Agenda punt 1

Report
AgendaPresentatie
punt 1
HDN
• Jan Goedhart (HDN beheer)
“HDN en de zorgplicht in de keten”
Agenda punt
1
HDN
Agenda punt 1
Actueel onderwerp
(am 14-3-2011)
Agenda punt
1
HDN
Agenda punt
Historie
1
2005 BDF
Besluit financiële dienstverlening
2006 WFD
Wet Financiele Dienstverlening
2007 WFT
Wet Financieel Toezicht
BGFO
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Agenda punt
1
HDN
Agenda punt
Uitdagingen
1
• Waarom is de WFT , toezicht en uitvoering zo complex?
• Omkering van de bewijslast
• Open normering
• Veel “losse”schakels door ontvlechting
• Uitdagingen voor “Compliance”
Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en
regelgeving. Anderzijds kan de term ook duiden op de compliance functie (afdeling, cel, ...) die het bestuur bijstaat bij het in controle
houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met vigerende wet- en regelgeving.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
• Letter vs. geest van de wetgeving
Agenda punt
1
HDN
AgendaUitdagingen
punt 1
(2)
Agenda punt
1
HDN
Agenda punt
Zorgplicht
1
• Zorgplicht
Zorgplicht geldt voor alle financiële dienstverleners (intermediairs,
banken, verzekeraars) en geldt voor alle vormen van financiële
dienstverlening (of en nu wel of geen sprake is van advies).
Ook bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden blijft men
zelf een verantwoordelijkheid houden.
• Zorgplicht = containerbegrip
Breedste zin “handelen in belang van de klant” (consument)
Agenda punt
1
HDN
Agenda punt
Adviesregels
1
• Adviesregels
De zorgplicht is terug te vinden in zogenaamde adviesregels.
- Inventarisatie en opstellen van “klantprofiel”
- Inhoud van het klantadvies en de samenhang met het gekozen product, de
vastlegging van het advies vanwege “reconstrueerbaarheid”
- Vastleggen/bewaarplicht van alle documenten/werkzaamheden in het
klantdossier
- Het toezicht op de wijze van adviseren aan klanten en de wettelijke
verplichting tot nazorg.
Agenda punt
1
HDN
Agenda
Is er een
punttaak
1 voor HDN?
• Nazorg
Adviseur moet gedurende de looptijd van de overeenkomst de klant informeren
over ‘relevante wijzigingen’ die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het afgenomen
product/dienst, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving.
Ook het bijhouden van de wijzigingen in omstandigheden klant valt hieronder!
• De nazorg: wettelijke verplichtingen?
De financiële dienstverlener is, náást de eigen verantwoordelijkheid van de klant,
verantwoordelijk voor het geven van nazorg aan de klant. Wanneer een product is
bemiddeld, waar naar verwachting wijzigingen in de wet c.q. de maatschappij en
economie, invloed zullen hebben op de gemaakte keuze c.q. bijsturing wenselijk kan zijn,
moeten afspraken over nazorg gemaakt worden.
• Reconstrueren en archiveren
Als redelijk handelend en bekwame adviseur verwacht de klant, rechter, de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar , AFM, ombudsman, enz. dat er een deugdelijk
klantendossier wordt bijgehouden.
De Wft houdt daarnaast ook toezicht op de zorgplicht. In dat kader moet het gehele
adviestraject reconstrueerbaar zijn
Agenda punt
1
HDN
Agenda
Is er een
punttaak
1 voor HDN?
• Nazorg
- Rol in “Hoe partijen wijzigingen en informatie doorgeven en
uitwisselen”
- Rol in vraagstuk “Hoe weet de keten dat (en wat) er wat gewijzigd is.”
• Reconstrueren en archiveren
- Oplossingen om keten minimaal te doorbreken
- Standaardisatie waar mogelijk. Dit verlicht de administratieve en
controle werkzaamheden in de keten.
Agenda punt
1
HDN
AgendaMogelijkheden
punt 1
• Nazorg
Vanuit aanbieder worden periodiek overzichten gezonden (post, mail
enz) of op extranet ter beschikking gesteld.
•HDN ProlongatieBericht.
Prolongatie kent diverse betekenissen. Op onze branche zijn de
volgende van toepassing:
- Verlenging
- Vernieuwing
- Vervolg
- Voortzetting
- Termijnverlenging
Agenda punt
1
HDN
Agenda
Standarisatie
punt 1van informatie
Agenda punt
1
HDN
Agenda punt
Mogelijkheid
1
Reconstrueren en archiveren
Agenda punt
1
HDN
Agenda punt 1
Vragen?
Agenda punt
1
HDN

similar documents