Poliçe

Report
TİCARET HUKUKU
DERSİ
KIYMETLİ EVRAK
1
POLİÇE
• Kıymetli evraklardandır ve 3 lü bir ilişkidir
• Bir tarafta muhatap, bir tarafta düzenleyen bir tarafta ise lehdar bulunur.
• Devir şekli, CİRO + Zilyetliğin devri ile gerçekleşir.
2
UNSURLARI
• Poliçe sözcüğü ya da emre muharrer ibaresi ya da emre
ibaresi
• Kayıtsız şartsız havale
• Bedel
• Faiz, - Görüldüğünde ve Görüldükten belli bir süre sonra
vadeli poliçe
• Muhatap
• Vade---- Esaslı unsur değildir.
• Lehdar
• Düzenleyen
3
VADE TÜRLERİ
• Görüldüğünde
• Görüldükten belli bir süre sonra
• Düzenlendikten belli bir süre sonra
• Belirli bir süre
4
UNSURLAR
• Ödeme yeri- Belirtilmemişse?
• Düzenleme yeri
Ör. «ÇNK»
• Düzenleme tarihi
• İmza--- temsilci – yetkisiz temsilci
• Lehdar’ın ADİ ORTAKLIK olması durumu?
******Zorunlu unsurlardan birinin yokluğu durumu
: «Adi senet»
5
AÇIK (BEYAZ ) POLIÇE
• Tanım :
• Nitelik :
• Poliçeyi doldurma anlaşması
• EKSİK POLİÇE? TANIM ve FARKLARI
6
POLİÇENİN KABULÜ VE ÖNEMI
• Kabul – ÖDEMEK DEMEK DEĞİLDİR!
• Poliçeyi Muhatap kabul eder
• Muhatabın, senet düzenlendiği andaki konumu
«Sorumluluk yoktur»
• Muhatabın Kabul Mecburiyeti?
• Kabulün anlamı
• Kabul, Poliçeye kabul şerhi konulması ile yapılır
• Kabul etmeme protestosu ve önemi
7
KABUL
• Kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Aksi halde bu
RED demektir.
• Hangi süreye kadar kabul için ibraz gerekir?
Vadeye kadar.
• Kabul için ibraz, muhatabın yerleşim yerinde
yapılır. Ticari yer veya meskende de yapılabilir.
• Ya kabul için ibraz hiç yapılamazsa?
• Kabul için ibraz Kural Olarak mecbur değildir.
8
KABULE IBRAZIN MÜMKÜN OLMADIĞI HALLER
1. Görüldüğünde ödenecek poliçeler
2. Düzenleyenin kabule ibrazı yasakladığı haller
3. Kabule arzın belli bir süre yasaklandığı haller
• 2 halde kabul için ibraz yasaklanamaz
1. Yerleşim yerli poliçe varsa-- Ödeme için
2. Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek poliçeler--- Vadeyi bilebilmek için
9
KABULE MECBUR OLUNAN HALLER
• Görüldükten belli bir süre sonra
ödenecek poliçeler (vadeyi öğrenmek
sebebiyle)
• Cirantanın emri (kabulü şart koşabilir)
• Düzenleyen belli bir sürede kabul için
ibraz et diyebilir
10
POLİÇENİN KABUL EDİLMEMESİ
1.PROTESTO ÇEKİLECEK
2.DİĞER KİMSELERİN
SORUMLULUĞU
3.VADENİN BEKLENMESİNİN
ZORUNLU OLMAMASI
11
CİRO
• TAM CİRO – BEYAZ CİRO
• KISMİ CİROnun durumu-- BATIL (hükümsüz)
• Çizilmiş ciro – Kimler ciroyu silebilir ve sonucu
• Kayıt ve şartlı ciro olamaz
• Zilyedliğin devri önemlidir
• İmzanın önemi, mühürle imza, çift imza
• CİRO TÜRLERİ
12
BEYAZ CİRO
• Beyaz ciroyla senedi devralan cirantanın
hareket tarzı 5 şekilde olabilir.
«Kendisine ya da başkası adına tam ciro,
başkasına tam ciro ya da beyaz ciro veya
elden teslim»
• Vadeden önceki ciro ve Vadeden sonraki
cironun hükmü
13
MEŞRU HAMİL – CİRO SİLSİLESİ
• Meşru hamil, bir senedi kurallarına uygun olarak almış olan
hamildir.
• Ciro silsilesi, bütün ciroların doğru şekilde yapılması ve bir
cironun sahibinin bir önceki ciro yapılan kişi olması gerekir.
• Ör. 1- Düzgün ciro ile C3’e gelen poliçe, C3ün vefatı
sebebiyle mirasçıya kalıyor Mirasçı A’ya ciro ediyor, A ise
A1’e.. Muhatap A1’e bedeli ödemeli midir?
• Ör. 2- C3,poliçeyi kaybetmiş, senedi N bulmuş, Hye ciro
etmiş H ise hamil olduğundan acaba parayı alabilecek
midir?
14
CİRO YASAĞI VE SONUCU, AVAL – AVALİST KAVRAMI
• Ciro yasağını koymak, ciro yapan cirantaya aittir.
• Ciranta, ciro yasağı koyarsa, sonraki cirolardan ötürü
sorumlu olmaz
• Aval, bir nevi kefalettir ancak kefaletten oldukça da farklıdır
• Senedin önyüzüne isim belirtilmeden yapılabilir; Arka
yüzüne yapılırsa?
• Kim için aval verildiği belirtilmeli
• Aval verene aval verilebilir mi?
• Poliçe üzerine yazılabilir
• Kısmi Aval olabilir mi?
• Borçlunun haklarının devri meselesi
15
POLİÇENİN ÖDENMESİ
• Öncelikle ödeme için ibraz edilmeli
• İbraz, vadede ya da vadeden itibaren 2 iş
günü içinde olmalı, İBRAZ geç edilirse?
• Muhatap, ciro silsilesine bakmalıdır
• Kısmi ödemenin kabul edilmesi zorunlu
mudur?
• Vadeden önce ödeme mümkün mü?
• Ödeme, borç ilişkisini sona erdirir
• Ciranta, ödememeden sorumsuzluk kaydı
koyabilir ancak düzenleyen asa!
16
POLİÇENİN KABUL EDİLMEMESİ - ÖDENMEMESİ
• Kabul etmeme ve Ödememe farklı
kavramlardır!
• Kabul etmeme ya da ödememe, başvuru
borçlularına gidilmesinin önünü açar.
• Asıl borçlu kimdir?
• Başvuru borçluları nedir? Sorumluluklarının
derecesi?
17
BAŞVURU HAKKININ KULLANILMA ŞARTLARI
1. Senedin ödenmemesi
2. Senedin kabul edilmemesi
3. Senedin ödenmesinin tehlikeye düşmesi (iflas,
takibin semeresiz kalması)
4. Kabul etmeme protestosu
• Protestonun çekilmiş olması, ödeme ibrazı ve
ödememe protestosunun çekilmesinden
kurtarır.
• Vadeden önce başvurunun yolunu açar
18
BAŞVURU HAKKININ DÜŞMESI
1.Kabul etmeme protestosunun
çekilmemesi
2.Kabule arzı zorunlu olan poliçenin hiç
ya da zamanında arz edilmemesi
3.Ödeme için ibraz olmaması
4.İbraz edilip ödenmemişse ödememe
protestosunun çekilmemesi
19
POLİÇEDE ZAMANAŞIMI
• Kabul eden muhataba karşı hamilin talepleri
vadeden itibaren 3 yıl
• Hamilin ciranta, düzenleyen ve avalistlere
başvuru hakkı vadeden itibaren 1 yıl
• Ödeyen cirantanın kendisinden önceki
cirantalara ve düzenleyen cirantaya karşı
açacağı davalar, ödemeden itibaren 6 ay
20

similar documents