32-) YÜZEYEL TROMBOFLEBİT -- Prof.Dr.Hasan Berat Cihan

Report
YÜZEYEL TROMBOFLEBİT
Prof.Dr.Hasan Berat Cihan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyovasküler Cerrahi AD
Superficial Phlebitis. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2009
Superficial Phlebitis. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2009
KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Klinik bulguları:
- Eritem
- Ağrı/ hassasiyet
- Ödem
- Palpabıl kord
Teşhis:
- Klinik
- Venöz RDUS

SVT’li hastalarda son yayınlanan
metaanalizlerde; %16-44 (ortalama %11)
DVT, %20-33 PE (asemptomatik) ve %2-13
semptomatik PE.
Endotel hasarı: drekt travma ya da İV
kateter yerleştirilmesi
 Venöz staz: variköziteler
 Hiperkoagulabilite: protein c, protein s
eksikliği,
antitrombin 3 anormalileri ve
malignensiler, oral
kontraseptifler, hormon replasman
tedavileri, hamilelik.

Risk faktörleri
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Variköz venler
Skleroterapi
Kateter, infüzyon, infeksiyon
Venöz yetmezlik
Hiperkoagulabilite
Malignensiler
Oto-immün hastalıklar
Hormonal terapi/hamilelikler
Obezite
Cerrahiler ve travmalar
VTE öyküsü
Chest 2008;133;454-545
Prof.Dr. Rudolf Wirchow(1821-1902)
İnfüzyon tromboflebit
 Variköz ven trombozu
 Yüzeyel ven trombozu(SVT)

Özel tipleri
-Mondor hastalığı
-Penile mondor hastalığı
-Gezici yüzeyel tromboflebit
(Trousseau sendromu)


Semptomatik infüzyon tromboflebiti:

Sistemik antikoagulasyon (Grade 1C).
› Oral diclofenac ya da diğer NSAID (Grade 2B)
› Topikal diclofenac gel (Grade 2B)
› Heparin gel (Grade 2B)
Chest 2008;133;454-545

› VV T %10-20 erkeklerde ve %25-33 kadınlarda rastlanır


Patofizyoloji – kapakçıklarda reflü
Risk faktörleri

Tromboz tanısı

Tedavi –konservatif ya da cerrahi
›
›
›
›
Uzun ayakta kalma
Hamilelik, konstipasyon, obezite, kronik öksürük, tümör
Konjenital
Derin ven trombozu
› Klinik
› Venöz duplex
› Cerrahi genelliklekozmetik ya da semptomatik sebeplerle yapılır.
Am Fam Physician. 2008;78(11):1289-1294
Mekanik tedavi
 Topikal tedaviler (heparin, NSAIDS)
 Sistemik NSAID
 Antikoagulanlar
 Cerrahi (ligasyon ± striping)


Spontan gelişen süperfisiyal ven trombozu:
› Profilaktik ya da intermediyet dozlarda DMAH (Grade 2B)
ya da
› Intermediyet dozda UFH (Grade 2B)
Asgari 4 hafta
Alternatif olarak, Varfarin (hedef INR, 2.5; aralık, 2.0 to
3.0) 5 gün UVF veya DMAH ile birlikte kullanılıp sonra tek
başına toplam 4 hafta verilebilir.(Grade 2C)
 Oral NSAID antikoagulanlarla birlikte kullanılmamalı
(Grade 2B)
 Yaygın olmayan SVT ( kısa bir venöz segment tutulmuş
ya da sefano-femoral bileşkeden uzakta) antikoagulan
tedavi gerektirmez.


Chest 2008; 133:454S–545S
Infüzyon tromboflebiti ve variköz ven
trombozu genellikle sistemik tedavi
gerektirmez.
 Sefano femoral birleşkeye yakın yerleşimli
süperfisiyal venöz trombozlarda yayılım ve
nüks riski vardır.

› -Sistemik antkoagulanlar genellikle endikedir
.
› Tedavi süresi asgari 4 haftadır.

similar documents