prezentacja (wersja z dnia 2011-10-28)

Report
Wniosek o płatność
Wniosek o płatność
Celem weryfikacji wniosku o płatność jest
sprawdzenie kwalifikowalności wydatków
poniesionych przez Beneficjenta w
związku z realizacją projektu w ramach
RPO WL 2007-2013.
Funkcje wniosku o płatność:
Wniosek o płatność może pełnić dwojaką
funkcję:
- służyć celom sprawozdawczym - dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent nie
poniósł wydatków albo poniósł a nie chce ich rozliczyć w okresie sprawozdawczym,
a musi zgodnie z Umową o dofinansowanie złożyć sprawozdanie z realizacji
projektu
- służyć celom sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków, dotyczy
wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej, końcowej, rozliczenia wydatków,
rozliczenia środków przekazanych Beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz
zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków zgodnie z
Umową o dofinansowanie, wypłaceniu Beneficjentowi środków niezbędnych do
realizacji Projektu w ramach Działania 2.1
wniosek sprawozdawczy
-należy wypełnić punkty od 1 do 8 oraz od 15 do 21 Wniosku o płatność.
wniosek sprawozdawczy i rozliczeniowy wydatków należy wypełnić pkt 1-22 Wniosku o płatność,
wyjątek:
· rozliczenie wydatków - udokumentowanie wydatków poniesionych przez państwowe
jednostki budżetowe - z pominięciem pkt 11
· wypłaceniu Beneficjentowi środków niezbędnych do realizacji Projektu w ramach
Działania 2.1. - należy wypełnić pkt 1-11, 21, 22a Wniosku o płatność z pominięciem
pkt. 9a, 10 we Wniosku Beneficjenta o płatność.
· rozliczenie wydatków – dotyczy Działania 2.1 - należy wypełnić pkt 1-22a Wniosku o
płatność z pominięciem pkt. 11
Wniosek o płatność
– wskazówki techniczne
•Wniosek należy sporządzić w generatorze wniosków (od konkursu
05/RPOWL/1.3/2009 włącznie wnioski muszą być przygotowane i drukowane z
systemu LSI dostępnego pod adresem elsi.lubelskie.pl.)
•Wniosek o płatność oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w
języku polskim
•Wniosek o płatność musi być spójny z umową o dofinansowanie,
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wnioskiem o
dofinansowanie
•Koszty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku
• Jeżeli dane pola nie dotyczą beneficjenta należy wstawić kreskę
“ - “ lub wpisać NIE DOTYCZY, w miejscach liczbowych wstawić “0”
•Wniosek należy sporządzić w wersji papierowej (1 egz.) i
elektronicznej (na płycie CD/DVD w pliku xml)
•Wersja papierowa i elektroniczna muszą być ze sobą tożsame –
posiadać taką samą sumę kontrolną
Należy pamiętać:
• Wniosek należy złożyć w skoroszycie lub
segregatorze wraz z kopiami faktur i innymi
załącznikami
• Strony należy na trwale spiąć i zaparafować, na
ostatniej stronie należy złożyć czytelny podpis
wraz z pieczęcią firmową
Przykładowy wniosek o płatność
Dane Beneficjenta:
STANOW Sp. z o. o.
Adres: ul. Żelazowej Woli 24
20-021 Lublin
Dane z Umowy o dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu: 500 000,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 264 770,00 PLN
Kwota dofinansowania: 158 862,00 PLN
Poziom dofinansowania: 60%
Okres kwalifikowalności: 1 grudnia 2008 r. do 15 grudnia 2010 r.
Terminy realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 1 stycznia 2010 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2010 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 15 grudnia 2010 r.
Rachunek bankowy, na który ma być przekazywane dofinansowanie: 47 1121 1361 0000 0403 0086 4966
W pierwszej kolejności należy wybrać
rodzaj wniosku:
Wniosek o płatność – wersja pierwsza
czy
Korekta wniosku o płatność
Należy podać datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się
najpóźniejszą datę w procesie przygotowania wniosku o płatność wskazaną przez Beneficjenta
tj. najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego we wniosku. Należy pamiętać, żeby
data ta, w przypadku wniosku o płatność końcową , nie wykraczała poza datę zakończenia
finansowego projektu (§3 ust. 1 pkt. 3 umowy o dofinansowanie)
Dane beneficjenta, jak również dane
dotyczące Programu Operacyjnego,
Osi Priorytetowej i Działania, nazwa
projektu zaczytują się automatycznie
po wczytaniu wniosku o
dofinansowanie. Niemniej jednak
zawsze należy sprawdzić
prawidłowość danych
(pkt. 2,4,5,6)
Należy uzupełnić dane osób do kontaktu
w części dotyczącej postępu finansowego,
jak również w części dotyczącej przebiegu z
Realizacji inwestycji (dotyczy generatora LSI);
w „starym” generatorze dane zaczytują się
Automatycznie po wczytaniu wniosku o
dofinansowanie
Numer projektu – nadawany przez pracownika w
punkcie naborów wniosków po złożeniu
wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca
otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku z
numerem wniosku
Nr umowy – należy podać numer umowy oraz
datę podpisania; w przypadku umów
aneksowanych należy podać również wszystkie
aneksy (chronologicznie) zawarte w okresie za
jaki rozliczany jest wniosek
Pkt. 9 Rodzaj płatności
W punkcie 9 należy wybrać jedną z 3 możliwości ( z rozwijanej listy):
1. Płatność zaliczkowa – Beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry i
rozlicza poniesione wydatki w kolejnym wniosku o płatność
2. Płatność pośrednia – Beneficjent rozlicza część wydatków poniesionych
w trakcie realizacji projektów przed ostatecznym jego zakończeniem.
3. Płatność końcowa – Beneficjent zaznacza zawsze przy ostatnim
Wniosku o płatność rozliczającym wydatki w Projekcie.
W przypadku państwowych jednostek budżetowych należy pozostawić puste pole, gdyż
wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków.
W przypadku gdy projekt
obejmuje również zadania
niekawalifikowalne –
wykazane w tabeli 15 –
zrealizowane do czasu
złożenia danego wniosku o
płatność w punkcie 9a należy
wpisać wartość wiersza
„Ogółem” z kolumny 5 tabeli
15
Poz. 11 Wnioskowana kwota wsparcia
 Należy wpisać kwotę stanowiącą wynik mnożenia punktu 10 przez montaż wynikający
z Umowy o dofinansowanie
Wnioskowana kwota = (poz.10) x (kwota dofinansowania wynikająca z Umowy o dofinansowanie)
całkowite wydatki kwalifikowalne objęte Umową o dofinansowanie
Przykład:
Całkowita wartość projektu: 500 000,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne objęte Umową o dofinansowanie : 264 770,00 PLN
Kwota dofinansowania: 158 862,00 PLN
Poz. 10 Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 160 720,00 PLN
96 432,00 = 160 720,00 x 158 862,00
264 770,00
Uwaga: Wpisana kwota powinna mieć postać wartości liczbowej do dwóch miejsc po przecinku, odcinając
dalsze cyfry(nie zaokrąglać matematycznie).
85 322,8788 PLN
85 322,87 PLN
Należy wpisać liczbę porządkową danego dokumentu finansowego.
Jeżeli na danej fakturze znajdują się wydatki należące do więcej niż
jednej kategorii interwencji (zgodnie z podziałem wydatków wpisanym w
kolumnie 13, 14 przedmiotowej tabeli) należy nadać tej fakturze jeden
numer, a wydatki rozpisać zgodnie z kategorią interwencji w kolejnych
wierszach). Powyższe rozwiązanie należy zastosować w sytuacji gdy na
danej fakturze będą występowały wydatki z różnymi stawkami VAT.
Należy wskazać datę z wyciągu bankowego, a
w przypadku płatności gotówką np. Raport
Kasowy, KW (kasa wypłaci), polecenie wyjazdu
służbowego, rozliczenie pobranej zaliczki
W przypadku kilku dat zapłaty należy je
wszystkie umieścić w kol. 6 poprzez kliknięcie
pola [+] i wybrania za pomocą kalendarza daty
Kolumna 11 – należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowanych odpowiadających kwocie
wpisanej w kolumnie 9 lub 10 w zależności od kwalifikowalności VAT; w sytuacji gdy poniesiona
kwota jest wyższa niż przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, należy w poz. 11
wpisać kwotę z harmonogramu
Gdy VAT kwalifikowany – kolumna 9
Gdy VAT niekwalifikowany kwalifikowany – kolumna 10
Kolumna 12 –
gdy VAT kwalifikowany należy wpisać kwotę VAT wynikającą z kwoty z kolumny 11
gdy VAT jest niekwalifikowany należy wpisać 0
W kolumnie 3
należy wpisać
kwoty brutto
przyjęte w
harmonogramie
rzeczowofinansowy,
W kolumnie 4 należy
wpisać kwotę wydatków
kwalifikowalnych
przyjętych w
harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
W sytuacji gdy VAT jest
kwalifikowalny należy
wpisać kwotę brutto
natomiast w przypadku
gdy VAT jest
niekwalifikowalny
wówczas należy wpisać
kwotę netto.
Zadania kwalifikowalne: kol. 6 : kol. 4 * 100%
Zadania niekwalifikowalne: kol. 5 : kol. 3 * 100%
Należy wpisać kwoty brutto z
dokumentów finansowych poniesione w
ramach danego zadania
Należy wpisać kwalifikowaną część kwoty faktycznie poniesionej w ramach
danego zadania zgodnie z dołączonymi dokumentami finansowymi. W
sytuacji gdy faktycznie poniesiona kwota wydatków kwalifikowalnych jest
większa od planowanej kwoty wykazanej w harmonogramie rzeczowofinansowym należy w kolumnie 6 wpisać kwotę z harmonogramu rzeczowo
finansowego przewidzianą na realizację danego zadania
Należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy, jakie Beneficjent
planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu
złożenia kolejnego Wniosku o płatność.
W przypadku Wniosku o płatność końcową Beneficjent
pozostawia pkt. 16 we Wniosku o płatność niewypełniony.
17 Wskaźniki realizacji projektu –
należy wypełnić przy każdym wniosku o płatność
Należy wpisać rzeczywiście osiągnięte wartości założonych wskaźników od daty w pkt.1
Wniosek za okres do… poprzedniego wniosku o płatność do daty wpisanej w pkt.1 Wniosek za
okres do….. w bieżącym wniosku.
W przypadku pierwszego Wniosku o płatność wartość w kolumnie 5 i 6 będzie taka sama.
Należy wpisać rzeczywiście osiągnięte wartości wskaźników od początku realizacji projektu, czyli
zsumowanie wartości kolumny 5 wszystkich złożonych wniosków o płatność wraz z bieżącym.
Stopień realizacji wskaźnika przedstawia procentową realizacji wartości wskazanej w kolumnie 6 do
wartości w kolumnie 4
(należy wpisać wartość z dokładnością do 2 miejsc po przecinku odcinając pozostałe cyfry)
Przykład:
Wartość zakupionych środków trwałych: 160,72 (kol. 6) : 264,77 (kol.4) * 100% = 60,701741133
Wartość wskaźnika: 60,70 %
17 Wskaźniki realizacji projektu –
należy wypełnić przy wniosku o płatność końcową
W kolumnie 5 należy wpisać wartość, jaka będzie
osiągnięta w momencie zakończenia projektu, bądź w
okresie bezpośrednio następującym po tym terminie
(w zależności od specyfiki wskaźnika – jednak okres
ten nie może być dłuższy niż jeden rok).
Stopień realizacji wskaźników rezultatu powinien przedstawiać procentową relację
wartości wpisanej w kolumnie 5 do wartości wpisanej w kolumnie 4.
Wpisane wartości powinny być zapisywane w formie wartości liczbowych do
dwóch miejsc po przecinku, odcinając dalsze cyfry (nie zaokrąglać matematycznie).
Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym
Wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów
odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań, bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających
realizację konkretnych zadań.
W sytuacji gdy Beneficjent nie osiągnął wskaźników rezultatu do czasu złożenia wniosku o płatność końcową wówczas
należy w punkcie tym opisać co było powodem nieosiągnięcia wskaźnika oraz wskazać termin jego realizacji . Należy
pamiętać iż okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową.
Jeżeli Beneficjent wskazał wartość bazową dla wskaźnika rezultatu – Liczba nowych miejsc pracy w punkcie tym Beneficjent
powinien poinformować LAWP czy wartość ta nie zmieniła się do czasu złożenia wniosku o płatność końcową. W sytuacji gdy
wartość ta uległa zmianie należy opisać co było jej przyczyną.
W sytuacji gdy w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły żadne problemy należy wpisać „NIE DOTYCZY”.
W punkcie 19 należy wykazać wydatki w kwartałach, w których
będą składane wnioski o płatność rozliczające je
Kwota
wydatków
kwalifikowanych
(Kolumna 2)
procent
dofinansowania
wynikający z
umowy
wnioskowana
kwota do refundacji
(kolumna 3)
Przykład:
IV Kwartał
- 104 000 PLN *
60%
= 62 400 PLN
21. Oświadczenie
beneficjenta
Należy zwrócić uwagę, żeby
data wpisana w tej pozycji
nie była wcześniejsza niż
data wpisana w pkt 1
Wniosek za okres do………
Załączniki
1. Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej
wartości dowodowej poświadczone „za zgodność z
oryginałem” przez Beneficjenta bądź osobę upoważnioną


Należy dołączyć dokumenty finansowe wpisane w tabeli 12
Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej
potwierdzające poniesione wydatki powinny być ponumerowane w prawym
dolnym rogu i ułożone narastająco według terminu dokonanej płatności wraz z
dowodami zapłaty zgodnie z kolejnością wpisu w tabeli
Jeżeli faktura korygowana i faktura korygująca są wykazywane w ramach jednego Wniosku o płatność w
zestawieniu w pkt 12 należy je umieścić w sąsiadujących wierszach. Natomiast, gdy faktura korygująca
dotyczy faktury ujętej w jednym z poprzednich Wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnich
wierszach zestawienia pkt 12 po ewentualnych fakturach nieujętych w poprzednich Wnioskach o płatność
dotyczących poprzednich okresów
Przykładowy opis poprawnie opisanej faktury - strona pierwsza
Na przedniej stronie faktury należy zamieścić
następujące dane:
Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu
Państwa* w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20072013
Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres
do………………………..
Opis pierwszej strony faktury musi zostać dokonany bezwzględnie na
pierwszej stronie faktury. Jeżeli nie ma możliwości nadrukowania
opisu, wówczas można opis umieścić odręcznie,
*jeżeli dotyczy (w Działaniach nie objętych pomocą publiczną wydatki
finansowane są w 100% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy wykreślić Budżet Państwa).
Uwaga:
Należy wskazać datę kończącą okres sprawozdawczy w
Projekcie, za który Beneficjent składa Wniosek o płatność.
Data ma odpowiadać dacie wskazanej w pkt. 1 Wniosku o
płatność.
Przykładowy opis poprawnie opisanej faktury - strona druga
W kolejnych wierszach tabeli należy wskazać kwoty
wydatków kwalifikowanych przypisane poszczególnym
zakupom/usługom. W sytuacji gdy faktycznie
poniesiona kwota wydatków kwalifikowalnych jest
większa od zaplanowanej kwoty wykazanej w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, należy w
pozycji tej wpisać kwotę z harmonogramu rzeczowofinansowego.
W wierszu Razem należy zsumować wartości wydatków
kwalifikowalnych przypisane poszczególnym wydatkom
na dokumencie.
Opis faktury powinien być w sposób trwały
połączony z fakturą, której dotyczy. Trwałe
połączenie opisu z dokumentem finansowym
oznacza, że obydwa dokumenty muszą być spięte
zszywaczem, następnie należy zagiąć spięte rogi
i przybić pieczątkę firmową w miejscu zgięcia tak,
aby pieczątka znajdowała się na obu stronach
dokumentu.
Data sprawdzenia nie powinna być późniejsza niż data
dokonania zapłaty.
Podpisuje beneficjent lub osoba upoważniona (np.
Numer umowy o dofinansowanie realizacji Projektu
………..…………………………………………………………………………………………
(numer umowy)
Nr
pozycji na dokumencie
Nr zadania oraz
kategoria wydatku
z harmonogramu
rzeczowofinansowego
Kwota
wydatków
kwalifikowalnych
Razem
Wydatek w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. z późn. zm.), na
podstawie art. ...................................................
Sprawdzono pod względem merytorycznym:
……………………………………………….. ………………………………( podpis)
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym:
………………………………………………… (podpis)
Podpis osoby uprawnionej
…………………….….….…………………………………………….............
Załączniki
2. Wyciągi bankowe lub inne równoważne dokumenty pochodzące z
rachunku Beneficjenta potwierdzające dokonanie płatności na rzecz
kontrahenta/dokumentujące poniesione wydatki ujęte we Wniosku.
 Należy dołączyć wyciągi bankowe lub równoważne dokumenty potwierdzające
dokonanie zapłaty za faktury ujęte w tabeli 12
 Z przedstawionego wyciągu powinno jasno wynikać, za jaką fakturę dokonano płatności
 Wyciąg bankowy powinien zawierać: identyfikację właściciela rachunku czyli
Beneficjenta, numer dokumentu finansowego, za który dokonywana jest płatność,
nazwę, adres i numer rachunku podmiotu na rzecz którego dokonywana jest płatność
 Potwierdzeniem dokonania płatności może być polecenie przelewu wraz z
oświadczeniem dostawcy środka trwałego/usługi, że otrzymał zapłatę zgodnie z
wystawionym dokumentem finansowym.
Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie
prac
•
Kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac (m.in. protokół
odbioru częściowego, końcowego, dziennik budowy) poświadczone „za zgodność z
oryginałem” przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną - w przypadku gdy
przedmiotem projektu była budowa, przebudowa, nadbudowa obiektów
budowlanych lub zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu i rozruchu.
•
W protokole odbioru zakupionego środka trwałego należy umieścić informację o
numerze seryjnym sprzętu.
•
W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopia protokołu
odbioru, przyjęcia na magazyn, z podaniem miejsca ich składowania.
•
Ponadto do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki Beneficjent
zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy. Załącznik wymagany jest
obligatoryjnie w przypadku projektów infrastrukturalnych.
Zał. Protokół z wyboru oferty – w przypadku braku obowiązku
stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
Wzór protokołu z wyboru oferty dostępny na stronie internetowej www.lawp.lubelskie.pl
w zakładce Realizacja
Należy wskazać
nazwy
podmiotów, do
których zostały
skierowane
zapytania
ofertowe
Należy wskazać daty, którymi
opatrzone zostały oferty oraz formy
oferty np. oferta pisemna, e-mail,
faks, wydruk ze strony internetowej,
notatka z rozmowy telefonicznej.
Należy wskazać przedmiot zakupu/usługi zgodnie z
przedstawionymi ofertami.
Należy wskazać wartości netto i brutto
poszczególnych ofert wyrażone w
polskich złotych i/lub euro. W cenie
maszyn/urządzeń nie należy
uwzględniać kosztów ubocznych (jeżeli
występują)
Należy wskazać
daty wysłania
zapytań
ofertowych oraz
formy zapytania
np. zapytanie
pisemne, e-mail,
faks.
Należy wskazać kryteria
brane pod uwagę przy
wyborze najkorzystniejszej
oferty np. cena, parametry
techniczne, możliwość
serwisowania
Należy wskazać nazwę
oferenta, którego oferta
została wybrana do
realizacji zamówienia.
Należy wskazać dzień wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Powinien być to dzień
sporządzenia niniejszego
protokołu.
Miejsce na wskazanie
ewentualnych kosztów
ubocznych ujętych w
złożonych ofertach, np.
transport, montaż,
załadunek, wyładunek
itp. Aby koszty uboczne
mogły być uznane za
kwalifikowalne, muszą
być przewidziane we
wniosku o
dofinansowanie
Należy podać datę
podpisania umowy
o dofinansowanie
Województwo
Lubelskie/Lubelska Agencja
Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie
Numer umowy o
dofinansowanie
Refundacja
Rozporządzenie Komisji WE 1998/2006 z dn.
15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis
Należy wskazać datę sporządzenia
oświadczenia; datę należy
uaktualniać przy każdej korekcie
oświadczenia
Należy wskazać
wartość uzyskanej
pomocy de minimis
zgodnie z kwotą
wskazaną na
Zaświadczeniu de
minimis otrzymanym
od LAWP. Przeliczając
kwotę na euro należy
przyjąć średni kurs
NBP z dnia podpisania
umowy o
dofinansowanie
realizacji Projektu.
Wartość otrzymanej
pomocy netto równa
się wartości brutto.
Należy wskazać przeznaczenie
otrzymanego wsparcia, np. biznes
plan, dokumentacja techniczna
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. lub Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego nr 1483 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
Należy wskazać wartość uzyskanej pomocy publicznej zgodnie z
kwotą wskazaną w Umowie o dofinansowanie realizacji Projektu
§ 2 ust. 6. W przypadku gdy Beneficjent na realizację Projektu
otrzymał pomoc de minimis (wykazaną w tab. powyżej) należy
pomniejszyć otrzymaną kwotę z § 2 ust. 6 umowy o wartość
pomocy de minimis wykazaną powyżej.
Przeliczając kwotę na euro należy przyjąć średni kurs NBP z dnia
podpisania Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu.
Wartość otrzymanej pomocy netto równa się wartości brutto.
Należy wskazać
przeznaczenie
otrzymanego
wsparcia np.
realizacja projektu
nr…, wydatki
inwestycyjne
Należy uwzględnić otrzymaną pomoc de minimis otrzymaną w
okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat
niezwiązaną z realizacją przedmiotowego Projektu.
Zał. Kopie umowy/ów ubezpieczenia nieruchomości, środków
trwałych, poświadczona za zgodność z oryginałem
 Z polisy musi jasno wynikać jakie środki trwałe i na jaką wartość są
ubezpieczone
 Minimalny zakres ubezpieczenia został opisany w § 4 umowy o
dofinansowanie
 Okres ubezpieczenia powinien obejmować okres realizacji oraz trwałości
projektu
Zał. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie
 Należy wyszczególnić wszystkie załączone dokumenty nie wymienione na
liście
 Należy wpisać wszystkie załączniki powielając liczbę wierszy w
generatorze; załączone dokumenty powinny zawierać nazwę i numer
załącznika nadany przez generator w trakcie powielania wierszy

similar documents