin farklı durumlarını anlama,
öğrenme ortamına uyarlama ve engelli
öğrencilerin
ihtiyaçlarını
karşılama
anlamına gelmektedir
• Kennedy, Treanor ve O’Gardy, 2008
Kapsayıcı Öğretim ve
Değerlendirme
• Belirli bir dersi ya da programı daha
erişilebilir kılmak içim makul uyarlamalar
gerekebilir
• Bu uyarlamalar öğrencilerin ihtiyaçlarına
ve yetilerine dayanarak belirlenebilir
• Bu uyarlamaların amacı öğrencinin
engelleyici
durumundan
kaynaklanan
engel
ve
dezavantajları
ortadan
kaldırmaktır
Kapsayıcı Öğretim ve
Değerlendirme
• Bu nedenle, öğrenciye engelinden dolayı
ek puan vermeyiniz
• Öğrencinin
aldığı
makul
akademik
uyarlamayı sebep göstererek de ondan
puan kırmayınız
GENEL İPUÇLARI
HER
ENGELLEYİCİ
DURUM
DİĞER
KİŞİLER İÇİN GÖRÜNÜR OLMAYABİLİR
• İşitme güçlüğü
• Öğrenme güçlüğü
• Kronik hastalıklar
GENEL İPUÇLARI
• İKİ KİŞİ AYNI TANIYI ALMIŞ OLSA DA
ENGELLEYİCİ DURUMLAR HER İKİSİ İÇİN
DE AYNI OLMAYABİLİR
• Sahip olunan yetiler
• Tercih edilen stratejiler
GENEL İPUÇLARI
• BİR
KİŞİNİN
YETİLERİNE
VE
KAPASİTESİNE,
KİŞİNİN
ENGEL
DURUMUNU
DÜŞÜNEREK
KARAR
VERMEYİNİZ
• Bu kişi nasıl yapabilir sorusuna odaklanmak
• Öğrencinin akranlar ile eşit olabilmek için ne
gibi değişik çözümlere ihtiyacı vardır?
• Makul uyarlamalar neler olabilir?
• Alternatifler bulmak için deneme fırsatı vermek
GENEL İPUÇLARI
• BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA
ENGELE SAHİP OLABİLİR
GENEL İPUÇLARI
•
•
•
•
ENGELLER YALNIZCA FİZİKSEL DEĞİLDİR
Ön yargılı ve kalıplaşmış tutumlar
Acıma duygusu
Başarıya dair ön yargılı tutumlar
Bir dersi erişilebilir kılmak için ilk
adımlar
• Dersin izlencesine duyuru eklenmesiakademik uyarlama ve / veya yardımcı
kaynak ihtiyacına yönelik
• İlk derste iletişimi sağlamaya yönelik
duyuru yapmak
KAPSAYICI ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ
• El yazısından oluşan ders notları yerine elektronik
notlar hazırlayın
• Ders notlarınızı çevrimiçi erişilebilir hale getirin
• Ders notlarınızı power point sunuları gibi elektronik
bir formatta ve dersten önce erişilebilir hale getirin
• Öğrencilerinizin
planlama
yapmalarına
ve
okumalarına olanak sağlamak için önceden bir
okuma listesi verin
• Okuma listesindeki en önemli kitapları belirtin ve
öğrencileri
okumalardaki
anahtar
noktalara
yönlendirin
KAPSAYICI ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ
• Yeni bir konuyu anlatırken konuyu genel olarak tanıtın.
Her dersin sonunda anahtar noktaların, yeni kelimelerin
ve terimlerin üzerinden geçerek bir özet yapın
• Öğrencilerin rutin programlarındaki değişikliklerden
haberdar olduklarından emin olun
• Ödev konuları önceden verilmelidir. Ek izlemeler
aracılığı ile ödeve dair beklentilere açıklık getirilebilir
• Sınavların yapısını ve yönergelerini açıklayın
• Bazı öğrenciler derslere devam konusunda esnekliğe
ihtiyaç duyabilirler
• Bazı öğrenciler ek dinlenme sürelerine ihtiyaç duyabilir
KAPSAYICI ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ
• Bazı engelli öğrenciler ödevleri ve sınavları
tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyabilir. Yeni ödev
teslim tarihi ve sınav süresi öğrenciyle birlikte
kararlaştırılmalıdır
• Bazı öğrenciler için grup ödevleri hazırlamak özellikle
zor olabilir. Bu gibi durumlarda grup ödevinin
alternatifleri düşünülmelidir
• Bazı öğrenciler derslerde
not tutma konusunda
desteğe ihtiyaç duyabilir
KAPSAYICI ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ
• Sınavların alternatif formatlarda hazırlanması /
büyük punto, renkli baskı, bilgisayar tabanlı
sınavlar vb.
• Görevlerin parçalara bölünmesi
• Öğrenciye alternatif yollar sunulması / grup
yerine bireysel ödev, sözlü sunum yerine yazılı
ödev vb.
• Sınavlar için ayrı bir sınıf, okuyucu ya da
kaydedici sağlanması
Kennedy ve ark 2008
Ø
SEMPATİ
EMPATİ
TEŞEKKÜR EDERİM

similar documents