SALK actieplan

Report
Task Force
Uitvoeringsplan SALK
Dinsdag 16 juli 2013
SALK actieplan - inhoud
2
1. Inleiding
2. Actieplan
• Deel 1: Te ondernemen acties op korte termijn
3
• Deel 2: Business cases
11
• Deel 3: Acties die inspelen op de randvoorwaarden
23
3. Samenvattende financieringstabel
31
4. Opvolging en monitoring
33
SALK actieplan
1
1. Inleiding
Aankondiging sluiting Ford Genk
Op 24 oktober 2012 kondigde Ford de sluiting van haar vestiging te Genk aan. Dat betekent een rechtstreeks verlies aan 6.000 jobs bij Ford en de
rechtstreeks verbonden toeleveranciers. Met de onrechtstreekse jobverliezen erbij wordt het aantal verloren jobs geschat op 10.000 in Limburg.
Expertenrapport
Onmiddellijk na de sluiting richtte de Vlaamse Regering een Taskforce op die de nodige acties dient voor te bereiden voor de reconversie van Limburg.
Daarna werd een expertengroep onder leiding van prof H. Daems belast met het opmaken van een concreet plan dat de gevolgen van de sluiting in kaart
diende te brengen en de nodige maatregelen voor te stellen die noodzakelijk zijn voor de reconversie van Limburg.
Op 1-02-2013 stelde prof Daems in aanwezigheid van de experten het rapport voor. Het rapport bevatte voorstellen voor maatregelen op korte termijn,
evenals voorstellen die de economie van Limburg kunnen versterken, versnellen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Tenslotte ook voorstellen die als
randvoorwaarden gelden . Met deze voorstellen achtte de Expertengroep het mogelijk om 10.000 jobs te creëren nodig als compensatie voor het verlies
aan jobs als gevolg van de sluiting.
Uitvoeringsplan
Na de bekendmaking van het rapport heeft de Vlaamse regering samen met de Taskforce beslist om een uitvoeringsplan op te maken. Voor de opmaak
van dit uitvoeringsplan hebben de ministers concrete voorstellen uitgewerkt die ze aftoetsten met de lokale actoren in Limburg. Zoals bekend waren er
immers tegen einde maart bijna 800 fiches met concrete voorstellen uitgewerkt.
Nu het bedrijf op 1 juli met de beëindiging van de 1ste fase van de Wet Renault de sluiting definitief aankondigde kon de Vlaamse regering haar
werkzaamheden rond het uitvoeringsplan beëindigen. De eerste werknemers zullen vanaf nu het bedrijf verlaten. Het bedrijf sluit ten laatste einde 2014
definitief.
De bespreking in de Taskforce op 16 juli vomt het sluitstuk van de aftoetsing van de voorstellen aan de diverse partners die deel uitmaken van de Taskforce.
Zo kunnen we stellen dat er voor het plan een ruim draagvlak gezocht wordt.
Uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijn van het SALK-plan is voorzien voor 2013-2019. Het is de bedoeling nog dit jaar acties te nemen en op te starten om de gevolgen
van de sluiting te temperen. Daarnaast zijn er acties die maar op langere termijn effecten zullen ressorteren. Tenslotte werken we ook aan de
randvoorwaarden op de verschillende domeinen waar Limburg een zekere achterstand in op te tekenen heeft.
SALK actieplan
2
Actieplan (1/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
I. Acties binnen de eerste SALK pijler ‘Acties op korte termijn’ ( tot juni 2014)
De eerste categorie maatregelen betreft de acties die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en/of een effect op korte termijn om
de gevolgen van de sluiting te temperen. Onderstaande figuur biedt een overzicht van de thema’s waarop deze acties betrekking hebben.
1
Arbeidsmarkt
2
Reconversie van de Ford-terreinen
3
Versnelling procedures
4 Versnelde uitvoering van reeds besliste publieke infrastructuurwerken
5
Aantrekken nieuwe en versterken bestaande economische activiteiten
voor creatie nieuwe en behoud bestaande jobs
6 Lopende investeringdossiers
7
8
Sociale economie
Sociale woningen
9 Gerelateerde federale initiatieven
SALK actieplan
3
Actieplan (2/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
1
Arbeidsmarkt
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• Hertewerkstelling van werknemers
Ford en toeleveranciers versnellen
• Aanduiden van 1 centraal punt voor bedrijven die
interesse hebben in werknemers Ford &
toeleveranciers. Er wordt 1 centrale accountmanager,
website en databank aangesteld en opgezet
• Begeleidingsstuurgroep:
VDAB, vakbonden Ford en
toeleveranciers, interprofessionele partners ,
• Oprichten van een herplaatsingsloket voor het
ondersteunen van getroffen werknemers in hun
zoektocht naar een nieuwe job
• Loopbaanagesprekken met getroffen werknemers in
functie van een snellere overstap naar
competentieversterking en/of wedertewerkstelling.
• Verbetering matching vraag en
aanbod - hertewerkstellen
• Matching van openstaande vacatures verbeteren door
gerichte bemiddelingsacties i.f.v. beschikbaar aanbod
aan openstaande vacatures
• Sectorale clustering als instroomproject: bedrijven met
eenzelfde of gelijkaardige problematiek worden
geclusterd in één loopbaan- en diversiteitsplan en de
begeleiding hiervan.
• Laaggeschoolde 50+ door opleiding en begeleiding aan
de slag helpen in voedingssector, bouw & toerisme.
Werkloosheid bij 50+ terugdringen.
• Jeugdwerkloosheid - Opleiding &
vorming
• Uitbreiding van onderwijskwalificerende trajecten OKOT ism
verschillende onderwijsniveaus. Via deze trajecten worden
werkzoekenden in staat gesteld om met een VDABopleidingscontract onder bepaalde voorwaarden een
onderwijskwalificatie te behalen.
SALK actieplan
4
Actieplan (3/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
1
Arbeidsmarkt (vervolg)
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
• Jeugdwerkloosheid - Opleiding &
vorming (vervolg)
• Versterken van beroepskwalificerende opleidings-trajecten (BKOT).
Samen met de centra voor volwassenenonderwijs worden
beroepskwalificerende projecten vorm gegeven. Deze centra voor
volwassenenonderwijs stellen hun aanbod open voor
werkzoekenden die een intensief traject met relatief korte
doorlooptijd (max. 6 maanden) kunnen volgen.
• Uitbreiding campagne ‘School’s out, work’s in’ om schoolverlaters
te ondersteunen en ‘trainen’ in hun sollicitatievaardigheden. De
formules ‘jobhunting’ en ‘jobcoaching’ vormen voor lager
gekwalificeerde jongeren een zinvolle uitbreiding op het aanbod
‘School’s out, work’s in’.
Betrokkenen
• E-coaches VDAB en
provinciale
Arbeidsmarktcompetentie coaches
• Bijkomende competentieversterking van kwetsbare
werkzoekenden : zeer laaggeschoolden, Nederlandstaalzwakke en
Nederlandstaalonkundige werkzoekenden : investeren in
geïntegreerde trajecten opleiding werk/NT2
• Ondersteuning van werk-naar-werk-trajecten door
competentieversterking gedurende periode van tijdelijke
werkloosheid (2.000 opl in 2013 en 2014)
• Werkplekleren: werken en leren binnen een onderneming of
organisatie en kadert in een traject met een gedefinieerd
opleidingsplan en met attestering van het geleerde of de verworven
competenties. Men verwerft algemene en beroepscompetenties in
een arbeidssituatie als leeromgeving.
• Versterken van de labofunctie van POM Limburg: nieuwe
arbeidsformules en organisatieontwikkeling.
• Impulsprogramma stageplaatsen : collectief
stagecoördinatiecentrum voor kwalitatieve stages voor alle
zorgberoepen
SALK actieplan
5
Actieplan (4/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
1
Arbeidsmarkt (vervolg)
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
• Ondernemerstrajecten
• Organisatie van flexibele trajecten naar ondernemerschap voor
werkzoekenden, personen in tijdelijke werkloosheid en personen
bedreigd door werkloosheid. Deze trajecten worden op maat
ontwikkeld en georganiseerd voor de doelgroep, in samenwerking
met stakeholders - o.m. VDAB, maar ook het bedrijfsleven.
• Partnerschappen
• Een actief, maatgericht gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Vanuit een
continue monitoring en analyse en in samenspraak met de
betrokken stad of gemeente een gebiedsgerichte aanpak
(mijngemeenten, Maasland, …) opzetten die proactief, gedragen en
structureel is zodat er een werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld
wordt, afgestemd op de lokale noden.
Betrokkenen
• Meer werk voor beter groen. Door een excellent partnerschap uit te
bouwen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de VDAB, de
sociale economie, kennisinstellingen en bedrijven, en uitgaande van
een innovatieve leervorm, kunnen er meer werkzoekenden
instromen in de groensector en kunnen bestaande jobs in deze tak
van de arbeidsmarkt behouden worden.
• Logistiek Platform Limburg. Via het coördinatie- en
dienstverleningsplatform Logistiek wil het Logistiek Platform
Limburg, actief onder de koepel van POM Limburg, i.s.m. haar
partnerorganisaties de matching tussen vraag en aanbod op de
logistieke arbeidsmarkt in Limburg bevorderen.
•• Opleiding en arbeidsmarkt aansluiten op de behoeften van de
arbeidsmarkt o.a. excellente centra en/of partnerschappen.
• Via het platform zorglandschap partnerschappen tss. Onderwijs,
zorgorganisaties, bedrijven, VDAB, … om in te spelen op de vraag
naar arbeidskrachten in de zorgsector.
SALK actieplan
6
Actieplan (5/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
2
3
Reconversie van de Ford-terreinen
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• Verwerving en sanering van de
Ford-terreinen
• Aantrekken van duurzame industriële werkgelegenheid
• (Vlaamse) overheid, stad Genk
• Opmaak van een masterplan voor
de herbestemming van de
terreinen
• Aantrekken van duurzame industriële werkgelegenheid
• (Vlaamse) overheid, stad Genk
• Bouwrijp maken van de terreinen
• Aantrekken van duurzame industriële werkgelegenheid
• (Vlaamse) overheid, stad Genk
Versnelling procedures voor realisatie privé initiatieven
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• Afbakening regionaal stedelijk
gebied Hasselt - Genk
• Vlaams Strategisch Investeringsproject met het oog op
vestiging van IKEA in Hasselt
• Vlaamse overheid, lokale
overheden
• Closing the circle
• realisatie bouw plasma demonstratie installatie ter
demonstratie van de hoog innovatie
valorisatiemogelijkheden ruimtelijk mogelijk maken
• Vlaamse overheid, lokale
overheden
SALK actieplan
7
Actieplan (6/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
4
5
Versnelde uitvoering van reeds besliste publieke infrastructuurwerken
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• Noord-Zuidverbinding
• Ondersteuning realisatie Noord-Zuidverbinding Limburg
door o.m. het bieden van toekomstzekerheid op korte
termijn aan bedrijven die onteigend worden
• (Vlaamse) overheid
• Spartacus 1
• Ondersteuning realisatie sneltramlijn 1 van Spartacus 1
door o.m. het voorleggen (goedkeuren) van de
verschillende overeenkomsten met de betrokken partijen
aan (door) de Vlaamse Regering
• SPV: aannemer(sgroep), LRM,
en Lijninvest
• Verhoging bruggen Albertkanaal:
• Ondersteuning verhoging bruggen Albertkanaal door
o.m. het voorleggen (goedkeuren) van de selectie
bijkomend te realiseren projecten PPS aan (door) de
Vlaamse Regering
• Vlaamse Overheid, nv De
Scheepvaart, VIA-Invest
Aantrekken van nieuwe en versterkten bestaande economische activiteiten met het oog op het behoud en creëren van jobs
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• Uitwerking competitiviteits- en
tewerkstellingspact tussen alle
Belgische overheden
• 1) Het ondersteunen van de exportvraag, 2) het
stimuleren van privé investeringen via een Bankenplan
en via maatregelen ter versterking van het eigen
vermogen en 3) het op peil houden van de
overheidsinvesteringen en investeringen in O&O
• Vlaamse overheid en federale
overheid
• Strategische investerings- en opleidingssteun,
ecologiesteun, …
• AO, FIT, IWT, VDAB,
Ondernemers-platform
 Inzetten van de beschikbare
reguliere instrumenten
SALK actieplan
8
Actieplan (7/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
6
Lopende investeringsdossiers die een engagement vereisen van FED en Vlaamse Regering
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• Toeristische
verblijfsinfrastructuur
• Faciliteren van de lopende investeringsprojecten inzake
toeristische verblijfsinfrastructuur via oplossingsgericht
overleg en samenwerking
• Vlaamse Regering, Provincie
Limburg en betrokken gemeenten,
betrokken ondernemingen en
investeerders
• Be-Mine
• Verlenen van sloopvergunning voor gedeelte van
beschermde gebouwen
• Betrokken overheden, LRM
• Verlenen van premies en subsidies voor restauratie van
infrastructuur en ontsluiting van de site
• Vlaamse Regering, Provincie
Limburg, stad Beringen, LSM,
nv Mijnen, LRM, DMI vastgoed,
Van Roey Project
• Versterken van de zorgcomponent door bouw rust-en
verzorgingstehuis en assistentiewoningen; studie naar
verdere ontwikkeling zorgcomponent.
• LRM, Aedifica, Senior Living
Group, projectvennootschap
Be-Mine
• Duikproject TODI: ontwikkeling van een duikfaciliteit op
de mijnsite
• Projectvennootschap Be-Mine,
Todi bvba, LRM
• Ontwikkeling Terril als Avonturenberg
• Provincie Limburg, stad
Beringen, Toerisme
Vlaanderen
• Ontwikkeling Event Center in elektriciteitscentrale
• Stad Beringen
• Realiseren landschapspark kolenspoor
• Stad Beringen, Provincie
Limburg
SALK actieplan
9
Actieplan (8/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
6
Lopende investeringsdossiers die een engagement vereisen van FED en Vlaamse Regering (vervolg)
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• Be-Mine (vervolg)
• Opzet centrum voor werk en opleiding West-Limburg
voor de centralisatie van de verschillende diensten
begaan met arbeidsmarktbeleid, bemiddeling en
opleiding
• VDAB, Werkwinkel, stad
Beringen
• Studie voor het in kaart brengen van de
mobiliteitseffecten van het nieuwe masterplan
• Nv Be-Mine; Adm Wegen en
Verkeer
• Herontwikkeling van de voormalige mijnterreinen van
Eisden-Lanklaar tot o.m. een bezoekers- en
veldstudiecentrum, hoogwaardige verblijfsaccommodatie
en het Ecotronproject
• LRM / MVDC, RLKM,
gemeenten Maasmechelen /
Dilsen-Stokkem, Uhasselt,
Immo Moran
• Herbestemming en restauratie van de voormalige
mijnsite van Waterschei (incl. hoofdgebouw) tot een
hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark
• Stad Genk, KULeuven /
KHLim, UHasselt, Imec, PomLimburg, VDAB, Agoria,
Syntra, Onroerend Erfgoed,
Agentschap Ondernemen
• Terhills
• Thorpark
• Luik erfgoed in kader van meerjarige overeenkomst
7
Sociale woningen
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
• Sociale huisvesting
• Investeringen in de versnelde uitvoering van
energierenovatieprojecten van de Kantonnale
Bouwmaatschappij van Beringen in Herk-de-Stad,
Beringen en Heusden-Zolder en van Nieuw Dak in Genk
Betrokkenen
SALK actieplan
10
Actieplan (9/9)
2.1 Deel 1:Te ondernemen acties op korte termijn
8
9
Behoud en versterking van tewerkstelling binnen de sociale economie
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
Betrokkenen
• BEWEL (toeleverancier Ford)
• Inzetten op innovatieve activiteiten ter heroriëntatie van
de bestaande activiteiten en herbestemming van de
wasserij
• BEWEL
• Versterken functie ‘economische
uitdagingen’ voor 2 jaar
• Opstarten van nieuwe samenwerkingsverbanden met
reguliere bedrijven binnen de filosofie van het
maatwerkdecreet
• Vlaams Subsidieagentschap
WSE, betrokken
maatwerkbedrijven
• Park Rangers
• Bijkomende financiering ter continuering van het project
Park Rangers dat de koppeling maakt tussen jobcreatie
in de sociale economie en onderhoud van toeristischrecreatieve infrastructuur
• Vlaams Subsidieagentschap
WSE, LSM, provinciebestuur
Gerelateerde Federale initiatieven die tot een directe tewerkstellingseffect kunnen leiden
Actie (uitgevoerd of aanhangig)
Omschrijving
• Inplanting nieuwe
gevangenissen
• Concept veiligheidscampus
Betrokkenen
• Federale regering
• Federale overheid, Provincie
Limburg, PLOT
• Uitbouw van de infrastructuur en exploitatie van de NMBS ten behoeve van de bereikbaarheid
van en in Limburg.
• Federale overheid
• Maatregelen in het kader van het federaal werkgelegenheidsbeleid
• Federale overheid
• Mogelijkheden voor specifieke competitiviteitsmaattregelen oa reconversiezones
• Competitiviteits- en
tewerkstellingspact
SALK actieplan
11
Actieplan (1/12)
2.2 Deel 2: Versnel, versterk, ontwikkel - Business Cases
II. Acties op langere termijn, inspelend op activiteiten (‘V2O’) (vanaf juli 2014 tot juni 2016)
De tweede reeks van maatregelen heeft betrekking op een aantal grote structurerende projecten voor specifieke sectoren
significante impact kunnen hebben op de werkgelegenheid in voornamelijk de private sector.
Versterk
Energyville
Deze Business Cases zijn opgebouwd cfr. de
conceptnota “slimme specialisatie-strategie
voor een gericht clusterbeleid”. Ze passen in
Fully Regional Innovation Systems, zoals
door Europa aanbevolen.
Versnel
Zorginnovatie,
Bio- en Medtech
Landbouw
die een
Ontwikkel
Business
cases
Creatieve
Economie, ICT en
Digitale Media
Bouw – CO2neutraal
Vrijetijdseconomie
Maak-industrie
Logistiek en
mobiliteit
SALK actieplan
12
Actieplan (2/12)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Maakindustrie
Omschrijving
Doelstelling: versterken van de maakindustrie door het aanbieden van structurele en intensieve wetenschappelijke ondersteuning aan de Limburgse
maakindustrie, door:
• Opleidingen
• Opleidingen gerelateerd aan de maakindustrie (Limburg: UHasselt,
KHLIM, Xios Hogeschool, PHL, …).
• Innovatiestages voor
industrieel ingenieurs
• Het initiatief innovatiestages voor industrieel ingenieurs kan een
bijkomende hefboom worden om de implementatie van nieuwe
technologie te versnellen in de industrie
• Strategisch
Onderzoekscentrum
Maakindustrie
• Voor de uitvoering en de valorisatie van strategisch top-onderzoek dat
gericht is op de noden van de maakindustrie en de verankering van deze
activiteiten in Vlaanderen.
• Made Different programma
(MD)
• Het MD programma speelt een sleutelrol in een brede implementatie van
de onderzoeksresultaten via resultaatdiffusie, transformatie- en
innovatieondersteuning bij een grote groep van bedrijven in de
maakindustrie, en dit over heel Vlaanderen. Het dient nauw samen te
werken met SOC.
• Limburg Makes It
• Een initiatief met als doel Limburgse bedrijven te ondersteunen bij hun
innovatie, meer specifiek aangaande het gebruik van materialen in
producten en het testen van materiaalkarakteristieken. Dit initiatief richt
zich tot dezelfde doelgroep als de SOC, maar dan op lokaal niveau.
• Flanders synergy
• Een cruciaal onderdeel van de transformatie van de maakindustrie naar
Fabrieken van de Toekomst is de transformatie naar “human centered
production”. De kennis en expertise die uitgebouwd wordt in het
innovatieplatform Flanders Synergy is daarbij een zeer belangrijke
component.
 Specifiek in Limburg
 Coördinatiecel SOC in Limburg, versterking onderzoekscluster
Mechatronics & Vehicletechnology in Lommel en versterking advanced
manufacturing onderzoekscluster in Diepenbeek (demonstratieplaats)
SALK actieplan
13
Actieplan (3/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Logistiek en mobiliteit
Omschrijving
Doelstelling: komen tot een groene en slimme mobiliteit en het realiseren van een duurzaam logistiek landschap, door op basis van onderzoek
een antwoord te bieden op bestaande problemen in mobiliteit en logistiek die de bereikbaarheid van de economische poorten via de verschillende
transportmodi (weg, spoor, water of lucht) ernstig belemmeren.
• Strategisch
basisonderzoek
• Vlaanderen beschikt over veel expertise in het domein van logistiek, transport
en mobiliteit, maar deze expertise is versnipperd over meerdere
kennisinstellingen en competentiepolen. Om deze versnippering tegen te gaan,
worden in het kader van het SALK extra middelen ter beschikking gesteld voor
basisonderzoek. Om versnippering tegen te gaan verwacht de Vlaamse
regering dat bij de aanvraag samengewerkt wordt.
SALK actieplan
14
Actieplan (4/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Vrijetijdseconomie Vrijetijdsbeleving
2
Toerisme
Omschrijving
Doelstelling: de toeristische waardenketen strategisch versterken en het toeristisch ondernemerschap in Limburg stimuleren en verder
professionaliseren.
• Uitbouwen van
thematische productmarktcombinaties met een
beleving
• Hierbij wordt gefocust op drie thema’s die de positionering ‘Limburg: Park van
Vlaanderen’ versterken: mijnerfgoed, kindvriendelijk erfgoed en 50 tinten
bronsgroen. Er wordt ingezet op de toeristische ontsluiting en verhoging van de
attractiewaarde van deze thema-gerelateerde kernattracties.
• Versterking van de
competitiviteit van de
toeristische sector
• Via zes concrete acties waaruit keuzes gemaakt zullen worden :
• Kwaliteitsscan Toerisme Vlaanderen versneld inzetten voor de Limburgse
logiessector
• Subsidies voor de verbetering van de kwaliteit van het logiesaanbod
• Financiële impulsen voor innovatie
• Toeristische ondernemers faciliteren op het vlak van ruimtelijke ordening
• R&D centrum TourVille oprichten en uitbouwen
• Oprichten van een leerhotel
• Uitbouw Alden-Biezen
• Verdere uitbouw van Alden-Biezen als toeristisch centrum.
• Uitbouw
rentmeesterswoning
• De uitbouw van de rentmeesterswoning van Alden-Biezen te Bilzen als
verblijfsaccomodatie .
• Bokrijk
• Afspraken met het provinciebestuur over een duurzame toekomst voor het domein
Bokrijk
SALK actieplan
15
Actieplan (5/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Energyville
Omschrijving
Doelstelling: creëren en versterken van een industrieel weefsel op het vlak van duurzame energievoorziening, door de bundeling
van know-how op de Thor-site te koppelen aan continue interactie en informatie-uitwisseling met bedrijven.
• EnergyVille uitbreiding
• Rond Thor/EnergyVille in Genk komen een nieuw laboratorium en een
geïntegreerde onderzoeksgroep die systematisch heel de PhotoVoltaïsche
waarde-keten bedienen, van materialen tot netgekoppelde PV-systemen.
• EnergyVille Quadratic
• Het Quadratic-project zet een grootschalige proeftuin rond energievoorziening in steden op in Limburg. Hierbij wordt voortgebouwd op
resultaten van de succesvolle proof-of-concept demo’s zoals Linear en
SmartE.
• Netwerk voor
warmte/koude uitwisseling
• De stad Genk wil samen met de aan Thor gelinkte partners (LRM,
Energyville, Infrax) een netwerk uitbouwen om warmte en koude uit te
wisselen tussen de diverse gebouwen/projecten op het THOR-park
 Mogelijkheden om KMO’s
op terrein te laten
opgroeien
SALK actieplan
16
Actieplan (6/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Creatieve economie, ICT en digitale
media
Omschrijving
Doelstelling: het opstellen van een programma management voor de creatieve economie, om te zorgen dat er een echte
geïntegreerde samenwerking kan worden opgezet. De focus van activiteiten op het vlak van creatieve economie zal liggen op het
ontwikkelen, incuberen en begeleiden van creatief ondernemerschap in onderstaande domeinen :
• Gaming
• De gaming industrie, met vooral de focus op ‘seriousgaming’, heeft al
een basis in Limburg en kan op termijn een waardevolle ‘nieuwe’
sector worden binnen de provincie.
• ICT en Digitale Media
• De aanwezigheid van iMinds in combinatie met de middelen, ervaring
en het netwerk van LRM zal via een incubator de nodige boost
kunnen geven aan de ICT en Digitale Media activiteiten in Limburg. Er
is daarbij ook een duidelijk link naar de gaming sector.
• Design & Mode
• Met Cultuurplatform Design Limburg, C-Mine en het Innovatie &
Design Euregio ontwikkelen reeds drie overkoepelende organisaties
activiteiten rond design in Limburg. Meer afstemming kan de synergie
nog verhogen.
SALK actieplan
17
Actieplan (7/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Landbouw
Fruitteelt
Omschrijving
Doelstelling: het verder ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve en versterkende initiatieven rond land- en tuinbouw door:
• Exportpotentieel van het
Limburgse fruit verbeteren
en versterken
• Verbeteren en versterken van de exportmogelijkheden, met verdere toename
van de tewerkstelling in de sector als gevolg. Binnen deze doelstelling zijn drie
subdoelstellingen geformuleerd :
• Professionele monitoring en controle op quarantaineziekten;
• Ondersteuning export peren naar derde landen (in het bijzonder
China en Canada);
• Ondersteuning bij opmaak dossiers fytosanitaire eisen voor
markttoegang tot derde landen.
Tuinbouw
• Innovatie - PCfruit
• Acties ondersteunen van PCfruit vzw, in samenwerking met kmo- bedrijven
(zoals het fruitverwerkend bedrijf Konings), de fruitveilingen, kennisinstellingen
en overheidsorganisaties. Het betreft investeringen in innovatie en nieuwe
beloftevolle rassen, het verbeteren van de productkwaliteit en het introduceren
van innovatieve technologieën en innovatief ondernemerschap.
• Fruitport Limburg –
Sint-Truiden
• Dit project beoogt de concentratie van bedrijven gerelateerd aan de fruitsector
uit te breiden met structurele maatregelen, o.a. de bouw van een
incubatiecentrum, het ontwikkelen van 15ha thematische bedrijvenzone
gericht op de fruitsector en aanverwante bedrijven.
• Versterken Noord-Limburgs • Dit project bevat acties die gericht zijn op een verdere transformatie van het
tuinbouwpotentieel
economisch weefsel richting tuinbouw op langere termijn. Het beoogt de
clustervorming rond twee belangrijke spelers uit de agro-voedingssector
(ScanaNoliko en Farm Frites) met een belangrijk tewerkstellingspotentieel te
ondersteunen.
• Agropolis - Kinrooi
• In het Agropolis project zit de ontwikkeling vervat van een innovatief,
cleantech agrarisch bedrijventerrein van circa 35 ha, met o.a. aandacht voor
algenkweek, vissen, biomassaverwerking, nieuwe groenten en gewassen en
nieuwe productietechnologie
SALK actieplan
18
Actieplan (8/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Bouw – Limburg CO2neutraal
Omschrijving
Doelstelling: versterken van de bouwsector door de transformatie van Limburgse bouwsector tot onder meer een sterke bouwmilieu-energiecluster.
• Praktijkgerichte
opleidingen en onderzoek
• Opzetten van praktijkgerichte opleidingen en onderzoek die de interface
moeten vormen tussen innovatie en uitvoering:
• Construction Academy (i.s.m. PXL en Uhasselt);
• Applicatiecentrum Betonbouw;
• Kennisplatform proeftuin;
• Proeftuin bouwinnovatie inz. duurzame renovatie in de woningbouw.
SALK actieplan
19
Actieplan (9/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Zorginnovatie, Biotech,
Medtech
Omschrijving
Financiering
Doelstelling: verder ontwikkelen van deze innovatieve sector vanuit de reeds aanwezige bouwstenen, door verder in te zetten op
kennisontwikkeling, innovatie, internationalisatie en community formation, waarbij de hele waardeketen beschikbaar dient te zijn om innovaties
succesvol naar de markt te kunnen brengen.
• Aandacht voor opleiding
en tewerkstelling
• Geen nieuwe opleidingen, maar bestaande opleidingen beter richten op
arbeidsmarkt via goede stageplaatsen, talent aantrekken/behouden (alumni
beleid),…
• Onderzoek en
ontwikkeling:
biotech en medtech
• Uitbouw van medisch wetenschappelijk onderzoek (in selectieve domeinen) in
Limburg via het Limburg Clinical Research Programme (LCRP).
• Onderzoek en
ontwikkeling: zorg
• Uitbouw VIB groep in UHasselt in niche immunologische ziekten (verankering in
VIB netwerk) (SOC programma).
• Uitbouw van iMinds- Digital Health Innovation (DHI) expertisecentrum in Limburg
– uitbouw niche ICT in gezondheidszorg (SOC programma)
• Verdere uitbouw patientsafety en gezondheidseconomie in UHasselt (specifieke
niche in Vlaamse landschap)
• Gegevensdeling in de zorg: focus op de uitbouw van een innovatief ecosysteem
dat gericht is op de automatisering van de gegevensuitwisseling in de zorg.
• Assistieve technologie: uitbouw van een volwaardig ecosysteem, ingebed in een
bredere community waarin de brede zorgsector en de bestaande bedrijven
betrokken worden.
• Uitbouw van een zorglogistiek platform: organisatie en realisatie van een
gemeenschappelijk logistiek platform voor de Limburgse algemene en
psychiatrische ziekenhuizen op één centrale locatie.
SALK actieplan
20
Actieplan (10/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Zorginnovatie, Biotech,
Medtech
Omschrijving
Financiering
Doelstelling: verder ontwikkelen van deze innovatieve sector vanuit de reeds aanwezige bouwstenen, door verder in te zetten op
kennisontwikkeling, innovatie, internationalisatie en community formation, waarbij de hele waardeketen beschikbaar dient te zijn om innovaties
succesvol naar de markt te kunnen brengen.
• Onderzoek en
ontwikkeling: zorg
• Versterken en versnellen van zorgtoerisme: de economische opportuniteiten van
de niche zorgtoerisme versterken om te komen tot nieuwe formules en
economisch rendabele exploitatiemodellen waarbij volgende cruciale
randvoorwaarden worden geïntegreerd:
• Een toegankelijke infrastructuur: het vervoer van/naar en ter plaatse op
de vakantiebestemming.
• Een zorgomkadering in de vorm van de aanwezigheid van medische
verzorging, assistentie en hulpmiddelen.
• Living labs / proeftuinen
• Uittesten nieuwe innovaties via living labs / proeftuinen:
• Uitbouw Clinical Trial Center Limburg (als onderdeel van LCRP):
Uittesten van nieuwe medtech en biotech producten in zorgsector;
• Uitbouw van proeftuin CareVille Limburg: uittesten van nieuwe
zorginnovaties in ouderenzorg
• Ecosysteem en
valorisatiefactor
• Uitbouw ecosysteem / smart community door LifeTechLimburg, het bestaande
succesvolle platform voor biotech/medtech/Caretech ontwikkelingen. Naast
deze community formation wordt ook ingezet op ‘branding’ van de cluster.
• Investeerder en
incubator
• Investeerder: LRM team Health and Care (LRM heeft reeds een portfolio van 15
bedrijven in deze sector), andere: oa PMV, FC Invest, GIMV Healthcare, ARKIV, ..
• Incubator: BioVille. Eerste fase vrijwel volledig ingevuld met 20-tal life sciences
bedrijven en organisaties. Momenteel uitbreiding met bijkomende 2000 m² ruimte.
Ruimte voor O&O en kleinschalige productie (Lab-2-Fab activiteiten) is voorzien.
Verdere optimalisatie (evt zorgincubator) is wenselijk.
SALK actieplan
21
Actieplan (11/11)
2.2 Deel 2: Business cases
Actie
Zorginnovatie, Biotech,
Medtech
Omschrijving
Doelstelling: verder ontwikkelen van deze innovatieve sector vanuit de reeds aanwezige bouwstenen, door verder in te zetten op
kennisontwikkeling, innovatie, internationalisatie en community formation, waarbij de hele waardeketen beschikbaar dient te zijn om innovaties
succesvol naar de markt te kunnen brengen.
• Volledige waardeketen
• Om de volledige waardeketen voor deze sector te realiseren is naast
deze bouwstenen nood aan:
• Uitbouw van een high level groep zorginnovatie: nood aan
afstemming en coördinatie;
• Productiefaciliteiten: prototyping of kleinschalige productie
kan in BioVille, in gespecialiseerde productiefaciliteiten in
Limburg (vbcleanrooms), digitale prototyping in FabLabs
(Genk), …;
• Implementatie: acties ter bevordering van de
marktintroductie van nieuwe innovatie producten, diensten
en technologie: dit kan via de bestaande kanalen zoals FCdemoprojecten, CareVille, Hospilim, …;
SALK actieplan
22
Actieplan (1/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
III. Acties op lange termijn, inspelend op randvoorwaarden (‘Limburgse zeshoek’)
De derde categorie van maatregelen en acties heeft betrekking op het intensifiëren van bestaande overheidsmaatregelen/overheidssubsidies of creatie van nieuwe maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden. Vooral het uitdiepen
en ondersteunen van de optimale randvoorwaarden is bij deze maatregelen essentieel. Voor de randvoorwaarden wordt m.b.t ‘community formation’ vooral een inbreng van de provincie verwacht.
Randvoorwaarden (cf. SALK rapport)*
Deze pijler wordt beschouwd als het
overkoepelende doel van SALK en is
bijgevolg verwerkt in de verschillende
categorieën
* Bijkomende toelichting:
− Aangezien “Welzijn” ook een belangrijk thema is in de reconversie van Limburg, werd deze dimensie toegevoegd aan de randvoorwaarden ter ondersteuning van de business cases.
− De doelstelling die bij elk van deze randvoorwaarde wordt omschreven in het SALK rapport, dient als “kapstok” voor de categorisering van de actie.
− De projecten zelf die betrekking hebben op innoveren en internationaliseren werden geclusterd in het thema “Innovatie, ondernemerschap en internationalisering”.
SALK actieplan
23
Actieplan (2/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
Projectcluster
Actie
Ontsluiting
Omschrijving
Doelstelling: het bevorderen van een degelijke ontsluiting, teneinde zowel het goederen- als het personenverkeer met de naburige regio’s
alsook de mobiliteit binnen de provincie Limburg optimaal te doen verlopen.
Prioritaire dossiers op basis van de proceduriële stand van zaken :
• Tijdelijke aanpassingen
Noord-Zuid verbinding
• In overleg met de gemeente worden bijkomende tijdelijke maatregelen voorgesteld.
• Beringen
• Met het project wordt een nieuwe weg tussen de E313 (complex 25a Tessenderlo) en de
N72 bedoeld, de N73. Over het tracé is consensus en het streefbeeld werd ook
goedgekeurd in de PAC.
• Omleidingweg Tongeren
• De noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg moeten de beperkte bereikbaarheid
van het regionaal bedrijventerrein Overhaem aanpakken, evenals de beperkte
doorstroming op ‘de Wallen’ te verbeteren.
• Ontsluiting nieuwe
gevangenis Leopoldsburg
• Er wordt een nieuwe gevangenis gepland in Leopoldsburg in de zone Reigersvliet. Om de
gevangenis te kunnen realiseren is een aangepaste/nieuwe ontsluiting essentieel. Er
loopt op dit ogenblik nog onderzoek naar de meest aangewezen optie voor de ontsluiting.
• IKEA
• Aansluiting Sint-Truiden op
E40
• Omleidingsweg Neerpelt
• Het is de bedoeling om de eventuele toegankelijkheid- en mobiliteitsaspecten rond Ikea te
onderzoeken en de nodige acties te ondernemen binnen de reguliere middelen
• Het project is de verbeterde ontsluiting van Sint-Truiden naar de autosnelwegen, zowel
E40 als E313. De ontsluiting naar de E313 bestaat via de primaire N80 tot Hasselt, maar
moet vlotter gemaakt worden. Voor de ontsluiting naar de E40 loopt nu een plan-MER
om mogelijk een tracé te vinden.
• Twee nieuwe tracé’s worden afgewogen tegen het bestaande nulalternatief in de
doortocht Neerpelt. Dit dossier is nog niet afgerond: bijkomende toetsing aan de
natuurwaarden voor gewestplantracé is nog lopende.
SALK actieplan
24
Actieplan (3/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
Projectcluster
Actie
Ontsluiting
Omschrijving
Doelstelling: meer bedrijventerreinen voorzien voor KMO’s
• Genk-Zuid-West
(en Termien)
• Dit betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein Genk Zuid-West te
Diepenbeek.
• Zolder Lummen - Zuid
• Dit betreft de uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein. Studie lopende rond 2
scenario’s die deel uitmaken van de globale plan-MER ENA die in zomer 2013
ingediend zal worden voor goedkeuring.
• Hier wordt bekeken welke ruimtelijke uitbreiding voor het bedrijf EBEMA haalbaar is.
• Genk Zuid Oost
• Albertknoop
• Binnen het grensoverschrijdend strategisch project ‘Albertknoop’ wordt de realisatie van
de industriële nabestemming van het bedrijventerrein Lanaekerveld opgenomen .
• Tervant
• Overleg over de effectieve ontwikkeling en de start van de opmaak RUP-procedure in
de loop van 2013.Stad Beringen wenst geen verdere ontwikkeling in dit gebied . Het
dossier staat on hold.
• Tongeren-Oost
• Uitbreiding van Tongeren-Oost met 50 hectare. De plan-MER is bijna afgerond. Bedoeling
het plan- en vergunningentraject snel af te ronden.
SALK actieplan
25
Actieplan (4/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
Projectcluster
Actie
Beter
opleiden
Omschrijving
Doelstelling: gerichter aansluiten van onderwijs en opleiding bij de concrete behoeften van de Limburgse arbeidsmarkt en in het bijzonder het
stimuleren van techniek en technologie.
• T2-campus op Thor-site –
Genk
• LAB’s
• Realisatie van een geïntegreerde campus op de THOR-site Waterschei die start vanuit
een gezamenlijk kennisplatform, een gezamenlijk leerplatform en een gedeelde
infrastructuur. Doel is de keten rond technologie opleiding van basis, over middelbaar
naar hoger inclusief beroepsopleiding en herscholingen samenbrengen. Een campus
waar leerlingen, studenten, werkenden en werkzoekenden samen aan
competentieverwerking doen en waar opleiding samen georganiseerd worden.
• LAB’s’ bieden (mobiele) infrastructuur waar leerlingen, studenten, werkzoekenden en
werknemers een specifiek trainingsprogramma kunnen doormaken rond technische en
generieke competenties in bedrijfssimulatie (SWE: ‘SimulatedWork Environment’).
Hierdoor worden ze meer betrokken bij de reële productie en noden van de bedrijven,
waardoor er een betere afstemming zal ontstaan tussen vraag en aanbod aan
geschikte technische profielen.
SALK actieplan
26
Actieplan (5/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
Projectcluster
Actie
Omschrijving
Doelstelling: Limburgs talent beter opleiden door toonaangevend hoger en universitair onderwijs.
Beter
opleiden
• Bedrijfseconomische
wetenschappen
• Dit project focust zich op de vorming van managers en ondernemers met een
dienstverleningsprofiel en op het verzekeren van een voldoende aanbod van mensen met
dienstverleningsprofiel door gepast hogeschool opleidingsaanbod.
• Voorstel voor aanvraag om Ba en Ma Handelswetenschappen ook aan de UHasselt in te
richten.
• Vormingsprogramma
toerisme, management
• Voorstel aanvraag oprichten van een opleiding internationale productmarketing in ICT
• Voorstel aanvraag opleiding Gaming aan de MAD faculty
• Uitbouw toegepast onderzoek (toerisme/marketing) bij PXL en KHLIM
• Inrichten van een nieuwe opleiding Hospitality
• Voorstel aanvraag toerisme en toeristische marketing in opleiding TEW en
handelswetenschappen (Uhasselt).
• Reverse braindrain
• Nood aan een instrument om aanbod en behoeften in de life sciences arbeidsmarkt vanuit
een Euregionaal perspectief op mekaar af te stemmen.
• Nood aan specifieke vormingstrajecten voor life sciences specialisten om tegemoet te
komen aan de behoeften vanuit de groeiende life sciences hub in Limburg.
• Applicatiecentrum voor
Betonbouw
• Projectvoorstel voor de oprichting van een applicatiecentrum voor beton (ACB),
verbonden aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de Uhasselt.
SALK actieplan
27
Actieplan (6/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
Projectcluster
Actie
Omschrijving
Doelstelling: ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap in de regio en inzetten op groei door innovatie en
internationalisering en het aantrekken van buitenlandse ondernemingen die zich wensen te vestigen in de provincie Limburg. Dit alles
door een slagkrachtig organisatie- en werkingsmodel, met volgende kern-elementen:
Innovatie,
ondernemerschap en
internationaliseren
• Coördinatie en richten
• De werkgeversorganisaties hebben recent het initiatief genomen zich in een
ondernemersplatform te organiseren. Zij vertalen hierbij het actieplan Limburg in
concrete initiatieven voor en door ondernemers.
• Versterking van de
innovatie- en
accountwerking
• Het Innovatiecentrum wordt versterkt teneinde bedrijven te begeleiden richting
innovatiestimulering en met het oog op business development.
• Versterking van de
acquisitie-strategieën
• Om nieuwe activiteiten binnen te halen wordt, naast de invalshoek op ontwikkeling
en innovatie, ingezet op het aantrekken van buitenlandse bedrijven via Locate in
Limburg
• Versterking van het
ondernemerschap
• Ondernemersorganisaties kunnen hun voorstellen indienen bij de reguliere
oproepen en programma’s van het Agentschap Ondernemen en FIT.
• Er komt een programma ‘on top’ voor acties ter ondersteuning van de versterkende,
versnellende en ontwikkelende acties i.k.v. het SALK. Dit programma wordt
overlegd met het Ondernemersplatform en door externe experten geëvalueerd .
• Operationele afstemming
• Er komt een programma-office waar werkgevers zich vrijwillig willen inzetten om de
businesscases op te volgen en specifiek aandacht zullen besteden aan de
vertaalslag naar potentiele tewerkstellingsgenerende initiatieven.
SALK actieplan
28
Actieplan (7/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
Projectcluster
Actie
Omschrijving
Doelstelling: opzetten van gecoördineerde initiatieven om gezinnen te versterken en kinderarmoede tegen te gaan.
• Kinderarmoede
• Bestrijding van kinderarmoede door geïntegreerd kinderarmoedeplan in 13
gemeenten die meest getroffen zijn inzake kinderarmoede en dit vanuit lokale
samenwerkingsverbanden.
• Onderwijs
• Specifieke preventieve acties organiseren in het kleuter- en lager onderwijs, om
taalachterstand bij aanvang van het onderwijs terug te dringen (Student-Tutoring) .
Welzijn
• Het project Limburgs Kapitaal heeft tot doel onderwijs/opleiding en arbeid beter op
mekaar af te stemmen. Het beoogt het inzetten op de verbetering van de algemene
taalvaardigheid enerzijds en op de arbeidsmarkt toegespitste taalvaardigheden
anderzijds.
• Welzijn
• Investeren in zorginfrastructuur: in 2013 wordt 36.700.000 euro vastgelegd voor de
bouw van nieuwe woonzorgcentra in Limburg, om aan de stijgende vraag naar
rustoordbedden te kunnen voldoen.
• Het verlenen van bijstand: uitbouw van hulplijn / aanspreekpunt en aanbod van
informatie bij bedrijfssluiting.
• Het uitwerken van een distributief model voor gezonde voeding, waarbij dit model
kan dienen als hefboom voor sociale activering.
• Preventieve gezinsondersteuning om het welbevinden van aanstaande ouders en
gezinnen met kinderen en jongeren te bevorderen, door hen te ondersteunen op het
gebied van welzijn en gezondheid met o.a. gradueel uitbouw Instapje in de 13
gemeenten.
• Het programma ‘pedagogische taaltrainers’ dient om te gaan met de diversiteit maar
vooral met de problematiek van taalachterstand en taalvaardigheid in Limburgse
kleuterscholen.
• Kinderopvang vormt een belangrijke factor voor de tewerkstelling van ouders en
stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen. Uitbreiding met 200 extra plaatsen.
SALK actieplan
29
Actieplan (8/8)
2.3 Deel 3: Maatregelen die inspelen op de randvoorwaarden
Projectcluster
Actie
Omschrijving
• Doelstelling: Ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap in de regio en bieden van aangepaste ondersteuning aan Limburgse
bedrijven. Rol van LRM.
Sterker
ondernemen /
LRM
• Klim-Op lening
• LRM wil een bijzonder extra product aanbieden voor de kleinere KMO’s en voor
investeringen tot maximaal 250 dz EUR. Dit product richt zich tot KMO’s met een
belangrijke tewerkstelling om deze tewerkstelling te handhaven of uit te breiden.
• Versterken bestaande
domeinen
• Bijkomende financiering blijven voorzien binnen de reeds bestaande domeinen.
• Nieuwe domeinen
vrijetijdseconomie en
logistiek
• Meer aandacht hebben voor logistiek en vrijetijdseconomie als nieuwe domeinen .
• Verderzetting strategie
(pre-Ford)
• Door de economische moeilijke situatie is er bijkomende financiering nodig om de
doelstellingen van LRM blijvend te realiseren. Vooral het uitblijven van een “exit”
markt maakt dat er op vandaag weinig of geen opportuniteiten zijn om uit dossiers te
stappen.
 Onderzoek naar
mogelijkheden LRM in
dbfm formule scholenbouw
 Aandeelhouderslening van
100 mio € voor realisatie
LRM-strategie
• Momenteel wordt onderzocht in welke mate derden een rol kunnen opnemen in
scholenbouw via een dbfm-formule met terbeschikkingstellingsvergoedingen. Kan
lrm een actor zijn in dergelijke formule voor scholenbouw in Limburg ?
• Lening via PMV in schijven van 20 mio € per jaar.
SALK actieplan
30
3. Samenvattende financieringstabel (1/1)
In onderstaande samenvattende tabel wordt een voorstel gedaan voor de concrete invulling van de middelen:
KORTE TERMIJN
Opleiding
Ford-terrein
Sociale economie
Be-mine
Terhills
THOR
Sociale huisvesting
SPEERPUNTPROJECTEN
Maakindustrie
Logistiek/mobiliteit
Vrijetijdseconomie
Energyville
Creatieve economie
Landbouw
Bouw
Zorg
RANDVOORWAARDEN
Infrastructuur/mobiliteit
Ondernemersplatform
T2Campus
Armoede/welzijn
TOTAAL
SALK
ESF
4
4,75
1
2,5
0,7
2,275
1,925
0,75
5,5
2,5
12
1,6
4
2
5
EFRO
PROV
GENK
50
20
8
5
10
1
2
20
5
6
5
5
5
81
17,5
1
4
5
15
49
SALK actieplan
31
4. Opvolging en monitoring (1/2)
Europa en SALK:
• Extra budget van 66,5 mio€ voor Limburg door beslissing van de Europese Raad
• Deze middelen worden ingezet voor SALK
• Deze kunnen toegekend worden tussen 2014-2020
• Geen specifiek operationeel programma maar wel oprichting van een specifiek provinciaal technisch comité voor de voorbereiding en
implementatie van het deelprogramma Limburg met betrokkenheid actoren TaskForce. De beheersautoriteiten voor ESF en EFRO staan in voor
het secretariaat, elk voor hun luik. De beslissingen zullen genomen worden door het Vlaams Comité van Toezicht.
• De Vlaamse regering is verantwoordelijk voor definitieve goedkering van Vlaamse operationele programma’s (EFRO, ESF, ELFPO, EFMZV)
• Limburgse actoren kunnen projecten indienen binnen de reguliere Europese middelen in kader van het Cohesiebeleid.
SALK actieplan
32
4. Opvolging en monitoring
Opvolgingsstructuur
De verschillende betrokken
partijen zullen de volgende rol op
zich nemen:
1. Taskforce: monitoring van de
uitvoering, evaluatie van de
bereikte resultaten en
desgevallend uitwerken van
oplossingen voor problemen
waarmee men geconfronteerd
wordt.
2. SALK directiecomité:
opvolging van de
implementatie van
het.uitvoeringsplan, detecteren
van “hands on”
uitvoeringsmogelijkheden en
ontwikkelen van gepaste
domeinoverschrijdende
oplossingsgerichte acties. Het
verzekert tevens een
gestructureerd overleg en kan
werkgroepen opzetten voor
specifieke problemen.
Taskforce
Overleg- en supervisieorgaan
Vlaamse regering – Federale regering – Vertegenwoordigers Provincie Stad Genk - Limburgse actoren – Sociale partners
SALK-directiecomité
Opvolging implementatie uitvoeringsplan
Kabinetchef minister-president – ambtelijk vertegenwoordiging van het
provinciebestuur
3. Bestaande instellingen en
instanties: uitvoering van het
plan.
Bestaande instellingen & instanties
Uitvoeren implementatie
SALK actieplan
33
4. Opvolging en monitoring (2/2)
4.2 Monitoring
Het rapport van de expertengroep geeft aan dat monitoring
fundamenteel is voor het welslagen van het SALK en dat het daarom
essentieel is dat er om de zes maanden een voortgangsrapport
gemaakt wordt zodat de realisatie van SALK kan opgevolgd worden.
(SALK-rapport, 105).
Met het oog op een objectieve meting van de geboekte vooruitgang
van het SALK wordt de monitoring toevertrouwd aan het departement
DAR. De betrokkenen hebben reeds heel wat ervaring opgedaan met
dergelijke monitoring (onder meer vorig Limburgplan maar ook voor
opvolging regeerakkoord, VIA en Oeso-rapportering.
De Vlaamse Regering zal in overleg met de task force een
monitoringsinstrument implementeren om zowel de voortgang van de
verschillende projecten in het SALK te meten als de impact van de
uitvoering van het plan op langere termijn op het economisch weefsel in
Limburg.
SALK actieplan
34

similar documents