new*เอกสารการบรรยาย

Report
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ผ่านกลไก
การศึกษาและแนวทางการปฏิบตั ิ ส่กู ารแก้ไข
ปัญหาอย่างยังยื
่ น
นายอุทิศ บัวศรี
ผูช้ ่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ช.
1
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ชาติฯ ผ่ านกลไกทางการศึกษา
2
กลไกการขับเคลือ่ น
• บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสานักงาน
ป.ป.ช.
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกการศึกษา
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับอาชีวศึกษา
3
เนือ้ หาหลักสู ตรอาชีวศึกษา
• รัฐสมัยใหม่
• การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวมใต้
4
แนวทางการปฏิบัตสิ ู่ การแก้ ปัญหาอย่ างยัง่ ยืน
• หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ หน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
• ปทัสถานทางกฎหมาย( Legal norm) ขัดกับปทัสถานทางสังคม
(Social norm)
• ที่มาของปทัสถานทางกฎหมายนาเข้าจากตะวันตก โดยผลของ
สนธิสญ
ั ญาบาวริง
• ที่มาของปทัสถานทางสังคมนาเข้าจากอินเดีย (ดูกฎหมายตรา
สามดวง)
5
แนวทางการปฏิบัตสิ ู่ การแก้ ปัญหาอย่ างยัง่ ยืน
•
•
•
•
•
•
วิธีแก้ต้องเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม(Mindset)
ใช้การสร้างปัญญา โดยกลไกการศึกษา
มีหลักสูตร
ผูส้ อนเข้าใจ ประพฤติเป็ นตัวอย่าง ถ่ายทอดต่อผูเ้ รียน
จัดทาแผนโดยคานึ งถึงภารกิจ กาหนดเป้ าหมาย
คนมีMindset สอดคล้องกับกฎหมายซึ่งเป็ นหลักสากลประเมิน
จากพฤติกรรม
6
คอรรั
์ ปชัน
ของประเทศไทยตัง้ แตปี่ พ.ศ. 2538 2556
์
7
หมายเหตุ ตัง้ แตปี่ พ.ศ. 2555 มีการเปลีย
่ นคาดั
ี้ ด
ั จากคะแนนเต็ม 10 เป็ นคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทีม
่ า :
่ ชนีชว
ค่ าดัชนี CPI ของประเทศไทย
ค่าดัชนี Corruption Perception Index (CPI)ของประเทศไทย
2554
2555
2556
3.4
37/100
35/100
Bertelsmann Foundation Transformation Index 2012; BF (BTI) เน้นเรื่ อง การลงโทษทาง
3.9
45/100 *
40/100 *
2
IMD World Competitiveness Year Book 2012 ; (IMD)
3.9
38/100
36/100
3
Political Risk Services International Country Risk Guide ; (ICRG)
2.6
31/100 *
31/100 *
4
World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2012 ; (WEF)
3.2
35/100
35/100
5
World Justice Project Rule of Law Index 2012 ; (WJP)
3.8
33/100
33/100
6
Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment ; (EIU)
3.2
38/100
38/100
7
Global Insight Country Risk Ratings ; (GI)
3.3
42/100
32/100
8
Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2012 ; (PERC)
3.2
35/100
39/100
สรุปเรื่องที่แต่ ละแหล่งข้ อมูลหลักต้ องการสารวจ
1
กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อานาจหรื อตาแหน่งในทางที่ผดิ ความสาเร็ จของภาครัฐในการควบคุมการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และการมีกลไกเรื่ องความซื่ อสัตย์สุจริ ตอยูใ่ นระบบ
การติดสิ นบนและการทุจริ ตมีอยูห่ รื อไม่ และมากน้อยเพียงใด
ผูม้ ีอานาจหรื อตาแหน่งทางการเมืองมีการทุจริ ตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และระบบเครื อญาติ และภาคการเมืองกับภาค
ธุ รกิจมีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด
ภาคธุ รกิจต้องจ่ายเงินสิ นบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด
เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในทางมิชอบมากน้อยเพียงใด
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
การดาเนินการทางธุ รกิจต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตมากน้อยเพียงใด
ระดับการรับรู ้วา่ การทุจริ ตเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มากน้อย
เพียงใด
8
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบาย
การปฏิบัติ
(Policy Integration)
ลดปั ญหาการทุจริตในสังคมไทย
สร้ างกลไกการป้องกัน
การทุจริตให้ เข้ มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
สร้ างความตระหนักรู้
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งในการ
ปราบปรามการทุจริต
• เสริมสร้ างและสนับสนุน
ให้ ใช้ หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กรให้ เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐยึดถือปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่
• บูรณาการการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐ
• พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคีทกุ ภาคส่วน
ในประเทศ และพัฒนา
เครือข่ายระหว่างประเทศ
• สนับสนุนให้ ประชาชน
ทัว่ ประเทศมีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันการทุจริ ต
• สร้ างจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมสุจริต
ให้ ตระหนักรู้เรื่องความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ทุกภาคส่วน
• สนับสนุนและเชิดชู
ข้ าราชการที่มีคา่ นิยมในการ
ต่อต้ านการทุจริต
• เพิ่มประสิทธิภาพการ
แสวงหาข้ อเท็จจริง
ตรวจสอบ และการไต่สวน
วินิจฉัย
• ตรวจสอบบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี ้สิน
• การสืบสวนและสอบสวน
การกระทาผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
• เข้ มงวดการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการ
ตรวจสอบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ป.ป.ช./ก.ยุติธรรม
(ป.ป.ท.) /ก.พ.ร./
ก.ศึกษาฯ/ ก.แรงงาน
ก.พัฒนาสังคมฯ /
ก.พลังงาน/ก.ศึกษาฯ /
ส.ผู้ตรวจการแผ่ นดิน
ป.ป.ช./สตช. /ป.ป.ง.
ปี 2558
813.6034 ลบ.
ปี 2558
715.9969 ลบ.
ปี 2558
590.8436 ลบ.
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
(Output)
(Outcome)
(Impact)
• เพิ่มประสิทธิภาพการ
แสวงหาข้ อเท็จจริ ง
และการไต่สวนวินิจฉัย
• การทุจริ ตในภาครัฐ
ได้ รับการตรวจสอบ
• สร้ างความตระหนักรู้
เรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรม วัฒนธรรม
สุจริ ต การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
ในทุกภาคส่วน
• ประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐให้
ความร่ วมมือในการ
ป้องกันการทุจริ ต
• ลดปั ญหาการทุจริต
ในสังคมไทย
• การดาเนินงาน
ภาครัฐ มีความ
โปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาลตาม
หลักสากล
งบประม
าณ
รวมทัง้
• ประเทศไทย
มีการบริหารงาน
ที่โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล
• ประเทศชาติ
มีภาพลักษณ์
คอร์ รัปชัน่ ดีขึ ้น
ตัวชีว้ ัด :
- ดัชนีชวี ้ ัดภาพลักษณ์ คอร์ รัปชั่นของไทยเข้ าสู่
ระดับที่ดีขนึ ้
- ความสาเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรม
และความโปร่ งใสในหน่ วยงานภาครั ฐ
- เสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สพฐ. : นักเรี ยน จานวน 7,243,713 คน
อาชีวฯ : สถานศึกษา จานวน 421 แห่ ง
สกอ. : สถานศึกษา จานวน 80 แห่ ง
ปี 2558 จานวน
แบบจาลองการดาเนินงานของศูนย์ ประมวลข้ อมูลฯ
ศูนย์ประมวลข้ อมูลเพื่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุ10จริ ต
Public Education: Theory of change
การศึ กษาสาธารณะ: การวิเคราะหทฤษฎี
การเปลีย
่ นแปลง
์
analysis for an ACB’s
สาหรับงานดานการศึ
กษาสาธารณะของ ACB
้
public education work
ความตระหนักของ
ประชาชน /
กิจกรรมการให้
ความรู้เหมาะกับ
กลุมเป
่ ้ าหมาย
ACB จัด
กิจกรรมส่งเสริม
ความตระหนัก
ของประชาชน
ทรัพยากรและความ
เชีย
่ วชาญทางดาน
้
เทคนิคทีเ่ พียงพอ
การจัดทา
ประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร และ
สโมสรตอต
่ าน
้
การทุจริตไดรั
้ บ
การสนับสนุ น
ความตระหนักรู้
นาไปสู่การ
เปลีย
่ นแปลง
พฤติกรรม
ส่งเสริมความ
ตระหนักของ
ประชาชนใน
เรือ
่ งทุจริตและ
งานของ ACB
การลดลง
ของการ
ทุจริต
กิจกรรมส่งเสริม
ความตระหนัก
ในงานของ
ACB
เงือ
่ นไขทีต
่ องอาศั
ยปัจจัยภายนอก
้
อืน
่ ๆ
เงือ
่ นไขทีส
่ านักงาน ป.ป.ช. สามารถ
ดาเนินการไดด
้ วยตนเอง
้
11
Theory of change for implementation of a
ทฤษฎีการเปลีย
่ นแปลงสาหรับการปฏิบต
ั ข
ิ อง
code of conduct
ประมวลจริยธรรม
ปัจจัยการ
ผลิต
การระดม
ทุน
ทรัพยากร
มนุ ษย ์
กิจกรรม
จัดประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
จัดทา
เนื้อหา
ประมวล
จริยธรรม
ส่งเสริมให้มี
การนา
ประมวล
จริยธรรมไป
ใช้ปฏิบต
ั ิ
ตรวจสอบ
การปฏิบต
ั ิ
ตามประมวล
จริยธรรม
ตรวจสอบการ
ละเมิด
ประมวล
จริยธรรม
ผลผลิต
การตกลงร
วมกั
น
่
CoC text
ของเนื
อ
้
หา
agreed
ประมวล
จริยธรรม
Ministries
หน
่ วยงานภาครัฐ
นadopt
าประมวล
จริยCoC
ธรรมไปใช้
Training/i
nforฝึ กอบรมและ
mation
on
ให้ข้อมูล
CoC
เกีย
่ วกับ
given
to
ประมวล
civil
จริยธรรมแก่
CoC
is
servants
เจประมวล
้าหน้าทีร่ ฐั
monitore
จริยd,
ธรรม
breaches
ไดรั
บ
้ การ
reported,มี
ตรวจสอบ
and
การรายงาน
reports
การละเมิด
produced
ผลลัพธ ์
เจ้าหน้าที่
รัฐ
ตระหนัก
วาการท
า
่
ใดทีพ
่ งึ
ปฏิบต
ั ิ
และไมพึ
่ ง
ปฏิบต
ั ิ
ประมวล
จริยธรรมจะ
ช่วยป้องกัน
และยับยัง้
การทุจริตใน
วงราชการ
ผลกระทบ
การทา
ทุจริตที่
น้อยลง
ในภาครัฐ
ลดระดับ
การทุจริต
ในประเทศ
การประพฤติ
ไมถู
่ กตองจะ
้
ถูกรายงาน
และมีการ
ลงโทษทาง
วินย
ั
และผล
การปฏบัต ิ
12
ทฤษฎีขof
องการเปลี
ย
่ นแปลงด
วยตั
วชีว้ ด
ั
Theory
change
with indicators
้
ปัจจัยการ
ผลิต
กิจกรรม
ผลผลิต
ตัวชีว้ ด
ั ผลผลิต: การ
นาประมวลจริยธรรม
ไปใช้ของภาครัฐ
จัดประชุม
เชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
กับ
หน่วยงาน
จั
ดทาฐ
ภาครั
การระดม
ทุน
ทรัพยากร
มนุ ษย ์
เนื้อหา
ประมวล
จริยธรรม
ส่งเสริมให้มี
การนา
ประมวล
จริยธรรมไป
ใช้ปฏิบต
ั ิ
ตรวจสอบการ
ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ประมวล
จริยธรรม
ตรวจสอบการ
ละเมิด
ประมวล
จริยธรรม
ผลกระทบ
ผลลัพธ ์
ตัวชีว้ ด
ั ผลลัพธ:์ รอยละของ
้
ขาราชการในหน
้
่ วยงานหลัก
สามารถตอบคาถามจากประมวล
จริยธรรม 7 ขอจาก
10 ขอได
้
้
้
อยางถู
ก
ต
อง
่
้
CoC text
การตกลงร
วมกั
น
่
ในเนื
้อหาประมวล
agreed
จริยธรรม
Ministries
หน่วยงานภาครัฐ
adopt
นาประมวล
Training/i
จริ
ยCoC
ธรรมไปใช้
nfor-
ฝึmation
กอบรมและให
on ้
ความรู
่ วกับ
้เกีย
CoC
ประมวล
given
to
จริยcivil
ธรรมแก่
เจCoC
isร่ ฐั
้าหน้าที
servants
monitored
ประมวล
,
จริ
ย
ธรรมไดรั
้ บ
breaches
reported,
การตรวจสอบ
and
มีการรายงาน
reports
การละเมิด
produced
และผล
การปฏบัต ิ
ตัวชีว้ ด
ั
ผลกระทบ:
จานวนผูเสี
้ ยหาย
จากการกระทา
ทุจริตในภาครัฐ
ตัวชีว้ ด
ั ผลกระทบ:
เจาหน
ความคิดเห็ น
้
้ าที่
สาธารณะในประเด็น
รัฐตระหนัก
การทุจริตในภาครัฐ
วาการท
า
เช่น การสารวจ
่
ความคิดเห็ นของ
ใดทีพ
่ งึ
ประชาชน
ปฏิบต
ั แ
ิ ละ
ไมพึ
ประมวล
่ ง
การทุจริต
จริ
ย
ธรรมช่วย
ปฏิบต
ั ิ
ป้องกันและ
ยับยัง้ การ
ทุจริตในวง
การประพฤติม ิ ราชการ
ชอบถูก
รายงานและ
ได้รับการ
ลงโทษทาง
วินย
ั
การสารวจความ
คิดเห็ นของ
ประชาชน (CPI)
การประเมินจาก
เชีย
่ วชาญ
(CPIA) การ
ประเมินจาก
ขอเท็
จจริง
้
(Global Integrity)
และดัชนีชวี้ ด
ั รวม
่
อืน
่ ๆ (WGI)
ในภาครัฐ
ลดลง
ลดระดับ
การทุจริต
ในประเทศ
ตัวชีว้ ด
ั ผลลัพธ ์ : รอยละของ
้
เจาหน
่ วาประมวล
้
้ าทีร่ ฐั ทีเ่ ชือ
่
จริยธรรมสามารถป้องกันและ
ยับยัง้ การทุจริตได้
ตัวชีว้ ด
ั ผลลัพธ:์ จานวนคดีการ
กระทาผิดทางวินย
ั ในภาครัฐ
ตัวชีว
้ ด
ั ผลผลิต : จานวน
รายงานการตรวจสอบ
13
วงจร PDCA ในการจัดทาและขับเคลือ
่ น
ยุทธศาสตร ์
(Plan-Do-Check-Act)
Plan
กาหนดเป้าหมาย
และจัดทา
ยุทธศาสตร ์
Act
Do
พัฒนาและปรับปรุง
การดาเนินงานตาม
กลไกการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร ์
Check
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
14
การประเมินผล: คุณธรรม จริยธรรม
ความโปรงใส
่
15
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนิ น งาน
(Integrity
&
Transparency
Assessment) หน่วยงานภาครัฐ
16
กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการด
าเนินงาน
่
EIT และ
EBIT
ความโปรงใส
่
(Transparency)
EIT และ
EBIT
EIT
EIT
Integrity &
Transparency
Assessment
การทุจริตคอรรั์ ป
ชัน
(Corruption)
ประสบการณตรง
์
(Experience)
มุมมองการรับรู้
(Perception)
EIT
EIT
IIT
IIT และ
EBIT
IIT
หมายเหตุ:
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment
IIT
IIT
17
18

similar documents